گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي Ecu) موتور( 
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۴ ـ پتانسيومتر دريچه گاز
۵ ـ سنسور دماي آب
۶ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۷ ـ سنسور سرعت خودرو
۸ ـ اكسيژن سنسور (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)
۹ ـ باتري
۱۰ ـ رله دوبل (در خودرو پژو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۱۱ ـ كويل دوبل
۱۲ ـ باك بنزين
۱۳ ـ پمپ بنزين
۱۴ ـ صافي بنزين
۱۵ ـ ريل سوخت
۱۶ ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو ۲۰۶ بر روي پمپ بنزين نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سيستم مگنتي مارلي۵/۲ بار و پارس وسمند با سيستم ساژم حدود ۳ بار وپيكان انژكتوري ۵/۳ بار است)
اجزايي كه به E.C.Uپيغام ارسال مي‌‌‌‌‌‌كنند:
BSI/8221 ـ ايموبيلايزر
۱۸۰۵ ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نيست)
۱۳۰۴ ـ رله دوبل (در خودرو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۷۰۰۱ ـ سويچ فشار فرمان هيدروليكي( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
BBOO ـ باتري
۸۰ ـ كليد AC كولر 
C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب 
۱۱۲۰ ـ سنسور ضربه 
۱۳۱۳ ـ سنسور دور موتور 
۱۳۱۲ ـ سنسور فشار هواي مانيفولد
(در خودرو ۲۰۶ سنسنور فشار و سنسور دماي هوا در يك مجموعه قرار گرفته است.)
۱۳۱۶ ـ پتانسيومتر دريچه گاز 
۱۲۲۰ ـ سنسور دماي آب 
۱۲۴۰ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۱۳۵۰ ـ اكسيژن سنسور ( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد) 
۱۶۲۰ ـ سنسور سرعت خودرو 


عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عيب ياب 
۱۳۰۴ـ رله دوبل 
BSI/ 8221 ـ ايمبيلايزر و BSI 
۱۳۵۰ ـ سنسور اكسيژن
۱۲۱۰/۴۳۱۵ ـ پمپ بنزين و شناور آن 
۷۲۱۰ ـ كامپيوتر راه يابي (GPS) در خودروهاي ما نصب نشده است.
۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۱ ـ انژكتورها
۱۲۲۵ ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ اي دور آرام) 
۱۱۳۵ ـ كويل دوبل 
۱۲۱۵ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سيستم سوخت و جرقه
۴۲۱۰ ـ دور سنج موتور   
۸۰٫٫- كليد AC كولر       
۱۲۷۰ ـ گرمكن دريچه گاز ( در خودرو ۲۰۶ و پيكان انژكتوري وجود ندارد.) 
۱ ـ رگولاتور فشار سوخت (اين قطعه در خودرو ۲۰۶ در داخل باك بنزين و روي پمپ بنزين قرار دارد)
۲ ـ دريچه گاز 
۳ ـ مانيفولد هواي ورودي 
۴ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد)
۵ ـ مخزن كنيستر 
۶ ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنيستر 
۷ ـ باك 
۸ ـ پمپ بنزين و متعلقات آن 
۹ ـ لوله انتقال سوخت 
۱۰ ـ لوله برگشت سوخت اضافي (در خودرو ۲۰۶ وجود ندارد)
۱۱ ـ فيلتر سوخت 
۱۲ ـ انژكتورها 
۱۳ ـ ريل سوخت
توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نري آن را تميز كرده و روي آن را به روغن آغشته نماييد.
پمپ بنزين :
وظيفه پمپ بنزين ارسال سوخت به ريل سوخت است.رگولاتور فشار در مسير ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معيني ثابت نگه مي‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزين پژو ۲۰۶ را نشان ميدهد كه رگولاتور آن بر خلاف ساير خودروهاي انژكتوري در داخل پمپ بنزين نصب شده است.پمپ بنزين داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذيه ۱۲ ولت آن رله دوبل از مسير سوييچ اينرسي در زمانهاي زير تامين ميشود: 
ـ در زمان سوييچ باز به مدت ۳ تا ۵ ثانيه 
ـ در زمان موتور روشن بطور دائم 
فيلتر بنزين :
عنصر اصلي از جنس كاغذ و داراي يك صافي ميباشد.اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات ۸ تا ۱۰ ميكروني و هر ۲۰۰۰۰ كيلومتر بايد تعويض شوند. توجه: مطمئن شويد كه فيلتر در جهت صحيح با توجه به فلش نشان داده شده روي بدنه نصب شده است.
