گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نيروگاههاي بخاري يكي از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي باشند كه در اكثر كشورها، از جمله ايران سهم بسيار زيادي را در توليد انرژي الكتريكي بر عهده دارند، به طوريكه سهم توليد اين نوع نيروگاهها حدود ۳/۴۷% كل توليد انرژي كشورمان مي اشد. از مهمترين اين نيروگاهها در كشورمان مي توان به نيروگاههاي شهيد سليمي نكا ،‌شهيد رجايي قزوين، شهيد محمدمنتظري اصفهان، رامين اهواز، اسلام آباد اصفهان، طوس مشهد، بعثت تهران، شهيد منتظر قائم كرج، تبريز، بيستون كرمانشاه ، مفتح (غرب) همدان، و بندرعباس اشاره نمود. مشخصات اين نيروگاهها به همراه ديگر نيروگاههاي بخاري كشورمان در سال ۱۳۸۱ را ميتوان در جدول (۱-۱) مشاهده نمود.
در اين نيروگاهها، از منابع انرژي فسيلي از قبيل نفت، گاز طبيعي، مازوت و غيره استفاده ميشود؛ به اين ترتيب كه از اين سوختها جهت تبديل به انرژي حرارتي استفاده شده، سپس اين انرژي مكانيكي، و در مرحله بعد به انرژي الكتريكي تبديل مي گردد. به عبارت ديگر در اين نيروگاه سه نوع تبديل انرژي صورت مي گيرد. اولين نوع، تبديل انرژي شيميايي (انرژي نهفته در سوخت) به انرژي حرارتي است كه اين تحول در وسيله اي به نام ديگ بخار صورت مي پذيرد. اين تبديل انرژي باعث مي شود كه آب ورودي به ديگ بخار تبديل به بخار با دماي زياد شود. دومين نوع، تبديل انرژي حرارتي به انرژي مكانيكي است كه اين تحول در توربين نيروگاه صورت مي گيرد و انرژي حرارتي در بخار ورودي به توربين، تبديل به انرژي مكانيكي چرخشي محور توربين مي شود. سومين و آخرين نوع از تبديل انرژي در نيروگاههاي بخاري، تبديل انرژي مكانيكي روتور به انرژي الكتريكي مي باشد كه اين تحول در ژنراتور نيروگاهها صورت مي گيرد. در نهايت، انرژي الكتريكي توسط خطوط انتقال به مصرف كنندگان منتقل مي شود. در اين فصل برآنيم تا تجهيزات اين نوع نيروگاهها را تشريح كنيم. بدين منظور ابتدا سيكل ترموديناميكي بخاري بيان مي گردد. پس از آشنايي مقدماتي با تجهيزات اصلي يك نيروگاه از قبيل توربين، ديگ بخار، كندانسور، و پمپ تغذيه، به طور مجزا، تجهيزات اصلي و جانبي اين نيروگاهها مطرح مي شود.
– سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري
۱-۲-۱- مقدمه
تقريباً تمام سيستمهايي كه انرژي ذخيره شده در سوخت را به انرژي مكانيكي تبديل مي كنند، داراي يك سيال در گردش سيكل هستند. اين سيستم ها را ميتوان بر اساس نوع سيال در گردش به صورت زير دسته بندي نمود: 
الف) سيكل هاي قدرت گازي: سيستم هاي قدرتي هستند كه در آنها، سيال در گردش به صورت گاز است و تغيير فازي در سيكل صورت نمي گيرد. از مهمترين اين سيستمها ميتوان به توربين هاي گازي، موتورهاي ديزلي و … اشاره نمود. در اين نوع سيكل ها معمولاً هوا و مواد سوختي در شرايط محيط و با نسبت معيني وارد سيستم مي شود و پس از طي يك رشته تحول به صورت محصول هاي احتراق از سيستم خارج ميشوند. بدين ترتيب اگر چه اين سيستم ها، يك سيكل مكانيكي را طي مي كنند، ولي داراي يك سيكل ترموديناميكي نيستند و اصطلاحاً از نظر ترموديناميكي به سيستم هاي باز مشهور هستند.
