گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تحقيق روي خوشبختي و سعادت نسبتاً در روانشناسي جديد است. اما به سرعت طوفاني از يادداشتهاي تحقيقاتي، چندين سمينار و تعدادي كتاب توليد كرده است.
خوشبختي چيست؟ اگر از مردم پرسيده شود كه آنجا با اين كلمه چه چيزي را معني مي كنند آنها دو نوع پاسخ مي دهند. بعضي آن را در عبارتي مثل احساسات مثبت، لذت، سرگرمي و نشاط تفسير مي كنند، ديگران در عبارتي مثل رضايت و خرسندي و قناعت در زندگي، تماماً شامل شغل، همسر، خانه و …
خوشبختي شامل هر دو جزء است. در يك ارزيابي از بريتانياييها ۳۸% گفتند كه آنها بسيار خوشبخت هستند. ۵۸% نسبتاً خوشبخت و ۴% نه زياد خوشبخت. (هادرينگ، ۱۹۸۵)
ميزان رضايت مي تواند به وسيله سئوالاتي از قبيل «چه مقدار شما از زندگيتان در تمام روزها راضي هستيد؟» اندازه گيري شود. پاسخهايي از يك گروه بزرگ آمريكايي به عنوان نمونه آورده مي شود.
راههاي زيادي براي بيان اين سئوال وجود دارد، اما همه آنها پاسخهاي مشابه توليد مي كنند و اين پاسخهاي مشابه سبب مي شود كه به اعتبار آنها ايمان پيدا كنيم. همچون اين امكان وجود دارد كه درباره رضايت از بخشهاي مختلف زندگي پرسيده شود. جدول ۱/۱۱ نشان مي دهد كه چقدر مردم اهميت چندين بخش را ارزيابي كرده اند و چقدر هر يك روي هم رفته ميزان تحصآيا مردم يك جواب راست و صحيح در مورد سطوح رضايتشان مي دهند؟ يك مشكل اين است كه رضايت و خشنودي گزارش شده توسط آنها از موقعيتها و شرايط فوري حاصل مي شود. مثل زماني كه خورشيد در حال درخشيدن است، يا زمانيكه تيم فوتبال محبوب آنها برنده شده يا شكست خورده يا اينكه آنها در يك فرصت خوب امتحان شدند. (جدول ۲/۱۱) به نظر مي رسد رضايت به همان خوبي كه به وسيله اخلاق به نسبت زياد تأثير مي پذيرد به وسيله صورتهاي خارجي پايه را از زندگي يك فرد تأثير مي پذيرد. ترديد ديگر اين است كه تا چه حد مردم مصاحبه كننده خودشان را فريب مي دهند. زماني كه از خشنودي و رضايتتان تعريف مي كنند بيشتر مردم سطح بالايي رضايت را از روابط زناشويي گزارش مي دهند، اما بعداً ۳۵ % يا بيشتر طلاق مي دهند، كه اين موجب كمي اشتباه براي مأمور تحقيق مي شود.
مقدار و اندازه اي براي رضايت حالتها و اخلاق مثبت مي تواند به وسيله انواع مشابهي از سئوال تشخيص داده شود. شكل ۱/۱۱ يك نوع غيرمشابهي سئوال را نشان مي دهد و درصدهايي از يك نمونه بزرگ آمريكايي كه انتخابهاي متفاوت را امتحان كردند.
يلاتشان را درست پيشگويي كرده اند. به نظر مي رسد كه زندگي و ازدواج نمره بالايي را در هر ستون بدست آورده اند.
همچنين احساسات بسيار با شدت بيان مي شوند. ما پيدا مي كنيم يك جنبه شديد در توضيح احساساتي كه توليد مي شوند. براي مثال به وسيله گوش دادن به يك قطعه موسيقي، فرق شدن به وسيله زيبايي طبيعت و با پيش رفتن به خوبي با اشخاص دوست داشتني.
اما آيا خوشبختي مخالف بدبختي و شادي مخالف افسردگي و تأثير است؟ اگر آنها متضاد همديگر باشند پس تحقيق روي خوشبختي لازم نيست. مي توان به سادگي به ادبيات و نوشتجات درباره افسردگي و تأثير برگشت و راهي كه براي متأثر ساختن مردم نرمال به كار مي رود اين است كه به آنها درماني را كه براي بيماران افسرده و شوكهاي الكتريكي، داروهاي ضدافسردگي و … داده مي شود تجويز كرد. اما اگر شادي و سعادت متضاد افسردگي نيست، پس درمان براي مردم نرمال به اين است كه به مسيرهاي ديگري وارد شوند نتيجه و يافته اصلي اين است كه ضريب خوشبختي و بدبختي رابطه معكوس با هم دارند. اما در حدود ۵۰ درصد و تا حدي آنها از يكديگر مستقل هستند. (واتسن ۱۹۸۸)
در ادامه براي اندازه گيري خوشبختي يك شخص ما به گفتن رقمي از فقدان افسردگي و حالتهاي منفي ديگر نياز داريم. اين مي تواند به وسيله سنجش هايي از قبيل فهرست افسردگي يك، يا 
پرسشنامه هايي براي ناهنجاريهاي عصبي عمومي يا ناخوشيهاي روحي، كه در بالاي صفحه ۲۵۵ توضيح داده شد، اندازه گيري شود و چنانچه ما ديده ايم آنها در حاليكه در يك حالت هيجاني منفي نگهداشته شدند از بيماريهاي جسماني گزارش دادند. (ص۲۵۵) شماري از مطالعات به اين نتيجه منجر شده اند كه خوشبختي سه جزء (آزادانه) مرتبط با يكديگر دارد كه اين سه عبارتند از:
۱- تكرار و كثرت تجربه شادي و شدت آن.
۲- سطح رضايت از تمام زندگي
۳- فقدان تأثر يا افسردگي، آشفتگي يا حالتهاي ديگر.
چندين راه براي سنجش خوشبختي وجود دارد. ما يك راه جديد ايجاد كرده ايم. فهرست خوشبختي آكسفورد در چهار شكل انتخاب، با ۲۹ جزء در جدول ۳/۱۱ نشان داده شده است. اين راه سنجش از فهرست افسردگي يك به وسيله معكوس كردن اجزاء اصلاح و تجديد نظر اجراء و اضافه كردن بيشتر و در ادامه به وسيله تجزيه اجرا گرفته شد. ۴۳/۰ آن به ارزيابي به وسيله دوستان مربوط 
مي شود كه بسيار ثابت است. هميشه و مربوط به آنچه از ديگر اندازه گيريها از سه جزء ليست شده بالا انتظار مي رود، براي مثال ۵۲/۰ از BDI. در تحقيق هايي كه بعداً توضيح داده مي شود از OHI استفاده شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج