گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 326 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

طرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گوردن آلبورت ، آبراهام مازلودكارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري و مبهرم انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماً تجربه نمايد و از نظر هيجاني رشد كند .
 در حيطه روان شناسي انديشمندان بزرگ از طرفي به علت شناسي دردهاي رواني انسان و از طرف ديگر به طرح روش هايي براي بهره مندي انسان از ظرفيت كامل خود در جهت سلامت عمومي پرداخته اند كه همه در جاي متبول و هريك تكامل بخش و يا حداقل مپوش نظريه هاي خود بوده است . فرويد به عنوان چهره ي معروف ، روان شناسي نيروي اول معتقد است هسترمركزي روان نژندي يانوردتيك اضطراب است . 
بيان مسأله :
به اين ترتيب هيجان كه سال ها ارزش محوري خود را از دست داده بود و در سلامت انسان هيچ جايي براي اين عنصر اساسي به رسميت شناخته نمي شد و برعكس تمام مركزيت ديدگاههاي متفاوت را مسأله شناخت تشكيل مي داد . دوباره در يك سلسله تغيير و تحولات نظريه ها به عنوان عنصر اساسي قابل توجه علت شناسي رفتارهاي انسان از جمله موفقيت ها و شكست ها كه سال ها به هوش عقلاني نسبت داده مي شد ، مطرح شد سنجش هوش هيجاني جهت آماده ساختن افراد جامعه براي مازهزار توي پيچيده زندگي تأكيد ورزيد وي توضيح داد كه هوش هيجاني توانايي هايي با خود به همراه دارد مثل توانايي براي برانگيختگي خود پايداري در مواقع شكست ، توانايي نظم بخشيدن به حالت هاي روحي و خلق وخوي و توانايي اصرار و نديدن و اميدواري . به اين ترتيب اين نظريه معتقد است آنچه كه مي تواند پيش بيني كننده موفقيت و سلامت رواني فرد در آينده باشد توانايي هوش هيجاني است است تفاوت ويژه اي كه اميدوار كننده نيست مي باشد . اين است كه هوش تحصيلي به عنوان يك صفت تقريباً لاتغيير شناخته شده است و حال آنكه هوش هيجاني از ديدگاه مفسران مي تواند بر سلامت رواني و عمومي فرد تأثير مثبت داشته باشد با توجه به اهميت مسئله سلامت روان در اثر حاضر و بررسي آمار روز افزون مراجعه كنندگان بر مراكز مشاوره در ارتباط با اختلال هاي رواني در روابط بين فردي در ايران از يك سو و از سوي ديگر براساس قرائن و شواهدي كه نشان دهندة امكان ارتقاء هوش هيجاني از طريق آموزش هاي ويژه مي باشد و همچنين خلأ تحقيقاتي موجود محقق را بر آن داشت كه پژوهشي در راستاي اين پژوهشي انجام دهد كه آيا آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني مي تواند سلامت عمومي فرد را افزايش دهد . 
اهميت و ضرورت تحقيق :
قضاوت دربارة ارزش چيزهاي كوچك يا بزرگ بستگي به جنسي دارد كه آن چيزها در ما ايجاد مي كنند در جايي ممكن است چيزي و در نتيجه عقيده اي كه راجع به آن داريم انديشمند قلمداد كنيم و اين خود به اين خاطر است كه خود آن عقيده در حقيقت با يم احساس در رابطه بوده است اما اگر ما به طور راديكالي خالي از احساس باشيم و اگر عقايد تنها چيزهايي بودند كه ذهن ما مي توانست به آنها باشد ما به يك باره مي بايست تمام چيزهايي را كه دوست داريم يا نداريم از دست بدهيم و ديگر براي اشاره به موقعيت يا تجربه اي كه در زندگي با عنوان موقعيت يا تجربه اي ارزشمند و با اهميت تر از بقية تجربيات است توانايي نداشته ايم در حال حاضر آن چيزي كه انسانها ناديده مي گيرند اين است كه تفاوت احساسات خودشان با ديگران را در نظر نمي گيرد . (جيمز ۱۹۵۸ به نقل از كارو وروشي پر ترجمه رضواني ۱۳۷۵) . 
طبق عقيدة بار (۱۹۹۴) احساسات هستة مركزي زندگي هستند احساسات بر هيجانات و هيجانات بر احساسات اثر مي گذارند .  اين دليل پر اهميت تر است مبني بر اينكه چرا بايستي راجع به چگونگي قضاوت و كنترل هيجانات افراد كاري انجام شود . همه بايد بدانند كه هيجاناتشان مي تواند توانايي زندگي در مدرسه و رابطه با همسالان و پاسخگويي به مسئوليت و اتكا به خود در هم چنين كنار آمدن با مسائل مختلف زندگي و مرگ را به آنها ديكته كند (ديور و اوپيكار ۱۹۹۵) با توجه به تأثير هيجانات در عرصة زندگي به خصوص سلامت زندگي و ارتباطات پرواضح است كه پژوهش دربارة شيوة آموزش مؤثر بر شناخت و كنترل هيجانات و به تعبير ديگر ارتقاء و بهبود هوش هيجاني تا چه اندازه مي تواند مهم باشد . لذا به طور خلاصه اهميت اين موضوع با توجه به مشكلات روزافزون درون فردي مانند اضطراب و افسردگي و از خود بيگانگي اقدام به خودكشي و نيز مشكلات بين فردي واضح و روشن است . 


