گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱) سلكتور ميز شاخص ۶ ( شكل ۵۰۳ ) در موقعيت ۱ و سلكتور واحد دريل (نور اخكاري) ۵ ( شكل ۵۰۳ ) در موقعيت ۱ قرار مي گيرد . 
۲) ميز شاخص و واحد سوراخ كاري مي توانند هم زمان و به طريق دستي كار كنند . 
۳) واحد سوراخ كاري بر طبق دستور العمل هاي ارائه شده در « عملكرد دستي واحد 
سوراخ كاري » دراين فصل كار مي كند . 
۴) موقعيت استارت ميز شاخص جايگاه صفر است كه مي توان آن را با به كار انداختن تكمة  فشاري ۱۴ ( شكل ۵۰۳) چك كرد . در صورتي كه ميز در جايگاه آغازي نباشد هنگامي كه تكمة فشاري وارد عمل مي شود به طور خودكار به موقعيت خود باز مي گردد . اين جايگاه ( موقعيت ۰ ) با علامت ۰ كه روي صفحة ميز چاپ شده است مشخص مي شود اين علامت بايد در جهت فلشي قرار بگيرد كه در لبة محافظ تراشه قرار دارد . 
۵) با استفاده از تكمة فشاري ۱۳ ( شكل ۵۰۳) ميز شاخص را مي توان در هر نقطه مطلوب در محدوده اي كه تقسيم بندي صفحه اجازه مي دهد حتي بدون از پيش تنظيم كردن تعداد تقسيمات قرار داد . 
۶) به منظور چك كردن يك تقسيم بندي از پيش تنظيم شده لازم است سلكتور ميز شاخص ۶ ( شكل ۵۰۳) در موقعيت ۲ و ۳ يا ۴ و سلكتور ۵ ( شكل ۵۰۳ ) در موقعيت ۱ قرار گيرد ، حركت رو به جلوي دريل بايد متوقف شود . 
در اين حالت ميز شاخص با تكمه فشاري ۱۷ « استارت » به كار مي افتد . ( شكل ۵۰۳ ) در اين هنگام ميز شاخص به تقسيم بندي پيش از تنظيم حركت مي كند . سپس ميله گردان به وسيله دست به سمت پايين حركت مي كند و در نتيجه ليميت سوئيچ   از استاپ B مي گذرد ، سپس ميلة گردان به موقعيت بالاتر سابق خود باز مي گردد . در اين حالت است كه ميز شاخص به موقعيت جديدي شاخص گذاري مي شود . هنگامي كه ميز شاخص در موقعيت صفر قرارمي گيرد سيگنال جديدي بايد توسط تكمة فشاري ۱۷ « استارت » توليد شود . ( شكل ۵۰۳) اين امكان زماني ايجاد مي شود كه سلكتور ۶ ميز شاخص (شكل ۵۰۳) در موقعيت ۲ و ۳ قرار گرفته باشد . زماني كه سلكتور در موقعيت ۴ قرار دارد ( عملكرد مداوم ) سيكل بدون وقفه انجام مي شود تا اينكه ميز شاخص به موقعيت صفر خود باز مي گردد . 
C : عملكرد اتوماتيك واحد سوراخ كاري ( دريل ) 
۱) سلكتور واحد سوراخ كاري ۵ ( شكل ۵۰۳) در موقعيت ۲ قرار مي گيرد . سلكتور ميز شاخص ۶ (شكل ۵۰۳) درموقعيت ۰ و سلكتور پروگرم ۲ به طور اختياري بسته به نوع فرايند ماشين كاري مورد استفاده قرار مي گيرد . 
۲) استاپ هاي واقع در برش استاپ به گونه اي قرار گرفته اند كه با برنامه انتخابي مطابقت مي كنند . 
