گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يا ايها الذين ءامنواليستذنكم الذين ملكت والذين لم يلغوا الخلم منكم ثلث صرت من قبل صلوه الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيره و من بعد صلوه العشاء ثلث عورت لكم ليس عليكم و لا علهم جناح بعد من طوفون عليكم بعضكم علي بعض كذالك يبين الله لكم الايت و الله عليم حكيم 

ترجمه صاحب محدث دهلوي 
اي مسلمانان بايد كه دستوري طلبند از شما آنانكه مالك ايشان شده است دست هايي شما و آنانكه نه رسيده اند بحد احتلام از شما سه نوبت پيش از نماز فجر وقتيكه فرو    مي نهيد جامه هاي خود را نيم روز و پس از نماز عشاء اين سه ساعت خلوتست براي شما نيست بر شما و نه برايشان هيچ بزه بعد از اينها در آيندگانند بر شما بعض ديگر همچنين بيان ميكند خدا براي شما آيات را و خدا داننده با حكمت است .
ترجمه سيد رضا سراج
اي كساني كه ايمان آورده ايد بايد اجازه بخواهند از شما بندگان شما و كودكاني كه نرسيده اند به حد بلوغ از شما سه نوبت : پيش از نماز بامداد و هنگامي كه مي نهيد جامه هاي خود را به نيم روز و پس از نماز خفتن سه عورتهاست شما را نيست بر شما و بر ايشان بزهي بعد از اين سه وقت بس در آيندگانند بر شما در مي آيند بعضي از شما بر بعضي بدينسان بيان  مي كنند براي شما آيه ها را و خدا دانا و درست كردار است . 


ترجمه فيض الاسلام
اي مومنين و كساني كه به خدا و رسول گرويده ايد بايد آنانكه دستهاي راست شما مالك و دارا شده  و بايد آن كساني از شما كه به حد و اندازه بلوغ و مردي نرسيده اند سه بار از شما اذن و فرمان بگيرند . پيش از نماز بامداد ( كه در آن هنگام جامه شب تبديل به جامه روز ميشود ) و هنگام ظهر و نيم روز كه ( در آنهنگام هوا گرم و وقت قيلوله و خواب در نيم روز است ) جامه خود را بيرون مي كنيد و پس از نماز خفتن ( است كه در آن هنگام جامه روز تبديل به جامه شب مي شود ) اين سه وقت ( بنابر عادت و روش مردم ) هنگام ظاهر و آشكار شدن عورتها است كه پس از اين سه وقت گناهي بر شما و بر ايشان نيست ( كه اذن و اجازه نگيرند . زيرا ) برخي از شما بر برخي بسيار طواف كننده و دور زننده اند اين چنين خدا براي شما آيات و احكام را بيان مي فرمايد و خدا داناي درستكار است . 
ترجمه محمد خواجوي
شما كه مومنيد كساني را كه مالك آنهائيد و كساني از خودتان كه به بلوغ نرسيده اند ، بايد سه وقت از شما اجازه بگيرند : پيش از نماز صبح و هنگام نيمروز كه جامه هاي خودتان را بر مي نهيد و بعد از نماز عشاء سه پوشش است براي شما و پس از آن بر شما و بر آنان گناهي نيست بر شما درآيند بعضي شما بر بعض ديگر ـ خداوند آيات را براي شما اين گونه بيان  ميكند ، كه خداي دانا و حكيم است . 

ترجمه احمد كاويانپور
اي كساني كه ايمان آورده ايد ، خدمتكاران و پيشخدمتان شما و آنها كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند ( ولي قادر به تشخيص هستند ) هنگاميكه بخواهند پيش شما ( اطاق شما ) بيايند بايد سه مرتبه از شما اجازه ورود بگيرند پيش از نماز صبج و بعد از ظهر كه لباستان را در مي آوريد و پس از نماز خفتن . اين سه وقت هنگام استراحت شماست . غير از اين  مواقع براي شما و براي آنها گناهي نيست كه نزد هم رفت و آمد كنيد . بدينسان خدا آيات و احكام خود را براي شما بيان مي دارد و خدا داناي با حكمت است . 
ترجمه جلال الدين فارسي
هان اي كساني كه ايمان آوردند . بايد كساني كه در قبضه شمايند و كساني از شما كه به حد احتلام نرسيده اند پيش از نماز صبح و هنگام نيمروز كه جامه از تن فرو مي نهيد و پس از نماز عشاء سه بار از شما اجازه ورود بگيرند . سه هنگام شرم است براي شما كه از آنها گذشته گناهي نه بر شماست و نه برايشان كه به گرد شما بگردند و به گرد هم بگرديد . بدينسان خدا آيات را براي شما بيان مي كند و خدا دانايي حكيم است . 


