گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سكسيونركه به زبان انگليسي به آن ايزولاتو هم گويند وسيله قطع و وصل سيستمهايي است كه تقريبا ً بدون جريان هستند به عبارت ديگر سكسيونر قطعات و وسائلي را كه فقط زير ولتاژ هستند از شبكه جدا مي ساز د .
علت بدون جريان بودن سكسيونر در موقع قطع يا وصل مجهز نبودن سكسيونر به وسيله جرقه خاموش كن است . لذا به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه عمل قطع و وصل كردن سكسيونر بايد بدون جرقه يا با جرقه ناچيزي صورت گيرد .بر حسب اين تعريف در صورتيكه از سكسيونر جريان عبور كند ولي در موقع قطع اختلاف پتانسيلي بين دو كنتاكت آن ظاهر نشود   قطع سكسيونر بلا مانع مي باشد . 
كليد بدون بار ( سكسيونر )‌وسيله قطع و وصل سيستمهايي است كه تقريبا بدون جريان هستند و به عبارت ديگر سكسيونر قطعات و وسايلي را كه فقط 
زيرولتاژ هستند از شبكه جدا مي سازد ‚ تقريبا بدون بار بدان معني است كه مي توان به كمك سكسيونر جريان هاي كاپاسيتور‚ مقره ها‚ ماشين ها و تاسيسات برقي و كابلهاي كوتاه و همين طور جريان ترانسفورماتور ولتاژ را نيز قطع نمود و يا حتي ميتوان ترانسفورماتورهاي كم قدرت را با سكسيونر قطع كرد. سكسيونر يك كليد نيست بلكه يك ارتباط دهنده يا قطع كنده مكانيكي بين سيستمها است بدون اينكه مداري بسته شود سكسيونر بايد در حالت بسته يك ارتباط مكانيكي محكم و مطمئن دركنتاكت هر قطب برقرار سازد و مانع افت ولتاژ گردد . لذا بايد مقاومت عبور جريان در محدوده سكسيونر كوچك باشد تا حرارتي كه در اثر كار مداوم در كليد ايجاد مي شود ازحدمجاز متجاوز نشود . اين حرارت توسط ضخيم كردن تيغه و بزرگ كردن سطح تماس در كنتاكت و فشار تيغه در كنتاكت دهنده كوچك نگه داشته مي شود . درضمن بايد سكسيونر طوري ساخته شود كه در اثر جرم و وزن تيغه با فشا ر‚ باد ‚‌برف و غيره خود به خود بسته نشود. يا در موقع بسته بودن كليد نيروي 
ديناميكي شديد كه در اثر عبور جريان اتصال كوتاه به وجودمي آيد باعث لرزش تيغه يا احتمالاً باز شدن آن نگردد.
به طور كلي سكسيونر ها يك وسيله ارتباط دهنده مكانيكي قطعات و سيستمهاي مختلف مي باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصديان مربوطه در مقابل برق زدگي به كار برده مي شوند . بدين جهت طوري ساخته مي شوند كه درحالت قطع يا وصل ‚ محل قطع شدگي ‚‌يا چسبندگي بطو ر واضح و آشكار قابل رويت باشد . 
براي جلوگيري از قطع و يا وصل بيموقع و در زير بار سكسيونر معمولا ً بين سكسيونر و كليد قدرت ‚‌چفت و بستي (‌مكانيكي يا الكتريكي )‌به نحوي برقرار مي شود كه با وصل بودن كليد قدرت نتوان سكسيونر را قطع و يا وصل نمود . 
انواع سكسيونرها
سكسيونر را مي توان از نظر ساختماني به انواع مختلف زير تقسيم كرد . ۱-۱-۳سكسيونر تيغه اي : براي ولتاژ هايي تا kv 30 كيلو ولت بصورت يك پل 
ساخته مي شود و دارا ي تيغه يا تيغه هايي هستند كه در ضمن قطع كليد ‚‌عمود بر سطح افقي حركت مي كنند و در بالاي ايزولاتور (‌پايه )‌قرار مي گيرند.
۲-۱-۳-  سكسيونر كشوئي : براي كيوسك يا قفسه هايي كه داراي عمق كم هستند ‚‌بسيار مناسب است . در اين سكسيونر تيغه متحرك در موقع قطع در امتداد خود (‌در امتداد سطح افقي يا عمود بر سطح محور پايه ها )‌ حركت مي كند و بدين جهت فضاي اضافي براي تيغه  درحالت قطع از بين مي رود . چنين سكسيونرها را براي جريان ۴۰۰ آمپر و ولتاژ ۲۰ كيلو ولت مورد استفاده قرار مي گيرند . 
۳-۱-۳-سكسيونر دوراني : براي ولتاژهاي زيادساخته مي شود . به جاي يك تيغه بلند و يك كنتاكت ثابت داراي دو تيغه دوار متحرك  و دوراني مي باشند كه با برخورد 
آنها به هم ارتباط الكتريكي برقرار مي شود . در شكل زير يك سكسيونر دوراني نشان داده مي‌شود.
۴-۱-۳-سكسيونر قيچي : اين نوع سكسيونر براي ولتاژهاي زياد داخلي بسيار مناسب است . به علت اينكه كنتاكت ثابت آن شين يا سيم هوايي تشكيل مي دهد احتياج به دو پايه عايقي مجزا از يكديگر كه در فشار قوي باعث بزرگي ابعاد و سنگيني وزن آن مي شود ندارد . فقط شامل يك پايه عايقي است كه چنگك يا تيغه قيچي مانند كنتاكت دهنده روي  آ ن نصب مي شود و با حركت قيچي مانندي با شينه يا سيم هوايي ارتباط پيدا مي كند . 
لازم به ذكر است كه سكسيونر ها با كليدهاي قدرت اينترلاك هستند . اينترلاك عبارت از قفل داخل تجهيزات سيستمي است . براي جلوگيري از خطاي انساني مثلا ً براي جلوگيري از قطع ووصل بي موقع و زير بار سكسيونر معمولاً‌بين سكسيونر و كليد قدرت بريكر يك اينترلاك مكانيكي و الكتريكي به نحوي برقرار شود كه با وصل بودن كليد قدرت سكسيونر را نمي توان قطع ياوصل نمود .

عتیقه زیرخاکی گنج