شما تيك محل قرارگيري سيستم سوخت رساني:
۱ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۲ ـ لوله باز ياب بخارات روغن
۳ ـ گرمكن دريچه گاز (در خودرو ۲۰۶ ايران نصب نشده است)
۴ ـ موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام (استپ موتور)
۵ ـ محفظه فيلتر هوا
۶ ـ دريچه گاز 
۷ ـ پتانسيومتر دريچه گاز 
۸ ـ مانيفولد هواي ورودي 
۹ ـ انژكتورها 
۱۰ ـ ريل سوخت 
۱۱ ـ مدار بازياب بخارات سوخت (كنيستر)
موتور مرحله‌‌اي دور آرام :
اين قطعه جريان هواي دريافتي موتور از دريچه گاز را در حالتهاي زير توسط E.C.U كنترل مي‌‌كند.
۱ ـ ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
۲ـ تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور (كولرو….)
۳ ـ تنظيم مخلوط سوخت و هواي در دور آرام 
۴ ـ جلوگيري از بسته شدن سريع مسير هواي زماني كه سرعت‌‌هاي بالا راننده به طور ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي‌‌‌دارد.
مكانيزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام :
موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام پالس‌‌‌‌هاي ۱۲ ولتي ارسالي توسط E.C.U را به حركت خطي در راستاي محور طولي موتور مرحله‌‌‌اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كند.كورس حركتي آن ۸MM بوده و ۲۰۰ مرحله دارد كه هر مرحله آن ۰۴/ ميليمتر است.سيم پيچ اول پايه‌‌‌ هاي B وC سيم پيچ دوم و مقاومت هر يك از سيم پيچها ۵۳ اهم است.
سنسور فشار هواي منيفولد (MAP SENSOR) :
سنسور فشار هواي مانيفولد در خودرو پژو ۲۰۶ نسل جديدي از سنسورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دماي هواي ورودي هم ضميمه آن است.مجموعه سنسور فشار هواي مانيفولد فشار و دماي هواي مانيفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گيري مي‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذيه آن ۵ ولتي وتوسطE.C.U تأمين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتي از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گيري شده توسط پيزوالكتريك(مقاومت متغيير با فشار) تغيير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.
E.C.U از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير استفاده ميكند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گيري جرم هواي ارسال شده به موتور
ـ تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط 
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هواي منيفولد در اندازه‌‌‌‌‌گيري كميت‌‌‌‌‌هاي فوق در موارد ذيل موثر است:
۱ ـ در حالت سوييچ باز
۲ ـ در حالت تمام بار (دور پايين موتور) زماني كه از سربالايي‌‌‌‌ها عبور مي‌‌‌‌‌‌كنيم.
جرم هواي ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زير تغيير مي‌‌‌‌‌كند:
۱ ـ فشار اتمسفر 
۲ ـ دماي هواي ورودي
۳ ـ دور موتور
نكته : اگر اين سنسور درست كار نكند E.C.U ديگر قادر نخواهد بود ميزان هواي ورودي را بطور دقيق تعيين كنند.
سنسور دماي هواي ورودي:
مقاومت بكار رفته در سنسور دماي هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزايش دما كاهش مي‌‌‌‌يابد) مي‌‌‌‌باشد. E.C.U براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده مي‌‌‌كند.در خودرو پژو ۲۰۶ سنسور دماي هوا و سنسور فشار هوا در يك مجموعه قرار دارد.
