گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdf تهیه شده وشامل موارد زیر است:
از اهداف اوليه گزارشگري مالي، تهيه اطلاعاتي در زمينه عملکرد واحد تجاري است که از طريق اندازه گيري سود و اجزاي آن به دست مي آيد.از علايق خاص ذينفعان صورتهاي مالي سنجش خالص جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري به منظور برآورد بازده مورد انتظار خود مي باشد.‌‌‍(فرانسيس۱,۲۰۰۵) به منظور افزايش توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي سود افشا شده بايد با کيفيت باشد.انتشار عمومي اطلاعات با کيفيت توسط مديريت، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديريت و ساير استفاده کنندگان خواهد شد.بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش عدم تقارن اطلاعاتي به نوبه خود منجر به کاهش هزينه سرمايه، کاهش ريسک اطلاعاتي، افزايش توان پيش بيني جريان هاي نقدي، بهبود ارزش يابي شرکت و همچنين افزايش نقد شوندگي سهام مي شود
برقراري تعادل ميان ريسک و بازده از جمله کارکردهاي مهم بازار سرمايه است. ريسک و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده که در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود.هرينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود.به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي که بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادي کاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند، در اين ميان کليد موفقيت کاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،۱۳۸۱). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است.( صوفياني، ۱۳۸۴) شرکتها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با کيفيت توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي را افزايش و ريسک اطلاعاتي را کاهش دهند(اردستاني، ۱۳۸۶).
هزينه سرمايه ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، فقط هزينه حقوق صاحبان سهام مد نظر قرار گرفته است. بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط هزينه حقوق صاحبان سهام و کيفيت سود با توجه به رويكرد مقايسه اي شرکتهاي با كيفيت سود بالا و شرکتهاي با کيفيت سود پايين در بورس اوراق بهادار تهران مورد آرمون تجربي قرار دهد .سؤالات اصلي که اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:
۱٫ آيا بين هزينه حقوق صاحبان سهام با ويژگي شرکتهاي داراي سود با كيفيت بالا در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  وجود دارد؟
۲٫ آيا بين هزينه حقوق صاحبان سهام با ويژگي شرکتهاي با سود با کيفيت پايين در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
۳- مباني نظري و پيشينه پژوهش :
سود حسابداري و اجزاي آن از جمله اطلاعاتي محسوب مي¬شود که در هنگام تصميم¬گيري توسط افراد در نظر گرفته مي¬شود. سرمايه گذاران منافع خود را در اطلاعات سود جستجو مي¬کنند . سود حسابداري نشانه¬اي است که موجب تغيير باورها و رفتار سرمايه¬گذاران مي¬شود . شواهد نشان داده است که سود حسابداري شاخص خوبي براي بازده¬هاي سهام و پيش بيني  جريان¬هاي نقدي آينده است، اما به دليل استفاده از محدوديت¬هاي محافظه¬کاري و اهميت در تعيين سود حسابداري، برخي از تحليل¬گران به اين نتيجه رسيدند که سود اقتصادي نسبت به سود حسابداري، شاخص بهتري براي پيش¬بيني جريان¬هاي نقدي آينده است. سود اقتصادي نيز اولين بار توسط آدام اسميت تعريف شد و سپس اين تعريف توسط هيکس بسط داده شد. او سود را مبلغي تعريف کرد که شخص مي¬تواند طي يک دوره مصرف کند و در آخر دوره داراي همان رفاهي باشد که در اول دوره داشته است. 
براي اينکه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملکرد و سنجش توان سودآوري يک شرکت به استفاده کنندگان کمک نمايد و ذينفعان و سرمايه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، كيفيت اطلاعات بايد به نحوي باشد که ارزيابي عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي موثر باشد. بنابراين علاوه بر اينکه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هاي آنها تاثير دارد، ويژگي کيفيت سود نيز به عنوان يکي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است.
