گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

جهنم چيست ؟جهنم کانون قهر و غضب و خشم الهي است که طبق اين آيه ، خداوند همه گناهکاران ، ستمگران ، کافران ، مشرکان ، منافقان و … را در آن جمع مي کند و داراي ۷ درب و ۷ طبقه است که هر گناهکاري را به مقتضاي گناهش در طبقه اي قرار خواهد داد .
هيزم آتش جهنم ، انسان هاي گناهکار و سنگ است و در آيه ديگري مي فرمايد_ کافران هستند. آتش جهنم به قدري سوزنده و پر حرارت است که در قلب و دل و روح و روان اثر مي گذارد . کلمه نار که به معناي آتش است حدود ۱۵۰ بار در قرآن به کار رفته است . طعام جهنميان ، زقوم است که از هر تلخي تلختر است . آب جهنم ، ماء حميم و ماء صديد است که چرک و خون جاري از فروج زنان زانيه در جهنم است که مانند مس گداخته است 
شدت آتش جهنم
آتش دنيا يک جزء از ۷۰ جزء آتش جهنم است ، آتش جهنم ۷۰ بار با آب خاموش شده و سپس شعله ور گرديده تا شده آتش دنيا و اگر چنين نبود هيچ انساني طاقت تحمل آتش را نداشت . يعني حتي نمي توانست در کنار آتش قرار بگيرد
***
آسان ترين عذاب جهنم
آسان ترين عذاب جهنم اين است که يک جفت نعل از آتش بر پاي او مي زنند که از شدت حرارت آن نعل ها ، مغز سرش مي جوشد . مانند آتشي است که زير ديگ روشن کنند و آب در ديگ به جوش مي آيد و او خيال مي کند که عذاب او از عذاب همه اهل جهنم شديد تر است در حالي که عذاب او از همه عذاب ها سبکتر و خفيف ترمي باشد.
***
آسياب آدم خردکن در جهنم
در جهنم آسيابي است که بعضي از اهل جهنم را به داخل آن مي اندازند ، مثل آرد ، خرد مي کند و بيرون مي ريزد دوباره آنان به حالت اول بر مي گردند ، باز ملائکه غلاظ و شداد آنان را به داخل آسياب مي ريزند و اين حالت همچنان ادامه دارد . بعضي از افراد مخصوص اين آسياب ، ظالمين و ستمگران و زورگويان هستند ، بعضي ديگر وزرا و وکلا و افرادي هستند که دستشان به جايي مي رسد و در حق مردم خيانت مي کنند و بيت المال را حيف و ميل منمايند .
***
سقوط اهل آتش يه قعر جهنم
هفتاد هزار ملائکه غلاظ و شداد از جاي خود حرکت مي نمايند و استخوان هاي اهل آتش را خرد و گوشت هايشان را متلاشي مي کنند . اهل آتش مي گويند _ آيا بر ما رحم نمي کنيد ؟ آنان مي گويند _ اي اشقيا ! چگونه ما بر شما رحم کنيم و حال آنکه خداوند ارحم الراحمين بر شما رحم نکرده . آنگاه آنان را به طرف جهنم پرتاب مي کنند که هفتاد سال به طرف ته جهنم فرو مي روند و در حال سقوط ، سنگ هاي آتش زا به پهلوهاي راستشان مي بندند و از طرف چپشان هم شيطاني با ايشان قرين مي شود . هفتاد پوست در بدن ايشان قرار ميدهند که کلفتي هر پوستي بيش از اندازه است اما تا به ته جهنم برسند همه آن ها خواهند سوخت ، و در بين راه و سقوط به جهنم مارها و عقرب هاي آتشين ، ايشان را خواهند گزيد تا جايي که سرشان از هيبت نيش آن ها به اندازه کوه و لب هايشان به اندازه خرطوم فيل مي شود و آتش به مقعد شان داخل مي شود و تمام امعاء و احشايشان را مي سوزاند و از سر و دماغشان چرک و خون جاري مي شود و وقتي به ته جهنم برسند هفتاد جامه از آتش بر بدنشان بپوشانند و کلاهي آتشين بر سرشان بگذارند و چنان جهنم برايشان تنگ شود که گويا ميخي را به زور چکش به ديوار فرو کرده اند و از هيبت و شدت عذاب جهنم روحشان سياه گردد و بدنشان بدمنظره و بدهيکل گردد و ناخن هايشان مثل ناخن حيوانات دراز شود . اينجاست که ملائکه غلاظ و شداد با گرزهايي آهنين و آتشين بر سرشان بکوبند که بار ديگر به دره هاي عميق جهنم فرو روند و اين حالت همچنان ادامه دارد .
