گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آگاهي از تركيب املاح محلول خاك در شرايط رطوبت مزرعه [ Field capacity]  دربعضي از بررسي هاي مسائل خاك وآب بسيار ايده آل ومفيد است، اما تهيه عصاره در چنين شرايطي در بررسي هاي روشن امكان پذير نمي باشد. لذا بررسي روي املاح محلول خاك بايد شرايطي باشد كه اب بيشتري به خاك اضافه شود، باتوج به اين كه مقادير مختلف انواع املاح مطلق ونسبي استخراج شده مستقيما تحت تاثير نسبت خاك به آب مي باشد لذا اين نسبت بايد استاندارد باشد تا نتايج در سطح بين المللي قابل تفسير ومقايسه باشد.آزمايشگاه شوري خاك آمريكا عصاره اشباح خاك رابراي بررسي روي املاح محلول خاك توصيه مي نمايد. زيرا نزديكترين حالت استاندارد رطوبت در محيط ريشه مي باشد به همين دلايل تحمل گياه به شوري معمولا باتوجه به هدايت الكتريكي يا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزيابي مي گردد. 
ساير عصاره هاي آبي خاك مثل ۱:۵ و۱:۱ وغيره كه تهيه آن آسان تر از حالت اشباح مي باشد از شرايط ريشه نبات دوراست وخط هايي ناشي از پراكش يا ديسيرسپون وهيدروليز وتبادل كاتيون هاي تبادلي وحل شدن كاني ها در چنين شرايطي بيشتر از حالت اشباح مي باشد. 
تهيه عصاره اشباع خاك: 
مواد شيميايي مورد نياز:
محلول هگزا متافسفات سديم [ Napo3] از درصد-مقدار ۱/۰ گرم از هگزا متافسفات سديم راتوزين دره سن ژوژه صدميلي تيتر حل سپس به حجم برسانيد.
روش كار:حدود ۲۰۰ تا۴۰۰ گرم خاك كوبيده واز الك دوميلي متري رد شده رادر ليوان پلاستيكي گل اشباع بريزيد. اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائيد تانزديك به حالت اشباع برسد در ليوان ها را گذاشته مدتي به حال خود بگذاريد تاخاك كاملا آب را جذب نمايد سپس گل را به هم زده واشباح نمائيد. حالت اشباع حالتي است كه سطح گل براق ووقتي شياري در گل ايجاد نمائيد با ضرب زدن به ليوان محتوي گل، شيار به هم مي پيوندد ومحو مي شود، وقتي ليوان محتوي گل رااز بالاي كج نمائيد به ارامي گل سرازير مي شود، { همچنين گل از روي اسپاتول ياكاردك گل اشباع به آرامي سرمي خورد}. خاك اشباع رابه مدت يك شبانه روز يا حداقل به مدت ۴ساعت به حال خودبگذاريد بماند بعداز سپري شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائيد تابه حالت قبف ريچاروسن كه روي يابه عصاره گيري قرار دارد كاغذ صافي شماره دوپانزده سانتي متر واتمن بگذاريد واز زير قيف ، شيشه عصاره گيري ۵۰تا۱۰۰ ميلي ليتر قرار دهيد، پايه عصاره گيري به پمپ خلاء وصل است ، گل راروي قيف بوخنر خالي نمائيد وبا كاردك سطح را طوري صاف كنيد كه منفذي درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائيد عصاره خاك درداخل شيشه عصاره گيري جمع مي گردد اگر عصاره كدر بود مجددا عصاره را صاف نمائيد به ازاء هر۲۵ ميلي ليتر از عصاره يك قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائيد.
عصاره خاك در نسبت هاي مختلف خاك به آب:مقدار معين خاك را توزين در ظرف شيشه اي يا پلاستيكي بريزيد مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاك به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت يك ساعت با شيكر مكانيكي به هم بزنيد. اگر شيكر در اختيار نباشد در مدت نيم ساعت چهار بار هر بار به مدت يك دقيقه بادست به شدت تكان دهيد سپس صاف نمائيد. اگر عصاره كدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر ۲۵ميلي ليتر از عصاره يك قطره هگزا متافسفات سديم ازدرصد اضافه شود. 
اندازه گيري PH در سوسپانسيون خاك:در سوسپانسيون خاك واكلتروليت كه طرز تهيه آن توضيح داده خواهد شد قبل از صاف نمودن نمونه، سوسپانسيون رابعداز به هم زدن در زير الكترود P H متر { قبلا دستگاه P H متر با بازهاي مخصوص كنترل شود قرار داده بطوري كه الكترود در مايع روي سوسپانسيون قرار گيرد بعداز ثابت شدن عقربه P H متر،عدد P H را قرائت نمائيد.
اندازه گيري درصد اشباع خاك:بعداز اندازه گيري P H گل اشباع بتن « قوطي» فلزي را توزين ويادداشت نمائيد، سپس مقداري گل اشباع در آن بريزيد ومجددا توزين ويادداشت نمائيد. سپس درون اتو با حرارت ۱۰۰تا۱۰۵ درجه سانتي گراد براي مدت حداقل سه ساعت { يهتر است براي مدت يك شب در آون بماند} قرار داده بعداز سپري شدن مدت زمان لازم بتن رااز آون بيرون آورده ودر ديسكاتور قرار دهيد بعداز خنك شدن مجددا توزين نموده وعددرا يادداشت وطبق محاسبه زير درصد اشباع خاك رابر حسب خاك خشك محاسبه نمائيد.
