گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسي اماكن ورزشي شهر رشت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي بود.
روششناسي: نمونه آماري تحقيق شامل كليه مكان هاي ورزشي شهر رشت اعم از دولتي و خصوصي؛ شامل ۱۴۸ مكان
ورزشي بود. داده هاي توصيفي با استفاده از مدارك و اسناد و داده هاي مكاني با استفاده از دستگاه GPS1 جمع آوري
و در محيط GIS2 پايگاه اطلاعاتي تشكيل شد. سپس براي هر يك از شاخص هاي تاثيرگذار در مكان يابي اماكن
ورزشي لايه هايي تهيه شد. پس از تركيب و تحليل تمامي لايه ها با يكديگر موقعيت فعلي مكان هاي ورزشي مورد
ارزيابي قرار گرفت.


هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسي اماكن ورزشي شهر رشت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي بود.
روششناسي: نمونه آماري تحقيق شامل كليه مكان هاي ورزشي شهر رشت اعم از دولتي و خصوصي؛ شامل ۱۴۸ مكان
ورزشي بود. داده هاي توصيفي با استفاده از مدارك و اسناد و داده هاي مكاني با استفاده از دستگاه GPS1 جمع آوري
و در محيط GIS2 پايگاه اطلاعاتي تشكيل شد. سپس براي هر يك از شاخص هاي تاثيرگذار در مكان يابي اماكن
ورزشي لايه هايي تهيه شد. پس از تركيب و تحليل تمامي لايه ها با يكديگر موقعيت فعلي مكان هاي ورزشي مورد
ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه از ۱۴۸ مكان ورزشي ۲۶ مورد يك، دو يا سه حريم (رودخانه، لوله هاي گاز و خطوط
انتقال نيرو) را رعايت نكرده بودند كه معادل ۱۸ درصد از كل مكان هاي ورزشي شهر رشت مي باشد و ۱۲۲ مكان
معادل ۸۲ درصد هر سه حريم را رعايت كرده بودند. از نظر شعاع كاربردي تعداد كمي از اماكن، استانداردهاي مورد نظر
را رعايت كرده بودند و همچنين از جنبه تراكم جمعيتي توزيع اماكن ورزشي بزرگ نسبت به اماكن كوچك و متوسط
نامناسب بودند.عتیقه زیرخاکی گنج