اهداف تحقيق :
هدف از تحقيق حاضر بررسي بين رابطة سلامت عمومي  و هوش هيجاني در بين دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر است كه هدف كلي بررسي رابطه بين سلامت عمومي و هوش هيجاني است و هدف جزئي اينكه آيا بين هوش هيجاني و اضطراب يا هوش هيجاني و اختلال در خواب ، ضعف جسماني و افسردگي رابطة معني داري وجود دارد يا نه ؟ هوش هيجاني نمي تواند در سلامت عمومي تأثير گذار باشد . 
فرضيه ها ي تحقيق 
بين هوش هيجاني و سلامت عمومي رابطة معني داري وجود دارد . بين هوش هيجاني واضطراب رابطة معني داري وجود دارد . بين هوش هيجاني و اختلال در خواب رابطة معني داري وجود دارد . بين هوش هيجاني و ضعف جسماني رابطة معني داري وجود دارد . 
متغيرهاي تحقيق 
هوش هيجاني = متغير وابسته
سلامت عمومي = متغير مستقل
اضطراب و اختلال در خواب و ضعف جسماني = متغير مستقل

تعاريف عملياتي و نظرية واژه ها در مفاهيم :
تعريف نظرية هوش هيجاني: توانايي درك درست محيط  پيرامون ـ خود انگيزي، شناخت و كنترل احساسات خويش به طوري كه اين فرآيند بتواند جريان تفكر و ارتباطات را تسهيل نمايد . (ماير و سالودي ۱۹۹۵) .
تعريف عملياتي هوش هيجاني : داراي مؤلفه هاي خودآگاهي به معناي تشخيص احساسات و يافتن واژگان براي بيان آنها ، در يافتن پيوند ميان افكار و احساسات و واكنش ها و آگاهي بر اينكه در تصميم گيري فكر غلبه دارد يا احساسات ، توجه كردن به پيامدهاي انقلاب راههاي مختلف و پياده كردن اين پيش فرض ها در تصميم گيري درباره مشكلات مختلف .
تعريف نظري سلامت عمومي : عبارت است از اين كه فرد چه احساسي نسبت به خود ، دنياي اطراف محل زندگي و اطرافيان دارد و مخصوصاً با توجه به مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد ، چگونگي سازش وي با درآمد خود و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويشتن حائز اهميت است . (ميلاني فر ۱۳۸۲) .
تعريف عملياتي سلامت عمومي عبارتند از عزه اي است كه آزمودني از آزمون گلرنبرگ بدست آورده است . 
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردزیر است:

