گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی کمک پایان نامه شرکت صنعتی هنکل-دانلود رایگان مقاله شرکت صنعتی هنکل-دانلود رایگان مقاله شرکت صنعتی هنکل-پایان نامه شرکت صنعتی هنکل
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص) بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده است و طي شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

– فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اسانامه شركت شامل توليد، فروش، واردات و صادرات ماستيكهاي صنعتي، چسب، مواد پاك كننده و ساير فعاليتهاي مربوطه است.

۳-۱- وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
كاركنان دائم ۸۶ نفر ۸۴ نفر
كاركنان موقت ۱۳ نفر ۷ نفر

۲- مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

۱-۳- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا به اقل بهيا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشيابي ميشود. در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام شده موجوديها با به كارگيري روشهاي زير تعيين ميگردد:
روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته بندي ميانگين موزون
كالاي ساخته شده ميانگين موزون


۲-۳- سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره باعث كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي يم شود درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب سود توسط شركت سرمايه پذير) شناسايي مي شود.

۳-۳- داراييهاي ثابت مشهود
۱-۳-۳- داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد داراييهاي ثابت با بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنهاذ مي گردد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

۳-۳-۳- استهلاك داراييها ثابت با توجه به عهمر مفيد برآوردي داراييهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محسوب مي شود:

دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان ۸ و ۱۰ درصد نزولي
ماشن آلات ۱۵ و ۱۲ و ۱۰ ساله نزولي و خط مستقيم
تاسيسات (۱۵ و ۱۳ و ۱۲ ساله) نزولي و خط مستقيم
وسايل نقليه ۳۰% و ۲۵% نزولي
اثاثيه و منصوبات ۱۰ ساله خط مستقيم
ابزار آلات ۴ ساله خط مستقيم

۴-۳-۳- براي داراييهاي ثابتي كه در خلرال ماه تحصيل و مورد بهره برداري قرار مي گيردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل ۳۰% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.


۴-۳- مخارج تامين مالي
مخارج نامين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتساب به ساخت داراييهاي واجد شرايط است.

۵-۳- تسعير ارز
معاملات ارزي – اقلام پولي ارزي با نرخ واريزنامه اي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واريز نامه اي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ترزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود.

۶-۳- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق و مزايا براي يكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

۴- موجودي نقد
موجودي نقد به شرح زير تفكيك مي شود:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
ريال ريال
موجودي نزد بانكها ۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲ ۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳
تنخواه گردانها ۴۵۶۴۲۳۹۱ ۸۸۰۰۰۰
۳۲۱۵۰۲۳۵۵۳ ۴۱۰۰۶۷۳۸۱۳
۱-۴- موجودي نزد بانكها از اقلام به شرح زير تشكيل يافته است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
بانك ملت شعبه مركزي ۴۷۳۵۰۲۰۳۷ ۲۱۶۵۰۸۲۳۲۹
بانك تجارت شعبه ميرداماد ۱۳۳۷۶۰۲۲۳۲ ۹۲۹۷۴۱۶۱۴
بانك ملي ايران شعبه ميرعماد ۴۶۹۶۰۲۱۶۱ ۳۹۳۵۱۵۸۹۰
بانك تجارت شعبه توحيد ۱۳۵۶۰۹۱۲۰ ۱۷۴۶۰۹۹۵۲
بانك ملت شعبه شهر صنعتي ۶۰۷۱۶۰۷۰ ۳۲۴۳۷۱۱۶
بانك ملت حساب ارزي ۱۲۵۱۵۲۶۹۰ ۴۰۲۴۸۷۸۴۰
بانك ملي شعبه بازار ۵۴۳۶۹۱ ۵۴۳۶۹۱
بانك كشاورزي ۲۵۴۴۸۲ ۲۵۶۴۸۲
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ۵۶۶۳۹۸۶۷۹۸ ۱۱۱۸۸۹۹

۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲ ۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳

۵- حسابها و اسناد دريافتني تجاري
حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي شود:

                          10/10/1382 10/10/1381
     مانده مشكوك الوصول      خالص      خالص
    ريال         ريال     ريال      ريال
اسناد دريافتني تجاري ريالي ۵۷۷۷۵۳۸۸۵ ۵۷۷۷۵۳۸۸۵ ۶۳۶۰۰۳۷۴۲
حسابهاي دريافتني تجاري ريالي ۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۰۷۸۰۹۰۷۸۴۲ ۴۷۱۳۸۹۴۱۰۴
شركتهاي گروه ۱۵۳۲۹۳۱۴۴۲                    – 1532931442 664526490
۱۳۶۴۴۴۲۸۹۴۹ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۲۸۹۱۵۹۳۱۶۹ ۶۰۱۴۴۲۴۳۳۶

۱-۵- مبلغ پانصد و بيست ميليون ريال از اسناد دريافتني از مشتريان تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي تسويه گرديده است.
 