تذكر: اين سنسور در زمان سوييچ باز فعال ميباشد تا اطلاعات دماي هواي ورودي را به E.C.U بدهد.
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر است:

شركت بازرگاني سايپا يدك به عنوان بازوي خدمات بعد از فروش محصولات سايپا در سال ۱۳۷۰ تاسيس گرديد و فعاليت خود را از ابتداي سال ۱۳۷۱ آغاز نمود ماموريت اصلي اين شركت ايجاد بستري تجاري – فني است تا از رهگذر آن خريداران محصولات سايپا بتوانند بهترين خدمات مورد لزوم را در شرايط و هر مكاني استفاده نمايند و از انتخاب خود هميشه راضي باشند .
اصل مشتري مداري شعاري است كه بر پايه آن كليه روابط و تشكيلات اين شركت بنا شده است . مركز نظر سنجي شركت سايپا يدك كه اولين مركز نظر سنجي در صنعت خودرو ايران مي باشد در سال ۱۳۷۵ تاسيس شد و در جهت ارتباط مستقيم با دارندگان خودروهاي سايپا و دريافت پيشنهادات و انتقادات آنها و سنجش رضايت مشتريان پايه گذاري گرديده است 
سيستم گردش اطلاعات اين شركت كاملاً مكانيزه مي باشد به طوري كه با پذيرش خودرو در عوامل مجاز در اقصي نقاط كشور اطلاعات مربوط به نقايص خودرو و نيز قطعات يدكي به واحد گارانتي شركت منعكس مي گردد و در اين مرحله سيستم بازرگاني اقدام به صدور فاكتور و قبض حواله انبار جهت ارسال قطعات به عوامل مجاز مي كند وجود چنين سيكل مكانيزه و شبكه رايانه اي بين شركت سايپا يدك و عوامل مجاز باعث تسريع در امر خدمات رساني و به دنبال آن رضايت مندي مشتريان شده است شركت سايپا يدك براي رفاه مشتريان با فراهم نمودن قطعات استاندارد مورد تائيد شركت سايپا اقدام به ارائه قطعات يدكي از طريق نمايندگي هاي فروش قطعات كرده است كه عرضه قطعات در خارج از نمايندگي هاي مجاز را به عهده دارند . 
در راستاي تامين خدمات محصولات صادراتي شركت سايپا با تاسيس نمايندگي هاي خارج از كشور (به شرح ارائه شده در بخش نمايندگي ها ) و ارسال قطعات به آنها پيشرفت مهمي در ارائه خدمات بعد از فروش مطلوب در خارج از كشور حاصل شده است در داخل كشور با توجه به ارائه مدل هاي جديدي از توليدات سايپا از جمله خودروي زانتيا در سال جديد شركت سايپا يدك پيش بيني هاي لازم براي ارائه خدمات پس از فروش مطلوب را نموده است در جهت توسعه ارائه خدمات در سطح كشور تعداد عوامل مجاز اين كشور در ابتداي سال ۱۳۸۰ به بيش از ۲۰۰ مورد نمايندگي مجاز و ۴۵ مورد عامل تعميراتي رسيد . اين عوامل جهت سرويس دهي به خوردوهاي پرايدء وانت نيسان و رنو ۲۱ در حال حاضر و براي خودرو زانتيا در سال جديد آماده شده اند به موازات توسعه عوامل مجاز در شهرها اين شركت اقدام به ايجاد سرويس هاي امداد سيار نموده كه با استفاده از گروههاي تععميرات سيار در جاده هاي مهم كشور جهت آسايش مشتريان محترم مورد استفاده واقع مي شود .

نمايندگي سايپا يدك  بروجن 
نمايندگي سايپا يدك در شهرستان بروجن در تاريخ ۷/۳/۷۹ به صورت رسمي تاسيس شد و شروع به خدمت جهت رفاه مشتريان نموده است . اين نمايندگي در ۵ كيلومتري شهرستان بروجن در جاده بروجن مباركه قرار دارد و داراي ۲۵  نفر پرسنل مي باشد كه سيكل كاري آنها به صورت زير مي باشد .