بدون شك با ارزش¬ترين و اساسي¬ترين ويژگي موجودات، سلامتي يا سالم بودن آنهاست. تمامي موجودات اعم از جاندار و غير جاندار تنها درصورت سالم بودن مي¬توانند كارایی¬هایي كه بنابر ويژگي¬هاي موجوديتشان برايشان تعريف شده را بطور كامل بروز دهند و مسلما در صورت به مخاطره افتادن وضعيت سلامتشان، به همان نسبت از كارایي آنها كاسته مي¬شود. با كمي تعمق در ويژگي¬هاي ساختاري و عملكردي ساده¬¬ترين موجودات تا پيچيده¬ترين آنها، مي¬توان دريافت كه بارزترين ويژگي مشترك، همانا هماهنگي و نظم است. بنابراين هرگونه عاملي كه باعث آسيب به ساختار و عملكرد يك مجموعه ملكولي يا سلولي-  ملكولي منظم و هماهنگ شود، مي¬تواند بسيار حائز اهميت باشد.
با توجه به شيوه زندگي افراد در اين روزگار، ضرورت تأمل و تحقيق در باب ظرائف سالم بودن و مهم¬تر از آن سالم زيستن بويژه در كشورهاي در حال توسعه و فقير، بسيار احساس مي¬شود. بطور كلي عوامل متعددي مي¬توانند مخل سلامتي شوند و در مبحث مذكور دخيل باشند، اما در ميان آنها عواملي وجود دارند كه شايد در ظاهر قابل توجه نباشند و سهل انگاشته شوند ولي با مرور زمان آثار جبران ناپذيری كه مي¬توانند برگشت ناپذير هم باشند، هويدا مي¬گردد. از  جمله اين موارد مي¬توان به فشارهاي عصبي و اضطراب اشاره كرد كه به دليل فعاليت مداوم و نامتناسب اعصاب، منجر به آزاد سازي واسطه¬های بيوشيميایي خاص خود در بدن شده و بر حسب نوع، شدت يا زمان اينگونه فشارها، آثار نامطلوب آنها برروز پيدا مي¬كند.
بدين ترتيب بررسي جوامع مختلف انساني از جنبه¬هاي گوناگون (شغل، جنسيت، جغرافيا) و همينطور ويژگي¬هاي فشار عصبي كه بر آن جوامع در حال وارد شدن است، مي¬تواند در تعيين بروز ناهنجاري و عوارض ناشي از اين فشارها بسيار سودمند واقع شود. يكي از اين جوامع دانشجويان هستند كه اغلب در آينده صاحبان مشاغل متفاوت تخصصي خواهند بود. بنابراين بررسي و تفحص در مورد ارتباط ميان استرس روزانه دانشجويان با سلامتي آنها نه تنها خالي از لطف نخواهد بود، بلكه بسيار هم واجب به نظر مي¬رسد.
هنگامي كه در رابطه با سلامتي يك دانشجو صحبت مي¬كنيم و با خودمي¬انديشيم كه كدام يك از ابعاد سلامتي يك دانشجو مي¬تواند بيشتر حائز اهميت باشد، اولين گزينه، سلامتي و آرامش ذهن و روان به نظر مي¬رسد. از سوي ديگر اولين عاملي هم كه قادر است اين سلامتي و آرامش فرد را بر هم زند، استرس است. استرس ضمن تاثيرات نامطلوب بر جسم، ناراحتي¬ها و پريشاني¬های متفاوت شخص را تشديد مي¬كند.
به بيان روشن تر افرادي مانند دانشجويان كه فعاليت مغزي و فكري آنها نسبت به ساير افراد بالاتر است هم به فضاي ذهني آرام نياز دارند و هم به جسمي سالم تا توانايي¬هاي ذهني خود را تقويت نمايند. لذا اهميت بررسي عوامل برهم زننده اينگونه تعادلات بسيار بالاست. 
پژوهش حاضر در راستاي يافتن ارتباط معني دار ميان استرس روزانه و سلامت دانشجويان انجام شده است تا ضمن مشخص شدن اهميت اين رابطه، ماهيت يكي از ناهنجاري¬هاي رواني و تاثيرات آن تا حدي مشخص¬ترگردد.

بیان مسأله
استرس رواني كه برحسب شرايط اجتماعي ناگوار، رويدادهاي ناخوشايند يا گرفتاري¬هاي روزمره ارزيابي مي¬شود،‌ با انواع مسائل تندرستي ارتباط دارد (لازاروس ۱۹۸۵، ۱۹۹۱).
در واقع مسأله مهم همين شناسایي عوامل استرس زا و روش¬هاي مقابله با آنهاست. استرس مي¬تواند منجر به مشكلات جسماني گرددكه به طور مشخص مي¬توان از افزايش  فشار خون، بيماري هاي قلبي و عروقي، اختلال در سيستم ايمني بدن و مشكلات جدي گوارشي نام برد.
در راستاي شناسايي عوامل استرس زا مسائل مختلفي را مي¬توان شناسايي نمود كه هر يك از اهميت خاصي برخوردارند و بر حسب شرايط زماني،‌ فرهنگي، جغرافيايي، اجتماعي و … متفاوت هستند. به عنوان نمونه مي¬توان به پاره¬اي از اين عوامل به ترتيب زير اشاره نمود.
 انطباق با محيط جديد اجتماعي براي تازه واردها: بدون شك  ورود به دانشگاه يكي از تغييرات اساسي در زندگي اجتماعي يك انسان تحصيلكرده است كه در بدو ورود مانند هر ورود ديگري به فضایيناآشنا،
مي¬تواند اضطراب¬ها و استرس¬هاي خاص خود را داشته باشد، به عنوان مثال،مي¬توان از تطابق با مقررات، حضور همكاراني با جنسيت متفاوت، انجام امور اداري و به طور كلي برخورد با سطحي جدي¬تر از سطوح پيشين آموزشي و اجتماعي شخص نام برد. 
 سكونت و امرار معاش دانشجويان غير بومي:  فردي كه محل زندگي خودرا به قصد ادامه تحصيل ترك مي¬كند و به مكاني كاملاً جديد و ناشناس مهاجرت مي¬كند، بي هيچ ترديدي نياز به فراهم¬كردن حداقل شرايط گذران زندگي براي خود دارد و در اين راستا دغدغه¬هايي چون تهيه مسكن و مكاني براي اقامت، تهيه مخارج زندگي و شهريه و كلاً رويارويي با تمام  مشكلات يك زندگي مستقل را تجربه خواهد كرد. 
 نوع رابطه  با اساتيد و ساير دانشجويان:  اين عامل مي¬تواند بيشتر افراد غير بومي را تحت تاثير قرار دهد و بيشتر به شكل معضلي جدي درآید.
عدم علاقه به رشته تحصيلي:  در برخي موارد مشاهده مي¬شود كه دانشجويي به علت عدم وجود ايده درست هنگام انتخاب رشته تحصيلي خود به مرور زمان در دوره دانشجویي متوجه بی¬علاقگی خود و تفاوت عمده ماهيت رشته تحصيلي¬اش با ايده¬آل هايي كه از آن  متصور بوده است، خواهد شد. در اين هنگام در صورتي كه دانشجو خودرا به هر دليلي موظف به ادامه تحصيل در آن رشته بداند، به طور قطع فشارهاي رواني متعددي را متحمل خواهد شد.
امتحانات و انواع آزمون¬هاي تعريف شده در دوران دانشجویي.
 دغدغه يافتن شغل مناسب  و دلخواه پس از فراغت از تحصيل.
استرس¬هاي روزمره: اينگونه استرس¬ها هر چند ضعيف به نظر
مي¬رسند اما به دليل تعداد بالايشان در طول روز به طور قطع تاثيرگذار خواهند بود. به عنوان نمونه، اتفاقاتي مانند تاخير در خروج از منزل به منظور حضور در كلاس درس مي¬تواند باعث استرس و در نتيجه ترشح بيش از حد اسيد معده گردد كه در صورت تداوم مي¬تواند منجر به نوعي ناراحتي گوارشي مزمن با نام گاستريت   گردد.
تمام عوامل مذكور به نوعي مربوط و منوط به دانشجو بودن فرد هستند اما به طور مشخص دانشجوها هم مانند تمام انسان¬هاي ديگر مي-توانند قرباني عوامل استرس¬زاي كلي¬تري باشند كه در اصل در زمرۀ آسيب¬هاي جدي و شديد طبقه بندي خواهند شد. اينگونه آسيب¬ها مي¬تواند منجر به استرس پس از آسيب (PTSD)  گردد كه بعداً به آن اشاره خواهد شد. اين آسيب¬ها مي¬توانند ضربات شديد فيزيكي يا رواني باشند كه ممكن است حتي در كودكي يك شخص رخ داده باشند ولي آثار استرسي-اش هرگز از بين نرود.
بدين ترتيب مسأله مورد بررسي در پژوهش از اين قرار است كه ارتباط بين استرس¬هاي وارده بر دانشجويان و سلامت عمومي آنها را مورد بررسي قرار داده تا بتوان با كم¬كردن هرچه بيشتر فشارهاي رواني، سلامتي عمومي اين گروه را افزايش داد.