ب ) سيكل هاي قدرت بخاري: سيستم هاي قدرتي هستند كه در آنها، سيال در گردش ضمن طي كردن سيكل، تغيير فاز مي دهد و بر خلاف سيكل هاي قدرت گازي، يك سيكل ترموديناميكي را طي مي كنند. اين سيكل ها از نظر ترموديناميكي يك سيكل بسته را تشكيل مي دهند كه سيال در گردش، همواره در سيستم، جريان دارد. سيالي كه معمولاً مورد استفاده قرار مي گيرد آب است كه به صورت دو فاز مايع و بخار در سيكل، جريان مي يابد. سيكل قدرت بخاري كه در نيروگاههاي بخاري استفاده مي شود، سيكل رانكين است. قبل از تشريح سيكل رانكين نيروگاه بخاري، بايد سيكل ايده ال كارنو و دلايل عدم استفاده از آن را در اين نيروگاهها بيان نماييم.
۱-۲-۲- سيكل كارنو با استفاده از بخار آب
همانطور كه از مباحث ترموديناميك مي دانيم سيكل كارنو، يك سيكل ايده‌ال است كه بازده سيكل كارنو فقط به درجه حرارتهاي منابع گرم و سرد بستگي دارد و به سيال در گردش، ارتباطي ندارد. حال بايد ديد كه چرا چنين سيكلي كه داراي بالاترين بازده است، براي سيال بخار آب استفاده نمي شود. بدين منظور، سيكل كارنو به همراه منحني دما – انتروپي را مطابق شكل (۱-۱) در نظر بگيريد.
سيكل كارنو از چهار مرحله اصلي تشكيل شده است:
۱) يك فرآيند دما ثابت برگشت پذير كه گرما از يك منبع با دماي بالا به سيال منتقل مي شود (تحول ۳-۲).
۲) يك فرآيند آدياباتيك برگشت پذير انبساطي كه با انجام كار در توربين، دماي سيال از دما منبع گرم به دماي منبع سرد كاهش مي يابد (تحول ۴-۳).
۳) يك فرآيند دما ثابت برگشت پذير كه گرما از سيال، به منبع با دماي پايين منتقل مي شود (تحول ۱-۴).
۴) يك فرآيند آدياباتيك برگشت پذير تراكمي كه با انجام كار، دماي سيال از دماي منبع سرد به دماي منبع گرم افزايش مي يابد (تحول ۲-۱)
هر يك از فرآيندهاي فوق، به طور جداگانه برگشت پذير هستند و از اين رو، سيكل به طور كامل برگشت پذير است. اما كاربرد سيكل كارنو با استفاده از سيال بخار آب به طور كامل برگشت پذير است. اما كاربرد سيكل كارنو با استفاده از سيال بخار آب عملي نمي باشد. دلايل غير عملي بودن سيكل كارنو آن است كه اولا تحول ۱-۴ يك تحول دماثابت و فشار ثابت است كه در كندانسور حاصل مي گردد، اما نمي توان كيفيت نقطه (۱) را كه سيال ورودي به پمپ تغذيه است كنترل نمود؛ زيرا اگر نقطه (۱) در محل مطلوب و مورد نظر نباشد، فشردن بخار به طور انتروپي ثابت در پمپ تغذيه غير ممكن است ثانياً تراكم يك ماده در حالت دو فاز با شرط انتروپي ثابت (مثل تركيب مايع – بخار در نقطه (۱) از سيكل كارنو) تحول مشكلي خواهد بود. ثالثاً امكان انتقال حرارت در ديگ بخار تحت يك تحول دما ثابت وجود ندارد؛ زيرا اين كار مستلزم سطح انتقال حرارت بي نهايت مي باشد لذا همواره انتقال حرارت، فرآيندي برگشت ناپذير تلقي مي شود.
۱-۲-۳- سيكل رانكين
يك نمونه از سيكل ساده رانكين با سيال بخار آب به همراه نمودار (T-S) را مطابق شكل (۱-۲) در نظر بگيريد.
در اين سيكل، ابتدا آب با فشار كم توسط پمپ تغذيه (BFP) به آب با فشار زياد تبديل مي شود (تحول ۲-۱) و آب با فشار زياد به سمت ديگ بخار منتقل مي شود. در ديگ بخار به وسيله انتقال حرارت از منبع گرم به سيال آب، دماي آب ورودي افزايش مي يابد. اين انتقال حرارت به حدي است كه سيال آب ورودي به ديگ بخار، افزايش مي‌يابد. اين انتقال حرارت به حدي است كه سيال آب ورودي به ديگ بخار، تبديل به بخار اشباع مي شود (تحول ۳-۲) . اين تحول به صورت يك تحول با فشار ثابت است. بخار اشباع خارج شده از ديگ بخار، پس از عبور از پره هاي توربين منبسط مي شود كه اين انبساط، باعث ايجاد كار در طول محور توربين مي گردد (تحول ۴-۳). اين تحول، يك تحول آدياباتيك است كه باعث مي شود تا سيال خروجي از توربين به صورت بخار مرطوب (بخار همراه مايع) در آيد. حرارت موجود در اين بخار مرطوب در وسيله اي به نام كندانسور جذب مي شود (تحول ۱-۴).
