گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق موسيقي سنتي و مقامي كردي-خرید اینترنمتی تحقیق  موسيقي سنتي و مقامي كردي-دانلود رایگان مقاله  موسيقي سنتي و مقامي كردي-دانلود فایل تحقیق  موسيقي سنتي و مقامي كردي-تحقیق  موسيقي سنتي و مقامي كردي
 
این فایل در ۴۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بزرگان و انديشمندان جهان تعابير گوناگون از هنر به دست آورده اند، شايد بررسي آن آراء از اصل وظيفة‌ اين پروژه خارج است اما به طريق اختصار سخني چند در اين باب خالي از لطف نيست. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما به ارائه توضیحات مفصل می پردازیم

هنر معجزه، عشق است. هر لحظه به شكلي و يا فرزند عشق است كه هر دم به لباسي هنر زيباترين جلوة‌ محبت و تابش انواري از خورشيد عالمتاب عشق است.

از آنجا كه عشق آموختني نيست وعلم آن در دفتر نمي گنجد زائيده اش يعني هنر نيز كسبي و تقليدي نيست و همچو علت اصليش وطن خاكي نمي شناسد هنر تفسير عشق است، نتيجة‌ نهايي و هدف اصلي از خلق يك پديدة‌ هنري تعبير و تفسير، رمز و راز عشق نهفته در دل صاحب هنر است.

          هنر جلوه هاي گوناگون و بسياري دارد كه هر يك به نوعي تعبير عشقند، گاهي پيام هنرمند به اهل راز از راه چشم قابل دريافت است، بدين منظور در قالب نقاشي يا صورتگري و پيكر تراشي، معماري، حجاري ، قلم زني، خوشنويسي، تهذيب و غيره متجلي گرديده و در شمار هنرهاي بصيري قرار مي گيرد و گاهي اين پيام سمعي است و درك آن از راه شنيدن مسير است كه دو تجلي عظيم آن، يكي شعر است و ديگري موسيقي كه اين دو براي رسانيدن پرندة معني به آشيانة فهم دو بال پروازند كه در اين بخش حقير به موسيقي آن اشاره مي كنم.

موسيقي و پيدايش آن:

          واژة موسيقي يا موزيك كه گاهي در ادبيات فارسي از آن « موسيقار» نيز ياد شده يك واژة‌‌ يوناني است تا اينكه امروز همة آنرا به رسميت شناخته اند و در نوشته ها و گفتارها به كار مي برند. اما از موسيقيدان در ادبيات دري به نام رامشگر  يا خنياگر ياد شده. دربارة‌ پيدايش موسيقي نظرهاي مختلف است، گروهي گويند همزمان با پيدايي سخن و آغاز زندگي بشري مي دانند. گروهي آنرا به زمان حضرت موسي مربوط مي كنند. برخي گويند هندوان از ققنوس آموخته اند، برخي گفته اند كه فيثاغورث آنرا از شنيدن آواي پتك آهنگران ديد و گروهي را از ستارة‌ زهره مي دانند و غيره.

اما عارفان بر اين نظرند كه اين علم برمي گردد به «حضرت آدم (ع)». پس فرمان الهي شرف نفاذ يافت كه روح به جسد ابوالبشر آدم صفي الله نقل كرده متمكن شود. چون رحمت پروردگار دربارة ابوالبشر نامتناهي بود نداي عزت به جبرئيل(ع) رسيد كه به لطائف الحيل روح را به مسكن ابدي او راه نمايد. روح الامين (جبرئيل) به فرمان رب العالمين به درون پيكر مطهر حضرت آدم درآمد و به آواز حزين و مقام راست كلمة‌ درآدرتن ادا فرمود. نداي جبرئيل موجب غذاي روح گشته و روح در پيكر آدم وارد شده كه سرماية‌ فرح و شادماني انسان كامل است. پس، از اين است كه هرگاه شخصي نغمه سرائي كند خواه از آلات نغمات و خواه دهني، در جهت سير معنوي، روح را به ياد اصل خويش مي اندازد و چون اين علم، علم جبرئيل است كه او را روح الامين گويند كه حكما علم روحش گويند و حكماء فلسفه صاحب اين فن را عزيز و نيكو داشتند.

          از نظر قدما و عارفان موسيقي، در جهت اصلاح بشر و تقرب روح انسان مي باشد پس هر مقامي از پيغمبري صلوات الله عليه پيدا شد به جهت حاجات به درگاه قاضي الحاجات. نزد حكماء و فيلسوفان موسيقي را فايدة عظيم است و در بسيار حالها اين را به كار داشته اند، چنانك در محرابها استجابت دعا را. چنانكه كه حضرت داوود عليه السلام در محراب بربط زدي و غناء خوش بر آن راست كردي و چنانك در بيمارستانها به سحرگاهان بزدندي تا بيماران را خواب گرفتگي و از دردها برآسودندي، چنانك در صومعه ها بنهادندي و چون   عامه به زيارت شوندي، خلوت گزيدگان معابد آن را بزدندي تا عامه به راه توبه درآمدندي و باز گفته اند كه روح آدمي از علم قدس سرچشمه  گرفته و توسط طلسمي كه بشر آن فقط بر حق تعالي مكشوف است با بدن خاكي پيوند يافته كه از اين پيوند حيات آدمي در اين عالم تحقق پذير است و در اين زندان تن روح از طريق موسيقي بار ديگر ياد آور سرزمين اصلي خود مي شود و حتي آن طلسم كه روح را به تن پيوند مي دهد از اين راه شكسته مي شود و براي لحظه اي چند هم كه شده مرغ روح اجازه مي يابد تا بالهاي خود را آزاد سازد و به عالم معنوي و فضاي ملكوتي به پرواز درآيد.