کيفيت سود مفهومي است که داراي جنبه¬هاي متفاوتي است. به همين دليل، تعاريف مختلف و معيارهاي اندازه¬گيري متفاوتي در رابطه با آن مطرح شده¬ که برخي از مهم¬ترين آنها عبارتند از :  
(روساين۲ ,۱۹۹۹) سودي را با کيفيت¬تر مي¬داند که پايدارتر باشد. از ديد (ريچاردسون و همکاران۳,۲۰۰۱)  کيفيت سود درجه ثبات عملکرد عايدات در دوره¬ي آينده است. تعريف (بنيش و وارگاس۴ ,۲۰۰۲) از کيفيت سود احتمال پايداري عايدات جاري در آينده است. (پنمن و ژانگ۵ ,۲۰۰۳) کيفيت سود را توانايي سود در نشان دادن عايدات آينده تعريف مي¬کنند.
(اسکيپر و وينسنت۶ ,۲۰۰۳) کيفيت سود را مرتبط با سود مورد نظر هيکس مي¬دانند، يعني ازديد آنان کيفيت سود حدي از صداقت است که عايدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هيکس را نشان دهد. طبق نظر ايشان كيفيت سود بر اساس رابطه بين سود، اقلام تعهدي و وجه نقد تعريف مي شود و در آن سودي با كيفيت است كه به وجه نقد نزديك تر بوده و داراي قابليت استمرار و پيش بيني باشد. در اين مبنا اعتقاد بر اين است كه اقلام تعهدي كيفيت سود را كاهش مي دهد. يكي از معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود در اين مبنا ، نسبت وجه نقد حاصل از عمليات به سود عملياتي  است كه در تحقيقات گوناگوني همچون نوشته و (پنمان۵ ,۲۰۰۱) به آن اشاره شده است. آنها چنين استدلال كرده اند كه در اين نسبت هرقدر سود به وجه نقد نزديك تر باشد كيفيت سود بالاتر است.  سود با کيفيت بالا به لحاظ کاهش ريسک اطلاعات که با کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام و افزايش حجم معاملات ارتباط دارد، موجب کاهش هزينه سرمايه مي شود.افزايش ابهام در سود با افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام و کاهش حجم معاملات در بازار سهام در ارتباط است. زماني که عموم مردم به فرايند گزارشگري مالي يا به اطلاعات مالي منتشر شده اطمينان نداشته باشند، از سرمايه گذاري منصرف مي شوند و اين امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمايه جلوگيري مي کند.کيفيت بالاي سود در سرمايه گذاران براي انجام سرمايه گذاري بيشتر اشتياق ايجاد مي کند. زماني که سرمايه گذاران مطمئن شوند که کيفيت سود شرکتها بالاست. آنها در اوراق بهادار بيشتر سرمايه گذاري مي کنند. ( بولو، ۱۳۸۵)
پيشينه پژوهش :
فرانسيس و همکاران(۲۰۰۳) ارتباط بين کيفيت سود را با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق، ارتباط بين هشت شاخص کيفيت سود با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاکي است که شرکتهاي با کيفيت سود پايين در مقايسه با شرکتهايي با کيفيت سود بالا ، هزينه بدهي و هزينه سرمايه سهام عادي بالاتري دارند. 
گش۷ و ديگران (۲۰۰۴) کيفيت سود و ضريب واکنش سود را، هنگام افزايش با ثبات سود و فروش بررسي کردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد، شرکت¬هاي داراي رشد سود توام با افزايش فروش، از کيفيت سود و ضريب واکنش سود بالاتري نسبت به شرکت¬هاي داراي رشد سود توام با کاهش هزينه برخوردار هستند.
چان۸ و ديگران (۲۰۰۴) رابطه اقلام تعهدي ( تفاوت بين سود و جريان هاي نقدي ) را با بازده آينده سهام بررسي کردند و نشان دادند که شرکت¬هاي با ارقام تعهدي زياد در دوره¬ي بعد از گزارش¬گري اطلاعات مالي، بازده سهام آنها کاهش مي¬يابد. يک تفسير از اين نتايج اين است که شرکت¬ها با کيفيت سود پايين (يعني  شرکت¬هايي که ارقام تعهدي بالايي دارند ) در دوره¬ي پس ازگزارش¬گري سود، دچار افت بازدهي مي¬شوند، زيرا سرمايه¬گذاران به مساله کيفيت سود پايين شرکت¬ها پي مي¬برند و قيمت سهام را متناسب با آن تعديل مي¬کنند.