نهايتاً سيال خروجي از كندانسور به صورت مايع اشباع وارد پمپ تغذيه مي گردد.
در اين سيكل، مقدار گرماي داده شده به سيال در ديگ بخار معادل با سطح (۵-۶-۳-۲-۵) و مقدار كار انجام شده توسط توربين معادل با سطح (۱-۴-۳-۲-۱) در شكل (۳-۲-ب) است. در نتيجه ميتوان گفت كه مقدار حرارت تلف شده در كندانسور، برابر با سطح (۵-۶-۴-۱-۵) مي باشد با توجه به سطح فوق ميتوان بازده سيكل مذكور را به صورت زير به دست آورد:
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي بدون يادگيري و آموزش، همچون مردابي در حال تقليل و فساد است. از زماني كه آموزش و ياددادن شروع شد، نحوه انجام دادن اين فعاليت يعني چگونگي آموختن و روش هاي تدريس مورد توجه دست اندركاران قرار گرفت.
در مسير تاريخ، فنون، مهارت هاي گوناگون در زمينه روش هاي تدريس، توليد و ارائه شده است و روش هاي تدريس جزو مهارت هاي فني و حرفه اي معلمان محسوب مي شود و هنر معلم در كيفيت انتقال و اجراي آنهاست.
با كنار رفتن مفهوم قديمي يادگيري كه بيشتر بر روي انتقال انبوهي از معلومات به مغز دانش آموزان تأكيد مي كرد و با توجه به مفهوم جديد يادگيري هاي رفتاري براي حل مسائل فردي و اجتماعي در آموزش و پرورش گام هاي بلندي برداشته شده است. هم اكنون ميزان يادگيري را در توانايي و مهارت او در به كار بستن دانستني ها و اصول علمي هنگام قرار گرفتن در موقعيت هاي جديد و برخورد با شرايط متغير زندگي علمي و اجتماعي مي دانند.
به اين ترتيب روش قديمي و سنتي عرضه كردن واقعيت هاي علمي فراوان در كتاب ها و انتقال يكطرفه آنها به وسيله معلم و بالاخره به خاطر سپردن موقت آنها توسط دانش آموز و پس دادن آنها به هنگام امتحان مورد نظر نيست. زيرا در عمل ارزش قابل توجهي ندارد و تغيير مؤثري در رفتار او از لحاظ طرز تفكر،‌كسب مهارت و پرورش نگرش ها و معيارهاي مطلوب علمي و اجتماعي به وجود نمي آورد.
درست است كه آموزش بر پرورش تقدم عملي دارد، يعني پرورش بدون آموزش مطلوب، امكان پذير نيست. با اين حال هدف، پرورش دادن افراد با كيفيت هاي مطلوب و مطابق با معيارهاي انساني و اسلامي است. درس شيمي دبيرستان نيز يكي از اين عوامل است يعني هدف از آموزش شيمي دبيرستان، تربيت يك شيميدان ماهر نيست. بلكه درس شيمي نيز وسيله اي براي پرورش است و در صورت پذيرفتن اين موضوع اهميت روش تدريس بر محتوا بيشتر پديدار مي شود.
روش هاي تدريس فعال
روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است. بعضي ها تقسيم بندي زير را ارائه داده اند.
الف) روش تاريخي
۱- روش سقراطي
۲- نظام مكتبي در ايران
ب) روش هاي جديد
۱- روش توضيحي ۲- روش سخنراني ۳- روش اكتشافي
۴- روش حل مسئله ۵- روش مباحثه اي ۶- روش پرسش و پاسخ
۷- روش انفرادي ۸- پروژه (واحد كار) ۹- روش نمايشي
۱۰- روش دريافت مفهوم ۱۱- روش استقرايي ۱۲- روش آزمايش و كاوشگري و… 
بعضي از روش هاي تدريس، دانش آموز را منفعل و معلمان را فعال مي كند. زيرا اطلاعات به صورت يك سويه داده مي شود و در تدريس تعامل اندكي وجود دارد. اين روش ها اكتشافي نيستند و معمولاً نمي توان از آنها به تنهايي براي اجراي تدريس استفاده كرد زيرا خسته كننده و ملال آورند.
