گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 217 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شبکه‌های ارتباطی تصميمگيری-علمی يک مجموعه کامل به قانون رياضی را عرضه ميکنند و از اين قوانين برای ساختن مبنا ی دانش سيستم‌ها (خبره) برای حوزه‌های نامعلوم که از اهميت مرکزی برخوردارند، استفاده می‌کنند.
در اين مقاله ،چنين سيستم‌هايی سيستم‌های خبره تصميمگيری -علمی ناميده خواهند شد. کاربرد اصلی در طبقه بندی (formalisms) اين قوانين است. برای مثال داريم: تشخيص ناخوشی(cf.[4]) با اين عبارت بيان ميشود و در تصميمگيری با شرايط نامعنوس است و در مثال ديگری داريم: حد مطلوب مديريت رفتار يک بيمار (cf.[1]) است.
قوانين شبکه تصميم گيری -علمی از دو زمينه مختلف سر چشمه ميگيرد:
۱- سيستم های پايه دانش (۱۱)
۲- تئوری تصميم آماری (۱۶)
همچنين وقتی که سيستم های خبره تصميمگيری -علمی بنا ميشونددر پی آمد های مختلفی که منعکس شده اند رخ ميدهند .هر سيستم خبره ،استخراج دانش از يک حوزه علمی از منابع مختلف مانند خبرها، متخصص ها،مطبوعات و پايگاه داده ها هستند که در طی  مراحل ساخت چينين سيستم هايی نياز هستتند، استفاده ميشوند.
مراحل اگاهی يابی به وسيله حوزه مخصوص ،بسيار وسيع و نمونه ها راهنمايی ميشوند بنابراين ،مراحل ساخت شبکه های مناسبتصميمگيری -علمی تبديل ميشوند به پيشنهادی از علم اصول در سال جديد(cf.[10]).
دانش مهندسی:
اين شيوه های دانش مهندسی با تکنيک های نمونه اي از تجزيه و تحليل آماری الحاق شده  است.از اين رو ، طراحی چينين سيستم هايی، نيازمند  طراحی روی تکنيک ها از روش های مختلف است.
اگر چه اين روش ها مشخص نميکند که چگونه اين تکنيک ها بايد ترکيب شوند .تشريح راهنمايی ها برای ساخت سيستم های خبره تصميمگيری -علمی متداول نيستند .
در اين مقاله ،مراحل ساخت شبکه های تصميمگيری -علمی در همکاری با يک حوزه خبره آدرس دهی شده اند.تشريح نزديک شدن به هدف مطرح شده است.به عنوان يک مثال انتخاب نوع عمل برای بيمار قلبی مادر زادی اتخاذ شده است .
نتايج بدست آمده از يک پروژه در خور شبکه های تصميمگيری -علمی برای کد کردن زمان انتخاب روش عمل رسيدگی شده، مشتق ميشود .
ساختار مقاله به شرح زير است : چرا که دانش پزشکی برای فهم،به مثال ها در اين مقاله نياز دارد.در بخش بعدی ،به تشخيص مسئله پزشکی و رفتار بيماری قلبی ارثی که شرح داده شده است،می پردازیم.
در بخش ۳ ،تئوری شبکه های تصميمگيری -علمی برّرسی شده اند.
بخش ۴،فرستادن آدرس نمونه های حوزه خلق شده که ميتوانند به عنوان مبنا برای ساختن شبکه های تصميمگيری -علمی استفاده شوند.يک روش برای طراحی شبکه های تصميمگيری -علمی ،پيشنهاد کردن است.
در بخش ۵،اندازه روش ها برای پالايش شبکه های تصميمگيری -علمی است.
و سرانجام در بخش ۶،بعضی  محدوديت ها و مسير بعدی برای دوباره جستجو کردن وشناسايی است.

۲-گزينش رفتار در بيماری قلبی ارثی:                                                                            
از هر ۱۰۰۰ نوزادی که متولد می شوند ،هشت نوزاد ضربان قلبی منظمی ندارند که در اين افراد،تنگی آئورت به صورت منظم بارها اتفاق می افتاد و اغلب در ترکيب با ديگر بی نظمی های دستگاه قلبی-عروقی است.
 