سيستم سوخت رساني بنزيني
سر سيلندر : در روي سر سيلندر بسته شده و داراي محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومينيوم يا چدن مي باشد .
 سيلندر :  بزرگترين قطعه موتور است كه در آن سوراخهايي براي عبور پيستون و روغن و آب و… وجود داردد . شامل قطعاتي مانند : ۱-بوش سيلندر ۲- پيستون      3- شاتون۴- رينگ كمپرسي و رينگ روغني ,گژن پين , ميل لنگ ,ميل سوپاپ, ياتاقانهاي ثابت و متحرك , اويل پمپ ,پمپ بنزين , دلكو ,واتر پمپ , فيلتر روغن در سيلندر قرار دارد و يا بسته مي شوند . 
علت تركيدن سر سيلندر و سيلندر : 
۱- يخ زدن آب موتور ۲- گرماي بيش از حد موتور ۳- بيش از حد سفت كردن پيچهاي سر سيلندر 
كارتر : در پايين سيلندر بسته و مخزن روغن است .
واشر سرسيلندر : بين سيلندر قرار مي گيرد و وظيفه آن آبندي كردن بين سرسيلندر و سيلندر وجلوگيري از خارج شدن كمپرس و قاطي شدن آب  و روغن مي باشد و علت سوختن آن ۱-جوش آمدن و يا داغ كردن موتور ۲- تاب برداشتن سيلندر ۳- شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۴- تركيدگي سر سيلندر .
علائم سوختگي واشر سر سيلندر : ۱- خارج شدن دود سفيد و آب از اگزوز ۲- كم شدن آب رادياتور ۳- گرم و بد كار كردن موتور ۴- كاهش قدرت موتور ۵- شيري رنگ كردن روغن ۶-ظاهر شدن حباب در روي آب رادياتور (با گاز دادن موتور ) 
علائم تاب برداشتن سر سيلندر :سوختن پي در پي واشر سر سيلندر
دليل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق 
۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۳- ترك برداشتن سرسيلندر 
پيستون : كارش به وجود آوردن كمپرس در موتور مي باشد ساختمان پيستون : استوانه اي است كه در قسمت بالا و پايين باز است و رينگ هاي كمپرسي و روغني روي آن قرار دارد . علت گريپاژ نمودن پيستون در سيلندر ۱- جوش آمدن موتور و گرماي بيش از حد موتور ۲- نداشتن روغن يا نرسيدن روغن :انواع رينگ : رينگ كمپرسي – رينگ روغني -رينگ كمپرسي به منظور آب بندي بين سيلندر و پيستون در شيار پيستون نصب مي شود و پس از خروج كمپرسي اطاق احتراق به داخل كارتر جلوگيري مي كند .
رينگ روغني به منظور پاك كردن روغن بدنه سيلندر و برگشت آن بداخل كارتر و جلوگيري از رفتن روغن به اطاق انفجار مي باشد .
تفاوت رينگ روغني و كمپرسي : رينگ كمپرسي در بالاي پيستون و رينگ روغني در پايين رينگ كمپرسي است هم چنين رينگ روغني داراي سوراخ  مي باشد .
توجه : اگر رينگ كمپرسي خورده و يا بشكند كمپرسي از بالاي پيستون رد  مي شود و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
علائم خورده ويا شكسته شدن رينگ : از اگزوز دود سياه مايل به آبي بيرون آمده و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
دلايل كمپرس در قسمتهاي موتور 
۱-دليل كاهش كمپرس موتور : ۱- فيلر نبودن سوپاپها ۲-آب بندي نبودن كيت يا لبه سوپاپ ۳-سوختن سوپاپها ۴-سوختن واشر سرسيلندر ۵-شل بودن پيچهاي سر سيلندر  6- تركيدگي سر سيلندر 
۲-دليل كمپرس  به داخل كارتر : ۱-خورده شدن وچسبيدگي وشكستن رينگ ۲- مقابل هم بودن چاك رينگها ۳-گشاد شدن سيلندر ۴-ترك برداشتن پيستون 
۳-دليل كمپرسي در رادياتور :۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-ترك برداشتن سر سيلندر 
شاتون : در بالا به وسيله گژن پين و در پايين به ميل لنگ بسته مي شود و شامل ۱- سر شاتون كه به گژن پين وصل است ۲-بدنه شاتون ۳-انتهاي شاتون كه به ياطاقان متحرك ميل لنگ بسته مي شود .