بعضي ديگر از روش هاي تدريس معلم و فراگيرندگان را به نحو مطلوب فعال مي كند و ياددهي- يادگيري با ارتباطات دو سويه اتفاق مي افتد. در اين روش ها تدريس به صورت منظمي شروع مي شود و تا دريافت مفهوم ادامه مي يابد، مانند  روش هاي استقرايي، حل مسئله، ايفاي نقش و كاوشگري و… .
اگر فراگيران خود را در بطن فرايند آموزش ببينند و نقش راهبردي «اكتشاف مفاهيم و علوم» را درك كنند، در اين صورت با علم توليد شده شريك مي شوند، با كمال ميل از آن دفاع و پشتيباني مي كنند و به كاربرد علوم اعتقاد و ايمان راسخ مي يابند. در اين جريان يادگيري در همه ابعاد (مهارت هاي ذهني، مهارت هاي فيزيكي و طرز تفكر) اتفاق مي افتد.
بنابراين معلم بايد ويژگي ها و خصوصيات روش هاي تدريس ياددهي- يادگيري فعال را بداند و براي دست يابي به آنها اهتمام ورزد. در تدريس خود از روش علمي استفاده كند. اگر مجموععه فعاليت هاي يك معلم بر اساس موارد زير باشد او در تدريس خود از روش علمي استفاده كرده است.
۱) آغاز و پايان كار خود را پيش بيني كند.
۲) فعاليت ها و تجارب آموزشي مناسبي تنظيم كند.
۳) ابزارها و وسايل آموزشي و كمك آموزشي لازم را به درستي انتخاب كند.
۴) آزمون هاي ارزشيابي را به طور دقيق و مؤثر تهيه كند.
۵) طرح خود را با مهارت و اطمينان كامل در كلاس اجرا كند.
۶) تغيير رفتار مطلوب در دانش آموزان به وجود آورد.
توضيح دادن در دبيرستان
توضيح دادن يعني فهماندن مطلب به فرد ديگر.
توضيح دادن مي تواند به افراد در درك و فهم مفاهيم، علت و معلول، شيوه ها، هدف ها و مقصدها همبستگي (رابطه ها) و فرايندها كمك كند.
چون اغلب در تدريس از شيوه‌ي توضيح دادن استفاده مي شود بايد چندين نكته را مدنظر داشت.
۱- نوع صدا و حركت ها مي تواند توضيح ها را تقويت كند.
۲- هدف از توضيح كاملاً روشن و مشخص باشد.
۳- اگر مخاطبان توضيح را نفهمند، يا حقايق بيان شده را از قبل بدانند، توضيح عالي نيز مي تواند بي فايده باشد و به بي حوصلگي منجر شود.
۴- از وسايل كمك آموزشي مناسب بهره گرفته شود.
۵- نكته هاي كليدي (مفاهيم اساسي، اصول) مشخص شود.
۶- در هنگام توضيح از سئوال هاي متوالي براي بررسي عميق تر يك مسئله يا درك در سطوح بالاتر استفاده كرد .
۷- تسلط چشمگير بر تمام موضوع هايي كه تدريس مي كنند.
۸- مشاركت دادن دانش آموز در توضيح.
نمونه اي از يك نقشه مفهومي
نقشه‌ي مفهومي ابزاري براي نمايش اطلاعات در قالب يك سلسله نمودار و كادر متصل به هم است كه ارتباط منطقي بين مفاهيم به روشني در آنها قابل مشاهده است و به نوعي،‌ بازنمايي تجسمي روابط معنادار بين مفاهيم محسوب مي شود.
نقشه هاي مفهومي كه معمولاً به شيوه‌ي حركت از كل به جزء تنظيم مي شود داراي بخش هاي هسته، رابطه و گروه است يعني مطالب كلي تر و جامع تر در رأس قرار مي‌گيرد و هر چه به پايين نقشه نزديك شويم مفاهيم و مطالب جزئي تر مي شوند.
نقشه هاي مفهومي  نشانگر روش هاي تفكر و  درك دانش آموزان و نيز شاخصي از ديدگاه هاي وي درباره‌ي آگاهي هايش و روابط بين آنها هستند.
برنامه‌ي درسي مبتني بر نقشه‌‌ي مفهومي نسبت به برنامه هاي درسي مرسوم، مزيت هاي زيادي داردو استفاده از آن موجب درك عميق مفاهيم و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود.