موسيقي معنوي مانند موسيقي اصيل ايراني از قويترين طرق بيداري انسان از خواب غفلت است و مركبي مطمئن كه مي تواند انسان را از جهان پررنج و عالم مادي به اوج عالم معني كه هر گونه درد و رنج از ياد رفته برساند و شنونده اي كه روحش مستمد صعود است به وصال حضرت دوست نايل سازد. البته اجراي اين نوع موسيقي كه نوازنده ( چه شخصيتي ) باشد بسيار جاي بحث مي باشدكه در اين فصل نمي گنجد. فقط اشاره مي كنم كه از لذتهاي دنيايي بريده و داراي باطني پاك مي باشد و تسلط كامل به هواي فكري و هوس خود داشته ومعنويات را به دنيا برتري داده و عابد و صالح مي باشد.

 قسمت چهارم: تأثير گذاري موسيقي

حكيم ابونصر فارابي موسيقي را به سه گونه تقسيم كرده:

۱)    بعضي از آهنگها موجب مي شود كه روح انسان را به لذت خوشي رهنمود كند مانند مناجات نامه هاي عرفاني كه در بخش هاي پيشين گفته شد.

۲)    بعضي آهنگها انسان را به انديشه فرو مي برد، در اين باب گويند خسرو پرويز اسب سياه رنگي داشته به نام شبديز كه در وصف آن، آنچنان سخن گفته اند كه در وصف رخش رستم. مجسمة‌ سنگي اين اسب نامدار در طاق بستان كرمانشاه مي باشد، گويند كه خسرو پرويز گفته است كه هر كس خبر مرگ شبديز را برايم بياورد در آن لحظه فرمان مرگش را خواهم داد، مرگ شبديز پيش مي آيد و هيچكس جرأت گفتن اين خبر را به خسرو نداشت تا اينكه اميران دربار به پيش باربد كه موسيقيدان خسرو بود رفتند و به او گفتند و او آهنگي ساخت كه خسرو وقتي آنرا شنيد آنچنان در انديشه و غم فرو رفت كه خسرو گفت: باربد مگر شبديز مرده است كه اينطوري مي نوازي، باربد گفت: خودت اين خبر را گفتي، بله صحيح است.

۳)    دستة سوم آهنگها در انسان عكس العملي به وجود مي آورند و او را به حركاتي مناسب با آهنگ وا مي دارند كه رودكي شاعر و موسيقي دان مشهور سامانيان بوده و چنگ نيز مي نواخت. نصربن احمد ساماني كه رودكي ملازم دربار او بود به منطقه اي كه سفركرد و به واسطة صفاي آنجا دل از بخارا بركند. ملازمان سلطان كه آرزوي ديدار وطن و دوستان و نزديكان خود را داشتند انديشه اي كردند و رودكي را كه تقرب مخصوص به نصر داشت مأمور اين كار نمودند رودكي نيز كه خود طالب ديدار وطن بود قصيده اي ساخت و صبحگاهان به خدمت امير شتافت و چنگ برگرفت و با آواز خوش آن قصيده بخواند كه بيت اول آن چنين است:

بــوي جــوي مولـــيان آيـد همــــي          يــاد يــار مهـــربان آيــد همـــي

بطوري رودكي بيت بعدي را خواند كه گويند امير را بدون موزه وادار به پريدن روي اسب كرد و به وطن بازگشت.

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع خوشنویسی که شامل ۱۱ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

خوشنویسی

مقدمه
خوشنویسی یا خطاطی در ایام گذشته و دنیای سنتی، پیوسته با تحول و نوآوری همراه بوده است اما در جهان سنتی، به دلیل عدم نیاز عامه مردم به طور مستمر و روزمره به خط و فقدان نیازهای تجاری و انتشاراتی و تبلیغاتی، اهداف خوشنویسی ترکیبی بوده است از زیبایی بصری ـ آسانی، سرعت و سهولت نگارش و خوانایی تا درنهایت، بتواند روند مراسالات و مکاتبات و امور دیوانی و تا حدودی نیز انتقال دانش و اطلاعات را سرعت و سهولت بخشد. از طرف دیگر، هم در نظام سنتی و هم در دنیای معاصر و مدرن، انگیزه‌های کارکردی عاملی مهم و درجه اول، ‌در تحولات خط محسوب می‌شود. اگر چه زیبایی بصری نیز بدون شک مورد نظر خطاطان قرار گرفته اما امروز، صنعت چاپ و یک دستی و متحدالشکلی مکاتبات، این بعد عملکردی خطاطی را به حداقل رسانده و در کنار آن جنبه‌های دیگر خطاطی اهمیت یافته است. بنابراین نوآوری، مهم‌ترین خاستگاه تحولات خط در یکصدو پنجاه سال اخیر می‌‌باشد. تحولات فرهنگی ـ هنری و سیاسی ـ اجتماعی و فناوری که زمینه ساز نوآوری متفاوتی در خط شده‌اند

 فهرست مندرجات

۷ برگرفته از

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

در این مقاله به شرح ساختمان ها و بناهای سنتی ایران در مناطق مختلف از جمله مناطق شهرهای حاشیه خلیج فارس، مناطق مرکزی ایرا، مناطق گرم و خشک و مناطق سرد مانند همدان پرداخته شده است. خانه های سنتی، باغ های ایرانی، مسجد ها، خانه های چهارفصل ، آتشکده ها، معابید  و تالارهای سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. مساجدی که بنای آن ها و مشخصات ساختمانی و مکانی آن بیان گردیده عبارتند از: مسجد الغدیر، مسجد الجواد، مسجد حضرت امیر، مسجد نظام مافی، مسجد دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه کرمان، سایر مساجد قدیمی و جدید کشور.

سیر تحول ساختمان مساجد و نحوه ساختمان با توجه به عملکرد و نیاز های زمان و عصر ایجاد آن ها نیز از جمله مطالب دیگر این مقاله می باشد

قبل ازشروع بحث به نظر مي رسد كه بيان اهميت فضاهاي باز قبل و بعد از ظهور اسلام در ايران ، مي تواند راهگشايي باشد براي ادراك هر چه بيشتر اهميت معنايي حياط (صحن) مسجد و نقشي كه در نفسير مفهوم فضاي معنوي داشته باشد .

