گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

تاكنون كاربردهاي فراواني براي شبكه هاي عصبي مصنوعي ارائه شده است. شبكههاي عصبي مصنوعي، اطلاعات را به روشي مشابه با كاري كه مغز انسان انجام ميدهد، پردازش ميكنند. آنها از تعداد زيادي از عناصر پردازشي كه فوق العاده بهم پيوستهاند، تشكيلشدهاند كه اين عناصر به صورت موازي باهم براي حل يك مسئله مشخص كار ميكنند. امتياز شبكه عصبي اين است كه خودش كشف ميكند كه چگونه مسئله را حل كند. نتايج مثبتي كه استفاده از شبكه هاي عصبي در حل مسائل بهينه سازي در پي داشته است، راه را براي استفاده از آنها در مسيريابي شبكه هاي كامپيوتري گشوده است اين امر در شبكه هاي متداول با استفاده از شبكهي هاپفيلد و در شبكه هاي بسته شناختي با استفاده از شبكه عصبي رندم صورت ميگيرد. علاوه بر بكارگيري مستقيم شبكههاي عصبي بعنوان الگوريتم مسيرياب، شبكههاي عصبي همچنين بصورت غير مستقيم به الگوريتم هاي مسيريابي كمك ميكنند. آنها با تحليل و پيشبيني شرايط شبكه، ورودي الگوريتم مسيريابي، كه ميتواند هركدام از الگوريتمهاي مسيريابي متداول باشد، را فراهم مي كند. در اين سمينار، هر دو كاربرد شبكههاي عصبي در امر مسيريابي بررسي و نتايج استفاده از آن و نيز پارامترهاي موثر در عملكرد و بازدهي انها مورد بررسي قرار گرفته است.


عتیقه زیرخاکی گنج