گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصولاً توسعه يک کشور عقب مانده, ايجاب مي کند که مجموعه تحولاتي در تارو پود اقتصاد آن ايجاد شود به گونه اي که مجموعه مناسبات اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و سياسي ميان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادي و بازدهي توليد, ديگر جنبه هاي زندگي نيز ارتقاء يابد. باتوجه به اين هدف کلي فرآيند توسعه آغاز مي شود که طي آن دگرگوني هاي اساسي در بخش هاي اقتصادي صورت مي گيرد و در اين رهگذر هر بخش نقش خاصي را به طور معمول عهده دار مي شود 
درسطح بين المللي در بين متخصصان اقتصاد کشاورزي , دانه هاي روغني به ويژه انواع يکساله آن به cash crops  اشتهار دارند . معني نزديک آن : محصولي است که همواره قابل تبديل فوري به پول است و هيچگاه بي مشتري نمي ماند . به زبان ساده تر , محصولي (( دست به نقد )) است ولي در ايران در چند سال اخير , دانه هاي روغني به متناوب , دچار عدم استقبال صنايع تبديلي مربوط شده و کشاورزان توليد کننده را دچار مشکلات عظيمي ساخته است , بطوريکه (( محصول دست به نقد )) به محصولي مزاحم و متاعي   بي ارزش تبديل گرديده است .
از سال ۱۳۴۶ توليد دانه هاي روغني در ايران , منحصراً از يک مزيت اختصاصي بهره مي گرفته است , به اين صورت که در مقابل قرار داد منعقده , کل محصولات بدست آمده به سهل ترين شرايط خريداري مي شده است . هر چند ثبات قيمت و تضمين جذب ( خريد ) محصول به مفهوم جهاني امتياز بزرگي به شمار مي رود اما در کشور ما به دليل اعتقاد مردم به اتفاقات پيش بيني نشده از جمله افزايش قيمت هاي ناگهاني، و اميد به تکرار آن در شرايط موجود , آن هم با توجه به روحيه آرمان گرايانه جامعه , مزيت برجسته اي به حساب نمي آيد . تاکنون استقبال کشاورزان گوياي اعتماد  آنها به عهد و ميثاق ها  و قرار دادها بوده است , در طرف مقابل , مجموعه صنايع تبديلي نيز در طول اين دوره ۳۸ ساله واکنش هاي متفاوت و گاهي متضاد داشته است :
الف_ تقريباً تا سال ۱۳۶۰ طرفدار جدي توليد داخلي و حمايت از آن بودند .
ب_ تا سال ۱۳۶۹ به علت دولتي شدن اقتصاد , حالتي کم و بيش بي تفاوت داشته اند .
ج_ در سالهاي ۶۹تا ۷۶ با شوق و رغبت فراوان , حامي پرشور توليد داخلي و حتي درگير در رقابت براي خريد محصول بودند .
د_ در سالهاي اخير , توجه شديد به محصولات وارداتي , بي تفاوتي نسبت به خريد توليد داخلي و اظهار بي پرده عدم امکان جذب محصول توليدي کشور , وجه غالب سياست هاي آنان را تشکيل داده است .
بحران هنگامي جدي تر نمايان مي شود که مي دانيم خود مصرفي و حضور ساير عاملان جذب دانه هاي روغني اثر بسيار محدودي دارد و محقراً توليد دانه هاي توليد دانه هاي روغني در کشور  وابسته انحصار صنايع روغنکشي و تصفيه روغن شده است . [۴]