در ايران سنت اجراي مراسم و ايين هاي مذهبي در فضاهاي باز به دوره قبل از اسلام بر مي گردد . هرودوت نيز به اين نكته اشاره مي كند كه پارسيان مراسم مذهبي خود را در جاهاي بلند و فضاهاي باز انجام مي‌داده‌اند فضاي مقدسي كه زرتشتيان به آن پاوي مي گفتند زميني مستطيل شكل بود كه چهار طرف آن راپس از خواندن دعايي مخصوص علامت گذاري مي‌كردند تا روح شياطين از آن خارج شود سپس با آب مقدس تطهير مي شد ، كاهن در گوشه اي مي نشست و در حالي كه ظرفي از آتش روبرويش بود به اجراي مراسم مي پرداخت . اين الگو تاثير بسياري در معماري مكان هاي مذهبي زرتشتيان داشت و گرچه با رشد دين زرتشت، خصوصاً  در زمان ساسانيان، آتشكده هاي زيادي ساخته شد ،‌مقصود اصلي از بناي آتشكده ، حفاظت از آتش مقدس بود و نه محلي براي تجمع عبادت كنندگان . در نتيجه به غير از معدود آتشكده هاي بزرگي كه ساخته شد ، آتشكده هاي معمولي از قبيل آتشكده نياسر در كاشان ابعاد كوچك داشتند و محل نگهداري آتش و تجمع روحانيون در هنگام برگزاري مراسم مذهبي بودند در حالي كه عامه مردم بيرون آتشكده و در فضاي باز جمع مي شدند .

اگرچه بسياري از محققان به كمبود فضاهاي باز در شهرهاي اسلامي اشاره مي كنند و دلايلي از قبيل شرايط اقليمي ، پايبندي به محرميت و تاكيد بر تمايز بين عرصه هاي خصوصي و عمومي را كه ظاهراً مشاركت فضاهاي باز را در شهرهاي اسلامي محدود مي ساخته است مطرح مي كنند ، اما اين دلايل باعث آن نبوده كه فضاي باز در فرهنگ اسلام  ، براي مقاصد مذهبي و اجتماعي ، مورد تاكيد نباشند . در حقيقت سنت پرستش پروردگار در فضاهاي باز اهميت زيادي در عبادت مهم دين اسلام داشته از آنجا كه :‌

– در مراسم حج درمكه مكرمه كه بزرگ ترين اجتماع مسلمين است ، اعمال مهم طواف خانه كعبه ، توقف در عرفات ، رمي جمرات ، و … همگي در فضاهاي باز انجام مي گيرد .

– در آيين مذهبي مربوط به بزگزاري نمازهاي عيدين (اعياد فطر و قربان)‌ و يا ساير مراسم از قبيل نماز باران در خشكسالي كه عبادات دسته جمعي توصيه شده است از مصلي استفاده مي شود كه زميني باز در حومه(و گاه در داخل شهر) است و تنها عنصر معماري آن ديوار و محرابي در جهت قبله است .

-در برگزاري نماز جمعه نيز كه غالباً در مسجد جامع انجام مي شده فضاي باز حياط مسجد كه در واقع مكان برگزاري مراسم بوده اهميت زيادي داشته است . علاوه بر آن در صورت كوچك بودن اين فضا ، از فضاهاي باز ديگر از قبيل ميادين و حياط زيارتگاه ها براي اين منظور استفاده مي شده و مي شود .

در متون اسلامي نيز باز بودن و نداشتن سقف از مستحبات مسجد بوده و به‌آن اشاره شده است . بعضي از فقها در بيان حكمت اين استحباب گفته اند كه از جمله اسباب قبول و استجابت دعا نبودن حائل و مانعي بين نمازگزار و آسمان آبي است اگرچه خداوند در همه جا حضور دارد ولي فضاهاي باز و زير آسمان انسان احساس قرب و معنويت بيشتري مي كند .

بررسي تاريخي شهرهاي مسلمين به خوبي نمايانگر اهميت فضاهاي باز در محوطه‌هاي مذهبي و حفظ و تداوم سنت عبادت دسته جمعي در چنين فضاهايي است كه معنويت را از مكاني خاص‌به‌فضايي‌بي‌انتها‌گسترش مي‌دهد.

مسجد به عنوان عبادتگاه و سجده گاه مسلمين بايد نسبت به ديگر بنا ها ، ساختمان مشخص داشته باشد ، زيرا مكاني است كه از آن به عنوان خانة‌  خدا ياد مي شود در در فرهنگ و تمدن اسلامي اولين مسجدي كه داراي نظام معماري اسلامي است مسجد ابنيه در مدينه است . كه اين مسجد در زمينه مستطيل شكل به ابعاد زراع (۳۰×۳۰ متر ) و به صورت حياط مركزي كه در سمت ديوار شمالي داراي سه رديف و در هر رواق ستون بود ساخته شد . مساجد دوران اسلامي ۷۰×۷۰ كه بعد از آن ساخته شدند تا تقليدي از شكل مسجد ابني در مدينه هستند و يا تقليد از آن بر اساس توصيفات موجود مساجد موجود . مساجد موجود در ايران نيز داراي چنين وضعيتي هستند . مثل مسجد جامع فرح در يزد و تاريخانه دامغان .

نخستين مساجد در ممالك اسلامي بصورت شتتانس ساخته شدند كه معمولاً بر طبق طرح مسجد النبي در مدينه بود بعداً گند خانه ( شبستان خانه ) و ايوانهاي بلند اضافه شد . نقشه آنها بصورت درون گرا طراحي مي شد و حياطي مركزي داشتند و هيچگونه ايراني از بيرون به داخل آن بيرون نداشت .

معماري مسجد نيز چون معماري بناهاي سرزمينمان مي بايست تا با اقليم همساز و دمساز باشد . در زمستان شبستانهاي زير زميني و در بهار شبستانهاي هم كف ،و در گرمسير تابستانها را در شبستانهاي زير زمين سر مي كنند .