ترجمه جلال الدين مجتبوي
اي كساني كه ايمان آورده ايد ، بايد كساني كه مالكشان شده ايد و كساني از شما كه به حد بلوغ نرسيده اند در سه هنگام اجازه خواهند : پيش از نماز بامداد و هنگام نيمروز كه جامه هاي خويش فرو مي نهيد و پس از نماز خفتن . اينها سه وقت خلوت شماست و در غير از اين سه هنگام باكي بر شما و آنان نيست ( كه اجازه نگيرند ) زيرا كه پيرامون يكديگر مي گرديد و اجازه خواستن مشقت دارد . اينچنين خدا آيات را براي شما روشن بيان مي كند و خدا دانا و با حكمت است . 

تفسير خاص روض الجنان و روح الجنان 
جلد ۲۴ صفحة ۱۷۶ سطر ۵
اي آنان كه گرويده اي بايد كه تا دستوري خواهند از شما آنان كه مالك است دستهاي شما و آنان كه در نرسيده باشند به خواب از شما سه بار : از پيش از نماز بامداد و آنكه فرونهي جامه هايتان از نماز پيشين و از پس نماز خفتن سه عورت است شما را نيست بر شما و نه برايشان بزه اي پس از اين گردندگان بر شما بهري بر بهري همچنين                 بيان كند خدا ي بر شما آيتها را و خداي داناست و محكم كار است . 


جلد ۱۴ صفحه ۱۷۸ سطر ۸ 
قوله تعالي : يا ايها الذين امنوا ليستادنكم الذين ملكت ايمانكم ـ الايه : حق تعالي به اين آيت خطاب كرد با مومنان  گفت : أي گرويدگان به خدا و رسول بفرماي تا دستوري خواهند بر شما آنان كه بندگان شمااند . گروهي گفتند : مراد بندگان و پرستاران اند و عموم آيت اقتضاي آن ميكند . و الذين لم يبلغوا الحلم منكم . و آنان كه از شما به حد بلوغ و خواب نرسيده باشند . يعني آزادان . ثلاث مرات . در شبانه روز سه بار : يكي پيش از نماز بامداد و يكي وقت نماز پيشين كه وقت قيلوله باشد و از پس نماز خفتن و آنكه علت آن بگفت كه اين سه وقت چرا مخصوص است ، گفت : ثلاث عورات لكم . براي آن كه سه عورت است كه مردم در اين وقت برهنه باشند و زنان سرگشاده و با جامه هاي كوتاه و ازار پاي به حسب عادت بيرون كرده . كوفيان خواندند الا حفص : ثلاث عورات لكن بر نصب ” ثا” بدل  ثلاث مرات باشد و اگر گويند اين چه بدل است ؟ گوييم : بدل الكل من الكل . اگر گويند نبايستي تا هر دو يكي بودي و سه عورت جز سه مرت باشد گوييم تقدير آن است كه : ثلاث اوقات  « عورات»  علي حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه تا مستقيم شود و باقي قراء : ثلاث عورات خواندند به رفع ثلاث عالي تقدير هي ثلاث عورات . آنكه گفت : ليس عليكم و لا عليهم جناح بر شما و بر ايشان حرجي و بزه اي نيست . بعد هن ، پس از اين سه بار كه بيان كردن در سه وقت كه وقت عورت باشد . اكنون بدان كه : جمع فعله چون جمع سلامت باشد و اگر واحد او ساكن العين باشد . عين او را در جمع تجريك كنند ، نحو : جفة و جفات و صحفه و صحفات ، و صفحه و صفحات چون عين الفعل حرفي صحيح باشد بيشتر عرب تحريك نكنند كراهه الحركه علي حرف العله ، فقالوا: جورات و بيضات و علي هذا لغته التنزيل في قوله : ثلاث عورات ، و قال بعضهم : عورات و جوزات و بيضات قال الشاعر ـ شعر : ابو بيضات رائح متاوب رفيق بمسح المنكبين سبوح  و در شاه اعمش خواند : ثلاث عورات بتحريك الواو . طوافون عليكم بعضكم ، گردندگان (اند) اين بندگان و كودكان بر شما يعني هر ساعت ايشان را كاري بود بر شما ، در سراي آيند و بشنوند . دستوري خواستن هر ساعت ايشان را متعذر بود در اين سه وقت دستوري خواهند ( و ما عدا ذلك و آنچه جز اين باشد اين بندگان و كودكان نا بالغ اگر دستوري نخواهند ) بر ايشان و بر شما خرجي نباشد . كذلك يبين الله لكم  الايات و خداي تعالي احكام شرع شما را بيان مي كند . مقاتل گفت : آيت در زني آمد نام او اسماء بنت مرئد . او را غلامي بود بزرگ وقتي ناگاه در سراي شد او را از آن كراهت آمد و او بر خالتي كه نخواست كه او را غلام چنان بيند بيامد و گفت : يا رسول الله اين غلامان و خدمتكاران در سراي ما مي آيند در اوقاتي كه ما را از آن كراهت است . خداي تعالي اين آيت فرستاد . و الله عليم حكيم و خداي تعالي دانا و محكم كار است و بعضي مفسران گفتند : حكم اين آيت منسوخ است و اين آنكه بود كه سرايها را در نبود و پرده ها آويخته نبود چون حال چنين بود و خداي تعالي در اين اوقات استيذان فرمود : آنكه منسوخ كرد اين حكم و اين درست نيست . 