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محدود بودن سوخت هاي فسيلي بر روي زمين و همچنين اثرات سوئي كه در ارتباط با استفاده از انرژي هسته اي وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال يك منبع انرژي ديگر براي ادامه حيات خود در روي زمين باشد براي ادامه حيات بشر مي تواند دو راه را در پيش گيرد اول اينكه به دنبال راهي براي كنترل همجوشي هسته اي باشد و دوم اينكه بتواند از انرژي خورشيد كه سرچشمه تمام انرژي هاي روي زمين است استفاده كند
استفاده از انرژي خورشيد سابقه تاريخي زيادي دارد البته اين استفاده بيشتر محدود به انرژي گرمايي خورشيد بوده است. در فصل دوم به طور مختصر در اين رابطه مطالبي ارائه شده است. 
در فصل سوم به طور مختصر در مورد ساختار ملكولي موادي بحث شده است كه در مبحث فتوولتائيك استفاده مي شوند. 
در فصل چهارم كاربردهاي انرژي خورشيدي در دنياي امروز آورده شده است. مبحث هاي اين فصل در مورد فعاليت هايي است كه در آنها از انرژي گرمايي خورشيد استفاده 
مي شود. 
در فصل پنجم مواردي كه در عملكرد يك سيستم خورشيدي مؤثر مي باشند مثل تشعشع خورشيد، درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا اشاره و توضيح مختصري در رابطه با آنها آورده شده است. 
فصل هاي ششم، هفتم، هشتم و نهم بيشتر به معرفي سلول هاي خورشيدي پرداخته شده است. اينكه سلول هاي خورشيدي چيست نيازهاي يك سلول خورشيدي، اين سلول ها چگونه ساخته مي شوند و اين كه سلول هاي خورشيدي چگونه كار مي كنند در فصل دهم اجزاي يك مدار فتوولتائيك روش انتخاب آنها و توضيحاتي در مورد آنها آورده شده است. صفحه هاي خورشيدي، باتري، تبديل كننده، شارژ كنترلر، اجزاي اصلي اين مدار هستند در فصل يازدهم و دوازدهم دسته بندي سلول هاي PV و انواع مختلف اين سيستم ها ارائه شده است در فصل سيزدهم عملكرد اين اعضاء در شرايط متغيير توضيح داده شده است شرايط محيط و تابش خورشيد بر روي عملكرد اين سلول ها تأثير زيادي دارد. در فصل بعدي در مورد متمركز كننده هاي نور خورشيد و تأثير استفاده از آنها بر روي صفحات خورشيدي آورده شده است. 
در فصل هاي پانزدهم و شانزدهم در مورد صنعت PV و مطالعاتي كه در حال حاضر در روي اين صفحات در حال انجام است اشاره شده است در فصل نوزدهم مثال هايي از كاربرد فتوولتائيك ها در دنياي امروز آورده شده است. بيشتر اين فعاليت ها منحصر به مكان هايي مي شود كه از شبكه برق دور هستند و آوردن شبكه برق محلي به اين نقاط مقرون به صرفه نيست در فصل بيستم مقاله اي در مورد تحليل استفاده از انرژي خورشيدي فتوولتائيك در يكي از شهرهاي آمريكا آورده شده است كه مقرون به صرفه بودن اين سيستم را براي استفاده بررسي مي كند. 
فصل آخر در مورد طراحي و ساخت يك سيستم PV براي توليد برق DC و AC است در اين فصل محاسبات لازم براي طراحي با مشخصات دقيق اجزاي مدار آورده شده است اين كه اين سيستم براي استفاده مقرون به صرفه است يا نه در فصل نتيجه گيري آورده شده است.                                                            
امروزه مي‌دانيم كه سرچشمه غالب گوناگون شكل‌هاي گوناگون انرژي مورد استفاده ما انرژي خورشيدي است . منشأ سوخت‌هاي فسيلي ، جريان آب ، باد ، جزر و مد همگي از انرژي خورشيدي مايه مي‌گيرند . سوخت‌هاي فسيلي روبه پايانند . استفاده از انرژي جريان‌اب و باد و مانند آنها نمي‌توانند تمام انرژي مصرفي جهان را تامين كنند . استفاده ازسوخت‌هاي هسته‌اي از طريق واكنش‌هاي شكافت مواد راديواكتيو موجود در طبيعت مخاطراتي را در بردارد كه ادامه روز افزون آن به مصلحت انسان نيست و مهار واكنش همجوشي هسته‌اي هنوز امكان پذير نشده است . انرژي پايان ناپذيري كه در اختيار داريم انرژي خورشيدي است . اما وسايلي كه تاكنون براي جمع‌اوري و استفاده از انرژي خورشيدي ساخته شه است هنوز براي ايجاد انرژي مصرفي ما كافي نيست و از طرف ديگر بسيار گران تمام مي‌شود . با اين وجود دانشمندان دو راه در پيش رو دارند : يكي كنترل واكنش‌هاي همجوشي هسته‌اي و ديگر يافتن راه هاي بهتر و ارزان‌تر از انرژي خورشيدي  . 