در گذشته براي فراهم آوردن آب نيز در هر اقليمي تدبيرهايي داشتند . جايي جوي روان آب بود و پاكنه اي كه از جوي همجوار آب به مسجد مي آورد و چاه بود . دستك و منبع و گاورو كه آب از چاه بيرون مي كشيدند و به انبار مي كردند . با تمبوشه به حوض مي آوردند . حوضخانه چهل شير مدرسه عالي شهيد مطهري در ميدان بهارستان تهران گواه زيبايي بر اين گفتار است .

انتخاب جايي كه آبريزگاه ها در آنجا ساخته مي شود ، خود يك نكته اي است . اينجا مي بايست از آخرين ورو به سوي پشت به قبله باشد به شيوه اي كه صف نمازگزاران به سوي آبريزگاه ها نباشد .

مسجد زردگ يا كنج گلين : در شهرستان اردكان در شمال استان يزد . اسم كتاب : معماري مساجد           232-230-229

حياط كوچك مسجد به ابعاد  حكم پايانه اي را دارد كه تمام راههاي مسجد بدان ختم مي شود و تناسب بسيار خوبي با سير قسمتهاي مسجد را دارد اين حياط در وسط مسجد در حد فاصل ايوان و شبستان قرار گرفته است . ضلع جنوبي حياط را ايوان تشكيل مي دهد و در ورودي كوچك شبستان در وسط ضلع شمالي آن قرار دارد . دو ضلع غربي و شرقي آن نيز به دو راهرو و دو طرف گنبد ختم مي شود كه در ورودي اصلي و فرعي نيز به آن راهروها باز مي شود . براي نماسازي ديوارهاي حياط از نوعي ساروج ناشناخته استفاده شده كه تا كنون مواد تركيبي آن تقريبا ناشناخته مانده و به احتمال زياد از ماسه نرم و آهك و رنگ قرمزي كه شايد روناس بوده استفاده مي كردند كف حياط كه بيست سانت از ساير نقاط گودتر بوده با آجر فرش شده است .

نكته مهمي كه براي ما در همة مساجد دوران اسلامي قابل توجه است ، رعايت سلسله حرارت فضايي در آنها است كه حمل ورودي يا جلو خان و دالان و راهرو ها و هشتي و صحن و سر انجام ايوان است كه به شبستان و و گنبد خانه متصل مي شود و و همگي د رنهايت به سوي معراب معطوف هستند. 

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

Floor  يك سيستم زمان‌بندي براي حل مساتل برنامه‌ريزي پيچيده را ارائه مي‌دهد، وجود برخي امكانات ويژه برنامه‌ريزي، اين سيستم را از سيستم‌هاي برنامه‌ريزي متداول متمايز مي‌كند. به ويژه كه در طول زمان‌بندي براي رسيدن به هدف، فعاليتها، به صورت پويا برنامه‌ريزي مي‌شوند. ما در اين مقاله يكپارچه‌سازي برنامه‌ريزي و زمان بندي را به وسيله اين سيستم را تشريح كرده و چگونگي دست يافتن به  اين يكپارچگي را در سيستم برنامه‌ريزي كف كارگاهي ويسپوت را  شرح خواهيم داد.
برنامه‌ريزي و زمان بندي دو مقوله نزديك و بسيار وابسته مي‌باشند و لي اغلب اوقات مسايل مربوط به اين دو مقوله به صورت جداگانه و به تكنيكهاي متفاوتي حل مي شوند. وظيفه‌ي برنامه‌ريزي ايجاد فعاليت‌ها در جهت رسيدن به اهداف توليد مي‌باشد در حالي كه وظيفه زمان بندي اختصاص دادن فعاليت هاي ايجاد شده در برنامه‌ريزي به زمان و منابع در دسترس مي‌باشد. اغلب كه اين دو مقوله درمسائل واقعي با يكديگر تركيب مي‌شوند، و مسئله به اين صورت حل مي‌شود كه ابتدا قسمت برنامه‌ريزي سيستم فعاليت‌‌ها را مشخص نموده سپس قسمت زمان‌بندي، زمان و منابع در دسترس را به اين فعاليت‌ها اختصاص مي‌دهد.همانطور كه در قسمت(۲) بحث خواهيم كرد درصورتي كه اين قبيل مسائل برنامه‌ريزي حالت پيچيده‌تري به خود بگيرند، اين دوگانگي و جدايي ميان برنامه ريزي و زمان‌بندي زياد مناسب نخواهد بود. در صورتي كه تصميمات برنامه‌ريز به شدت متاثر از تصميات قسمت زمان‌بندي باشد( به طور مثال عفاليت‌هاي نصب و قطعات فرعي) پيشنهاد مي‌كنيم از روش ما مبتني بر حل مسائل در فصل مشترك برنامه‌ريزي و زمان‌بندي استفاده نماييد.
در قسمت (۶) شيوه يكپارچه‌سازي بين زمان‌بندي و برنامه ريزي را در سيستم برنامه‌ريزي توليد كف كارگاهي ويسپوت توضيح خواهيم داد. در ضمن امكانات منحصر به فرد اين سيستم برنامه‌ريزي كه به ما امكان مي‌دهد در ماوراي سيستم‌هاي برنامه ريزي توليد متداول و سنتي به حل مسائل برنامه‌ريزي توليد بپردازيم را شرح خواهيم داد. 
اين مقاله بر اساس روند زير طراحي شده است: ابتدا مشخصات وخصوصيات مسئله را روشن خواهيم كرد. سپس به كمك يك مسئله‌ي محك ويژه كه سيستم پيشنهادي ما توانايي حل كردن آن را دارد در صورتي كه مابقي سيستم هاي موجود اين توانايي را ندارند به بيان نتيجه‌گيري با استفاده از نتايج به‌ دست آمده از حل اين مسئله و همچنين مسائل واقعي حل شده توسط اين سيستم خواهيم پرداخت. 