وزن بتن=  A            وزن بتن + گل= B                     وزن بتن + گل خشك شده=C 
گرم وزن گل B- A= E               گرم وزن آب جذب شده B – C = F             گرم وزن گل خشك شده C- A  = H       درصد اشباع خاك [ ۱۰۰* F] / H =  
اندازه گيري كربن آلي خاك:روش مورد استفاده دراين اندازه گيري روش واكلي بلاك مي باشد كه خاك را با اسيد سولفوريك غليظ و بي كرولات مجاور كرده بعداز اتمام واكنش اكسيداسيون واحياء زيادي بي كرومات باقي مانده با فروآمونيوم سولفات تيتر مي كنيم. 
محلول هاي مورد نياز: ۱- بي كرومات پتاسيم يك نرمال         2- اسيد سولفوريك غليظ ۹۶ درصد      3- فروآمونيوم سولفات ۵/۰ نرمال    F eso4,  {NH}2  so4 ,  6H2o    4- معرف ارتوفنانتروسين فرو ۰۲۵/۰ مولكول گرم در ليتر 
روش كار:مقدار پنج تاده گرم خاك كاملا كوبيده واز الك نيم ميلي متري عبور مي دهيم كه تمام خاك از الك رد شود { فقط ذرات شن درشت تر از نيم ميلي متر روي الك بماند} دراين مرحله براي كوبيدن از هاون فولادي يا آهني استفاده نشود. براي اين منظور از هاون چيني يا عقيق استفاده گردد. روش كار بدين ترتيب است كه يك گرم خاك رااگر ميزان كربن آلي از دوونيم درصد بيش تر باشد، خاك كمتر بايدتوزين شود. در ارلن ماير پانصد ميلي ليتر ريخته وبه ان ده ميلي ليتر بي كرومات پتاسيم يك زمان اضافه وبة‌آرامي تكان دهيد تاذرات در محلول پراكنده شود. بيست ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ راخيلي سريع به طور مستقيم به محلول اضاقه بلافاصله به ارامي تكان داده تاخاك بامواد مخلوط وبه مدت يك دقيقه تكان دهيد وبگذاريد به مدت نيم ساعت به حال خود بماند سپس دويست وپنجاه ميلي ليتر آب مقطر اضافه نمائيد بعداز سردشدن ده قطرهارتوفنانترولين اضافه وبا فروآمونيوم سولفات تيتر نمائيد در نزديك به انتهاي تيتراسيون رنگ نمونه سبزكدر مي باشد كه با چندقطره اضافي فروآمونيوم سولفات در مجاورت انديكاتور به رنگ قرمز در مي ايد { باهرسوي خاك يك نونه بلانك تهيه مي گردد}. 
محاسبه:           % oc = M* 0/39 * [ V1-V2 /s]                    فرماليته فروآمونيوم سولفات M=  
ميلي ليتر فروآمونيوم سولفات مصرفي براي بلانك V 1=         ميلي ليتر فروآمونيوم مصرفي براي نمونه V2=              وزن خاك خشك شده در هواي آزاد S =  
اندازه گيري پتاسيم قابل جذب در خاك: 
محلول هاي مورد نياز:۱- استات آمونيوم  PH = v         2- محلول هاي استاندارد
روش كار: مقدار ۵/۲ گرم خاك رد شده از الك دوميلي متري ار توزين ودر ارلن ماير ۲۵۰ ميلي ليتر بريزيد سپس ۵۰ ميلي ليتر استات آمونيوم نرمال به ان اضافه در آن را بسته وتكان دهيد بعداز نگهداري يك شبانه روز، آن را با كاغذ صافي شماره دوصاف نمائيد. مقدار پتاسيم محلول را با دستگاه فيلم فتومتر بعداز قرائت استاندارد ها مورد سنجش قرار دهيد. { يادآوري مي شود كه صفر استاندارد راروي صفر دستگاه فيلم فتومتر وحداكثر استاندارد دراروي صددستگاه قرار دهيد سپس بقيه استانداردها را قرائت نمائيد}. منحني استانداردها را رسم وسپس از روي منحني استاندارد مقدار پتاسيم محلول مجهول را بدست اوريد وبه شرح زير محاسبه نمائيد. 
                           M gk                           ميلي ليتر
                            A                             1000 
                 X= a/ 10                              100
               ميلي گرم                          گرم خاك
               a / 10                                   5 
       x= 20a= mg/kg=ppmk                          1000
باتوجه به محاسبه، عددبه دست امده از منحني اگر در بيست ضرب شود مقدار پتاسيم قابل جذب برحسب ppm به دست مي آيدضمنا باهرسوي نمونه خاك يك نمونه بلانك بايد تهيه شود.

عتیقه زیرخاکی گنج