باآغاز کشت آفتابگردان روغني در ۳۸ سال قبل , دامنه کاشت اين محصول اکثر نقاط کشور را فراگرفت و کشاورزان به دليل امکانات بالقوه گياه , فعاليت هاي ترويجي براي معرفي آن, بذل کمک هاي فني و ابزاري نظير مساعدت هاي مالي و ايجاد زمينه مناسب براي خريد و جذب محصول , به کشت اين محصول علاقه مند شده وزراعت آفتابگردان در ديم کاريها و اراضي آبي به صورت کشت اول و دوم نهادينه شد . هرچند بخش عمده اي از محصول توليدي آفتابگردان روغني به مصارف آجيلي , تنقلات , خود مصرفي و حتي صادرات در بازارچه هاي مرزي مي رسد ولي اين محصول بادارا بودن ۴۷ – ۴۵ درصد روغن, بهترين دانه روغني ايران به شمار مي رود .
با کاهش حمايت هاي دولت,  اين محصول که سطح کشت آن در برخي از سالها به ۲۰۰۰۰۰ هکتار 
مي رسيد امروز به ۴۰ -۳۰  هزار هکتار کاهش يافته است  . کشاورزاني که کشت آفتابگردان روغني را از کارشناسان آموخته بودند امروز توليد کنندگان آفتابگردان آجيلي    شده اند و به اين ترتيب کشت آفتابگردان آجيلي در تمام کشور رواج يافته است . تداوم اين امر به دلايل فني مشکلات زيادي ايجاد  کرده  و خواهد کرد . [۳] 
آمارهاي موجود در زمينه توليد آفتابگردان و سويا , بعنوان مهمترين محصول دانه هاي روغني , نشان مي دهد که مقدار توليد آنها بسنده نياز مصرف داخلي نيست , بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران براي رفع اين نياز هر ساله مقادير فراواني از محصولات دانه هاي روغني را وارد کشور مي کند اين مسئله بدين معني است که هر ساله بايد بخشي از منابع محدود ارزي کشور به واردات دانه هاي روغني اختصاص يابد از اين رو توجه بيشتر به افزايش عملکرد و در نتيجه , توليد اين محصولات , مي تواند در صرفه جويي ارزي براي کشور نقش شاياني داشته باشد.[۱۵]
بکارگيري ابزار حمايتي و از جمله آن سياست حمايت قيمتي و تضمين خريد محصولات منجر به تشويق کشاورزان به افزايش توليد مي شود و از آنجا که دانه هاي روغني جزء محصولات زراعي اساسي مي باشند , لازم است‎که سياست هاي حمايتي ( قيمت تضميني _ پرداخت يارانه به کشاورزان براي خريد نهاده ها و … ) در مورد آنها بکار گرفته شود .
۱-۴- اهداف :
اهداف کلي سياست قيمت کشاورزي در ايران عبارتنداز : 
۱- افزايش توليدات کشاورزي براي رسيدن به خودکفايي در محصولات اصلي کشاورزي .
۲- رسيدن به يک سطح درآمد معقول براي کشاورزان.
۳- کمک به برقراري شرايط مؤثر و منصفانه تجارت بين بخش کشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصاد .
۴- ايجاد يک طرح زراعي مناسب براي کمک به افزايش ارزش افزوده توليد در بخش کشاورزي.
۵- تأمين يک استفاده معقول از زمين و ديگر منابع توليد .
۶- تثبيت قيمت هاي  بازار و عرضه هاي کالا براي حمايت از حقوق توليد کننده ها و مصرف کننده ها .
۷- جلوگيري از افزايش در سطح قيمت عمومي براي کنترل تورم.
۸- افزايش امنيت غذايي در کشور [۲]
واهداف اين تحقيق عبارتند از :
۱-  بررسي روند قيمت تضميني محصولات سويا  و آفتابگردان
۲- بررسي تأثير قيمت تضميني بر توليد دانه هاي روغني ( سويا و آفتابگردان )
۱-۵- فرضيه تحقيق:
۱- سياست قيمت تضميني سطح توليد دانه هاي روغني ( سويا و آفتابگردان ) را افزايش داده است .
۲- سياست قيمت تضميني نوسانات توليد دانه هاي روغني ( سويا و آفتابگردان )را کاهش داده است .