تفسير خاص ترجمه تفسير مجمع البيان
جلد ۱۷ صفحه ۱۶۷ سطر ۱ 
ترجمه : اي مردم مومن بايد بردگان شما و كودكان در سه وقت از شما اذن بگيرند : پيش از نماز بامداد و هنگام ظهر كه لباستان را كنار مي گذاريد و بعد از نماز عشاء . اين سه وقت براي شما عورتند . بعد از آن سه وقت بر شما و ايشان گناهي نيست بعضي بر بعضي طواف مي كنيد خداوند آيات خود را اينطور براي شما بيان مي كند و خداوند دانا و حكيم  است . 
جلد ۱۷ صفحه ۱۶۷ سطر ۱۱ 
قرائت : ثلاث : كوفيان ـ بجز حفص ـ به نصب و ديگران به رفع خوانده اند . رفع بنابراين است كه خبر مبتداي محذوف باشد و نصب بنابراين است كه خبر از مبتداي محذوف باشد . مقصود : قبلاً احكام مربوط به زن و مرد را بيان كرد . اكنون درباره يك مساله مهم مربوط به آمد و رفت غلامان و اطفال در خانه ها مي فرمايد : يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات : اي مردم مومن غلامان و كنيزان و اطفال نا بالغ خود را امر كنيد كه وقتي مي خواهند وارد اطاق خلوت شما شوند . از شما اذن بگيرند برخي گفته اند : تنها غلامان بايد اذن بگيرند نه كنيزان . از امام باقر و صادق (ع) نيز چنين روايت شده است مقصود از كودك بچه اي است كه عورت را تميز مي دهد . جبائي مي گويد : اذن گرفتن در همه حال واجب است مگر براي بردگان و كودكان كه فقط در سه وقت واجب است . من قبل الصلوه الفجر : يكي پيش از نماز صبح زيرا در اين حال ممكن است انسان برهنه به خوابگاه رفته باشند يا اينكه به حالي باشد كه نخواهد كسي او را ببيند و حين تضعون ثبابكم من الظهيره : ديگر بهنگام خواب نيمروز كه لباس را از تن بيرون آورده ايد . و من بعد صلوه العشاء و نيز بعد از نماز عشاء كه مرد با همسر خود خلوت مي كند . فرمان خدا اين است كه در اين سه وقت كه موقع خلوت و استراحت است . كودكان و غلامان اجازه بگيرند . پس از تفصيل اين سه وقت ، اكنون درباره آن بطور اجمال مي فرمايد ثلث عورات لكم : اين سه وقت براي شما عورتند . علت اينكه وقت را عورت ناميده ، اين است كه انسان در اين اوقات لباس را از تن بيرون مي كند و عورتش ظاهر مي شود . سدي مي گويد : بعضي از اصحاب دوست مي داشتند كه در اين سه وقت با همسران خود در آميزند و با غسل به مسجد بروند و نماز بخوانند . خداوند امر كرد كه غلامان و اطفال در اين سه وقت اجازه بگيرند . ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن : پس از اين سه وقت بر شما مومني و بر غلامان و كودكان گناهي نيست كه بدون اجازه داخل شوند . طوافون عليكم . اينها خدمتگزاران شمايند و چاره اي ندارند جز اينكه در اوقات ديگر بدون اجازه بر شما وارد شوند و بر آنها دشوار است كه هميشه از شما اجازه بگيرند . در جاي ديگر       مي فرمايد : و يطوف عليهم ولدان مخلدون (پسركاني كه در بهشت جاودانيند خدمتگزار آنانند واقعه۱۷) بعضكم  علي بعض : اين بردگان بر شما موالي طواف مي كنند و خدمتگزار شمايند . كذالك يبين الله لكم الايات و الله عليم حكيم . همانطوري كه در اين آيه دستورات خود را بر شما بيان كرد ، دلائل احكام خود را براي شما بيان مي دارد . 

عتیقه زیرخاکی گنج