فرانسيس و همکاران (۲۰۰۵) به اين نتيجه رسيدند که کيفيت اقلام تعهدي بر هزينه¬ي تامين مالي اثر مي¬گذارد. افزون بر اين، هزينه¬ي سرمايه شرکت¬هاي داراي اقلام تعهدي با کيفيت پايين، بيش¬تر است
چيو چي۹(۲۰۰۹)تاثير ميزان شفافيت گزارشگري مالي بر كاركرد و ارزش شركت را در بورس تايوان مورد مطالعه قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد شفافيت افشاي اطلاعات مالي ، ارزش شركت را حداكثر و از ايجاد مخاطرات اخلاقي بين مدير و مالك جلوگيري مي كند.
ثقفي (۱۳۸۳) به بررسي رابطه¬ بين کيفيت سود و واکنش بازار به تغييرات سود نقدي پرداخته¬اند. نتايج تحقيق نشان داد سرمايه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغييرات سود نقدي، کيفيت سود شرکت¬ها را در نظر نمي¬گيرند.
خواجوي و ناظمي (۱۳۸۴) ارتباط بين کيفيت سود و بازده سهام را با تاکيد بر نقش ارقام تعهدي بررسي کردند. بر اساس يافته¬هاي تحقيق ميانگين بازده سهام شرکت ها، تحت تاثير ميزان ارقام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمي¬گيرند.
بولو(۱۳۸۵).بررسي ويژگيهاي کيفي سود و هزينه حقوق صاحبان سهام. وي به بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با چهار ويژگي سود مبتني بر داده هاي حسابداري شامل کيفيت اقلام تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و هموار بودن در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج بدست آمده بيانگر آن است که تنها ويژگي پايداري سود داراي رابطه منفي با هزينه حقوق صاحبان سهام مي باشد. 
کردستاني و ضياءالدين مجدي(۱۳۸۶) بررسي رابطه بين ويژگيهاي کيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي.در اين تحقيق رابطه بين پنج ويژگي کيفي سود شامل پايداري سود،قابليت پيش بيني سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق وجود رابطه معکوس بين ويژگيهاي کيفي سود شامل پايداري سود،قابليت پيش بيني سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي را تاييد مي کند که اين رابطه از نظر آماري معني دار است.اما بين محافظه کارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي رابطه معني داري مشاهده نشده است.
اسماعيل زاده (۱۳۸۹) به بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر کيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۸۳ را مورد بررسي قرار داده است. سازوکارهاي حاکميت شرکتي که در اين تحقيق مورد بررسي قرارگرفته است، درصد مالکيت سهامداران نهادي، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مديران غير موظف در هيات مديره، عدم وجود مديرعامل به عنوان رييس يا نايب رييس هيات مديره و اندازه حسابرس مستقل مي باشد. آزمون فرضيه هاي تحقيق به کمک تحليل پانلي و با استفاده از اطلاعات ۹۴ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۸۷ از طريق ترکيب داده هاي سري زماني و مقطعي انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که رابطه معني دار مثبتي بين درصد مالکيت سهامداران نهادي، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مديران غير موظف در ترکيب هيات مديره، عدم وجود مدير عامل شرکت به عنوان رييس يا نايب رييس هيات مديره و اندازه حسابرس شرکت و کيفيت سود وجود دارد.