گژن پين : لوله اي (توخالي)است كه پيستون را به شاتون وصل مي كند و جهت جلو گيري از بيرون آمدن گژن پين دو طرف آن خار فنري وجود دارد و تشخيص خرابي آن در موقعي كه موتور سرد است صداي گژن پين به خوبي به خوبي شنيده مي شود ولي در موقعي  كه موتور گرم است صداي گژن پين كمتر شنيده مي شود .
ميل لنگ :حركت خطي شاتون را به حركت دروني تبديل كرده و به وسيله زنجير (و يا در گير شدن با دنده يا تسمه مخصوص)ميل سوپاپ نيز به حركت در مي آورد و هم چنين به وسيله تسمه پروانه واتر پمپ دينام ,پروانه را مي گرداند و فلايويل كه در انتهاي ميل لنگ بسته مي شود قدرت را به كلاچ منتقل مي كند .
ساختمان ميل لنگ : به طور كلي ساختمان ميل لنگ از قسمتهاي زير تشكيل شده است .
۱-پولي سر ميل لنگ كه براي عبور تسمه پروانه است ۲-چرخ دنده سر ميل لنگ كه باعث گردش ميل سوپاپ مي شود ۳- محور ثابت و متحرك كه محور ثابت به بدنه سيلندر (ياتاقان ثابت) و محور متحرك به دسته پيستون (ياتاقان متحرك )بسته مي شود ۴- لنگهاي تعادل ۵- مجراي عبور رون ۶- فلانج اتصال فلايويل
انواع لقي : لقي افقي – عمودي  كه لقي افقي در اثر خورده شدن بغل ياتاقاني زياد مي گردد ولي لقي عمودي در اثر خورده شدن ياطاقان ثايت زيادي مي شود.
دلايل بريدن ميل لنگ : ۱-سفت بودن ياطاقانهاي متحرك و ثابت ۲- تعويض دنده معكوس در دور زياد ۳-نداشتن بغل ياتاقاني و خلاصي حركت ميل لنگ ۴- گاز دادن زياد در سر بالايي 
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی مکا نیکبررسي سيستم هاي سوخت رساني 
كاربراتوري انژكتوري ومقایسه آنها    این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
تاريخچه موتورهاي احتراق داخلي ، به سال ۱۸۷۶ باز مي گردد ، كه «نيكولاس اتو» (۱۸۹۱ – ۱۸۳۲ ) اوين موتور جرقه اي را ساخت . اين موتور در ابتدا بنابر سيكل ويژه اي كار مي كرد و با بازدهي حداكثر برابر با ۱۱% ، داراي وزن زيادي بود . اتو با ارائه سيكل عملكرد ۴ زمانه ، بازده را به ۱۴% افزايش ، و در كنار كاهش حجم موتور ، وزن آن را نيز به كمتر از   حالت قبل كاهش داد . در سال ۱۸۸۴ ، امتياز ثبت شده يك شخص فرانسوي به نام «آلفونس بيودي روشاس» (۱۸۹۳-۱۸۱۵) مربوط به سال ۱۸۶۲ منتشر شد ، كه معلوم ساخت او قبل از اتو ، اصول سيكل ۴ زمانه را شرح داده است . البته چون روشاس نتوانسته بود ايده هاي خود را عملي سازد ، در نتيجه امروزه اتو به عنوان مخترع موتور شناخته مي شود . 
هدف: وظيفة كاربراتور ،تأمين سوخت به مقداري است كه در هر زمان ، مخلوط مناسب مورد نياز موتور را فراهم سازد .

