گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

و از اهل كتال ، كسي نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان‌ مي آورد ، و روز قيامت (عيسي نيز) بر آنان شاهد خواهد بود . پس به سزاي ستمي كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه (مردم) بسيار را از راه خدا باز داشتند ، چيزهاي پاكيزه‌اي را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم ؛ و به (سبب) ربا گرفتنشان – با آنكه از آن نهي شده بودند – و به ناروا مال خوردنشان ؛ و ما براي كافران آنان عذابي دردناك آماده كرده ايم .

سوره بقره آيه ۲۱۷
 از تو درباره جنگ در ماه حرام مپرسند ، بگو : «جنگ در آن ، گناهي بزر گ و (بازداشتن از) راه خدا و كفر ورزيدن به او و بازداشتن از مسجدالحرام ، و بيرون راندن اهل آن از آنجا ، نزد خدا (گناهي) بزرگتر ، و فتنه (=شرك) از كشتار بزرگتر است» . و آنان پيوسته با شما مي جنگند تا -اگر بتوانند- شما را از دينتان برگردانند . و كساني از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند ، آنان اعمالشان در دنيا و آخرت تباه مي شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود .
سوره رعد آيات ۳۳ الي ۳۴ 
آيا كسي كه بر هر شخصي بدانچه كرده است مراقب است (مانند كسي است كه از همه جا بي خبر است) ؟ و براي خدا شريكاني قرار دادند . بگو :«نامشان را ببريد» آيا او را به آنچه در زمين است و او نمي داند خبر دهيد ، يا سخني سطحي (و ميان تهي) مي گوييد ؟ (چنين نيست) بلكه براي كساني كه كافر شده اند نيرنگشان آراسته شده و از راه (حق) بازداشته شده اند و هر كه را خدا بيراه گذارد رهبري نخواهد داشت . براي آنان در زندگي دنيا عذابي است ، و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است، و براي ايشان در برابر خدا هيچ نگهدارنده اي نيست . 

سوره نحل آيه ۹۴ 
و زنهار ، سوگندهاي خود را دستاوير تقلب ميان خود قرار مي دهيد ، تا گامي بعد از استواريش بلغزد ، و شما به (سزاي) آنكه (مردم را ) از راه خدا بازداشت ايد دچار شكنجه شويد و براي شما عذابي بزرگ باشد . 

سوره سباء آيات ۳۱ الي ۳۳ 
و كساني كه كافر شدند گفتند : «نه به اين قرآن ، و نه به آن (توراتي) كه پيش از آن است هرگز ايمان نخواهيم آورد.» و اي كاش بيدادگران را هنگامي كه در پيشگاه خداوند بازداشت شده اند مي ديدي (كه چگونه) برخي از آنان با برخي (ديگر جدل) گفتگو مي كنند ؛ كساني كه زيردست بودند به كساني كه (رياست و) برتري داشتند ، مي گويند : اگر شما نبوديد قطعاً ما مومن بوديم .» كساني كه (رياست و) برتري داشتند ، به كساني كه زيردست بودند ، مي گويند :«مگر ما بوديم كه شما را از هدايت – پس از آنكه به سوي شما آمد – بازداشتيم ؟ (نه،) بله خودتان گناهكار بوديد.» و كساني كه زيردست بودند به كساني كه (رياست و) برتري داشتن ، مي گويند : (نه ،) بلكه نيرنگ شب و روز (شما بود) آنگاه كه ما را وادار مي كرديد كه به خدا كافر شويم و براي او همتاياني قرار دهيم . «و هنگامي كه عذاي را ببينند پشيماني خود را آشكار كنند . و در گردنهاي كسانيكه كافر شده اند غلها مي نهيم ؛ آيا جز به سزاي آنچه انجام مي دادند مي رسند ؟ 

سوره نحل آيات۲۳ الي ۲۶ 
من (آنجا) زني را يافتم كه بر آنها سلطنت مي كرد و از هر چيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت . او و قومش را چنين يافتم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي كنند ، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه (راست) بازداشته بود ، در نتيجه (به حق) راه نيافته بودند .(آري ، شيطان چنين كرده بود) تا براي خدايي كه نهان را در آسمانها و زمين بيرون مي آورد و آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را آشكار مي نماييد مي داند ، سجده نكنند ؛ خداي يكتا كه هيچ خدايي جز او نيست ، پروردگار عرش بزرگ است .

سوره عنكبوت آيات ۳۶ الي ۳۸ 
و به سوي (مردم) مدين ، برادرشان شعيب را (فرستاديم) . گفت : اي قوم من ، خدا را بپرستيد و به روز آخرت اميد داشته باشيد و در زمين سر به فساد بر مداريد . پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه هايشان از پا در آمدند. و عاد و ثمود را (نيز هلاك نموديم) . قطعاً (فرجام آنان) از سراهايشان بر شما آشكار گرديده است ، و شيطان كارهايشان را در نظرشانبياراست و از راه بازشان داشت با آنكه (در كار دنيا) بينا بودند . 