جان جاني (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسي ارتباط بين سود و اجزاي آن با بازده سهام با تاکيد بر کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به  بررسي ارتباط بين سود و اجزاي آن با بازده سهام با تاکيد بر کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. به منظور بررسي اين موضوع، نمونه اي متشکل از ۲۳۰ شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده براي دوره زماني ۷ ساله بين ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ انتخاب شده است. نتايج بر اساس روش ترکيبي حاکي از آن است که اجزاي سود هر دو داراي محتواي اطلاعاتي هستند اما جزء نقدي سود نسبت به جزء تعهدي آن محتواي اطلاعاتي بيشتري است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که شرکت هاي با کيفيت سود بالا بازده مثبت و شرکت هاي با کيفيت سود پايين بارده منفي کسب مي کنند به طوري که شرکت هايي که بيشترين کيفيت سود را دارند توانستند در دوره مورد بررسي،۱۷% بيشتر از شرکت هايي که کمترين کيفيت سود را دارند بازده کسب کنند.
 
  فرضیات پژوهش:
به منظور دستيابي به اهداف تحقيق فرضیاتی به شرح ذيل تدوين شده است :
فرضيه اول :بين هزينه حقوق صاحبان سهام و كيفيت سود بالارابطه منفي و معني داري وجود دارد.
فرضيه دوم : هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهایی که سود بی کیفیت دارند ،بیشتر از شرکتهایی است سود با کیفیت دارند. 

۴- روش پژوهش:
اين تحقيق از دیدگاه هدف از نوع تحقيقات كاربردی و از ديدگاه ماهيت و روش از جمله تحقيقات توصیفی و از نوع همبستگي محسوب مي¬شود. همچنین  از لحاظ جمع آوری اطلاعات ، تحقیقی پس رویدادی است كه به بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی ، استنباطی ، روش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. فرضيه تحقيق بر اساس داده هاي تركيبي آزمون شده و همچنين تاثير کيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با متغير مجازي آزمون شده است. متغير هاي مدل بر اساس مدل رشد گوردون و مدل بن هسين بائو تعيين شده است. همچنين به منظور محاسبه و پردازش متغيرها از نرم افزارهاي Excel2007 ,  7Eviews  استفاده شده است.
۱-۵- جامعه ، نمونه آماري و دوره زماني تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه آماري براي سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۸۱ بر مبناي شرايط زير انتخاب شده است :
۱٫ نام شركت در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۰ در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس درج شده باشد.
۲٫ پايان سال مالي منتهي به اسفند ماه باشد. همچنين طي دوره تحقيق سال مالي خود را تغيير نداده باشد.
۳٫ آمار و اطلاعات مربوط به متغيرها و يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي قابل دسترسي باشد.
۴٫ بيش ازسه ماه توقف معاملاتي نداشته باشند.
۵٫ تحقيق براي شرکتهاي غير مالي انجام مي شود. لذا بانکها و کليه شرکتهاي سرمايه گذاري، ليزينگ ها و موسسات مالي از نمونه حذف شدند.از جمله دلايل حذف شركتها و موسسات مالي :
الف – وجود تفاوت در تفسير ريسك مالي(نسبتهاي اهرمي بالا)در شركتهاي مالي و غير مالي، به نحوي كه اين ريسك براي شركتهاي مالي، عادي و براي شركتهاي غير مالي ممكن است غير عادي به نظر رسيده و منجر به اتخاذ تصميمات ناصحيح گردد.
ب- وجود تفاوت در روشها و برآوردهاي حسابداري در  شركتهاي مالي و غير مالي كه تداخل آنها با يكديگر ممكن است به بروز نتايج اشتباه منتج گردد.
ج-عدم شفافيت طبقه بندي ميان فعاليتهاي عملياتي و تامين مالي شركتهاي مالي و غير مالي.
باتوجه به محدوديت هاي پيش گفته تعداد ۵۰ شرکت طي دوره ۸ ساله به عنوان نمونه قابل دسترس انتخاب شدند.   

۲-۵- مدل آماري تحقيق :
به منظور آزمون فرضيات تحقيق از تحليل رگرسيون بر مبناي مدل آماري به شرح ذيل استفاده شده است. همچنين تاثير کيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با متغير مجازي آزمون شده است.
