گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

تيرچههايپيشساخته خرپايي و تيرچههاي فولادي با جان باز
نشريه شماره ۵۴۳
از هنگامي كه استفاده از بتن در ساختمانسازي معمول شد، تلاش مهندسان براي به كار بـردن قطعـههـاي پـيش سـاخته آغـاز
گرديد. اين تلاش بيش از همه، متوجه پيش ساختگي سقفها شد. فن سقفسازي با استفاده از تيرچه و بلوك، در واقع تركيبي اسـت
از دو روش پيش ساختگي و بتنريزي در محل، كه از لحاظ زماني نيز ديرتر از دو روش يـاد شـده ابـداع شـده اسـت. در ايـن روش
سقفسازي، مزاياي پيش ساختگي از قبيل سرعت ساخت، كاهش هزينههاي قالب بندي و ميلگردگذاري،كيفيت خوب قطعـه سـاخته
شده در كارخانهها، با جنبههاي مثبت بتنريزي در محل، و به ويژه نياز نداشتن به جرثقيل، تلفيق شده است


پيش از حصول مقاومت بتن ريخته شده، وزن بلوكها و بتن، توسط تكيه گاههاي موقت (شمعبندي) تحمل ميشود و پس از
حصول مقاومت بتن ريخته شده، تيرهاي T شكل بتني بههمچسبيده و مجاور هم، لنگر خمشي حاصل از بارهاي قائم سقف را تحمل
كرده و به تيرهاي اصلي يا تكيهگاهها منتقل ميكنند.
تيرچهها در سه مرحله تحت بارگذاري قرار ميگيرند:
الف – مرحله اول: تيرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشي از وزن خود را تحمل ميكند.
ب – مرحله دوم: تيرچه در زمان اجراي سقف و به تنهايي، بار مرده ناشي از اجزاي سقف (وزن تيرچه، بلوك و بتن پوششي درجا)
و همچنين بارهاي حين اجرا را بين تكيهگاههاي موقت ( شمعبنديها) تحمل ميكند. اين مرحله تا قبل از حصول مقاومت
بتن ريختهشده ميباشد.
ج – مرحله سوم: اين مرحله در تيرچه، پس از حصول مقاومت بتن ريختهشده فرا ميرسد. در اين مرحله، تكيهگاه هاي موقت
برداشته شده و تيرچه به عنوان عضو كششي مقطع T شكل، بار ناشي از بارهاي مرده و زنده در هنگام بهرهبرداري را
تحمل ميكند


  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پي يا فونداسيون پايين ترين قسمت ساختمان و در واقع قسمت حائل بين ساختمان و زمين است كه ساختمان بر روي آن استوار مي گردد.
وظيفه پي در يك ساختمان انتقال بارهاي وارده از طرف ساختمان به زمين است لازم به ذكر است كه ترتيب انتقال بارهاي يك ساختمان به صورت زير است:
۱ـ سقف        2ـ تير        3ـ ستون         4ـ پي       5ـ زمين
و به همين علت است كه ستون ها را بر روي پي ها قرار مي دهند زيرا ستون ها حامل بارهاي وارده از طرف ساختمان هستند.
پي يا فونداسيون جسم صلبي است كه در هنگام تحت فشار قرار گرفتن از طرف ستون هيچ گونه تغيير شكلي از خود نشان نمي دهد و تمامي بارهاي وارده از طرف ستون را عيناً به زمين منتقل مي كند.
اگر قرار بود كه در يك ساختمان از پي استفاده نشود ما ناگزير بوديم كه ستون ها را بر روي زمين قرار داده، همين بار ساختمان را مستقيماً و بدون هيچ واسطه اي به زمين وارد كنيم كه در چنين حالتي زمين تاب تحمل وزن زياد ستون را نداشته و در قسمت زير ستون سوراخ مي شود. پي علت استفاده از پي ها در ساختمان ها برطرف كردن ضعف زمين در باربري است. به بيان ديگر اگر زمين مقاومت كافي را در تحمل وزن ساختمان داشت ديگر احتياج به اجراي پي در ساختمان نبود و ما مي توانستيم بار ساختمان را مستقيماً بر روي زمين وارد كنيم و از طرفي طبق قوانين فيزيك بار وارده بر يك جسم با سطح مقطع آن جسم نسبت عكس دارد يعني هر قدر سطح مقطع پي بزرگتر باشد بار كمتري به اجزاي پي وارد مي شود و در واقع بار وارده از طرف ستون در پي پخش مي شود و به همين علت است كه سطح مقطع پي از سطح مقطع ستون بزرگتر است. از طرف ديگر اگر ما بخواهيم ستون را مستقيماً بر روي پي قرار دهيم به دليل تيز بودن لبه هاي ستون، سطح پي را سوراخ كرده و در آن فرو مي رود به همين خاطر در قسمت اتصال ستون به پي صفحه اي فولادي قرار مي دهيم كه اين عيب را برطرف كند.
اين صفحه فولادي به صفحه ستون موسوم است كه آن را به وسيله بولت هايي( پيچ هايي) به پي متصل مي كنند. اين بولت ها قبل از بتن ريزي پي درون آن قرار داده مي‌شوند و پس از بتن ريزي درون پي محكم مي شوند.
پي جسمي مكعب است كه اجزاء آن را بتن و آرماتور( ميلگرد) تشكيل داده است. بتن براي انتقال بار از ساختمان به زمين و آرماتور براي حفظ حالت ثابت پي بكار مي رود تا در اثر بار زياد، پي متلاشي نگردد و اجزاي بتني آن در كنار يكديگر باقي بمانند، چون مقاومت كششي بتن بر عكس مقاومت فشاري آن بسيار ضعيف است. بتني كه براي ساختن پي استفاده مي شود بايد دانه بندي توپر و عيار بالاي سيمان داشته باشد تا به بهترين نحو كار انتقال بار را انجام دهد. همچنين ميلگردهاي مصرفي در پي بايد عاري از زنگ زدگي باشند و در ضمن آجدار نيز باشند تا بدينوسيله اتصال خوبي بين بتن و آرماتور بوجود آيد.
براي اجراي پي، پس از آنكه محل اجراي فونداسيون بر روي زمين حفر شد( عمليات پي كني) دور تا دور پي مورد نظر را با ارتفاع معيني ديوار چيني نموده تا فضاي لازم براي آرماتور گذاري و بتن ريزي پي بوجود آيد. در واقع با اين ديوار چيني مكعبي بوجود خواهد آمد كه چهار طرف آن ديوار، كف آن زمين و روي آن باز است تا از طريق آن بتن و آرماتور مربوط به پي در جاي خود اجرا شود. 
اگر به جاي ديوار چيني پي از همان ديوارهاي خاكي بوجود آمده در اثر پي كني، براي پي ريزي استفاده كنيم مشكلات زير به وجود خواهد آمد.