سوره نساء آيات ۱۶۷ الي ۱۶۹ 
بي ترد يد ، كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، به گمراهي دور و درازي افتاده اند . كساني كه كفر ورزيدند و ستم كردند ، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهي هدايت كند ، مگر راه جهنم ، كه هميشه در آن جاودانند ؛ و اين (كار) براي خدا آسان است . 
سوره توبه آيات ۷ الي ۱۰ 
چگونه مشركان را نزد خداوند و نزد فرستاده او عهدي تواند بود؟ مگر با كسانيكه مسجدالحرام پيمان بسته ايد . پس تا با شما (بر سر عهد) پايدارند ، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مي دارد . چگونه (براي آنان عهدي است) با اينكه اگر بر شما دست يابند ، درباره شما نه خويشاوندي را مراعات مي كنند و نه تعهدي را ، شما را بازبانشان راضي مي كنند و حال آنكهت دلهايشان امتناع مي ورزد و بيشترشان منحرفند ، آيات خدا را به بهاي ناچيزي فروختند و (مردم را) از راه خدا (او) بازداشتند به راستي آنان چه بد اعمالي انجام مي دادند . درباره سح مومني مراعات خويشاوندي و پيماني را نمي كنند ، و ايشان همان تجاوزكارانند . 

سوره نحل آيات ۸۵ الي ۸۸ 
و چون كسانيكه ستم كرده اند عذاب را ببينيد (شكنجه) آنان كاسته نمي گردد و مهلت نمي يابند . و چون كسانيكه شرك ورزيدند ، شريكان خود را ببينيد مي گويند : پروردگارا ، اينها بودند آن شريكاني كه ما به جاي تو مي خوانديم » . و(لي شريكاني) قول آنان را رد مي كنند كه :«شما جداً درغگويانيد . و آن روز در برابر خدا از در تسليم در آيند و آنچه را كه بر مي تافتند بر باد مي رود . كسانيكه كفر ورزيدند و از راه خدا بازداشتند به (سزاي) آنكه فساد مي كردند عذابي بر عذابشان مي افزاييم . 

سوره محمد آيه ۱ 
كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، (خدا) اعمال آنان را تباه خواهد كرد . 

سوره محمد آيه ۳۲ 
كسانيكه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باداشتند و پس از آنكه راه هدايت بر آنان آشكار شد ، پيامبر (خدا) در افتادند ، هرگز به خدا گزندي نمي رسانند ؛ به زودي (خدا) اعمالشان را تباه خواهد كرد . 

سوره محمد آيه ۳۵ 
پس ستمي نورزيد و (كافران را) به آتشي مخوانيد (كه) شما برتريد و خدا با شماست و از (ارزش)كارهايتان هرگز نخواهد كاست . 

سوره مجادله آيات ۱۴ الي ۱۹ 
آيا نديده اي كساني را كه قومي را كه مورد خشم خدايند به دوستي گرفته اند ؟ آنها نه از شمايند و نه از ايشان ، و به دروغ سوگند ياد مي كنند و خودشان (هم) مي دانند . خدا براي آنان عذابي سخت آماده كرده است . راستي كه چه بد مي كردند . سوگندهاي خود را (چون) سپري قرار داده بودند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و (در نتيجه) براي آنان عذابي خفت آور است . در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز كاري ساخته نيست . آنها دوزخي اند (و) درآن جاودانه (مي مانند) . روزي كه خدا همه آنان را بر مي انگيزد ، همان گونه كه براي شما سوگند ياد مي‌كردند براي او (نيز) سوگند ياد مي كنند و چنان پندارند كه حق به جانب آنهاست . آگاه باش كه آنان همان دروغگويانند . شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از يادشان برده است ؟ آنان حزب شيطانند . آگاه باش كه حزب شيطان همان زيانكارانند . 

سوره منافقون آيات ۱ الي ۳ 
هنگاميكه منافقان نزد تو آيند گويند :«گواهي مي دهيم كه تو واقعاً پيامبر خدايي» و خدا(هم) مي داند كه تو واقعاً پيامبر هستي ، و خدا گواهي مي دهد كه مردم دو چهره سخت دروغگويند . سوگندهاي خود را (چون) سپري بر خود گرفته و(مردم را) از راه خدا بازداشته اند . راستي كه آنان چه بد مي كنند . اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده‌، سپس به انكار پرداخته اند و در نتيجه بر دلهايشان مهر زده شده و (ديگر) نمي‌فهمند . 

عتیقه زیرخاکی گنج