۲٫ مسئله 
زمان بندی سنتی با مسئلۀ تخصيص دادن منابع و زمان در دسترس به فعالیت های شناخته شده سر و کار دارد . منابع نسبتاً ساده هستند  معمولاً ، منابع به وسیله یک ظرفیت محدود شده برای اجرای فعالیت ها شناخته می شوند. معمولا يكي از اين دوحالت اتفاق مي‌افتد: يا  یک منبع یکتا داريم ، اين مسئله وقتي اتفاق مي‌افتد كه در زمان واحد تنها یک فعالیت می تواند انجام شود . از این نوع زمان بندی به عنوان زمان بندی افتراغي یاد می شود، در حالت دوم  منابع انباشته داریم  در این صورت به شرطی که تقدم و ترتيب  محدودیت ها رعایت شوند ، می توان تعداد بیشتری فعالیت را به صورت موازی در یک زمان انجام داد به این نوع زمان بندی ، زمان بندی تجمعی گفته می شود . تفاوت میان این دو نوع برنامه ریزی حائز اهمیت است زیرا یک منبع محدود شده  با استفاده از يك فيلتر قوي مي‌تواند به عنوان يك يك منبع يكتا معرفي شود. با وجود گستردگي استفاده از منابع يكتا و تجمعی در ابزارهای زمان بندی سنتی ، هیچ كدام از ا ين ابزارها به توالی و ترازبندی فعالیت ها در منابع توجه نمی کنند . (این موضوع در بخش ۱-۲ توضیح داده خواهد شد) . 
علاوه بر منابع ، قیود نیز تخصيص فعالیت ها را  با محدوديت مواجه می‌کنند . زمان بندی های سنتی تقدم قیود در بین فعالیت ها را معرفی کردند . معمولاً هر کجا که باید توالی فعالیت ها رعایت شود فعالیت ها و وظایف با هم، هم وابسته شده اند از این رو دربارۀ مدل های وظیفه محور صحبت خواهیم کرد . 
زمان بندی كف کارگاهی ، یک مثال برای نشان دادن مسئله زمان بندی وظیفه محور می باشد .(۲/۹) 
زمان بندی بر مبنای محدودیت ها (۲۰) به وسیله دادن تقدم دادن دلبخواهی به فعالیت ها بسیار شايع است ولی نیاز به تسلط به شناخت قبلي از فعالیت ها دارد. 
در بخش های بعد نشان خواهیم داد که مسائل واقعی از آنچه که در مسائل ساده فوق الذکر یاد شد بسیار پیچده تر می باشند . به ویژه مثال هایی خواهیم زد که در آنها منابع با رفتارهای مرکب و پیچیده، از دسته بندی سنتی ( یکتا/تجمعی) فراتر هستند . همچنین نشان خواهیم داد چرا یک الگوی زمان بندي كه در آن وظايف ثابت در نظر گرفته مي‌شوند، مدلی درخور برای زمان‌بندي برخی از  فرآیندهای تولید نمی باشد . در قسمتي نیز به تشریح یک مثال که دربردارنده این ویژگی هاست خواهد بود . 

۲٫۱٫ منابع پيچيده(مركب) 
منابع یکتا (ماشین) و تجمعی (انبار) مثالهايي نوعی از منابع هستند. ولی در برخی از محیط های تولید نظیر محیط های تولید صنعتی رفتار منابع کمی پیچیده تر و ترکیبی تر می باشند . خصوصاً ، توالی و انطباق فعالیت ها مهم هستند . در سیستم برنامه ریزی ویسپوت ، سیستم توليد دسته ای با یک فرآیند حمل و نقل ترکیبی را مدلسازی می کنیم . 
 در روش تولید دسته‌ای فعالیت ها می توانند به صورت موازی انجام شوند ولی اگر دو فعالیت همپوشانی داشتند باید در زمان واحد شروع و در یک زمان پایان یابند . این همپوشانی تشکیل یک دسته‌ي توليد را می دهد. در اين روش توليد علاوه بر محدودیت ظرفیت محدودیت سازگاری را نیز داریم به عبارت دیگر ، فعالیت هایی که از یک نوع می باشند و سازگاری دارند می توانند به صورت موازی انجام شوند . علاوه بر این برای تولید دسته می توانیم یک طرح حمل و نقل ترکیبی را مدلسازی کنیم. منابع ذکر شده در ايستگاه‌هاي مختلف مصرف می‌شوند و بین اين ايستگاه‌ها حمل و نقل می‌شوند . در زمان واحد هر منبع می تواند دقیقاً در یک ايستگاه حضور داشته باشد و هر ايستگاه فقط می تواند بر اساس الگوی حمل و نقل تغيير را روي دسته‌ي توليد انجام دهد. 
علاوه بر این ، تعداد دسته های در جریان در هر ایستگاه محدود است . اكنون مثال هایی را مطرح می کنیم که نشان می دهد چگونه الگوی حمل و نقل برای مدلسازی رفتار منابع واقعي استفاده می شود . 
یک منبع ثابت را با دو روش تولید موازی و متوالی را بررسي مي‌کنیم. برای تعداد دسته هاي موجود در  فرايند روش تولید سريال محدودیتی وجود ندارد در صورتی که در روش موازی فقط سه دسته محصول می توانند حضور داشته باشند . محدود شدن تعداد دسته ها در روش تولید موازی ناشی از تکنولوژی به کار رفته برای تولید است و برخی از محصولات فرعی تولید شده در حین تولید موازی ، موقتاً در کنار ماشین انبار می شوند . انبار موقت بعد از تولید سه دسته پر می شود و بدینگونه دسته بازیافت باید قبل از تولید ادامه یابد . 
برای ساختن الگوی حمل و نقل ترکیبی ، می توان به لحظه‌ي ورود دسته تخلیه توجه كرد(دسته‌ي تخليه آن دسته‌اي است كه بعد از ورود آن دسته به ايستگاه كاري و انجام كار روي آن بايد تميزكاري ماشين آلات انجام مي‌شودم و انباشته‌ي كنار هر ايستگاه بايد تخليه شود. به هر حال، تا زمانی که محصولات کنار ماشین انبار شده‌اند تميزكاري انجام نخواهد شد. بعداً در مورد نقش دسته تخلیه در یک پاراگراف توضیح خواهیم داد . 
الگوی حمل‌ونقل یاد شده در پاراگراف بالا می تواند به سادگی به وسیله یک گراف نمایش داده شود. که هر ایستگاه به وسیله تعداد بیشینه و کمینه تعداد دسته های موجود در این ایستگاهها شناسایی می شود . 
 