-۶- روش تحقيق :
اطلاعات مورد نياز از طريق مطالعات کتابخانه اي و همچنين استفاده از آمارنامه هاي موجود در وزارت جهاد کشاورزي , بازرگاني , شرکت توسعه کشت دانه هاي روغني  و سايت هاي مرکز آمار ايران _ اقتصاد کشاورزي _ رزنت و . . .  بدست آمده است .
براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر از داده هاي سري زماني توليد , عملکرد , سطح زير کشت  و مقادیر نهاده ها و قيمت نهاده ها , قيمت تضميني سويا و آفتابگردان و اطلاعات مربوط به محصولات رقيب آنها براي تخمين توابع عرضه محصولات سويا و آفتابگردان استفاده خواهد شد .
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

 سويا كه آن را به انگليسي soybean مي‌نامند گياهي است كه اكثرا” بخاطر دانه اش در دنيا كشت مي‌شود از دانه ي اين نبات روغن استخراج مي‌گردد كه در تهيه ي روغن نباتي وتغذيه ي انسان به كار مي‌رود از كنجاله ي سويا نيز كه داراي مقدار زيادي پروتيين مرغوب مي‌باشد در دامپروري و مخصوصا” مرغداري استفاده مي‌شود همچنين در بعضي از نقاط دنيا اين نبات را به عنوان علوفه كشت مي‌كنند

 سويا كه آن را به انگليسي soybean مي‌نامند گياهي است كه اكثرا” بخاطر دانه اش در دنيا كشت مي‌شود از دانه ي اين نبات روغن استخراج مي‌گردد كه در تهيه ي روغن نباتي وتغذيه ي انسان به كار مي‌رود از كنجاله ي سويا نيز كه داراي مقدار زيادي پروتيين مرغوب مي‌باشد در دامپروري و مخصوصا” مرغداري استفاده مي‌شود همچنين در بعضي از نقاط دنيا اين نبات را به عنوان علوفه كشت مي‌كنند

تا دو سال پيش در ايران زراعت سويا از لحاظ سطح كشت و مقدار محصول در مقام بعد از آفتابگردان قرار داشت ولي توجه دولت مخصوصا” وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي به توسعه ي اين زراعت موجب گرديد كه در سال ۱۳۴۵ سطح زراعت ويا به پاي سطح آفتابگردان برسد امروزه زراعت اين نبات در خيلي از نقاط دنيا يكي از مهمترين زراعت‌هاي منطقه مي‌با شد. 

  • بازدید : 205 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۹    کد محصول : ۱۸۰۷۳    حجم فایل : ۱۵۹۲ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و گرامی . در خدمت شما هستیم با معرفی و دانلود یکی دیگر از فایلهای پروژه و پایان نامه دانشجویی با عنوان سویای علوفه ای گیاهان دانه روغنی ( مقاله و جزوه سویا علوفه ای ) . امیدوارم از دانلود این فایل تحقیق و مقاله و پروژه پایان نامه دانشگاهی لذت ببرید .

کشاورزان نیمه شرقی چین شمالی در دوران حکومت سلسله شانگ (۱۱۰- ۱۷۰۰سال قبل از میلاد مسیح) یا احتمالاً مدت ها قبل از این تاریخ سویا، (L( Glycine max را اهلی کردند. چندین هزار سال است که مردم آسیای شرقی از سویا برای غذای انسان و دام و به عنوان دارو برای درمان برخی اختلال هایی که در بدن انسان رخ می دهد، استفاده می کنند.

سویا خیلی دیر به آمریکای شمالی رسید. ساموئل باون، ملوانی که در کمپانی هند شرقی خدمت می کرد، برای نخستین بار این گیاه را در سال ۱۷۶۵ وارد کرد. باون سویا را از طریق لندن، از چین به ساوانا(واقع در مستعمرۀ جورجیا) برد. او از سویایی که در مزرعه اش کاشته بود، سس سویا تهیه و آنرا به لندن صادر کرد.