اهميت و ضرورت پژوهش
به¬طور كلي بررسي و تحقيق در رابطه با يك ناهنجاري از جوانب مختلف مي¬تواند داراي اهميت باشد و بدون شك نتيجه آن در تعيين ماهيت يك ناهنجاري و ارتباط آن با علل اجتماعي بسيار موثر خواهد بود.
در پژوهش حاضر قابليت يافتن ايده¬اي واقع بينانه¬تر در رابطه با اهميت حفظ سلامتي دانشجويان و نقش آن در يك جامعه، مطرح است.
همان¬طور كه پيش از اين نیز اشاره شد هر عضوي از يك مجموعه پويا در صورت سلامتي كامل مي¬تواند بالاترين كارایي را داشته باشد. در اين ميان  دانشجويان به علت داشتن نقش¬هاي زير مي¬توانند يكي از مهمترين اركان يك جامعه باشند و بطور خاص مورد توجه قرار گيرند.
 نيروهاي متخصص بالقوه جامعه: دانشگاه به عنوان محل آموزش عالي و تربيت نيروهاي متخصص در رشته¬ها و گرايش¬هاي گوناگون  همواره محل پرورش افرادي بوده است كه مي¬توانند سرنوشت يك جامعه را رقم بزنند. به¬خصوص در اين روزگار كه بشر به علت  پيچيده¬تر شدن روش زندگي¬اش، ‌بسيار بيشتر از سابق به تخصص و مشاغل تخصصي نيازمند است و در نتیجه كارآمدي نيروهاي متخصص هر جامعه مي¬تواند از ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي،‌ سياسي، نظامي، علمي و … اهميت داشته باشد.
 آموزگاران و  اساتيد دانشجويان آينده: بديهي است كه دانش تخصصي بايد توسط فرد متخصص تدريس و منتقل شود. اين موضوع از دو جنبه كلي قابل توجه است: اول، مهارت در شيوه انتقال اطلاعات که بخشي ذاتي و بخشي اكتسابي است.‌ دوم، داشتن معلومات كافي. هر عاملي كه در اين دو شرط اساسي اختلال ايجاد نمايد، مي¬تواند منشاء بسياري ناهنجاري¬ها در نسل¬هاي آينده افراد متخصص جامعه باشد.
 كانون¬هاي مورد توجه  افراد جامعه در شرايط خاص: دانشجويان هميشه در جامعه از احترام خاصي برخوردار بوده¬اند و هميشه از آنها به عنوان رهروان راهي پر مشقت و افراد برجسته ياد مي¬شود. به همين دليل پر بيراه نخواهد بود، اگر ادعا كنیم در بعضي شرايط دانشجويان مي¬توانند الگوي كليدي براي ساير افراد جامعه باشند و پيام رسان ارزش-هاي گوناگون براي آنها. به نظر مي¬رسد بررسي نقش استرس در زندگي روزمره دانشجويان  به عنوان عاملي آسيب¬زا كه هم  از لحاظ رواني و هم از لحاظ جسمي مي¬تواند زيان¬آور باشد،‌ اقدامي ضروري است؛ چرا كه برخورداري از هر دو نوع سلامتي براي دانشجويان امري اجتناب ناپذير محسوب مي¬گردد و چه بسا نسبت به ساير اقشار جامعه در اين راستا آسيب پذيري بيشتري نيز از خود نشان دهند. 
ضرورت ديگري كه مي¬توان براي بررسي اين مقوله متصور بود، بيشتر جدي¬گرفتن نقش استرس است. خيلي از افراد از جمله مبتلایان به استرس در برخي موارد آن را جدي نگرفته و حتي براي آنها به صورت عادت در مي¬آيد. بدين ترتيب  با بررسي نقش و ميزان اثر استرس بر سلامتي، مي¬توان با كسب اطلاعات بيشتر از ميزان آثار آن، مسؤولان را به ضرورت چاره انديشي جدي¬تر در اين زمينه آگاه نمود و همچنين دانشجويان را نسبت به اهميت رويارویي با مسائل مختلف زندگي آماده نمود تا بيشتر آن را جدي بگيرند.
 
اهداف پژوهش 
ويليام پری (۱۹۷۰-۱۹۸۱) در تحقيقی مشهور‌، در پايان هر چهار سال دوره كالج با دانشجويان مصاحبه كرد و از آنها پرسيد در سال گذشته « چه چيزي براي شما برجسته بود؟» پاسخ¬ها نشان دادند كه وقتي دانشجويان با دشواري¬هاي زندگي دانشگاهي مواجه شده و به نقش¬هاي بزرگسالي نزديك¬تر مي¬شوند، ديدگاه¬هاي شناختي آنها تغيير مي¬كرد ( برك ، ۲۰۰۱، سيد محمدي، ۱۳۸۵).
در واقع دشواري¬هاي زندگي مي¬تواند طرز فكر و ديدگاه هر انساني را در مقاطع مختلف زندگي تحت تاثير قرار دهد. امااصطلاح « دشواري¬هاي زندگي » را شايد به نوعي مي¬توان هم ارز استرس دانست؛ اما لزوماً نفس دشواري¬هاي زندگي به خودي خود به معني استرس نيست. در واقع استرس يك گزينه و انتخاب شخصی است؛ آن هم انتخاب خود ما. هنگامي¬كه می¬پرسيم چرا اين اتفاق براي من افتاده است؟ احساس مي كنيم هيچ كنترلي بر اوضاع نداریم و اين پرسش تفكري قرباني¬گرايانه را در ما بوجود مي¬آورد كه فوق¬العاده استرس زااست. حتي درمواردي كه ما واقعأ قرباني هستيم و احساساتمان درست هستند، تفکر “چرا من؟” تنها به استرس¬هايمان مي¬افزايد و دردي را دوا نمي¬كند (ميلر ، ۲۰۰۴، رفيعي، ۱۳۸۵). 
در واقع نوع و ميزان اثر عامل استرس زا و آثار آن بر سلامت دانشجويان و نحوه روبرو شدن با آن همگي موضوعاتي هستند كه در صورت بررسي صحيح و كارشناسانه مي¬توانند در نهايت به دستيابي ديدگاه¬هاي شناختي واقع بينانه¬تر دانشجو در شرايط سخت منجر شود. در پژوهش حاضر، هدف اصلي يافتن رابطه معني دار بين استرس دانشجويان و سلامتي عمومی آنها است كه مي¬تواند 
زمينه¬ساز پژوهش¬هاي متعدد ديگري در راستاي شناسائي عوامل استرس زا از نظر دانشجويان، چگونگي راههاي برطرف كردن عوامل استرس زا و در كل افزايش بازدهي دانشجويان در دوران دانشجویي و در آينده هنگام فعاليت هاي حرفه¬اي باشد.
در صورت اثبات وجود رابطه معني دار بين استرس و سلامتي عمومی دانشجويان مي¬توان با تدابير مناسب افرادي كاراتر را براي جامعه متخصص تربيت كرده كه شايد يكي از بارزترين ويژگي¬هايشان مديريت صحيح بحران و فعاليت و بازدهي بيشتر باشد.

پرسش پژوهش 
آيا ميان استرس¬هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومی آنها رابطه معني داري وجود دارد؟ 

 فرضيه پژوهش 
بين استرس¬هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومی آنها رابطه معني داري وجود دارد.

متغيرهاي پژوهش 
متغير مستقل: ‌استرس¬های روزانه 
متغير وابسته:‌ سلامتي عمومی

تعريف اصطلاحات و مفاهيم پژوهش 
استرس : استرس شرايطي است كه در نتيجه تعامل ميان افراد و محيط بوجود مي¬آيد و موجب ايجاد ناهماهنگي (چه واقعي و چه غير واقعي) میان ملزومات يك موقعيت و منابع زيستي،‌ رواني و اجتماعي فرد مي¬شود (سارفینو ، ۲۰۰۲، ميرزايي،‌۱۳۸۴). 
استرس روزانه : بنابر تعريف بالا استرسي است كه در طول يك روز به شخص وارد مي¬شود كه مي¬تواند مكرر يا پراكنده باشد (سارفینو، ۲۰۰۲، ميرزايي، ‌۱۳۸۴).
سلامت عمومي  :  وضعيت صحت جسماني، رواني و اجتماعي مثبت و نبود بيماري و آسيب كه با گذشت زمان، در طول طيف مشخصي تفاوت مي¬كند (سارافينو). طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، سلامتي، آرامش جسمي، ذهني و اجتماعي بوده و تنها به عدم وجود بيماري و ضعف و سستي مربوط نمي¬شود (برك، ۲۰۰۳، سيد محمدي،‌ ۱۳۸۵).
سلامتي روان  : وضعيت هماهنگ و صحيح رواني و نبود بيماري و ناهنجاري كه با گذشت زمان و در طول طيف مشخصي تفاوت مي¬كند (سارفینو، ۲۰۰۲، ميرزايي، ‌۱۳۸۴).
 
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه ورد بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتوررو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از سر فصل های موجود در این مقاله : 

۱- تاريخچه گروه بهمن

۲- عوامل مؤثر در تأمين سلامت رواني 

۳- نقش خود در سلامت رواني 

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید..

مقدمه

به اعتقاد بسياري از دانشمندان علوم رفتاري،‌ سازمانها وجه انكارناپذير دنياي نوين امروز را تشكيل مي‌دهند، ماهيت جوامع توسط سازمانها شكل گرفته و آنها نيز به نوبه خود به وسيلة دنياي پيرامون و روابط موجود در آن شكل مي‌گيرد. گر چه سازمانها به شكلهاي مختلف و بر پايه هدفهاي گوناگون تأسيس و سازماندهي مي‌شود، اما بدون ترديد تمامي آنها بر پاية تلاشهاي رواني و جسماني نيروي انساني كه اركان اصلي آن به حساب مي‌آيد، اداره و هدايت مي‌گردند. از اين رو،‌ زندگي افراد در جوامع نوين به شدت تحت نفوذ هستي و رفتار سازمانها قرار دارد، و همين دليل به تنهايي سعي در شناخت هر چه بيشتر، بهتر و علمي‌تر ماهيت و روابط متقابل آنها و نيروي انساني را توجيه و ضروري مي‌سازد (حيدر علي هومن، ۱۳۸۱)

يكي از هدفهاي پيگير روانشناسي بررسي ماهيت رفتار و روان است. به طور كلي هر موجود زنده‌اي جزء از راه شناخت رفتار و موقعيتهاي مختلف شناخته نمي‌شود. چون آدمي مخلوق انگيزه‌ها،‌ كششها و احساس‌هاي هوشيار و امكانات فطري خويش است و رفتارش هنگامي بهنجار است كه موازنه يا تعادلي ميان اين عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزديك دارند كه هر دگرگوني در يكي از آنها موجب دگرگوني در ديگري مي‌شود. اكثر ناسازگاريهاي فكري،‌عاطفي و اخلاقي بر اثر همين ناراحتيهاي رواني ايجاد مي‌گردد.  

  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 سلامت عمومی در دیدگاه و منظر عمومی و عام مردمی همان داشتن صحّت بدن و عدم وجود بیماری و مرض تلّقی می شود. اما سلامت عمومی از دیدگاه های علمی و طبی و روان شناسی و روان شناسی بالینی و رشته های دیگر متفاوت است. 
 حتی نگرش به سلامت در نظام و اجتماعات مختلف نیز تفاوت هایی با هم دارند و نیز در دیدگاه مکاتب علمی و تخصصی نیز متفاوت است
 رضایت مندی شغلی از دیدگاه طبی اغلب شامل رضایتی است که از دیدگاه پاتولوژی جسمانی زیرنظر دارد و الی آخر. 
 اگر فردی حتی از هر حیث سالم بوده و تعادل روحی و روانی نیز داشته باشد و علاقمند شدید و میل و اراده به خلبانی هم داشته باشد در این صورت این فرد لزوماً یک خلبان نیست و در صورت اقدام به پرواز خود و هواپیما و جمعیت زیادی را دچار حادثه و مرگ می نماید. این مورد همان داشتن استعداد و توانایی و مهارت است که در مورد هواپیما و رانندگی اتوبوس عینیت دارد و شاید متأسفانه در مدیریت این احساس دیرتر توجه دیگران را به خود جلب می کند . 
 بر همین اساس در این تحقیق درصدد برآمدیم تا ضمن تبیین سلامت عمومی تاثیر و رابطه آن را بر رضایتمندی شغلی افراد در یکی از شرکتهای بزرگ و گسترده مسافربری و اتحادیه های مسافربری ارزیابی کنیم. )   . هدایت اله ستوده ، آسیب شناسی اجتماعی، آواری نور، تهران، چاپ ۴ ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۹ حاشیه)
 و ضمن تعریف و پرداختن به سلامت عمومی کارکنان مختلف شرکتهای تعاونی مسافربری دیدگاه های آنان را درباره میزان حقوق، نحوه کار، برخورد کارفرمایان و مدیران و سایر شرایط آنان که مترادف با رضایت شغلی آنهاست بررسی کنیم. 
 اهمیت و ضرورت مسئله : 
 گذشته اجدادی ما و کار و تلاش آنها مبتنی بر بهره وری کامل و بالا بوده است. چرا که هر وقت احساس گرسنگی می کرد به شکار می رفت و به اندازه گرسنگی اعضای خانواده و گروه شکار می کرد و تا شکار موجود می بود، لزوم شکار دیگر را در سرنداشت و این مسئله در مورد سایر نیازها همچنین بود. این روش البته از جایگاه علمی و تجربی نشأت نیم گرفت بلکه به صورت طبیعی چنین وضعی در میان اقوام و انسانهای نخستین ایجاد می کرد. این شرایط در زمان گاندی رهبر هند اتفاق افتاد. وی مردم انبوه و فقیر هند را به صنایع دستی خود و کوچک وادار کرد و از این رهگذر ضمن ایجاد کار و شخصیت اجتماعی برای فقیران کشور را از تنگناهای اقتصادی نجات بخشید . 
 این وضعیت در مورد ماهیت کار و دنیای کار و فعالیت امروزی بیشتر اهمیت پیدا می کند، زیرا جهان پنج میلیاردی و پنج قاره جهان که در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، هنری، سیاسی، آموزشی و … مشموا کار هستند در حالی که معادن و منابع اقتصادی روز به روز کاهش می یابد و طبیعت کارآمدی خود را از دست می دهد و سیل مجارویۀ جمعیت در اثر ازدیاد مصرف و تنوع نیازها و فرهنگ اسراف و زیاد طلبی جهان را تحدید و دریاها و خاکها و هوا را زهرآگین و آلوده ساخته و روح و روان و امنیت خود را در معرض تحدید است خود ساخته محدود کرده. همیت سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی تا چه حد اهمیت می یابد؟ 
 و این اهمیت چه اثرات و تبعاتی را به دنبال دارد؟ 
 شاید امروزه این سخن را همه ما به کرار شنیده ایم که هیچ کس از شغل و فعالیت خود راضی نیست. و از میزان درآمد شغل خود ناراضی است. و از محیط کار خود شکایت دارد و از مدیریت و رهبری مؤسسه و شرکت و حمل کار خود گلایه دارد و از سطح روابط و چگونگی ارتباط خود با دیگران شکوه می کند. (   . دفتر همکاری های علمی وزارت آموزش و پرورش، آموزش اساسی به منظور فقرزدایی.)
 گاهی گلایه و شکوه ها و شکایتها از خود است که من خسته شده ام و من از رفت و آمد مکرر به محل کارم دلزده شده ام، من از اینکه هر روز در کارم حاضر می شوم ناراحت هستم و از اینکه باید به جای استراحت و تفریح خوشحال باشم رنجور و نگران هستم. 
 گاهی گلایه ها و شکایت جنبه روان شناختی دارد که اصولاً من رغبتی به کارم ندارم، کارم متناسب با علایق و رغبتهای من نیست. من کاری را دوست دارم که یا ذهن یا حافظه من دیگر نباشد و با دست و پای من انجام گیرد و این کار درست برعکس این انتظارات من است. من از کارم نمی توانم انتظارات اجتماعی ام را جبران کنم و برای من زننده است، شغل من ماهیت درونی مرا با خود همراه ندارد و شغل من با من بیگانه است. 
 گاهی شغلی متناسب با استعدادها و علایق و با درآمد و شرایط خوب و با مدیریتی سازگار نصیب فرد می شود اما در گذر زمان و تغییر شرایط و ازدواج و انتقال فرزندان به امکان و جاهای دیگر نگرش شرایط تغییر پیدا می کند. و چون توان تطبیق خود را با شرایط جدید از دست می دهد دچار نارضایتی و ناخشنودی در ادامه کار خود می گردد. و لذا رضایتمندی و خشنودی شغلی مفهومی نسبت که اگر در ابتدا اتفاق افتد تا آخر می توان به آن ضمانت و اعتماد کرد. 
 اهداف تحقیق : 
 هدف های اصلی تحقیق عبارتند از : 
شناخت سطوح سلامت عمومی کارکنان ؛ 
شناخت سطوح رضایت شغلی کارکنان ؛ 
شناخت رابطه بین سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی. 
فرضیه تحقیق : 
 هرچه قدر سلامت عمومی فرد بالا باشد میزان رضایت مندی شغلی او نیز بیشتر است. 
 سوال تحقیق : 
 آیا بین سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی رابطه مستقیم وجود دارد؟ 