۳) پيش از به كارگيري تكمة فشاري ۱۷ ( شكل ۵۰۳) پروگروم بايد توسط تكمة فشاري ۱ ( شكل ۵۰۳) در سلكتور پروگروم پيش از تنظيم ۲ انتخاب شده باشد . 
۴) اكنون واحد سوراخ كاري آماده است بر طبق سيكل اتوماتيك كه در ادامه آورده شده كار كند : 
حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان يا حركت رو به جلوي اتوماتيك ، توقف چرخش ميلة گردان ، حركت مورب سريع به سمت بالا . 
۵) در صورتي كه سلكتور پروگرم ۲ ( شكل ۵۰۳) در موقعيت ۳ قرار دارد – سيكل به صورت زير خواهد بود : 
حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي اتوماتيك ، وارونگي چرخش ميله گردان با حركت رو به جلوي خودكار . توقف چرخش ميلة گردان ، حركت مورب سريع به سمت بالا . 
۶) براي هر سيكل سيگنال استارت دستي جديدي لازم است . 
۷) هر چهار پروگرم مي توانند استفاده شوند اما در اين حالت مهم است كه هر پروگرم به گونه اي به كار رود كه بر برنامة معادل تنظيم استاپ منطبق باشد . 
۸) ابزارهاي ماشين بايد در جاهاي مربوط به خود ۸ قرار بگيرند (شكل ۱-۵) جايي كه هر وسيله موقعيت خود را با توجه به پروگرم مربوط به خود دارد . 
D : عملكرد خودكار واحد سوراخ كاري – ميز شاخص 
۱) سلكتور واحد سوراخ كاري ۵ و سلكتور ميز شاخص ۶ ( در شكل ۵۰۳) در موقعيت ۲ قرار مي گيرند . سلكتور پروگرم ۲ ( شكل ۵۰۳) بسته به نوع ماشين كاري در موقعيت مناسب قرار مي گيرد . 
۲) استاپ هاي روي اسلايد – استاپ به گونه اي قرار مي گيرند كه با برنامة انتخاب شده مطابقت  مي كنند . 
۳) تعداد تقسيمات روي ميز شاخص روي شمارش گرها ( كنتورهاي ) ۱۵ و ۱۶ تنظيم 
مي شود . ( شكل ۵۰۳) . شمارش گرها تعداد ضربات را مي شمارند نه تقسيمات را . تنظيم برطبق جدولي كه در ليبل بين شمارش گرها قرار دارد انجام مي شود . شمارش گر (۱۵) ضربه هاي ده تايي و شمارش گر ۱۶ ضربه هاي تك را مي شمارد . 
۴) موقعيت استارت ميز شاخص موقعيت صفر است و اين موقعيت با به كار انداختن تكمة فشاري ۱۴ چك مي شود . (شكل ۵۰۳) در صورتي كه ميز در موقعيت صفر خود نباشد زماني كه تكمة فشاري واحد عمل مي شود به صورت خودكار به آن موقعيت برمي گردد  موقعيت صفر با علامت۰ چاپ شده روي صفحة ميز مشخص مي شود . اين علامت بايد در جهت فلشي قرار بگيرد كه در لبة محافظ تراشه قرار دارد . 
۵) ابزارهاي ماشين بايد در محل هاي مربوط به خود در محفظة ابزار قرار گيرند . هريك از اين ابزارها براي پروگرم خاصي به كار مي رود . 
۶) پيش از شروع كار بايد پروگرم براي ابزارهاي ماشين مربوط انتخاب شود ، پروگرم با به كار انداختن تكمة فشاري ۱ ( شكل ۵۰۳) انتخاب مي شود ( شكل ۵۰۳) . در صورتي كه برنامه اشتباه انتخاب شود مي توان تنظيم مجدد را به وسيلة تكمة فشاري ۲۰ انجام داد . (شكل ۵۰۳) . 