سيستم سوخت رسانی کاربراتور
کارمرتب موتور بستگی به مخلوط بنزين و هوا با نسبت صحيح دارد با دانستن ترکيبات شيميائی بنزين (مواد سوخت) و وزن اتمی عناصر اصلی آن يعنی کربن هيدروژن درصد اکسيژن موجود در هوا می توان مقدار هوای لازم را برای احتراق کامل بنزين که به صورت گاز وارد سيلندر می شود حساب نمود محاسبه ای که به عمل آمده نشان می دهد برای يک کيلو سوخت تقريبا ۱۵ کيلو هوا لازم است مخلوطی که از لحاظ بنزين غنی است اکسيژن لازم برای احتراق تمام سوخت را ندارد و توليد کربن مي نمايد که به صورت دود سياه از اگزوز خارج می شود و علاوه بر اين باعث گرم شدن موتور و نقصان قدرت می گردد .
مخلوطی که از لحاظ هوا غنی باشد باعث کاهش قدرت و احتراق نامرتب می گردد و علامتش ايجاد شعله و يا به اصطلاح يک فايرين از دهانه کاربراتور می کند به طور کلی عواملی که در تنظيم موتور موثر است عبارتند از بار موتور سرعت موتور اندازه و نوع موتور نوع سيستم خنک کننده و نوع سوخت مصرف شده است .

ساختمان کاربراتور و اعمال آن
کاربراتور به صورت ساده دارای پياله با شناور و سوزن مربوطه مجرای تنفس وينتوری ژيگلور و دريچه گاز است .
اعمالی که کاربراتور انجام می دهد بطور عمده عبارتند از :
الف- تبديل بنزين به گاز 
ب – مخلوط بنزين به نسبت معين به هوا 
ج – رساندن گاز قابل احتراق به موتور
کار شناور در پياله ثابت نگه داشتن بنزين در سطح ژيگلور است چنانچه اگر بنزين بالاتر از سطح ژيگلور باشد خود به خود بيرون می ريزد و اگر پائين تر از سطح ژيگلور باشد جريان هوا در مسير خود قادر نيست بنزين رااز دهانه ژيگلور به داخل محفظه احتراق رساند که آن هم در اثر خلاءای است که پيستون ايجاد می کند .
کاربراتور معمولا دارای سه ژيگلور است .
ژيگلور آرام برای روشن نمودن موتور و دورها ی کم .
ژيگلور کمکی برای دور گرفتن موتور .
ژيگلور اصلی برای سرعتهای معمولی و زياد می باشد .
در صورتی که بخواهيم در موتور از نفت بجای بنزين استفاده کنيم چند نکته را بايد رعايت کنيم :
الف – موتور بايد در سرعت يکنواخت و تحت بار متوسط يا سنگين کار کند .
ب – موتور بايد در وحله اول با بنزين روشن شود و بعد از اينکه مدتی کار کرد و حرار ت به اندازه مطلوب رسيد شير بنزين را بسته و شير نفت را باز نمود . استفاده از نفت در موتورهايی که روشن و خاموش کردن مکرر آن ضروری است عملی نمی باشد .
ج – ترتيبی بايد داده شود که حرارت گاز گاه موتور بالاتر از حرارت گاز گاه موتورهای بنزينی باشد .
د – طرحی بايد داده شود که حرارت موتور نسبتا” زياد باشد و می توان به وسيله ترموستات و پروانه رادياتور حرارت را کنترل کرد .
ه- نسبت سوخت و هوا بايد خيلی دقيق ميزان شود .
و – نسبت کمپرس بايد طبق دستورالعمل سازنده اجرا شود و معمولا نسبت کمپرس ۱ به ۵/۴ و يا ۱ به ۵ باشد تا از ايجاد سر و صدا (Detonation ) در کاربراتور جلوگيری شود .

کاربراتور ازنظرجريان هوا  
کاربراتور از نظر جريان هوا به دو نوع است :
الف: کاربراتورهای مستقيم :
در اين نوع کاربراتورها صافی هوا بالا و هوا از بالا به پايين جريان دارد . 