 متغیرهای تحقیق : 
 متغیرهای تحقیق عبارتند از : 
 متغیر مستقل : سلامت عمومی 
 متغیر وابسته : رضایتمندی شغلی. 
 متغیرها عناصر اصلی شکل گیری در فرایند تحقیق به شمار می روند، زیرا متن و محتوی تحقیق حول دو محور اصلی یعنی متغیر مستقل و متغیر وابسته دور می زند در واقع ارتباط متغیرها (متغیر مستقل و متغیروابسته) یک ارتباط علت و معلولی است. یعنی در واقع فرایند و ادامه جریان تحقیق تأثیر و اثربخش متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان می دهد. 
 البته ممکن است غیر از متغیرهای دو گانه ذکر شده (متغیر مستقل و متغیر وابسته) متغیرهای دیگری هم در تبین و شناخت روابط متغیرها اثر بگذارد که قدرت در شغل، اقتدار در قبول شغل، تفریح مدار بودن شغل، مباحث اعتقادی به شغل، ارتباط با معنویت شغل و ده ها عامل و دلیل دیگر که می تواند غیر از متغیرهای ذکر شده در روند و فرایند تحقیق اثر بگذارد که در عرف و ماهیت تحقیقات این عوامل و متغیرها را متغیرهای وابسته یا مزاحم با مداخله گر می نامند. 
 تعریف عملیات اصلاحات و واژه ها : 
 سلامت عمومی : اگر با جمع بندی بیمه نظرهای مختلف بپذیریم فردی از نظرجسمی سالم، از نظر فکری بی عیب، از نظرروانی متعادل و شاد و از لحاظ اجتماعی فعال و سازگار و از نظر اقتصادی آگاه و از نظر اقتصادی مولد و از نظر فرهنگی و اعتقادی مسئول و متعهد باشد سلامت عمومی در جامعه حاکم است. 
 رضایتمندی : میزان برخورداری فرد از انواع امتیازات ناشی از شغل (حقوق، تناسب با  استعداد توانایی، منزلت اجتماعی، رشد و تکامل، ضمانت آتی و تفریح و … ) رضایتمندی نام دارد. 
 رضایتمندی شغلی : اگر رضایتمندی ذکر شده درباره شغل باشد، رضایتمندی شغلی و درباره هر موضوعی جمله بالا صادق است. (   . علی صادقی حسن آبادی، بهداشت عمومی، کوژ مهر، شیراز، ۱۳۷۵ ، ص ۳۸)
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف ۱۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که ۵۰ نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و ۵۰ نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.


تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.

دانلودفایل پایان نامه رشته روان‌شناسي /مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین


عتیقه زیرخاکی گنج