مارهاي جهنم
جهنم هفت در دارد و در هر دري هفتاد هزار کوه است و در هر کوهي هفتاد هزار شعبه است در هر شعبه اي هفتاد هزار وادي است و در هر وادي هفتاد هزار شقه است و در هر شقه هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که بلندي هر مار به اندازه سه روز راه است و نيش هاي آن ها به اندازه درخت خرماست . اين مارها به انسان ها حمله مي کنند و مي درند و گوشت هاي بدن ايشان را متلاشي مي کنند . اهل عذاب با مشاهده اين مارها به نهر هايي از آتش که در روي زمين جهنم در جريان است و مملوع از زهر مار و عقرب است پناهنده ني شوند و خودشان را به درون اين نهرها مي اندازند . اين نهرها هم به قدري عميق هستند که اهل عذاب وقتي داخل اين نهرها افتادند ۷۰ جريف پايين مي روند و هر جريف ۷۰ سال راه است.
***
عذابهاي جهنمي_
غذاي جهنميان
درخت زقوم مسلما غذاي گنهکاران است ، همانند فلز گداخته در شکلمها مي جوشد .
مهل به مواد سفت در حال جوش يا ته نشين هاي روغن در حال جوش گفته مي شود که زقوم در شکم گناهکاران همانند آن جوشش و غليان دارد . آيا نعمت هاي بهشتي بهتر است يا درخت نفرت انگيز زقوم ؟ اما آن را مايه آزمايش و درد و رنج ظالمان قرار داديم . آن درختي است که از قعر جهنم مي رويد ! ميوه آن مانند سرهاي شياطين است . آنها (مجرمان) از آن مي خوردند و شکمهايشان را از آن پر مي کنند . وقتي اهل جهنم غذايشان را که زقوم و ضريع و غسلين است خوردند و شکمشان مملوء از آتش شد از شدت حرارت و سوزش اندرون خود ، دست به دامن ملائکه عذاب مي شوند تا آبي به آن ها دهند که آتش درونشان را خاموش کند ، آنان نيز به خواسته اينها جواب داده و آبي که مثل مس و آهن ذوب شده است مي دهند که وقتي نزديک آن آب مي شوند پوست سر و صورتشان از حرارت و سوزش آن توي آب مي ريزد اما ناچارند اين آب را بخورند ، وقتي هم که خوردند تمام امعاء و احشاي داخل بدنشان را مي سوزاند و آب مي کند.
***
زناني که موي سر خود را به نامحرمان نشان مي دهند _ از موهايشان آويزان مي شوند و مغز سرشان در حال جوشش است .
***
زنان سخن چين و دروغگو _ سر خوک و بدن الاغ دارند و هزاران عذاب بر آن ها نازل مي شود .
***
ربا خواران _ با شکم هايي بزرگ که از بزرگي شکم قادر به حرکت نيستند و ميخ کوب در زمين هستند و صبح و شب بر اين ها آتش مي بارد ولي اينان قادر به تکان خوردن نيستند .
***
زنا کاران _ از فروج زناکاران آبي خارج مي شود که به آن قيح مي گويند و اهل جهنم از بوي بد آن معذب هستند و دايم با سوز و حرارت تمام از فروج زناکاران بيرون مي آيد و آن ها را عذاب مي دهد .
***
همجنس بازان _ در تابوت هايي قرار مي گيرند که از هر شش طرف احاطه شده و آنگاه بر سر آن ها مي زنند تا در لا به لاي اين ميخ هاي فشرده شده در تابوط جاي بگيرند ، از شدت عذاب عرق از سراسر تابوتها بيرون مي زند و از اين عرق ها بوي تعفن شديدي مي آيد که اگر ذره اي از آن در دنيا چهارصد ملت را هلاک مي کند.
شراب خوران _ ليواني بدست مي گيرند و تا مي خواهند محتواي آن را بنوشند گوشت صورتشان در ليوان مي ريزد و آن را مي خورتد و بعد از خوردن ان ليوان گوشت بدنشان پاره پاره مي شود و پوست بدنشان تبديل به لاشه گنديده مي شود و از تعفن آن همه زجر مي بينند .
عيب جويان و هرزه زبانان _ دهاني مپل شتر دارند و از گوشت بدن خود قيچي مي کنند و در دهانشان مي گذارند .
رشوه خوران ، رشوه دهندگان و واسطه گران _ آتش مي خورند و از دهان تا نشيمن گاهشان مي سوزد و از شدت سوزش آن فرياد مي زنند و اين خوردن هربار تکرار مي شود .