 آن مقدار انرژي كه از خورشيد به زمين مي رسد بسيار زياد است ، مقدار كل اين انرژي كه در هر سال به صورت نور خورشيد به زمين مي‌رشد حدود ۱۳۰ مرتبه بيشتر از مقدارانرژي موجود در زغال سنگ ، نفت ، و گاز همه دنياست . 
 رومي‌ها خانه‌هاي كوچك شيشه‌اي ساخته بودند كه مي‌توانستند در درون آنها گياهان را پرورش دهند . ممكن است هواي بيرون براي رشد گياهان بسيار سرد باشد . اما اگر گرماي خورشيد در درون اين خانه‌هاي شيشه‌اي گير بيفتد گياهان به خوبي درون آنها رشد خواهند كرد . اين ساختمان‌هاي شيشه‌اي خانه‌هاي سبز يا گل خانه مي‌نامند . فرايندي كه در اثر آن شيشه يا ماده‌اي ديگر گرما را به صورت گفته شده گير مي‌اندازد اثر گلخانه‌اي ناميده مي‌شود . 
 يونانيان و چينيان باستان كشف كرده بودند كه پرتوهاي بازتابيده نور خورشيد از يك قطعه فلز صيقلي كاو متمركز مي‌شوند و همه آنها در مركز يا كانون به هم مي‌رسند. اولين آينه‌هاي خميده‌اي كه  براي  اين منظور مورد استفاده قرار گرفتند به شكل نيمكره بودند ، در حدود ۲۳۰ سال پيش از ميلاد ، رياضي دان يوناني به نام دوسيتئوس نشان داد كه آينه‌اي به شكل سهموي براي بازتاباندن پرتوها به يك نقطه بهتر عمل مي‌كند . نورخورشيد بازتابيده از سطح دروني يك سهموري در يك كانون به هم مي رسند و دما در اين نقطه بسيار زياد خواهد بود . چنين آينه هايي كوره‌هاي خورشيدي ناميده مي‌شوند . 
در سال ۱۷۶۷ هوراس دو سسور دانشمند سوئيسي جعبه‌اي شيشه‌اي را طراحي كرد كه يكي درون ديگري بود . هركدام از اين جعبه‌ها گرماي بيشتري را نسبت به جعبة بيروني‌اش به دام مي‌انداخت و دروني‌ترين جعبه به دمايي مي‌رسيد كه براي جوشاندن آب كافي بود . 

هرو مهندس يوناني در زمان نخستين امپراطوران روم دو ظرف طراحي كرد كه به وسيله لوله اي به هم  مربوط  مي شدند در يكی از ظرف ها آب بود و لوله ارتباط از ته اين ظرف به بالاي ظرف دوم متصل مي شد. اگر ظرفي كه در ته آن آب بود در برابر خورشيد قرار مي گرفت هواي درون ظرف منبسط مي شد و آب را از ميان لوله  به ظرف بالايي مي راند به اين طريق نور خوزشيد كار انجام مي داد .

در سال ۱۸۹۱ كلارنس م کمپ  مخترع امريكایی كپسول هاي از آب را درون جعبه اي قرارداد كه با نمد پوشيده شده بود تا مانع از فرار گرما از جعبه شود. بالاي جعبه از شيشه 
ساخته شده بود و به اين ترتيب او يك جعبه داغ در اختيار داشت. نور خورشيد از ميان شيشه عبور مي كرد و آب درون جعبه گرم مي شد ولي گرما نمي توانست به راحتي از نمد بگذرد.  مردم چنين آبگرم كن هاي خورشيدي را در پشت بام خانه هايشان قرار دادند . لوله هاي آب را به درون خانه ها هدايت كردند.

عتیقه زیرخاکی گنج