برنامه تنظيم صفر . هنگامي كه ابزار ماشين سيكل كاري خود را به پايان مي رساند ماشين به طورخودكار متوقف مي شود و پروگرم به موقعيت صفر تنظيم مجدد مي شود. درهنگام تعويض ابزار انتخاب يك پروگرم جديد اجباري است . 
۷) دستگاه با تكمة فشاري ۱۷ « استارت » به كار مي افتد ( شكل ۵۰۳) و پس از آن سيكل كاري زير انجام مي شود : 
ميز شاخص به تقسيم بندي نخستين شاخص گذاري مي شود . حركت مورب سريع به سمت پايين مي رود . ميلة گردان با حركت روبه جلوي خودكار مي چرخد . چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا مي رود . شاخص گذاري ميز شاخص . اين سيكل تا آنجا ادامه مي يابد كه ميز شاخص به موقعيت شروع خود باز مي گردد و در اين مرحله دستگاه به طور خودكار متوقف مي شود . 
۸) در عمليات ضربه زدن سلكتور پروگرم مربوط ۲ بايد در موقعيت ۳ قرارگيرد          ( شكل ۵۰۳) در اين حالت سيكل زير هنگام به كار افتادن دستگاه شروع مي شود : 
ميز شاخص به شاخص نخست خود شاخص گذاري مي شود ، حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش معكوس ميلة گردان با حركت روبه جلوي خودكار ، توقف چرخش ميلة گردان ، حركت مورب سريع به سمت بالا ، شاخص گذاري ميز شاخص . اين سيكل تا زماني ادامه پيدا مي كند كه ميز شاخص به موقعيت شروع خود برمي گردد و به دنبال آن دستگاه به طور خودكار متوقف مي شود . 
E : عملكرد نيمه اتوماتيك واحد سوراخ كاري ـ ميز شاخص 
۱) سلكتور واحد سوراخ كاري ۵ و سلكتور ميز شاخص ۶ (شكل ۵۰۳) در موقعيت ۳ قرار مي گيرند همينطور سوئيچ هاي سلكتور پروگرم ۲ ( شكل ۵۰۳) بسته به نوع ماشين كاري تنظيم مي شوند . 
۲) استاپ هاي واقع در برش استاپ به گونه اي واقع شده اند كه با پروگرم انتخاب شده مطابقت مي كنند . 
۳) تعداد تقسيم بندي هاي ميز شاخص روي شمارشگرهاي ۱۵ و ۱۶ قرار مي گيرد      ( شكل ۵۰۳) . شمارشگرها ( كنتورها) تعداد ضربان را مي شمارند نه تعداد تقسيم بندي ها . تنظيم بر طبق جدول روي ليبل بين شمارشگرها انجام مي شود . كنتور (شمارشگر) ۱۵ ضربات ده تايي و شمارشگر ۱۶ ضربه هاي تك را مي شمارد . 
۴) موقعيت شروع ميز شاخص صفر است و اين موقعيت با به كار انداختن تكمه فشاري ۱۴ (شكل ۵۰۳) چك مي شود . در صورتي كه ميز در موقعيت صفر خود نباشد هنگام به كار افتادن تكمة فشاري به صورت خودكار به موقعيت خود بازمي گردد . موقعيت صفر با علامت ۰ چاپ شده روي صفحة ميز مشخص مي شود . اين علامت بايد در جهت فلشي قرارگيرد كه روي لبة محافظ تراشه قرار دارد . 
۵) ابزارهاي ماشين بايد در محل هاي مربوط به خود در محفظة ابزار قرار گيرند . هركدام براي پروگرم خاص خود استفاده مي شوند . 
۶) پيش از به كار انداختن دستگاه پروگرم مربوط به ابزار دستگاه مورد استفاده بايد انتخاب شود . برنامه با به كار انداختن تكمة فشاري ۱ ( شكل ۵۰۳) انتخاب مي شود  درصورتي كه برنامه اشتباه انتخاب شود تنظيم مجدد توسط تكمة فشاري ۲۰         ( شكل ۵۰۳)  انجام مي شود . پروگرم تنظيم صفر . وقتي ماشين كارش را به اتمام رساند به صورت خودكار متوقف مي شود و پروگرم به موقعيت صفر خود باز      مي گردد . 