در شکل ۱ ساختار تنگی آئورت نمايش داده شده است .در تنگی آئورت يک انقباض در آئورت وجود دارد،در نزديکيه لوله شريان . لوله شريان قسمتی از جنينی است ،که به طور عادی بعد از تولد سريع بسته ميشود. 
در باز شدنلوله شريان متواليا برخورد در اتصال با بی نظمی های قلبی-عروقی رخ ميدهد.فشار و جريان خون به وسيله بطن چپ حمايت ميشود ،که بلافصله منقبض ميشود ،و خون را از آئورت خارج ميکند. 
آئورت در هر دفعه اکسيژن فراوانی را در خون می فرستد.به علت تنگی آئورت ،بطن چپ دارای بار اضافی شده است ،که آن توانايی يافتن نيازمندی های هر شخص را برای تغذيه خون ندارد.
 اين حالات در نارسايی قلبی مشخص است . مشکلات ناشی از نارسايی قلبی بلافاصله بعد از تولددر بيمارها با تنگی آئورت رخ ميدهد.امتحان يک نوزاد از لحاظ جسمانی با تنگی آئورت و وابسته شدن به نارسايی قلبی را به صورت نشانه هاو اثرات زير آشکار می سازد :
بزرگ شدن قلب (cardiomegaly) .
بزرگ شدن کبد(hepatomegalty).
گوش کردن به ضربان قلب غير عادی (صدای ريوی).
نشانه های مختلف تنگی نفس (نفس تنگی).
افزايش سرعت تنفس(tachgpnoea).
تپش قلب (افزايش ضربان قلب ).
تنگی آئورت (که باعث ميشود فشار خون در نيمه  بالايی بدن افزايش يابد و فشار نيمه پايينی بدن کاهش می يابد). 
عمل جراحی هدفی است که تنگی و فشار را تصحيح ميکند. انتخاب 
کردن بين انواع عمل های جراحی در موارد زير ذکر شده است:
۱- عمل جراحی اصلاحی تنگی آئورت. 
۲- علاوه بر مداوا به وسيله عمل جراحی ،مکانی برای مديريت پزشکی و فرو نشاندن متوالی علائم با بيماری وجود دارد. 
در ميان انواع ديگر ،ماده پروستاگلاندنE توزيع شده است . اين ماده در دريچه لوله شريان ، يک تابع مهم در عبور از تنگ شدگی است. اگر يک بيماری به شدت مريض باشد و تحت عمل جراحی قرار گيرد فقط مديريت پزشکی برای مداوای او مفيد خواهد بود .
انتخاب يک راه درمان مناسب به وضعيت بيمار و پيچيدگی رفتاری آن شخص بستگی دارد. علاقه زياد در اين رابطه زمانی را به اين عملکرد اختصاص ميدهد(رجوع شود به ۱۲ از مرجع).
وقتی که يک بيمار که به تازگی متولد شده (اوايل عمرش است )مورد عمل جراحی قرار ميگيرد ،خطر عمل بسيار زياد است.هر چند صبر کردن برای مدت طولانی نيز خطرناک است ، زيرا يک بيمار بعد از مدتی با افزايش فشار خون مواجه ميشود ،و اين عوارضی که اخيرا برای او پيش آمده باعث کاهش عمر بيمار ميشود.
۳- شبکه های تصميمگيری – علمی:
ما به طور خلاصه نظريه شبکه های تصميمگيری-علمی را تا آنجايی که برای مطالعه مقاله لازم باشد ،مرورمی کنيم.
از نگاهی ديگر به موضوع ،به مطالب ذکر شده در بند(۲ مرجع )و (۷ مرجع ). 
قالب اوقات ،يک فرقی بين دو نوع شبکه تصميم گيری -علمی به وجود می آيد:  
شبکه های عقيده ،که شبکه های احتمالی نيز ناميده ميشوند.
برتری نمودار ها و نمادها.
يک شبکه عقيده اي يا احتمالی يک گراف غير مدور جهت دار G=(N,A) است. با قرار دادن گره های N به عنوان متغير های تصادفیV € N و قرار دادن کمان های A به عنوان بيان کننده علت يا رابطه های با نفوذ بين متغير های تصادفی .
وجود يک قوس يا کمان ميان دو متغير ،موجوديت يک رابط با نفوذ را مشخص ميکند.فقدان يک کمان به اين معنی است که متغير ها تاثير مستقيمی به يک ديگر ندارند. ملحق شدن با يک شبکه عقيده اي مثلG  يک  روابط عمومی توزيع احتمال توأم ،که بر حسب احتمال مشروط مطابق فهرست های مکان شناسی گراف تعيين شده است . 
به وسيله الگوريتم های مخصوص برای نتيجه احتمالی(cf.[13.9]) ، يک بار ديگرايجاد شدن يک شبکه احتمالي ميتوند برای پردازش مدارک ،بازدهی و برای مثال تشخيص نا خوشی ،بکار گرفته شود.
شبکه احتمالی فورماليته فقط شرايط را برای نتيجه احتمالی مهيا ميسازد.  شبکه احتمالی فورماليته برای شناختن تصميم ها و برخی تعميم ها نياز می شوند و در ميان ديگر شبکه ها به علت بر تری نموداری فورماليته پيشنهاد می شوند .
 تشابه يک شبکه -احتمالی ،يک توانايی نموداری است و يک گراف غير مدور جهتدار  G=(N,A) است، به جز گره های احتمالی O زير مجموعه N،دو نوع  گره ديگر متمايز نشده اند .
۱- تصميم گره ها: 
۲- ارزش گره:

عتیقه زیرخاکی گنج