ب: کاربراتورهای معکوس :
در اين نوع کاربراتورهاصافی هوا پايين بوده و هوا از پايين به بالا جريان دارد .

کاربراتور پيکان 
نوع ديگری از کاربراتورها کاربراتورهای ونتوری متغير است مانند کاربراتور موتور پيکان ساختمان کاربراتورهای موتور پيکان باکاربراتورهای ونتوری ثابت کاملا فرق دارد . در کاربراتور موتور پيکان برای دورهای مختلف از يک ژيگلور و سوزن استفاده شده است .
پيستون کاربراتور به وسيله مجرای خلاء خود که با خلاء موتور ارتباط دارد کار می کند  . زمانی که دريچه گاز باز می شود و هوای داخل آن کشيده می شود و در اثر همين اختلاف فشار پيستون کاربراتور به طرف بالا حرکت می کند و هنگامی که مقدار خلاء کم شد بايد فنر برگردان پيستون کاربراتور رابه پائين هدايت نمايد بالا و پائين رفتن پيستون کاربراتور سطح ونتوری هم تغيير می کند .

طرز کار کاربراتور ونتوری متغير
سوزن کاربراتور به پيستون بسته می شود هنگام بستن سوزن به پيستون کاربراتور بايد سعی شود کاملا سوزن با ژيگلور هم مرکز باشد ثانيا هر سوزن برای مدل های مختلف موتور شماره مخصوصی دارد که در موقع خريد بايد به آن توجه داشت . سوزن ها مانند ژيگلورها معمولا دو نوع اند ثابت و متحرک.
ژيگلورهای ثابت برای کاربراتورهای اتوماتيک و ژيگلورهای متحرک برای کاربراتورهای شيردار مورد استفاده قرار می گيرد .
سوزن کاربراتور با شکل مخروطی مخصوصی در داخل ژيگلور حرکت خطی عمودی داردو تابع حرکت پيستون کاربراتور است . هر موقع که پيستون تغيير مکان دهد يعنی سطح ونتوری تغيير کند مقدار سوخت از ژيگلور تغيير خواهد کرد و نوعی تعادل بين سوخت و هوا ايجاد می شود به طور کلی هر چه حجم هوای ورودی به موتور افزايش يابد و سطح عبور هوا در ونتوری زياد شود متناسب با آن سوخت بيشتری به موتور ارسال خواهد شد . و به اين ترتيب نسبت سوخت به هوا همواره ثابت می ماند .

لاستيک کاربراتور (ديافراگم)
موتور پيکان در ايجاد خلاء نقش بسيار مهمی دارد و در بالای پيستون کاربراتور بسته می شود . در موقع بستن لاستيک کاربراتور يک زائده ای دارد که بايد روی پيستون و در محل خود قرار گيرد . پس از آن فنر و در پوش کاربراتور که به وسيله چهار عدد پيچ به قسمت بالای بدنه کاربراتور محکم می شود . در بالای درپوش کاربراتور يک برجستگی وجود دارد که داخل آن دمپر قرار می گيرددر انتهای دمپر يک پيستون کوچکی وصل شده است که در زمان کار يا شتاب دادن به موتور حرکت پيستون کاربراتور را کنترل می کند تا اختلالی در کاربراتور اِيجاد نشود و در محل دمپر بايد کمی روغن فصل جهت روغن کاری ريخته شود .
عيب اين نوع کاربراتورها اين است که اگر لاستيک شل و يا يک سوراخ کوچکی پيدا کرد موتور روشن می شود ولی در دور آرام به طور نامرتب کار می کند عيب دوم چنانچه روغن در محل دمپر ريخته نشود پيستون در بالا گير کرده و موتور خاموش می شود البته بايد توجه داشت حتما روغن فصل يا روغن پارافين ريخته شود و از روغن رقيق و همچنين روغن ترمز اجتناب کرد که ممکن است به لاستيک کاربراتور آسيب برساند .
شکل ۱ قطعات مختلف يک کاربراتور نوع اتوماتيک پيکان را نشان می دهد 

عتیقه زیرخاکی گنج