گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی-خرید اینترنتی تحقیق  بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی-دانلود رایگان مقاله  بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی-دانلود رایگان پایان نامه  بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی

این فایل در ۱۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


پيكر بندي نيروگاه 
چيدمان تك محوري توربين، اجازه راه اندازي كمپرسور را بطور مستقيم و مستقل از ژنراتورمي دهد.
احتراق گاز يا سوخت مايع در دو محفظه احتراق متقارن با چندين مشعل كه در دو طرف توربين قرار دارند  انجام مي شود. هر محفظه احتراق داراي ۸ مشعل مي باشد.
هوا با گذشتن از كانال مكش و عبور از فيلترها و صداخفه كن ها وارد كمپرسور مي شود ، در كمپرسور فشار هوا تقريباً تا ۱۱ بار افزايش مي يابد.هواي فشرده به سمت مشعل ها( بالاي هر محفظه احتراق) هدايت و در اطاق هاي احتراق سوخته مي شود. گازهاي داغ سوخته  شده  و از طريق توربين به توان مكانيكي تبديل مي شود.
ژنراتور از طريق محور(شفت) به سمت كمپرسور توربين متصل شده است . توان الكتريكي توليد شده توسط ژنراتور از طريق ترمينالهاي ژنراتور تحويل ترانس مي گردد.
گازهاي خروجي در دماي تقريبي ۵۴۵ C از طريق يك ديفيوزر محوري به فشار اتمسفر ميرسد. گاز خروجي از طريق يك اگزوز عمودي وارد هواي آزاد مي گردد.
علاوه بر مجموعه توربين گاز/ژنراتور ، يك مجموعه خنك كننده براي روغن روانكاري و ژنراتور در نظر گرفته شده است . سيستم فوق قادر به خنك سازي روغن روانكاري توربين و ياتاقانهاي ژنراتور تحت هر بار و شرايط محيطي مي باشد، همچنين سيستم هواي خنك كن ژنراتور ، دماي ژنراتور را بطور مناسب كاهش ميدهد. سيستم خنك ساز متشكل از دو سلول خنك كن(۲ x 66 % )بوده كه هر سلول شامل دو فن مي باشد. در حالت عادي يكي از سلولها با هر دو فن خود كار كرده و سلول ديگر فقط از يك فن خود استفاده مي كند. در صورتيكه هر يك از فن ها به هر دليل تريپ دهد ، فن چهارم بطور خودكار شروع به كار مي كند. اين افزونگي را تلويحاً به معني افزايش سطح تبادل حرارتي ميتوان تلقي نمود.
جانمايي نيروگاه
جانمايي نيروگاه براي چيدمان تمامي تجهيزات به گونه اي طراحي شده است كه مي توان آن را به چهار حوزه اصلي تقسيم نمود: 
الف) حوزه توربين گاز و ژنراتور                     ب) حوزه كنترل و الكتريك
پ)حوزه سيستمهاي كمكي                       ت) حوزه گاز/گازوييل
چيدمان حوزه توربين گاز و ژنراتور به شيوه اي طراحي شده است كه بهترين شرايط  براي بهره برداري و نگهداري توربين محيا گردد. علاوه برnclosure  ساختمان به نحوي طراحي شده است كه جلوي صدارا مي گيرد.ژنراتور و تجهيزات كمكي آن دريك اتاقك جداگانه قرار گرفته وپيش بيني هاي لازم براي بازكردن روتوردر نظر گرفته شده است. فيلترهواي ورودي بالاي ژنراتورنصب شده است .
سيستم كنترل توربين وژنراتوردريك ساختمان مجزابا كف كاذب (براي رد كردن كابل ها)نصب شده اند.
سومين ناحيه مربوط به سيستم تصفيه آب و تجهيزات كمكي خارجي توربين مي باشد.
ناحيه سوخت گاز/ گازوييل شامل ايستگاه تقليل فشار گاز، مخزن اصلي سوخت، ايستگاه تخليه سوخت، ايستگاه پمپخانه و مخازن شيميايي.

اصول طراحي
شرح كلي
توربين گاز آنسالدو يك توربين با يك محور و يك پوسته است كه بسيار مناسب براي به چرخش در آوردن يك ژنراتور براي توليد در بار پايه و يا بار پيك و حتي بدوران در آوردن قطعات مكانيكي است . همچنين اين توربين مي تواند در يك نيروگاه سيكل تركيبي مورد استفاده قرار بگيرد .اين دستگاه ميتواند سوخت مايع  ويا گازوئيل با ارزش هاي حرارتي متفاوت را به مصرف برساند . اين توربين با سوخت گاز نيز بخوبي كار مي كند . 
كمپرسور و توربين از قطعات اصلي هستند كه درون يك پوسته هستند و تشكيل يك روتور مشترك را ميدهد كه روي دو ياطاقان درمحفظه كم فشار در دو انتها ي خود قرار دارد . و با اين روش هم محوري و استفاده آسان را فراهم ميآورد .
يك پوسته مركزي كه از يك طرف به پوسته انتهايي نگهدارنه پره هاي ثابت كمپرسور  متصل است و از طرف ديگر به پوسته انتهايي توربين متصل است و محفظه پرفشار را بوجود مي آورد روتور توربين و كمپرسور را در ميان گرفته است . در سمت اگزوز انتهاي اين پوسه با پوسته اگزوز كه ياطاقان را در ميان گرفته است اتصال دارد . 
با توجه به صلب بودن پوسته مركزي ؛ پوسته هاي نگهدارنده پره هاي ثابت كمپرسورو پوسته نگهدارنده پره هاي ثابت توربين  به شكلي طراحي شده اند كه درون اين پوسته اجازه انبساط آزاد حرارتي را دارند .
پوسته اگزوز شامل يك محفظه دوكي شكل است كه باعث عبور راحت هوا از خروجي توربين مي شود.سيلندر داخلي در اين پوسته توسط دو مجرا كه لوله هاي مربوط به ياطاقان از درون آن عبور مي كند به اين پوست ارتباط دارد .

 

عتیقه زیرخاکی گنج