شکل ۱٫ رفتار بسیاری از منابع را که می توان به وسیله استفاده از ایستگاههای با بیشینه و کمینه تعداد دسته ها در هر ایستگاه‌هاي کاری (داخل براکت) و استفاده از الگوی حمل و نقل بين ایستگاهها (سمت چپ) ، شرح داد. این الگوی حمل و نقل باید در تولید متوالی دسته‌ای دنبال شود . 
الگوی حمل و نقل، برای مدلسازی منابع چارچوب یک کاری انعطاف پذیر را با استفاده از بیشینه و کمینه‌ي دسته‌ها در هر ایستگاه واقعی در اختیار قرار می دهد. برای مثال به ما کمک می‌کند که بفهمیم کارگران براي یادگیری طرز كار ماشين‌آلات به چهار دسته توليد نیاز دارند . به عبارت دیگر مدت زمان برای انجام کار روی این چهار دسته از دسته های بعدی بیشتر است . می توانیم ، ا با خصوصیات كه ایستگاههای کاری از قبیل مدت و بازه های زمانی را  بر روي هر ايستگاه كاري برچسب‌گذاري کنیم، این ویژگی‌ها برای کلیه دسته هايي كه به اين ايستگاه‌هاي كاري وارد مي‌شوند قابل استفاده هستند. از این رو کارگر می تواند به وسیله حمل و نقل یک دستگاه به دو دسته مبتدی و ورزیده دسته بندی شود . 
 
شکل۲٫ حمل و نقل بین ایستگاههای کاری می تواند رفتار منابع را توضیح دهد . براي مثال بعد از يك تعداد از دسته‌ها وارد شده به دسته‌ها منابع يا محصولات تغييرات برگشت‌ناپذيري پيدا مي‌كنند.
طرح حمل‌و‌نقل توضیح داده شده‌اند اجازه را که شمارش تعداد دسته‌ها برای هر ایستگاه را ارائه می دهد . به هر حال در موقعیت های زیادی هست که در آن کاربر نیاز به شمارش دسته های ایستگاه‌های مختلف را دارد . به عنوان مثال دسته تخلیه زمانی بعد از تعداد خاصی از دسته محصول وارد ایستگاههای کاری می شود.در سیستم کف کارگاهی ویسپوت یک شمارنده دسته ها را تعريف می‌کنیم که دسته های کل ایستگاه‌های کاری را می شمارد . این شمارش ترتیب‌دهی و توالی دسته ها را با محدودیت مواجه می کند .

 
شكل ۳٫ شمارندۀ دسته ها را در سراسر ایستگاههای کاری برای مدلسازی موقعیت ها از قبیل تخلیه اجباری بعد از هشت دسته محصول (سریال، موازی) را شمارش می کند . 
زمان بندی مدل شرح داده شده در بالا به وسیله ابزارهای زمانبندی متداول سنتي سخت و تقريبا غیر ممکن است.اصلي‌‌ترين مشكل الگوی حمل و نقل  این است که شمارش بعضی  از دسته‌ها به وسیله شمارنده انجام نمي شود به اين معني كه رفتار يك دسته در بين ايستگاه‌هاي كاري مستقل نمي‌باشد و منوط به مبقي دسته‌ها كاري مي‌باشد.(۱۷و۲ ) از این رو دسته ها را می توان از قبل تعريف كرد  و این که ما دسته ها را در طول زمان بندی به صورت پویا برنامه‌ريزي کنیم بسیار آسان تر خواهد بود.و این یعنی همان یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمان بندی که ما در قسمت (۳) پیشنهاد کردیم . 

۲٫۲ وابستگی منابع
 در سیستم های زمان بندی متداول و سنتي روابط ایجاد شده بین فعالیت‌ها با توجه به  اولویت محدودیتها ایجاد می شود. این اولویت  بين محدودیت ها را می توان در جریان بین فعالیت ها مشاهده کرد. یک قلم ( آيتم) براي مورد استفاده قرار گرفتن در ايستگاه كاري بعدي ابتدا بایددر ايستگاه قبلي توليد شود. به هر حال، اين اولويت بندي ساده بين روابط بين دسته‌ها برای مدل سازی بسياري از مسائل واقعی کافی نیست.
هریک از اقلام قبل از اینکه مصرف شوند باید تولید شود بعضی مواقع فاصله زمانی بین اتمام تولید و شروع مصرف نباید خیلی طولانی شود . به علت اینکه دمای محصول برای مصرف در مرحله بعد باید پایین باشد بعد از تولید خنک کاری می شود . می توانیم این مسئله زمانی که روابط تقدمی ساده با محدودیت های بیشتری عوض می شوند .می توان با زمان بندی مبتنی بر محدودیت ها مدل سازی کرد .

بيشينه تأخیر < انجام تولید_شروع مصرف < کمینه تأخیر
مشکل زمانی به وجود می آید که ما می‌دانیم چه فعالیت هایی با استفاده از تقدم محدودیت های ذکر شده در بالا به هم ارتباط پیدا کرده‌اند مثلا زمانی که چند فرآیند مختلف برای توليد یک آيتم استفاده می شود اين مشكل پديد مي‌آيد. 
برای مثال فرض کنید محصول در یک سیستم با روش موازی توليد مي‌شود در اين سيستم دو ماشین كه با هم  کار می‌کنند و حتمآ به یک کارگر نياز داريم (شکل ۴ سمت چپ). دريك حالت ديگرهمان محصول در یک سیستم متوالی(سریال) که در آن محصول برای ساخت ابتدا به ماشین ۱ و سپس به ماشین ۲ می رود و در اين سيستم به کارگر نيازي نیست (تصویر۴ سمت راست). ساختار فرايند و مسيير  تولید در دو مورد بالا متفاوت است، دسته های متفاوتی با روابط متفاوتی در آنها استفاده می شود. زمان بندی متداول نیاز به یک روند مشخص تولید مشخص دارد دارد كه اين روند بايد قبل از شروع فرايند توليد تعيين شود. ما پیشنهاد می دهیم که زمانی که اطلاعات کافی راجع به دسته‌ها در دست است این تصمیم را به تعویق بیندازیم.