رابطه(۱)Cost of equity j.t=β۰+ β۱EPS j.t + β۲(G1×EPS) j.t + β۳ (SIZE j.t)+ β۴B.M j.t+€ j.t           
Cost of equity : هزينه حقوق صاحبان سهام شركت j   در سال t
EPS : سود هر سهم شركت j   در سال t 
G1 : شاخص تعيين كننده كيفيت سود. اين شاخص برای شرکتهای با سود با کیفیت عدد ۱ و برای سایر عدد صفر ميباشد. 
SIZE: (اندازه)  لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی های شركت j   در سال t
B.M : نسبت ارزش دفتري سهام به ارزش بازار سهام شركت j   در سال t
DEBT : نسبت بدهي به کل داراييها شركت j   در سال t
۳-۵- متغيرها و نحوه محاسبه آنها
با توجه به اينكه اندازه گيري و محاسبه هزينه سرمایه از دشوارترين مراحل اين تحقيق بود وليكن به دليل  امكان دسترسي مورد نياز براي محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام، مدل گوردون براي محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام انتخاب شده است.
نحوه محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام از طريق مدل رشد گوردون(داموداران۱۰ ,۲۰۰۲):
در اين مدل با فرض اينكه k معرف هزينه سرمايه سهام عادي(نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي) باشد ، مي توان k  را از رابطه زير بدست آورد:
  رابطه(۲)                                                            
در مدل فوق :
D1 ، سود نقدي پرداخت شده در پايان سال اول  ، 
 P0 ، قيمت هر سهم در ابتداي سال
g ،  نرخ رشد سود تقسيمي  که از رابطه زیر بدست می آید.  
  رابطه(۳)                                                                          
متغيرهاي مستقل :در اين تحقيق کيفيت سود به عنوان متغير مستقل در دو سطح شركتهاي باکيفيت سود بالا و شركتهاي با کيفيت سود پايين در نظر گرفته شده است. درتحقيقي که توسط (بن هسين بائو۱۱,۲۰۰۴)با عنوان”هموارسازي درآمد ،كيفيت سودها و ارزشيابي شركت” صورت گرفته براي تعيين شركتهاي با سود با کيفيت بالا از سه شاخص زير استفاده شده است :
۱٫ محتواي نقدي سودها (نسبت جريان نقد عملياتي هر سهم به سود هر سهم ) بيش از ميانگين اين نسبت در کل نمونه باشد.
۲٫ جريان نقد هر سهم حاصل از فعاليتهاي عملياتي مثبت باشد.
۳٫ سود هر سهم آن مثبت باشد.(سود هر سهم قبل از اقلام غير مترقبه مثبت باشد).
اگر شركتي هر سه ويژگي مذكور را داشته باشد، شركتي است كه درآمدهاي آن با كيفيت است واگر شركتي حتي يكي از سه شرط فوق را نداشته باشد، درآمدهاي آن داراي كيفيت پايين است.
متغيرهاي كنترل: در اين تحقيق به منظور افزايش دقت و قابليت اتكاء نتايج و كنترل نمادهاي مختلف در بر گيرنده ريسك موثر بر هزينه حقوق صاحبان سهام بر اساس تحقيقات قبلي سه متغير  اندازه شركت ،نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت بدهي به عنوان متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شده است. اندازه شركت به عنوان جايگزين محيط اطلاعاتي در نظر گرفته شده است. براي كنترل اثر مجموعه فرصتهاي سرمايه گذاري شركت بر هزينه حقوق صاحبان سهام ، از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار استفاده شده است. معمولا اين نسبت به عنوان شاخصي براي فرصت رشد شركت مي باشد.تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتري مي تواند دليلي بر وجود دارائي هاي نامشهود در شركت تلقي شود. نسبت بدهي به دارايي يکي از مقياس هاي اندازه گيري اهرم مالي شرکت مي باشد. اندازه شركت معادل لگاريتم ارزش دفتري دارايي هاي شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار معادل نسبت ارزش دفتري سهام شركت به ارزش بازار آن تعريف شده است.نسبت بدهي به دارايي از طريق تقسيم کل بدهي هاي شرکت به کل دارايي ها بدست مي آيد.

