گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

توليد پراکنده (Distributed Generation) منابع کوچک انرژي ھستند کnه بnه سيسnتم توزيnع متصnnل مnnي گردنnnد. ايnnن منnnابع غالبnnا از انnnرژي ھnnاي نnnو بھnnره مnnي گيرنnnد و ھزينnnه پnnايين ساخت،نصnب وراه انnدازي آنھnا نسnبت بnه واحnدھاي بnزرگ، موجnب توجnه خnاص بnه آنھnا شnده است.پيش بيني ميشود که درآينده منابع توليد پراکنده در طراحي سيستم ھاي انnرژي الکتريکnي به جايگاه ويژه اي دست يابند . بکارگيري مکnان مناسnب توليnد پراکنnده ( DG ) در شnبکه برق،مزايnاي زيnادي خواھnد داشnت و عدم جايابي مناسب آن ضمن نفي مزايا،معايبي را نيز در پي دارد. با توجه به گستردگي شnبکه ھاي برق (باmخص شبکه ھاي توزيع) و فراواني منnابع DG از نظnر سnطح تnوان و چگnونگي عملکرد،بکnnnnارگيري ظرفيnnnnnت بھينnnnnnه آنھnnnnnا در شnnnnبکه توزيnnnnع يnnnnnک مسnnnnnئله بھينnnnnnه سnnnnnازي (Optimization) مي باشدو لذا براي نيل به پاسخ بھينnه mزم اسnت از روشnھاي بھينnه سnازي مناسب استفاده گردد.-


عتیقه زیرخاکی گنج