 
شکل ۴٫  در شرایط واقعی کارخانه یک به طور نمونه فرایند تولید یک محصول طی مسیرهای بیشتری انجام شود به این صورت که یا به وسیله یک سیستم تولید موازی دو ماشین در حال کار کردن است و یک کارگر نیاز است در یک ماشین اول آماده سازی و سپس در ماشین دوم تولید می شود.
مشكل ديگر در برنامه‌ريزي متداول سنتي مدلسازي روابط چند به چند براي دسته‌هاي توليد مي‌باشد، به عبارت ديگر در ضمن وجود چندين توليد كننده براي يك دسته چندين مصرف كننده نيز وجود دارد و چندين چرخه وجود دارد.در يك چرخه ممكن است كه چندين محصول فرعي وجود داشته باشد كه اين محصولات در مراحل بعدي مورد استفاده قرار بگيرند و در مدلسازي چرخه بايد اين محصولات را مد نظر قرار داد. زمان‌هاي setup قبل از اجراي چرخه قابل پيش بيني نيستند. اينكه قبل از طراحي ايستگاه‌هاي كاري چرخه را طراحي كنيم به نظر كار غير ممكني مي‌آيد.
برای دستیابی به موضوع بالا ما پیشنهاد می کنیم قبل از اینکه روابط تقدم بین منابع مشخص شود ، روابط تأمین کننده مشتری بین منابع مشخص شود. تقدم بین مشتری تأمین کننده به وسیله منابع تأمین کننده و منابع مشتری و ایستگاههای کاری شان و تأخیر بین اتمام تولید دسته ها تأمین کننده و شروع مصرف دسته ها مشخص می شود.از این رو یک دسته تأمین کننده می تواند به چند دسته مصرف کننده تبدیل شود و بالعکس .
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

این فایل در ۵۰ صفحه قابل ویرایش تهیه شده و شامل ۵ فصل زیر می باشد.

در فصل ۱ این پژوهش : ما سوالات و مفروضاتی را که در ذهنمان یا در ذهن سایر مردم وجود دارد را مطرح ساخته و انواع متغیرها را تعیین کرده و تعریف می کنیم .

در فصل ۲ این پژوهش : ادبیات و پیشینه موضوع مورد تحقیق را اعم از سلامت روان و ازدواج را مطرح می کنیم .

در فصل ۳  ما جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری ، ابزار تحقیق و… را مد نظر قرار خواهیم داد .

در فصل ۴ داده های بدست آمده از پرسشنامه ها را تحلیل توصیفی و استنباطی خواهیم کرد .

در فصل ۵ نتیجه گیری کرده و محدودیت های پژوهش را عنوان خواهیم کرد و نتیجه پژوهش را با دیگر پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است مقایسه کرده و در آخر منابع را ذکر می کنیم .

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل ۱ این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه  30 تایی از جامعه مورد  پژوهش ( منطقه ۲ تهران ) را انتخاب کردیم و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه محقق ساخته بود و نیز استفاده از روش تحلیل استنباطی (کروسکال والیس ) .

در انتها به بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج بدست آمده پرداخته و مشخص شد که تفاوت معناداری بین سلامت روان این ۳ گروه وجود نداشت و تنها رضایت از زناشویی در بین گروه سنتی بالاتر بود که شاید به دلیل بالا بودن مدت زمان تاهل این افراد بود که در سطح معناداری قرار داشت .

مقدمه

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی روابط انسانی را مختل می کند در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می کند . پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش می کند ، حفظ سلامت جسمانی افراد  یک جامعه یعنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند .

همانگونه که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت بسزایی برخوردار است و حفظ سلامتی جسمانی افراد بدان وابسته است بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است . ( شهیدی ، ۱۳۸۱ ، ص ۷) در نظام آفرینش و در حیات پدیده ها و سیر حرکت آنها ، اگر با دیدی عمیق و عارفانه بنگریم جلوه وحدت و محبت آن را می بینیم که این جلوه در میان انسان ها از عوامل انس و روابط انسان است . دست آفرینش میان زن و مردچنین جلوه ای را مبلغی ساخت تاآن دو را به هم پیوند دهد و در کنار هم آرامش گیرند و بنیان اصلی خانواده را تشکیل دهند .

 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر

جزوه ای بسیار سود مند و کامل که بسیاری از گیاهان دارویی به صورتی علمی ، کامل و زیبا معرفی شده است. برای هریک از گیاهان مشخصات کیاه، خواص درمانی، موار استفاده گیاه، آثار فارماکولوژیک، مقدار مصرف، منع مصرف و عوارض جانبی ، ترکیبات گیاه دارویی، نحوه مصرف و استفاده از گیاه و کلیه مواردی که باعث شناخت و استفاده از آن می گردد بیان گردیده است. بعضی از  گیاهانی که به آن ها پرداخته شده است عبارتند از: آویشن، اراقیطون، یا برگ بابا آدم، اکالیپتوس، بابونه آلمانی، بابونه اروپایی، بابونه رومی، بادرنجبویه، تخم کرفس، توت مار، جینکو، خارمریم، خاکشی یا خاکشیر، ختمی، خوک طلایی، دانه کتان یا بزرگ، راخ پات، رازیانه، زالزالک، زرشک، زنجبیل، سیر، سنا، شبرنگی افشان، شیرین بیان، صبر زرد، عشقه آسیایی، عشقه آمریکایی، عشقه سیبری، علف مقدس، فرنجمشک، فلفل، فلفل استرالیایی یا کاواکاوا، قره گیله، نخل اره ای ایرانی، نعناع، هماور یا گوش خر، پائودارکو، پر سیاوش، پنجه شیطان، پنجه گربه یا دارسنا، چای سبز، کاسنی، پزنه دوپایه، پل گاوزبان و …. مقاله جالب و آموزنده برای کسانی که در زمینه طب سنتی و طب گیاهی و گیاه درمانی و درمانهای سنتی مطالعه و تحقیق می کنند و همچنین بسیار مفید برای کلیه افرادی که که از داروهای شیمیایی ناراضی هستند و میخواهند درمان های ساده تر، ارزان تر و مفید تری را امتحان کنند می باشد. در این مقاله به معرفی علمی کامل بیش از ۴۸ گیاه مفید دارویی پرداخته شده است. و آن ها را از کلیه جهات از جمله مشخصات کامل گیاه، منطقه رویش گیاه ف،، نام های لاتین گیاه دارویی، ترکیبات دارویی، موار استفاده، موارد منع استفاده، نحوه مصرف نکات احتیاطی و سایر ویژگی ها و نکاتی را که در کاربرد یک گیاه دارویی و درمان طبی مورد نیاز می باشد مورد بررسی قرار داده است