اول آنكه در هنگام پي كني به هيچ وجه نمي توان ديوارهاي اطراف پي را دقيقاً صاف به همان اندازه مورد نظر حفر كرد، چون اگر حفاري به وسيلة كارگر صورت گيرد رد اثر كلنگ وي بر روي ديوارها باقي خواهد ماند علاوه بر آنكه ديوارها كاملاً عمود نخواهد بود و اگر حفاري با ماشين صورت گيرد تقريباً هيچگاه فاصله ديوارهاي پي با طول ماشين مورد نظر برابري نخواهد كرد و با توجه به اين مطلب كه در هنگام طراحي پي از طرف مهندس محاسبه بر روي تك تك اجزاء پي از لحاظ باربري حساب شده است لذا اگر پي مورد نظر ذره اي از اندازه طراحي شده كوچكتر باشد ديگر قدرت باربري مورد نظر را نخواهد داشت و اگر پي مورد نظر از اندازه طراحي شده بزرگتر ساخته شود از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود.
دوم آنكه در هنگام بتن ريزي يا آرماتورگذاري پي امكان دارد قسمتي از خاك هاي ديواره اطراف پي به دخل بتن ريخته شود كه اين عمل باعث كم شدن مقاومت بتن پي مورد نظر خواهد شد.
لذا به منظور جلوگيري از به وجود آمدن اشكالات فوق و مسائلي از اين قبيل در هنگام پي ريزي، اطراف پي مورد نظر را به وسيله ديوارهاي آجري مهار مي كنند.
نكته: قطر ديوارهاي آجري مذكور معمولاً ۲۰ سانتي متر است و به منظور جلوگيري از تخريب اين ديوارها در هنگام بتن ريزي به علت فشار زياد وارده بر اين ديوارها، پشت اين ديوارها را با خاك و نخاله هاي ساختماني پر مي كنند.
چون ديوارهاي مذكور فقط به منظور اجراي دقيق پي و بتن ريزي صاف و تميز ساخته مي شود لذا در برخي از كارهاي ساختماني و به صلاحديد پيمانكار، پس از بتن ريزي پي و خشك شدن بتن، اين ديوارها خراب و از آجرهاي آن در جاهاي ديگر ساختمان استفاده مي كنند.
چون اين ديوارها عمدتاً موقت بوده و پس از خشك شدن بتن خراب مي شوند معمولاً اين ديوارها را به ارزان ترين نحو مي سازند يعني براي ملات اين ديوارها از سيمان استفاده نمي كنند بلكه آن را از گل مي سازند كه هم ارزانتر است و هم راحت تر تخريب مي شود.
به منظور جلوگيري از نفوذ آب بتن، ديوارهاي داخلي پي را به وسيله پلاستيك يا ماده اي مانند آن كه آب را از خود عبور نمي دهد مي پوشانند و سپس بتن ريزي را انجام مي دهند تا بدين طريق آب بتن جذب ديوارهاي اطراف پي نشود.
در هنگام ديوار چيني پي، بنا داخل پي ايستاده و عمليات ديوار چيني را اجرا مي كند تا بدينوسيله سطح صاف ديوار در داخل پي قرار گيرد. به عبارت ديگر بنا ديوار مذكور را از داخل شاقول مي كند.
قبل از بتن ريزي پي و به منظور تميز بودن و صاف بودن كف پي ها و شناژها در هنگام بتن ريزي، بتني با عيار پايين و قطر حدود ۵ سانتي متر در كف پي ها و شناژها ريخته مي شود كه وظيفه تميز نگهداشتن و صاف كردن كف پي را به عهده دارد كه به آن، بتن مگر يا بتن نظافتي گفت مي شود . در ضمن اين بتن باعث جلوگيري از خروج آب بتن از كف پي مي شود.
نكته: براي تراز كردن سطح بتن اعم از مگر، پي و . . . . بدين گونه عمل مي كنيم كه پس از بتن ريزي و ماله كشي روي بتن، شمشه اي را روي آن قرار داده( از طرف پهناي شمشه) به گونه اي كه زير شمشه كاملاً بتن پر باشد و سپس تراز را روي شمشه قرار داده و صاف بودن سطح بتن را بدين وسيله بررسي مي كنند.
پس از بتن ريزي، واكنش هاي شيميايي بين سيمان و آب آغاز شده و سفتي بتن بدينوسيله تأمين مي شود. در مدت زمان انجام اين واكنش ها كه قسمت اعظم آن در هفت روز اول بتن ريزي صورت مي گيرد، توقف اين واكنش ها به منزله از دست رفتن مقدار زيادي از مقاومت بتن مي باشد. به همين دليل در طول اين هفت روز رطوبت بتن بايد حفظ گردد.
در صورت عدم مراقبت از بتن در هفت روز اول به وسيله مرطوب نگه داشتن آن، در روي سطح بتن ترك هايي ايجاد مي شود كه نشانه ضعف در مقاومت فشاري آن است.
اگر اين ترك ها بيش از حد مجاز در بتن بوجود آيد مي توان به وسيله تزريق بتن در اين ترك ها، ضعف ناشي از مقاومت پايين بتن را تا حدودي مرتفع نمود.
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