کفار و منافقان _ اينان در تابوتهاي آهني که در وسط جهنم آويزان است قرار مي گيرند و ملائکه غضب الهي با شلاقهاي آتشين در بالاي سر آن ها حضور دارند و هر لحظه بر سر و اندام آنها مي زدند که اگر يک ضربه از آن شلاقها به آبهاي دريا در دنبا زده شود از شذت حرارت آن همه دريا مي جوشد .
کساني که نماز اعشاء را ترک کرده اند _ صورت ها و سر هاي آنان با سنگ کوبيده مي شود .
کساني که مال يتيمي را مي خورند _ آتش از دهانشان وارد و از دبرشان خارج مي شود .
***
کساني که از روي ريا به مساجد مي روند و در آنجا غيبت مي کنند _ سنگهاي آتشين در دهان دارند و فرو مي برند و از راه ديگر بيرون مي آمد هر باري که آن سنگها را فرو مي برند چنان فريادي ميزنند که اگر اهل دنيا بشنوند هر آن هلاک مي شوند . زبان هاي آنان از کام گسسته مي شود و در هر ساعت يکبار ملائکه هاي عذاب عمودهايي آتشين بر سر آنان مي زنند .
***
زني که از حق شوهرش امتناع مي ورزد _ اين زنان را از پستانهايشان آويزان مي کنند .
***
زني که شوهرش را با زبان اذيت مي کند _ او را از زبانش آويزان مي کنند و از آب سوزان جهنم به گلوي او مي ريزند .
***
زناني که خود را براي ديگران زينت مي کنند _ اينان خودشان گوشت تن خودشان را مي خورند .
***
زناني که به وضو ، طهارت لباس ، غسل جنابت و حيض اهميت نمي دهند _ دست و پاي آن ها را مي بندند و مارها و عقربها بر آنها مسلط مي گردند .
***
زني که از راه زنا بچه به دنيا مي آورد _ کر و لال و کور است و در تابوتي از آتش قرارش مي دهند که مغز سرش از سوراخهاي بيني اش بيرون مي آيد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه مي شود .
***
زني که خود را در اختيار مرد اجنبي مي گذارد _ گوشت بدن او را با قيچي هاي آتشين ريز ريز مي کنند .
***
زني که واسطه کارهاي نا مشروع و خلاف عفت و عصمت قرار مي گيرد _ صورت و دستهاي او در آتش مي سوزد و امعا و احشاي داخلي خودش را مي خورد .
***
زن خواننده و حسود _ او به صورت سگ ديده مي شود و آتش از نشيمنگاهش وارد و از دهانش خارج مي شود و فرشته هاي عذاب عمودهاي آتشين بر سر و بدن او مي کوبند .
***
جهنم زنده است
جهنم آورده مي شود ، در حالتي آورده مي شود که با هفتاد هزار مهار کشيده مي شود و هر مهاري را هفتاد هزار ملک گرفته و در دست هر ملکي پتکي از آهن ، پس آن را با مهارها و زنجيرهايش مي کشند و براي آن پاهاي کلفت و محکمي است که هر پايي به مسافت هزار سال راه سالهاي دنيا است و داراي سي هزار سر است . در هر سري سي هزار دهن و در هر دهني سي هزار دندان و هر دنداني سي هزار برابر کوه احد و در هر دهن دو لب است و هر لبي مطابق يک طبقه دنيا و در هر لبي زنجيري است که هفتاد هزار ملک آن را مي کشند که اگر خدا امر فرمايد که همه دنيا و آسمانها را و آنچه در آنها و در بين آنهاست لقمه کند و فرو برد و هر آن برايش آسان باشد . در آن هنگام جهنم جزع و فزع نمايد و با خوف و ترسي کشيده شود و همه ترسش از خداي تعالي است ، پس از آن گوبد _ اي ملائکه پروردگارم ! شماها را قسم مي دهم آيا مي دانيد که خدا چه اراده دارد با من بکند ، آيا من گناهي کرده ام که مستوجب عذاب شده ام ؟ همه ملائکه مي گويند _ اي جهنم ! ما هم بي اطلاع هستيم . جهنم مي ايستد و شيهه مي زند و اضطراب مي کند و شراره آتش از آن مي جهد که اگر رها شود و جلو گيري نشود همه اهل محشر را مي سوزاند ، همه اينها از ترس الهي است . آنگاه از جانب حضرت حق ندا آيد که _ آرام باش اي جهنم ! بر تو باکي نيست ، من تو را خلق نکردم که عذاب کنم بلکه تو را براي عذاب و شکنجه ديگران آفريده ام .
***

عتیقه زیرخاکی گنج