گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 89 views
  • بدون نظر

ا رشد فناوري ديجيتال طي دهههاي گذشته، ارسال و ذخيره رسانههاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخهبرداري از دادهها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينهاي بسيار اندك امكانپذير شده است. بدين ترتيب بهرهگيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دستكاري اسناد و استفاده از اسناد جعلي ابعاد تازهتري يافته است. در اين ميان واترماركينگ تصاوير ديجيتال ميتواند به عنوان يك روش بسيار مناسب براي جلوگيري از مشكل حق كپي رايت به كار گرفته شود. عمل واترماركينگ را ميتوان با طرحهاي مختلفي انجام داد، يكي طرح واترماركينگ كور و ديگري طرح واترماركينگ غير كور ميباشد. طرحي كه براي استخراج واترمارك از تصوير واترمارك شده تنها به كليد رمز احتياج دارد طرح كور ناميده ميشود. در طرح كور، ديكودر يا آشكار ساز براي استخراج واترمارك احتياج به تصوير اصلي ندارد اما طرح غير كور براي استخراج واترمارك علاوه بر كليد رمز(دانستن مراحل درج واترمارك) به تصوير اصلي احتياج دارد. در ادامه مراحل كلي كار يك طرح واترماركينگ كور مقاوم تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجك گسسته اشاره ميشود ميشود كه از قسمتهاي مختلفي از جمله فرآيند درج واترمارك، فرآيند استخراج واترمارك، مورد ارزيابي قرار دادن كيفيت تصوير واترمارك شده با استفاده از نرخ حداكثر سيگنال به نويز PSNR، درستي و وجود واترمارك با استفاده از همبستگي يكنواخت NC و نتايج تجربي تشكيل شده است


عتیقه زیرخاکی گنج