گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 179 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

مسئله ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم و اساسی و مورد نیاز فوق العاده جامعه
بشري در طول تاریخ بوده و می باشد، به این خاطر است که علاوه بر ادیان و مذاهب این مسأله
مورد توجه علومی چون تاریخ، جامعه شناسی، مردم شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه
و …. بوده است. از این رو با توجه به اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهاي مهم جامعه هر
گونه تغییر و تحول در جامعه بالطبع شاهد تغییراتی نیز در این نهاد هستیم.
از جمله اینکه امروزه با تغییرات به وجود آمده در سطح جامعه نظاره گر پیدایش پدیده اي
می گویند. یکی از ریشه هاي این پدیده « افزایش سن ازدواج » در نهاد خانواده هستیم که بدان
تحولات بوجود آمده در سطح جامعه، از جمله نرخ رشد جمعیت در ایران است. به طوري که
۳ درصد بوده است. پس از / نرخ رشد جمعیت در ایران طی سالهاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۵ در حدود ۹
۲ درصد و بین سال هاي / آن نرخ رشد جمعیت در ایران کاهش یافته و تا سال ۱۳۷۰ به ۵
[ ۱ درصد رسیده است. [منبع (جعفري مژدهی و قندي ۱۳۸۲ ، ص ۱ / ۱۳۷۰
الف) سؤال اصلی
سوال اصلی تحقیق عبارتند از: عوامل مؤثر بالا رفتن سن ازدواج در بین دختران
دانشجوي دانشگاه شاهد کدامند؟
ب) سؤالات فرعی
-۱ خصوصیات فردي و روانشناختی موثر بالا رفتن سن ازدواج دختران کدامند؟
-۲ کدامیک از عوامل اجتماعی بیشترین تاثیر را به افزایش سن دختران دارند؟
-۲-۱ آیا تحصیلات در افزایش سن ازدواج موثر است؟
-۲-۲ میزان درآمد چقدر در افزایش سن ازدواج نقش دارد؟
-۲-۳ وضعیت اشتغال به چه میزان در افزایش سن ازدواج نقش دارد؟
-۲-۴ آیا سطح توقعات همسر در بالا رفتن سن ازدواج مؤثر است؟
-۲-۵ مهمترین عوامل اجتماعی در بال رفتن سن ازدواج در میان دختران موثر می باشد؟
-۳ چه عوامل خانوادگی در بالا رفتن سن ازدواج در میان دختران موثر می باشد؟
-۳-۱ آیا حمایت اقتصادي خانواده در بالا رفتن سن ازدواج موثر است؟
-۳-۲ حمایت عاطفی و روانی خانواده به چه میزان در بالا رفتن سن ازدواج نقش دارد؟
-۳-۳ پایگاه اقتصادي – اجتماعی خانواده به چه میزان در بالا رفتن سن ازدواج نقش
دارد؟
۱ ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص ضرورت و اهمیتی که این تحقیق می تواند در برداشته باشد می توان به موارد
ذیل اشاره داشت که از آن جمله:
اولاً با اهتمام به گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به نظم مدرن و وضعیت در حال
اضمحلال بافت ها و مکانیسم هاي سنتی همواره این نگرانی وجود دارد که در جریان این تفسیر
۵
و تحولات، شاهد نابسامانیهاي و آشفتگی هایی در کلیه عرصه زندگی شویم. که یکی از این
زمینه هاي تفسیر، نهاد خانواده و ازدواج می باشد. با اهتمام به اهمیت فوق مطالعه حاضر به یکی
از مهمترین مسائل موجود در زمینه ازدواج یعنی بالا رفتن سن ازدواج می پردازیم.
ثانیاً: عاملی که اهمیت مطالعه این موضوع را رقم می زند، پیامدهاي خاص منشعب از این
مسئله است، که جامعه را در خود فرو می برد، زیرا همان طور که می دانیم، ازدواج در هر
جامعه اي، امري مهم و ضروري است. چرا که عاملی براي نجات از آلودگی ،موجبی براي رهایی
از تنهایی و سببی براي بقاي نسل است.
از این روست که خودداري از ازدواج، گاه سبب عدم تعادل ، نابهنجاري در رفتار، سلب
مسئولیت، فساد اخلاقی، از دست رفتن فرصت ها و عوارض جسمی و روانی خاص در افراد
می گردد.
شک نیست که با توجه به وضع و موقعیت امروزي که درصد بالاي از جمعیت ایران را
جوانان تشکیل می دهند، این امر ممکن است منشأ نابسامانیها و مشکلات چندي گردد که
دوري از آنها ضروري و اهمیت پرداختن به موضوع تحقیق را روشن می سازد.
اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم شده است:
الف) هدف اصلی:
شناخت عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در بین » هدف کلی تحقیق عبارت است از
« دختران
ب) اهداف اختصاصی
ازدل هدف کلی اهداف اختصاصی زیر مطمع نظر قرار می گیرد.
-۱ شناسایی مهمترین عوامل فردي مؤثر بر بالا رفتن سن ازدواج در بین دختران
-۲ شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر بر بالا رفتن سن ازدواج در بین دختران
-۳ شناسایی مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر بالا رفتن سن ازدواج در بین دختران
-۴ ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت جلوگیري از بالا رفتن سن ازدواج
۶
۱ ۵ محدوده هاي تحقیق:
محدوده هاي تحقیق حاضر به ۳ محدوده تقسیم شده است:
الف) محدوده زمانی سال ۱۳۸۶
ب) محدود مکانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
ج) محدوده محتوایی تحقیق حاضر عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در بین
دختران را مورد بررسی قرار می دهد.

عتیقه زیرخاکی گنج