هنگام تعويض ابزار بايد همواره از يك پروگرم جديد استفاده كرد 
( تكمة فشاري ۱ ) . 
۷) دستگاه با تكمة فشاري ۱۷ – استارت روشن مي شود : (شكل ۵۰۳) ، در ادامه سيكل زير انجام مي شود : 
ميز شاخص به تقسيم بندي اول شاخص دار مي شود . حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا . در اين مرحله دستگاه به طور اتوماتيك متوقف مي شود . براي تداوم يك سيكل جديد يك سيگنال استارت دستي لازم است . همچنين پروگرم جديدي بايد انتخاب شود . 
۸) در عمليات ضربتي سلكتور پروگرم مربوط ۲ بايد در موقعيت ۲ قرار گيرد (شكل ۵۰۳) . در اين مرحله از كار وقتي ماشين روشن شود سيكل زير انجام مي شود : 
ميز شاخص به نخستين شاخص گذاري خود شاخص گذاري مي شود ، حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا ، در اين مرحله دستگاه به طور خودكار متوقف مي شود . براي تداوم يك سيكل جديد ايجاد سيگنال دستي استارت لازم است و پروگرم بايد انتخاب شود . 
F : عملكرد اتوماتيك پيوستة واحد سوراخ كاري – ميز شاخص 
۱) سلكتور ۵ براي واحد سوراخ كاري ( شكل ۵۰۳) در موقعيت ۲ قرار مي گيرد . سلكتور ۶ ميز شاخص (شكل ۵۰۳) در موقعيت ۴ قرار مي گيرد و سلكتور پروگرم ۲ ( شكل ۵۰۳) به صورت اختياري بسته به نوع ماشين كاري تنظيم مي شود . 
۲) استاپ ها در بخش استاپ به گونه اي قرار گرفته ا ند كه با پروگرم انتخاب شده تطابق مي كنند . 
۳) تعداد تقسيمات براي ميز شاخص در شمارشگرهاي ۱۵ و ۱۶ (شكل ۵۰۳) قرار دارد . شمارشگرها تعداد ضربات را مي شمارند نه تعداد تقسيم بندي ها . تنظيم بر طبق جدول ليبل بين شمارشگرها انجام مي شود . شمارشگرها ۱۵ ضربات ده تايي و شمارشگر ۱۶ ضربات تكي را شمارش مي كند . 
۴) موقعيت استارت ميز شاخص جايگاه صفر است و اين موقعيت با به كار انداختن تكمة فشاري ۱۴  (شكل ۵۰۳) چك مي شود . در صورتي كه دستگاه در موقعيت صفر خود نباشد وقتي اين تكمه فعال مي شود به صورت خودكار به موقعيت خود بازمي گردد . همچنين اين موقعيت با علامت چاپ شدة ۵ روي صفحة ميز مشخص شده و بايد در سمت فلشي باشد كه روي محافظ تراشه قرار دارد . 
۵) قبل از شروع كار دستگاه بايد برنامه اي براي ماشين كاري انتخاب شده باشد . پروگرم با به كار انداختن تكمة فشاري ۱  (شكل ۵۰۳) انتخاب مي شود . 
۶) دستگاه با تكمة فشاري ۱۷ « استارت »  (شكل ۵۰۳) به كار مي افتد و متعاقب آن سيكل زير انجام مي شود : 
ميز شاخص به تقسيم بندي اوليه شاخص گذاري مي شود ، حركت مورب سريع ، به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا ، شاخص گذاري ميز . اين سيكل تا زماني كه دستگاه به صورت دستي متوقف نشود ادامه مي يابد . 

عتیقه زیرخاکی گنج