سقف طاق ضربی

سقف چوبی
دال یک طرفه
دال دوطرفه
تیرچه بلوک
کامپوزیت

اجرای انواع مختلف سقف ها

سقف طاق ضربی

سقف چوبی
دال یک طرفه
دال دوطرفه
تیرچه بلوک
کامپوزیت
نکات اجرایی مربوط به هر یک از سقف ها

  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی گزارش کار۳۰روزه عمران-دانلود رایگان تحیقق گزارش کار عمران-دانلود رایگان مقاله گزارش کار عمران-گزارش کار۳۰روزه عمران

این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
خاک گچ دیوارها و سقف 
به خاطر آنکه سقف به صورت طاق جذبی ساخته شد نیازی به کروم بندی نبود و برای خاک گچ تنها کافی بود که فضای قوس سقف را با خاک گچ  پر کرده و سپس با شیشه صاف می کنند . 
اما برای خاک گچ دیواره در فواصل ۱ متری شمشه گیری و کروم بندی انجام شد و سپس فضای میان کروم ها را با گچ و خاک پر کرده و در نهایت با شیشه صاف گردید . 
نصب نعل درگاه پنجره ها و ادامه تیغه چینی 
برای جلوگیری از وارد شدن وزن مرج های بالای پنجره در دیوار درگاه پیاده می شود . 
 
برای اجرای شیب بندی بام ابتدا دور تا دور بام را به اندازه ۳ رج یک تیغه ۲۰ سانتیمتر چیده شد . 
ناودان کروم بندی شد و سپس فضاهای بین کروم ها پوکه ریزی شد بعد از پوکه ریزی روی آن ملات ماسه سیمان کشیده شد 
اجرای سقف به صورت ضربی 
ملات استفاده  شده در طاق ضربی ملات گچ و خاک است . علت استفادده از این ملات زود گیری و استحکام آن است و همچنین برای ساخت طاق ضربی از آجر گری استفاده می شود . 
صاف کردن کف :
سنگ لاشه ها و خاک های کف را صاف کرده و بر روی آنها گراویه سیاه ریخته شد در ضلع شرقی به غلت شیب کوچه یک تیغه ۱۰ سانتیمتر ( ۵ رج ) چیده شد . و سپس قیر گونی گردید و پس از قیر گونی یک تیغه ۱۰ سانتیمتر در جلوی آن چیده شد . علت این کار جلوگیری از نفوذ رطوبت در هنگام بارندگی از سطح خیابان  به دیوار بود 
برای یکپارچه کردن سقف در هنگام اعمال نیرو و انتقال آن به بادبندها بر روی تیرهای اسکلت سقف میل گرد ( ترجیحاً ۱۴ ) به صورت ضربدری جوش داده شد . 
همچنین فضاهای خالی کف بعد از کرسی چینی با سنگ لاشه و خاک پر گردید . 
ادامه جوش دادن نبشی به داخل جان پل و تیر و کرسی چینی :
قبل از کرسی چینی پای تیرها را تا ارتفاع حدود ۷۰ سانتیمتر قیر گونی گردید و سپس کرسی چینی آغاز شد بعد از چیدن کرسی بر روی رج آجر ملات ماسه سیمان ریخته و سپس روی آن آب می دهند تا به حالت دو غاب در آید و تمام سطح کرسی را در بر گیرد 


  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۳    کد محصول : ۱۸۳۱۴    حجم فایل : ۲۲۸۳ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد عمران مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمانهای فولادی تحت زلزله

مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمانهای فولادی تحت زلزله

مهندسی عمران – سازه

دانشجویان عمران با خواندن این مقاله با جزئی ترین مطالب مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمانهای فولادی آشنا شده و شیوه طراحی صحیح را آموزش می بینند .


عتیقه زیرخاکی گنج