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

پژوهش حاضر  در مورد مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در منطقه شوش در درس علوم تجربی انجام گرفته  و بر پایه روش سخنرانی  بر ایجاد یادگیری  و یادداری دانش آموزان انجام گرفته و دانش آموزان پسر و دختر متغیر وابسته در این پژوهش است  و از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شده است در این پژوهش از ۳۹۲ دانش آموز پسر و همچنین ۳۹۲ دانش دختر در پایه چهارم و همچنین از معلمان که شامل ۲۰ معلم زن و ۲۰ معلم زن می باشد استفاده شده است  نمونه اماری شامل ۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر و ۲ نفر معلم زن و۲ نفر معلم مرد می باشد که در این تحقیق استفاده شده است

فرمت ورد ۱۰۵ صفحه

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه شوش  در درس علوم تجربی درسال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

چکیده:

پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی۹۱-۹۰ صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و ودانشآموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل ۳۹۲پسر و۳۹۲ دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل۲۰ زن و۲۰مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش۲۰تا از دختران و۲۰تا از پسران و ۲نفراز معلمان زن و ۲نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی ۷ به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی، روش سخنرانی، یادگیری، یادداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………۵

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۹

فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۱

تعریف تدریس……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

]چهار ویژگی در تعریف تدریس………………………………………………………………………………………….۱۲

کارکردهای درونی تدریس…………………………………………………………………………………………………۱۳

   نظریه های تدریس ………………………………………………………………………………………………………..۱۵

رویکردهای نو در تدریس- یادگیری…………………………………………………………………………………… ۱۶

تعریف روش تدریس……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

عوامل موثر در تدریس……………………………………………………………………………………………………….۱۹

ویژگی های اصلی روش های تدریس موثر……………………………………………………………………………… ۲۰

اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس …………………………………………………………………………….۲۲

نگرش های جدید آموزشی…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

پیشروان روشهای جدید …………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

روشهای نو و روان شناسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

روش های تاریخی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

روشهای تدریس سنتی و متداول………………………………………………………………………………………….. ۳۵

انواع روشهای سنتی متداول…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

روش حفظ وتکرار……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

روش های نوین آموزش فعال…………………………………………………………………………………………………………….۴۲

ویژگیهای عمومی روشهای فعال تدریس………………………………………………………………………………… ۴۳

روشهای نوین آموزش فعال…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روش پرسش و پاسخ ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ…………………………………………………………………………….۴۷

روش آزمایشی (آزمایشگاهی)………………………………………………………………………………………………۴۷

محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی……………………………………………………………………………………. ۴۸

الگوي حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

روش يادگيري اكتشافي……………………………………………………………………………………………………… ۵۱

یادگیری مشارکتی یا همیاری……………………………………………………………………………………………… ۵۳

روش یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

ويژگيهاي كلاس مشاركتي…………………………………………………………………………………………………. ۵۷

چالش هاي كلاس مشاركتي ………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دلایل استفاده از یادگیری مشارکتی ………………………………………………………………………………………. ۶۰

خواص یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………………………………. ۶۱

ویژگیهای برجسته یادگیری مشارکتی………………………………………………………………………………………۶۸

تاکیدهای جدید بر یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………………………. ۶۸

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

پژوهشهای‌داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

پژوهشهای‌خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………..۷۷

یادگیری اصیل و پایدار و موثر ……………………………………………………………………………………………۷۹

عوامل موثر در یادگیری…………………………………………………………………………………………………….۸۰

اصول مبتنی بر قوانین یادگیری……………………………………………………………………………………………۸۲

اصول ارایه شده در ایجاد و نگهداری یک محیط یادگیری مساعد………………………………………………….۸۵

 

فصل سوم: جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………۸۶٫

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

جامعه‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

 

فصل چهارم :یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸۹

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۹۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳    کد محصول : ۱۸۶۹۴    حجم فایل : ۴۲۹ کیلوبایت   

عنوان مقاله: آشنایی با بافته های سنتی

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● تاریخچه فرش
● یك قرن طراحی فرش ایرانی
● فرش ترکمن؛ اوج هنر و هويت زنان کرانه خزر 
الف) نقوش فرش ترکمني حفظي بافت است
ب) 
کاهش مرغوبيت فرش ترکمن نگران کننده است

● قدیمی ترین فرش جهان
● بزرگترین فرش دنیا

الف) مشخصات فنی فرش سلطان قابوس
ب) نصب و نگهداری
ج) فرآیند تولید

طرح های شكسته و گردان قالی
الف) 

 

 

طرح های شكسته (روستایی یا هندسی)
ب) طرح های گردان (شهری یا منحنی)
● طرح های فرش
گروه ۱: طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی
گروه ۲: طرحهای شاه عباسی
گروه ۳: طرحهای اسلیمی
گروه ۴: افشان
گروه ۵: اقتباسی
گروه ۶: بندی
گروه ۷: بته ای
گروه ۸: درختی
گروه ۹: ترکمن یا بخارا
گروه ۱۰: شکارگاه
گروه ۱۱: قابی
● منابع و مؤاخذ

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
 


عتیقه زیرخاکی گنج