۶- آماره توصیفی متغیرهای تحقیق:
 جدول شماره (۱) نتايج آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را نشان مي دهد.
جدول شماره  (1) :آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
متغير تحقيق ميانگين انحراف
معيار واريانس چولگي كشيدگي ضريب
چولگي ضريب
كشيدگي
هزينه حقوق صاحبان سهام ۰٫۲۹۲ ۰٫۴۷۵ ۰٫۲۲۶ ۱٫۹۳۵- ۷٫۲۰۶ ۱۵٫۴۷۹ ۲۸٫۸۹۶
سود هر سهم ۷۹۵٫۴۲ ۹۳۸٫۲۲ ۸۸۰۲۶۱٫۰۳۰ ۱٫۴۴۸ ۵٫۵۷۵ ۱۱٫۸۶۷ ۲۲٫۹۰۳
اندازه شركت ۵٫۷۴۶ ۰٫۶۱۸ ۰٫۳۸۲ ۱٫۱۲۳ ۱٫۷۵۳ ۹٫۱۱۱ ۷٫۱۳۰
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ۰٫۶۴۰ ۰٫۶۰۸ ۰٫۳۷۰ ۱٫۹۲۶ ۵٫۰۵۱ ۱۵٫۵۴۷ ۲۰٫۴۳۷
نسبت بدهي ۰٫۶۶۹ ۰٫۲۲۲ ۰٫۰۴۹ ۲٫۶۵۴ ۱۵٫۸۶۸ ۲۱٫۵۳۳ ۶۴٫۵۳۷
در ادامه به توضيح هر يک از متغيرها پرداخته شده است :
هزينه حقوق صاحبان سهام: اين متغير كه نقش متغير وابسته را دارد، تعداد ۳۸۱ مشاهده دارد كه از مشاهده هاي ۵۰ شركت در طول ۸ سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير ۲۹۲/۰ و انحراف استاندارد آن ۴۷۵/۰ است. اين متغير با واريانس ۲۲۶/۰ داراي چولگي منفي و كشيدگي مثبت است. سود هر سهم: اين متغير كه نقش متغير مستقل را دارد، تعداد ۴۰۰ مشاهده دارد كه از مشاهده هاي ۵۰ شركت در طول ۸ سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير ۴۱۵/۷۹۵ و انحراف استاندارد آن ۲۲۲/۹۳۸ است. اين متغير با واريانس ۰۳۰/۸۸۰۲۶۱ داراي چولگي و كشيدگي مثبت است. اندازه شركت: اين متغير كه نقش متغير مستقل کنترل را دارد، تعداد ۳۹۲ مشاهده دارد كه از مشاهده هاي ۵۰ شركت در طول ۸ سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير ۷۴۶/۵ و انحراف استاندارد آن ۶۱۸/۰ است. اين متغير با واريانس ۳۸۲/۰ داراي چولگي و كشيدگي مثبت است. ارزش دفتري به بازار: اين متغير كه نقش متغير مستقل کنترل را دارد، تعداد ۳۸۸ مشاهده دارد كه از مشاهده هاي ۵۰ شركت در طول ۸ سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير ۶۴۰/۰ و انحراف استاندارد آن ۶۰۸/۰ است. اين متغير با واريانس ۳۷۰/۰ داراي چولگي و كشيدگي مثبت است. نسبت بدهي: اين متغير كه نقش متغير مستقل کنترل را دارد، تعداد ۳۹۲ مشاهده دارد كه از مشاهده هاي ۵۰ شركت در طول ۸ سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير ۶۶۹/۰ و انحراف استاندارد آن ۲۲۲/۰ است. اين متغير با واريانس ۰۴۹/۰ داراي چولگي و كشيدگي مثبت است. 

عتیقه زیرخاکی گنج