در سال ۱۸۵۱ دکتر بنجامین فرانکلین ادوارد سویا را به نیمه غربی ایالات متحده امریکا وارد کرد. او بذر سویا را از ماهیگیران ژاپنی اوکلند از دریا نجات داده شدند، به دست اورد. این کشتی شکر و کالاهای دیگری از هنگ گنگ به مقصد سانفرنسیسکو حمل می کرد. ادوارد بذر را به جان اچ. لی اهل آلتون در ایالت ایلینوی داد و او در تابستان ۱۸۵۱ آنرا در باغ خود کاشت. کشاورزان تا سال ۱۸۵۴، سویا را که در سال ۱۸۵۱ به ایلینوی آورده شده بود در سراسر ایالات متحده تکیر کردند و رواج و مورد ارزیابی قرار دادند.

سویا یکی از گیاهان دانه روغنی و علوفه ای که مبدا آنرا آسیای شرقی می دانند. سویا اسامی فارسی مختلفی دارد مانند: سوژا، لوبیا، پشم باقلا، کرد باقلا، لوبیا دانه روغنی بومی چین و منچوری می باشد. سویا متعلق به تیره پروانه آسا و جنس گلاسین  Glycine دارای ۴۰ گونه مختلف است. دانه سویا روغنی دارای حدود ۱۸% روغن خوراکی بسیار مرغوب، ۵۰- ۳۵% پروتئین می باشد. در آسیای شرقی آنرا به مناسبت زیادی پروتیئن گوشت مزارع نامیده اند. پروتئین سویا دارای ارزش بیولوژیکی زیادی بوده و دانه آن غنی از مواد غذایی قابل هضم، کلسیم زیاد، آهن و ویتامین های مختلف است.

همیت اقتصادی سویا:

مسئله اقتصادی سویا بسیار پیچیده است. ولی اصولاً سه بازار عمده برای دانه، و کنجاله موجود است. کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتئین جهت اختلاط با سایر خوراک های دام و مرغ به شدت مورد تقاضا است. سویا جهت خوراک انسان به مواد متفاوت دیگر تبدیل می شود که البته مقدار ناچیز آن ناچیز است و تاثیر چندانی بر قیمت سویا ندارد. قیمت سویا در منطقه و جهان اساساً تحت تاثیر تقاضا برای روغن و کنجاله است.

ایالات متحده صادر کننده عمده سویا در بازار جهانی است و منبع ۸۰% دانه سویایی است که در تجارت بین المللی جریان دارد. حدود ۳۵% محصول سویا در ایالات متحده بصورت دانه عملاً از طریق بنادر خلیج گلف صادر می گردد و در کشورهای وارد کننده به فرآورده های ضروری تبدیل می شود. برزیل دومین تولید کننده بزرگ روغن سویا و سومین صادر کننده آنست. بیش از ۲/۱ صادرات دانه سویا به کشورهای اروپا ی غربی بخصوص هلند و آلمان صورت می گیرد. اما ژاپن بزرگترین مصرف کننده سویای ایالات متحده است. کنجاله سویا در تغذیه مرغ و دام به عنوان منبع پروتئینی مصرف می گردد. میانگین تولید کنجاله حدود۷۹% کل دانه سویا بوده که مقدار پروتئین آن حدود ۵۰% می باشد. کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتئینی مانند کنجاله پنبه دانه، آشغال گوشت، پودر ماهی و گلوتن آن حدود ۱۰% نیاز حیوان به پروتئین را تامین می کند.

از فرآورده های ترکیبی مانند آرد سویا با چربی و یا بی چربی، نبوده و در صورت نیاز طی پروسه ای طعم زدایی شوند. آرد سویا با چربی یا بی چربی، در قنادی مصرف می شود. کنستانترۀ پروتئین سویا به فرمهای مختلف جهت تهیه بعضی محصولات گوشتی و همچنین بصورت نوعی بافت در افزایش حجم گوشت به کار میروند. یسیتین که یک فسفاته است توسط حلال از روغن خام سویا استخراج شده و در مواد تثبیت کننده و مرطوب کننده مصرف می شود.


عتیقه زیرخاکی گنج