۲-۵- حسابهاي دريافتي تجاري از اقلام به شرح ذيل تشكيل يافته است:

                                             10/10/1382 10/10/1381
     مانده ذخيره مطالبالت مشكوك الوصول      خالص
    ريال                    ريال     ريال      ريال
خريداران محصولات چسب ۹۸۵۶۰۹۰۴۱                      – 985609041 1149616045
خريداران محصولات اس تي ۹۶۴۰۰۸۸۷۷۱                      – 964008871 2517762093
خريدارات محصولات اس تي دبليو ۳۳۲۷۷۱۵۷۶            177561546   155210030 1046515876
خريداران محصولات نساجي ۱۸۹۹۴۵۲۷۲            189945272         –
خريداران محصولات دباغي ۳۸۵۳۲۸۹۶۲            385328962         –
فروشندگان داخلي          –                     –         –
۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲          752835780 1078907842 4713894014

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبة هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبه هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

۱-۲-۵- تا تاريخ ارائه صورت حسابهاي مالي به ترتيب مبالغ خشتصد و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات چسب و سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از خريداران اس تي و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات اس تي دبليو به حيطه وصول درآمده است.

۲-۲-۵- مانده طلب از شركتهاي گروه بابت درآمد حاصل از كميسيون فروش دريافت نشده از شركت هنكل مي باشد.
۶- ساير حسابها و اسناد دريافتني
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
كاركنان (وام و مساعده) ۲۰۱۲۰۶۱۶۴ ۲۳۰۲۵۰۲۰۶
اسناد دريافتني ۳۰۷۳۳۳۴۵ ۱۱۹۶۸۲۴۵
سپرده هاي موقت ۱۷۱۵۳۶۶۶۰ ۱۶۶۴۶۱۶۶۰
طلب از ساير اشخاص وابسته ۲۸۸۰۱۹۴۵ ۳۱۲۱۸۷۲۳
ساير ۲۴۸۴۶۴۹۱۷ ۱۲۵۸۵۰۲۹۸
۷۷۰۷۴۳۰۳۱ ۵۶۵۷۴۹۱۳۲

۱-۶- بدهي كاركنان بابت وام و مساعده به تدريج و طي ليستهاي حقوق ماهيانه از گيرندگان كسر مي گردد.
۲-۶- طلب از ساير اشخاص وابسته مربوط به شركت ايران هنكل (كوگنيس) مي باشد.
۷- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا از اقلام زري تشكيل شده است:


                                             10/10/1382 10/10/1381
بهاي تمام شده              ذخيره كاهش ارز      خالص
    ريال                    ريال     ريال
كالاي ساخته شده ۳۹۶۲۰۷۹۵۱۵                      – 3962079515 1731192748
مواد اوليه ۴۸۵۷۷۲۳۰۲۷ ۲۰۷۵۰۳۰۰۰ ۴۶۵۰۲۲۰۰۲۷ ۳۱۱۷۵۸۳۶۶۰
بسته بندي ۶۵۳۲۵۷۴۵۳                                           – 653257453 733911785
ساير موجوديها ۵۱۴۷۹۳۳۷                                           ـ           51479337 412392810
۹۵۲۴۵۳۹۳۳۲ ۲۰۷۵۰۳۰۰۰ ۹۳۱۷۰۳۶۳۳۲ ۵۶۲۳۹۲۱۰۰۳

۱-۷- موجودي مواد اوليه و بسته بندي، كالاهاي ساخته شده در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، زلزله و ……… تحت پوشش بيمه اي مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

۸- سفارشات و پيش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پيش پرداختها از اقلام زير تشكيل شده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
سفارشات خارجي:
مواد اوليه ۱۲۶۵۷۸۲۶۲ ۳۵۱۷۴۳۵۴۸
پيش پرداختها:
كالاي اماني ما نزد ديگران ۳۳۴۳۴۰۷۴۷ ــــــــــــــ
خريد مواد اوليه ــــــــــــــ ۲۶۴۳۹۳۲۲۳
شهرداري تهران ۲۵۵۱۱۲۲۶۵۰ ۲۳۵۵۲۲۶۵۰
ساير پيش پرداختها و سپرده ها ۸۶۴۱۱۵۹۲۴ ۸۲۳۹۲۵۷۱۷
۱۵۷۶۱۵۷۵۸۳ ۱۶۷۵۵۸۵۱۴۸

۱-۸- مانده سفارشات خارجي بابت اعتبارات مربوط به مواد اوليه جهت استفاده در خط توليد محصولات شركت مي باشد كه بخشي از آن تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسويه شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج