گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 196 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از اتصالي فاز-زمين در ژنراتورها اتصال سيم پيچي هاي استاتور به بدنه به عنوان زمين مي باشد۰ نوع رله ها و حساسيت كار آنان به مقدار جريان اتصالي فاز- زمين بستگي خواهد داشت۰با توجه به صدمه احتمالي سيم پيچي ها در برقراري جريان اتصالي مناسب فاز- زمين و حداكثر مدت برقراري آن با توجه به تحمل حرارتي ژنراتور و ايزولاسيون سيم پيچي ها در هنگام طراحي ژنراتور انتخاب شده با استفاده از امپدانس ها و مقاومت هاي پيش بيني شده در مسير جريان زمين مقدار آن كنترل و محدود مي گردد. به همين علت ابتدا روش مناسب زمين نمودن ژنراتور شرح داده شده سپس روش مقابله با اتصالي هاي فاز – زمين ارائه مي شود.
نوع اتصال سيم پيچي هاي استا تور از نظر اتصال نول به زمين
در صورت اتصال يك نقطه از سيم پيچي استاتور به بدنه يا زمين جريان اتصالي از سيم پيچي به سمت بدنه و سپس زمين برقرار مي شود.برقراري جريان به زمين و مقدار آن به نوع اتصال سيم پيچي ها ,اتصال و يا عدم اتصال نقطه نول به زمين بستگي دارد.
نوع اتصال سيم پيچي ها:اتصال سيم پيچي هاي سه فاز استاتور در كليه رديف ولتاژ ها به طور عمده از نوع ستاره انتخاب شده,اتصال آن به زمين به نوع شبكه بهره برداري و روش تغذيه مصرف كننده ها به شرح زير يستگي دارد.
۱-در رديف ولتاژهاي توزيع فشار ضعيف,كه ژنراتور به طور مستقيم مصرف كننده هاي فشار ضعيف را تغذيه مي نمايد وشامل ژنراتور ها با قدرت كمتر از kw800 مي شود.اتصال سيم پيچي هااز نوع ستاره با نقطه نول زمين شده كامل مي باشد,بدين تر تيب مصرف كننده ها تحت ولتاژ فاز-زمين به صورت تك فاز نيز تغذيه مي شوند.در اين رديف برقراري جريان اتصالي فاز-زمين با صدمه آسيب كلي به ژنراتور همراه نمي باشد.

۲- ژنراتور شبكه توزيع تحت ولتاژ ژنراتور را تغذيه نموده,مصرف كننده هاي فشار ضعيف از طريق ترانسفورماتورهايkv4/0/kv10-6تغذيه مي شوند.در اين حالت شبكه توزيع تحت ولتاژ ژنراتور با ولتاژkv15-10-6-3به صورت ايزوله و يا زمين شده پيش بيني مي شود. چنانچه ژنراتور به صورت نول ايزوله يا با اتصال مثلث پيش بيني شود,در صورت بروز اتصالي فاز-زمين هيچگونه جريان فاز-زمين برقرار نخواهد شد,اگرچه جريان خازني محدود با توجه به خاصيت خازني سيم پيچي ها با زمين برقرار مي شود.هنگامي كه سيم پيچي هاي سه فاز ژنراتور به صورت مثلث وصل شوند,جريان در سيم پيچي ها در حدود۷۱برابر كمتر از جريان ترمينال هاي خروجي بوده,مقطع هاديهاي سيم پيچي هاي استاتور نسبت به مقطع هاديهاي خروجي به همين نسبت تقليل مي يابد. لذا هنگامي كه شبكه از نوع فوق به صورت ايزوله مورد نظر باشد.اتصال سيم پيچي هاي استاتور از نوع مثلث,مناسبتر از اتصال ستاره ايزوله مي باشد.چنانچه شبكه توزيع تحت ژنراتور از نوع زمين شده مورد نظر باشد,اتصال ژنراتور به صورت ستاره انتخاب شده,نقطه نول آن به زمين وصل مي شود.در اين حالت اتصال طرف فشار قوي كليه ترانسفورماتور هاي توزيع از نوع مثلث واتصال طرف فشارضعيف آنان از نوع ستاره زمين شده پيش بيني مي شود.

خصوصيات اتصال نقطه نول به زمين
هنگامي كه ژنراتورها از طريق ترانسفورماتورها به شبكه وصل مي شوند,مدار تحت ولتاژ خروجي ژنراتور محدود به سيم پيچي هاي ژنراتور,سيم پيچي هاي ترانسفورماتور وشينه ارتباط بين سيم پيچي ها مي باشد,در مدار فوق اتصال سيم پيچي هاي ژنراتور به صورت ستاره واتصال سيم پيچي هاي ترانسفورماتور از نوع مثلث مي باشد.هنگامي كه مدار فوق از نوع ايزوله از زمين پيش بيني شود,بروز هر گونه اتصالي فاز-زمين در هر يك از سيم پيچي ها(ژنراتور يا ترانسفورماتور)جريان اتصالي را برقرار نساخته تنها جريان خازني متناسب با خاصيت خازني سيم پيچيها را با زمين طبق رابطه زير برقرار مي سازد.
I=imax sin(wt+Q)+IMAX
برقرار جريان فوق صدمه به ايزولاسيون را سبب گشته,محل اتصالي را ضايع مي سازد.مقدار جريان خازني به خاصيت خازني سيم پيچي هاي ژنراتوروترانسفورماتور,طول و نوع شينه ارتباطي ژنراتورتا ترانسفورماتور(از نوع با محفظه بسته مشترك و يا محفظه هاي جدا گانه براي سه فاز)وجود خازن در ترمينالهاي ژنراتوروغيره بستگي دارا.بروز اتصالي دوم در دو فاز ديگر جريان اتصالي فاز-فاز را از طريق بدنه استاتور برقرار ساخته اتصالي تك فاز به اتصالي فاز-فاز تبديل مي شودكه مقدار جريان تا جريان اتصالي دو فاز افزايش يافته با صدمات فراواني به ژنراتور وسيم پيچي هاي همراه مي باشد,در اين حالت ژنراتور به صورت لحظه اي قطع و واحدSDمي شود. بروز اين اتصالي خطرناك و با صدمه كلي به سيم پيچي ها همراه مي باشد.رفع عيب روي دادهمستلزم تعويض سيم پيچي ها خواهد بود.مزيت عدم اتصال نقطه نول به زمين,عدم قطع ژنراتور در قبال اتصالي اول در سيم پيچي هاي استاتور مي باشد.از طرف ديگر اتصال مستقيم نقطه نول به زمين نيز با برقراري جريان عيب قابل ملاحظه فاز-زمين,تا بيش از جريان عيب سه فاز همراه بوده,تحت تاثير پديده هاي حرارتي و ديناميكي جريان عيب,صدمه كامل به ايزولاسيون سيم پيچي هاي استاتور را موجب مي شود,كه مستلزم قطع لحظه اي ژنراتور توسط رله هاي حفاظتي وSDواحد خواهد بود.
قطع لحظه اي ژنراتور وSDواحد به هيچ وجه مناسب و مطلوب نبوده با صدمه به ژنراتور ضربه شديد به محور توربين و بروز ناپايداري در شبكه همراه مي باشد.به همين علت روش مناسب زمين نمودن نقطه نول با استفاده از مقاومت يا امپدانس محدود كننده جريان عيب مي باشد.خصوصيات روش فوق به شرح زير مي باشد.
۱-با بروز اولين اتصالي جريان خازني به ميزان ناچيز برقرار مي شود.
۲-جريان فاز-زمين برقرار شده توسط رله هاي حفاظتي تشخيص داده شده به منظور جلو گيري از ادامه برقراري جريان ناچيز فاز-زمين و صدمات ناشي از اتصالي دوم,امكان قطع كليد و جدا نمودن ژنراتور از شبكه فراهم مي شود.
۳-چنانچه مقدار مقاومت ناچيز انتخاب شود,آن چنان كه جريان فاز-زمين تا حدود۵۰-۴۰%جريان اتصالي سه فاز برقرار شود,مستلزم قطع لحظه اي ژنراتور وSDواحد خواهد بود كه مطلوب نبوده,با صدمات احتمالي مكانيكي و الكتريكي نظير انحراف محور(shift)صدمه به ديگ بخار,شيرهاي كنترل,اضافه ولتاژهاي گذرا با دامنه بالا و غيره همراه خواهد بود لذا مقدار جريان از طريق پيش بيني مقاومت مناسب در حداقل ممكن حفظ مي شود.به طور خلاصه اهميت ژنراتور در پايداري شبكه و اجتناب از قطع لحظه اي و SDآن,ايجاب مي نمايد تا نقطه نول ژنراتور از طريق امپدانس با مقاومت بالا به زمين وصل شده,در صورت بروز عيوب فاز-زمين در فاصله زماني قابل قبول ژنراتور به تدريج از مدار خارج و تحت تعمير قرار گيرد.زمين نمودن نقطه نول به شرح فوق آن چنان كه جريان عيب فاز-زمين از حدودA8-6
تجاوز ننمايد به عنوان زمين نمودن با امپدانس بالا يا (High Important Earthing)  موسوم مي باشد.هنگامي كه مقدار مقاومت به طور مناسب آن چنان انتخاب گردد كه جريان برقرار شده در پي اتصال فاز-زمين در حدودA100و بيشتر باشد,به عنوان زمين با امپدانس محدود ياLow Impedance Earthingموسوم مي باشد.به طور كلي زمين نمودن سيم پيچي هاي استاتور ژنراتورها با قدرت s>50MVAبا امپدانس يا مقاومت بالامزيت هاي زير را عرضه مي سازد.
۱-بروز اتصالي با برقراري جريان ناچيز چند آمپر همراه بوده,ايزولاسيون سيم پيچي ها در فاصله زماني محدود برقراري جريان عيب به مدت چند دقيقه با صدمه و خسارات قابل ملاحظه همراه نمي گردد.
۲-همزمان با بروز عيب و در فاصله زماني قابل قبول چند دقيقه,امكان تقليل جريان بار و جدا نمودن واحد از شبكه,بدون نياز به SDموجود مي باشد.
۳-به علت ناچيز بودن جريان عيب فاز-زمين تشخيص عيب توسط رله ديفرانسيل با حساسيت كافي امكان پذير نبوده,اين رله قابل ايتفاده نمي باشد به طور متقابل رله هاي مخصوص به منظور تشخيص عيب و ارسال آلارم ابداع شده,به كار برده مي شود.
با توجه به مزاياي زمين نمودن ژنراتور با استفاده از مقاومت بالا در واحدها با قدرت بيش ازMVA 50روش عمده اتصال سيم پيچي هاي استاتور و زمين نمودن نقطه نول آن را روش با امپدانس بالا تشكيل مي دهد.

روش هاي زمين نمودن ژنراتور با امپدانس بالا
زمين نمودن نقطه ژنراتورها در واحدها با قدرتS>30-80 MVAبا و يا كليد در خروجي با استفاده از امپدانس با مقاومت مناسب,آن چنان كه مقدار جريان برقرار شده تحت ولتاژ فاز-زمين دستگاه در حدودI<2-5 Aمحدود شود,به زمين نمودن با امپدانس بالا ياHigh Impedance Eathyموسوم مي باشد.برقراري جريان عيب به ميزان حداكثرA5مقدار مقاومت يا امپدانس بالغ بر۵-۲را ايجاب مي نمايد.روش هاي زمين نمودن با امپدانس بالا در استانداردهاي مختلف از جمله استاندارد امريكا تحت عنوان ANSI/IEEE-C37   101-1987شرح داده شده اند.در استاندارد فوق ضمن تشريح روشهاي مختلف زمين نمودن نقطه نول ژنراتور رله هاي حفاظتي مناسبت به منظور تشخيص عيوب فاز-زمين توصيه گرديده اند.
روشهاي مختلف زمين نمودن نقطه نول ژنراتور با امپدانس بالا در استاندارد فوق به شرح زير ارائه شده اند.
۱-روش ترانسفورماتورتوزيع:نصب ترانسفورماتور از نوع تك فاز,معمول در شبكه هاي توزيع,در نقطه نول و وصل مقاومت اهمي در ثانويه آن به عنوان مقاومت بار(شكل۳-۱)روش برآورد قدرت ترانسفورماتور و مقدار مناسب جريان اتصالي فاز-زمين و مقدار مقاومت مربوطه در استاندارد مورد اشاره ارائه شده است.مقدار مقاومت لازم است به طور مناسب آن چنان انتخاب شود كه پديده فر ورزنانس اضافه ولتاژ گذار ناشي از قطع و وصل كليد در نقطه نول ژنراتور محدود گشته احتمال بروز قوس فاز-زمين در نقطه نول موجود نباشد.مقدار مقاومت و قدرت ترانسفورماتور به طور مناسب پيش بيني مي شوند.آن چنان كه جريان اتصالي فاز-زمين از چند آمپر تجاوز ننمايد.به منظور تشخيص عيوب فاز-زمين از رله هاي حفاظتي توصيه شده استفاده مي شود.
۲-روش رزنانس:(پيش بيني مدار رزنانس)در اين روش نيز ترانسفورماتورتوزيع در نقطه نول ژنراتور بين نقطه نول و زمين نصب شده در ثانويه آن راكتور يا راكتانس قابل تنظيم به عنوان مدار بار وصل مي شود.راكتانس ژنراتور مقدار مناسب را دارا مي باشد آن چنان كه جريان القايي برقرار شده در پي عيوب فاز-زمين با جريان خازني سيم پيچي هاي ژنراتور برابر بودهبروز رزنانس را موجب گشته,امپدانس نزديك به بي نهايت را عرضه سازد.در اين حالت جريان عيب فاز-زمين تا ميزان۱-۵/۰ محدود مي شود.(شكل۴-۱)
۳-پيش بيني ترانسفورماتور زمين كننده ياEarthing  Transfoner:
با اتصال ستاره به ترمينالهاي خروجي ژنراتور:
در اين روش ترانسفورماتور زمين كننده(Earthing  Transfoner)مشابه ترانسفورماتور زمين كننده در ايستگاههاي فوق توزيع طبق شكل۵-۱به ترمينالهاي ژنراتور متصل شده,نقطه نول آن از طريق سيم پيچي اضافي يا سيم پيچي جهارم زمين مي شود.اين روش امروزه كمتر به كاربرده مي شود,اگر چه در نيروگاههاي متعدد در اروپا و امريكا اعمال شده است.روش فوق و استفاده از ترانسفورماتور زمين كننده مشابه روش زمين نمودن ترانسفورماتورها در طرف با اتصال مثلثدر ايستگاههاي فشار قوي مي باشد.خصوصيات الكتريكي هر روش ورله هاي محافظتي مناسب آنان به منظور تشخيص عيوب فاز-زمين شرح داده مي شوند.
زمين نمودن نقطه نول ژنراتورها با امپدانس بالا به روش ترانسفورماتور توزيع
در اين روش نقطه نول ژنراتور از طريق مقاومت با مقدار بالا تا حدود چند كيلو اهم زمين مي شود,مقاومت اهمي بين نقطه نول و زمين وصل نشده,بلكه در طرف ثانويه ترانسفورماتور تك فاز,نصب شده در نقطه نول موسوم به ترانسفورماتور توزيع وصل مي شود.ولتاژ طرف اول ترانسفورماتور توزيع معادل ولتاژ فاز-زمين ژنراتور و ولتاژ طرف ثانويه v300-200مي باشد,قدرت ترانسفورماتور يا قدرت مصرف شده در مقاومت ثانويه ترانسفورماتور توزيع در پي بروز اتصالي فاز-زمين لازم است طبق استاندارد آمريكا(ANSI/IEEE-C37-101)با قدرت حاصل از جريان خازني سيم پيچي هاي ژنراتور با بدنه كه در پي بروز عيب در قبال ولتاژ اسمي سيم پيچي ها برقرار مي گردد,برابر باشد.
در صورت اتصال يك فاز به زمين جريان عيب برقرار شده در نقطه اتصالي از دو مسير جداگانه برقرار مي شود,جريان خازنيIcاز خاصيت خازني سيم پيچي كه همواره برقرار بوده,و جريان اهمي INكه از نقطه نول برقرار مي شود,مجموع دو جريان فوق جريان عيب را تشكيل مي دهد,در اين صورت جريان عيب عبارت است از :
IF=IN+IC
انرژي مصرف شده مقاومت در نقطه نول بر حسبKWمعادل قدرت ظاهري مصرف شده جريان خازني ژنراتورIcدر راكتانس خازني قرار داده مي شود.انتخاب مقاومت به شرح فوق علاوه بر محدود ساختن جريان عيب ,دامنه اضافه ولتاژ هاي گذرا در نقطه نول را نيز نقليل مي دهد.انتخاب مقاومت كمتر از ميزان فوق موجب افزايش دامنه اضافه ولتاژ گذرا در نقطه نول خواهد گشت.همچنين كاهش مقدار مقاومت جريان عيب برقرار شده را فزوني بخشيده,انرژي حرارتي حاصل از جريان عيب افزايش يافته,صدمه بيشتر به ژنراتور را موجب مي شود.بنا براين انتخاب مقاومت آن چنان خواهد بود كه انرژي حرارتي حاصل از جريان در مقاومت اهمي نقطه نول با انرژي حرارتي حاصل از جريان خازني برابر باشد.بدين ترتيب جريان عيب فاز-زمين در محل عيب داراي دو مولفه برابر عمود بر يكديگر خازني و اهمي مي باشد كه مقدار جريان عيب    برابر هر مولفه مي باشد.
در صورت بروز عيب فاز-زمين و برقراري جريان اتصالي در مقاومت قدرتKVA5/31به مصرف مي رسد,مدت برقراري جريان عيب و مصرف قدرت فوق محدود بوده به مدت قابل قبول برقراري جريان توسط استاتور بستگي خواهد داشت.در فاصله زماني فوق بار ژنراتور كاهش داده شده,ژنراتور از مدار جدا مي شود.فاصله زماني برقراري جريان عيب فاز-زمين بر حسب نوع ژنراتور و واحد هاي رزرو شبكه فاصله زماني توقف آن در حدود يك دقيقه تا۲ ساعت تعيين شده است كه  فواصل زماني استاندارد به شرح۱,۵,۳۰دقيقه و۱و۲ ساعت را شامل مي شود.با توجه به مدت برقراري جريان عيب به شرح فوق قدرت ترانسفورماتور توزيع با استفاده از ضريب ارائه  شده كاهش داده مي شود.ضريب مناسب بر حسب مدت برقراري جريان عيب به شرح جدول ۱-۱ مي باشد.
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در صورت قطعی فاز در مدار تغذیه موتورهای سه فاز یا در اتصالات سیم پیچی استاتور موجب نامتعادلی جریان خط و ایجاد مولفه  منفی جیان در سیم پیچی موتور می گردد که بدترین نوع این حالت از نظر نامتعادلی نامتعادل شدن ولتاژ تغذیه موتور می باشد که منجر به ایجاد مولفه منفی جریان و در نتیجه بالا رفتن جریان در سیم پیچی موتور و تولیدات حرارت در سطح روتور می گردد که در صورت ازدیاد این جریان از میزان مجاز آن منجر به صدمه دیدن روتور می گردد لذا در موتورهای با قدرت زیاد که از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت می باشد می بایست حتی المقدرو در هنگام وقوع قطعی فاز در موتور آنرا از مدار خارج  تا  از صدمات احتمالی بعدی که ناشی از افزایش حرارت در اثر عبور جریان نامتعادل می باشد جلوگیری  نمود لذا  این فصل در ابتدا سعی نموده است قطعی  فاز در موتورها را هم از نظر قطعی فاز در  منبع تغذیه و هم در سیم پیچی (فاز) موتورها مورد بررسی قرار دهد و سپس با ارائه نحوه حفاظتهای مختلف مناسبترین رله جهت تشخیص (Phase fauure  ) قطعی فاز را با توجه به شرایط فنی واقتصادی معرفی نماید . 
هنگامیکه قطعی فازی در موتورهای اندوکسیونی یاسنکرون در منعب تغذیه با سیم پیچی موتور اتفاق می یافتد یک جریان شامل مولفه منفی در ماشین جاری خواهد شد که این جریان مولفه منفی در داخل ماشین میدانی ایجاد خواهد نمود که در جهت عکس چرخش ماشین عمل نموه و یک جریان زیاد فوکو در سطح روتور بوجود می آورد این جریان مولفه منفی موجب دوبرابر شدن فرکاس جریان روتور می گردد و در اثر جاری شدن جریان در سطح روتور و لبه های غیر مغناطیسی آن بعلت افت RI2 به سرعت باعث افزایش حرارت در ماشین می شود و اگر درجه حرارت از میزان حد مجاز ماشین فراتر رود و یا بیش از حد مجاز جریان مولفه منفی جاری شود هسته آهن روترو ذوب خواهد شد و به ساختمان آن خسارت وارد می شود ساده ترین قطعی فاز در موتور ها قطع یکی از فیوزهای موتور در اثر جریان ضربه ای ناشی از راه اندازی ممکن است باشد که موجب نامتعادلی ولتاژ خواهد شد و در این نامتعادلی ولتاژ هیچگونه ارتباطی بین مولفه مثبت جریان و مولفه منفی جریان نمی توان بین نمود و در اصل بستگی به میزان نامتعادل بودن ولتاژ همچنین نسبت مولفه های منفی به مولفه های مثبت ولتاژ در  ماشین دارد این نسبت می تواند از مدار معادل موتورهای اندوکسیونی بدست آید که در شکل زیر مدار متعادل مولفه مثبت و منفی در یک موتور اندوکسیونی سه فاز را هنگامیکه موتور دو فاز شده است را نشان می دهد . 
لازم به یادآویست که میزان مولفه  منفی جریان بستگی به میزان نامتعادلی ولتاژ با نسبت مولفه منفی امپدانس به مولفه مثبت امپدانس دارد که جهت میزان مولفه مثبت امپدانس ماشینها در لغزشهای مختلف و درحالت ایستاده و همچنین مولفه منفی امپدانس در لغزشهای مختلف و حتی درحالت سرعت نامی هنگامیکه لغزش کم باشد می توان از فرمولهای ذیل تعیین نمود : 
مولفه مثبت امپدانس در لغزشهای مختلف : 

مولفه مثبت امپدانس در حالت 
توقف (S= 1) 
مولفه  منفی امپدانس در لغزشهای مختلف : 
مولفه  منفی امپدانس در سرعت نامی هنگامیکه لغزش کوچک می باشد . 
از آنجائیکه در موتورهای اندوکسیونی میزان مقاومت تقریبا در مقابل راکتاس کوچک می باشد . منفی امپدانس در سرعت نامی تقریبا برابر مولفه مثبت امپدانس در حالت ایستاده می باشد Z 20 = Z10  و نسبت مولفه مثبت به مولفه منفی امپدانس ماشین در حالت سرعت  نامی می تواند تقریبا برابر جریان راه اندازی به جریان نامی باشد : 
به عنوان مثال در ماشینهایی که جریان راه اندازی آنها تقریبا ۶ برابر جریان نامی روتور می باشد در ۵% مولفه منفی ولتاژ تغذیه تقریبا به اندازه ( ۶) به میزان ۳۰% مولفه منفی جریان خواهیم داشت بنابراین جریان منفی در روتور ایجاد می کند که فرکانس موثر آن تقریبا دو برابر فرکانس نامی خواهد شد (۱۰۰H Z ) 
از آنجاییکه نسبت مقاومت AC روتور در فرکانس    به مولفه dc آن تحت گردش نامی معمولا بین ۳ تا ۶ برابر خواهد بود بنابراین مولفه منفی جریان بیشتری از مولفه مثبت ایجاد می نماید این نابرابری حرارت در طراحی رله ها می بایست به حساب آید که در آن جهت حفاظت مطمئنی را در مقابل نامتعادی داشته باشیم که از فرمول زیر بدست می آید: 

I1  : مولفه مثبت جریان تغذیه 
I2 : مولفه منفی جریان تغذیه 
Ieq : جریان عملکرد 
ضریب ۶ در فرمول فوق برای جریان I2 به علت انتخاب ستینک مناسب برای رله می باشد که  برای تماس موتور های می توان در نظر گرفت . 
قطعی فاز در موتورهای اندوکسیونی : 
مولفه منفی امپدان در موتورهای اندوکسیونی متاثر از میزان مولفه مثبت جریان در هنگام قطیع فاز می باشند بنابراین در هنگام وقوع خطا مولفه مثبت جریان کاهش یافته و در نتیجه موجب پایین آمدن گشتاور قدرت خروجی خواهد شد و همچنین لغزش افزایش ناچیزی می باید در نتیجه ضریب   کاهش و مولفه مثبت جریان افزایش می یابد و این تا جایی ادامه دارد که موتور بتوان گشتاور مورد نیاز بار را تامین نماید در چنین حالتی ممکن است لغزش ۵۰% تغییر نموده و در حالیکه سرعت ۰٫۵ %  تغییر یافته باشد برای تمام لغزشهای محدود بین ۰ تا ۱ مولفه منفی امپدانس بر اساس فاکتور   تغییرات ناچیزی می یابد یک روش قابل تخمین منظور نمودن قطعی فاز در هنگام وقوع خطا و قبل از وقوع خطا می باشد که در آنصورت ماکزیمم خطا ی جریان حدودا ۱۰% بار کامل می باشد جهت بررسی دقیقتر لازمست قطعی فاز در تغذیه ورودی موتوری با اتصال مثلث را مورد بررسی قرار دهیم هنگام وقوع قطعی فاز در فاز c منبع تغذیه درصد افزایش جریان سیم پیچی سالم A افزایش و میزان آن بیشتر از افزایش جریان در خط می باشد و در نتیجه رله ازدیاد جریان O/C  مطابق دیاگرام ذیل قادر به تشیص تکفازه شدن موتور نمی باشد لذا حفاظت مطمئنی را ارائه نخواهد داد وضعیت جریان خط و فاز برای اتصال موتورهای بصورت مثلث و هنگامیکه قطعی فاز در منبع تغذیه یا در سیم پیجی  فاز رخ دهد بصورت ذیل می باشد . 
چنانچه ملاحظه می شود جریان در فازها نامتعادل شده و یا نامتعادل شدن جریان در خطوط سه فاز زاویه فازها بعلت این قطعی به اندازه ۶۰ درجه جابجا می شوند و موجب افزایش جریان  فازهای سالم به میزان ۵۰% می گردد در این حالت رله جریان زاید تکفازه می تواند جریان در دو خط سیم پیچی استاتور را حفاظت نماید و همچنین رله جریان زیاد در خط سوم حفاظت کمکی را بعهده داشته باشد . 
لازم به یادآوریست مولفه منفی جریان نمی تواند سهمی در گشتاور داشته باشد و در حقیقت یک گشتاور منفی را بوجود خوهد آورد میزان این گشتاور مولفه منفی جریان حدوداد کمتر از ۰٫۵ گشتاور با ر می باشد هنگامیکه یک ولتاژ نامعادلی در حدود ۱۰% وجود داشته باشد ) اثرات مولفه منفی بیشتر در افزایش تلفات موتور نقش دارد (تلفات مس ) بنابراین منجر به کاهش قدرت خروجی موتور می گردد که از ایجاد این حرارت در سیم پیچی بعلت مسائل اشاره شده در فوق دقیقا می بایست خود داری نمود . 
بررسی حالت تکفازه شدن موتورها در وضعیت های مختلف 
هنگامیکه موتورهای سه فاز تکفازه یم شوند مسائل الکتریکی و مکانیکی مختلفی بروز خواهند نمود که در سه حالت بارکامل بدون بار حالت و راه اندازی به شرح ذیل می باشد : 
۱- حالت بار کامل : 
جریان در یکی از فازها مشخصا به صفر می رسد 
سرعت افزایش ناچیزی می یابد . 
ضریب قدرت کاهش می یابد 
مولفه مثبت امپدانس کاهش قابل ملاحظه ای می یابد 
مولفه منفی امپدانس در سرعت نامی ثابت می ماند 
جریانی با فرکانس دوبل (۱۰۰ HZ ) در روتور ظاهر می گردد 
مقاومت مولفه منفی افزایش و اثرات پوستی ظاهر می گردد . 
جریان فازها بیشتر از جریان فازها در حالیکه موتور تکفازه شده است خواهد شد 
مولفه منفی ولتاژ در موتور ایجاد می گرد د 
جریان مولفه منفی از صفر تا جریان نامی یا حتی بیشتر افزایش می یابد 
گشتاور FULL OUT  ایجاد شده وکمتر از گشتاور FULL OUT   هنگام بار کامل می باشد . 
تلفات  روتور در حدود ۵ الی ۶ برابر حالت نرمال خود می گردد 
تلفاس مس استاتور بیش از ۳ برابر از موتور و فازه ای می باشد که بصورت ستاره بسته شده است. 
۲- حالت بار ناچیز 
– قطعی فاز در موتورهایسه فاز با بار ناچیز تقریبا مطابق با حالت بار کامل اشاره شده در فوق می باشد . 
۳- در حالت استارت 
– جریان راه اندازی ۸۶% جریان راه اندازی حالت نرمال در فازهای سالم خواهد بود . 
– مولفه منفی امپدانس برابر مولفه مثبت امپدانس موتور می باشد . 
-گشتاور مولفه مثبت براب گشتاور مولفه منفی می باشد . 
– مجموع تلفات مس ۵۰ تا ۷۰% تلفات هنگام راه اندازی می باشد . 
– مولفه منفی جریان ۵۰% جریان راه اندازی در حالت نرمال خواهد بود . 
– مولفه منفی ولتاژ برابر مولفه مثبت ولتاژ می گردد . 
مقایسه قطع شدن فاز در موتورهای بار تورسیم پیچی شده و قفسه ای 
جهت حفاظت موتورها با روتورسیم پیچی شده در برابر قطعی فاز می بایست توجه بیشتری به آنها نسبت به موتورهای روتورقفه ای مبذول داشت زیرا که نسبت  جریان راه اندازی به جریان بار کامل ارتباطی با مولفه صنفی امپدانس نداشته و میزان مولفه مثبت جریان تخمین زده شده در هنگام وقوع قطع شدگی فاز معمولا ثابت می باشد و تنها عاملی که در این مقایسه حائز اهمیت می باشد این است که تمرکز حرارت در موتورهای باروتور سیم پیچی شده در مقایسه با روتور قفه ای به میزانی می باشد که موجب وقوع شکست عایقی در روتور و صدمه دیدن آن خواهد شد و این زمان در موتورهای اندوکسیونی نصف زمان موتور مشابه خود باروتور قفسه ای می باشد لذا این زمان در اینگونه موتورها از اهمیت خاصی در هنگام حفاظت برخوردار می باشد. 
روشهای مختلف حفاظت : 
جهت حفاظت موتورهای اندوکسیونی و سنکرون در مقابل قطعی فاز شرح ذیل می باشد: 
۱- رله تعادل فاز ها Phase blanc relay  
رله تعادل فازها جهت تشخیص قطعی فاز در یک موتور یا گروهی از موتورها بکار می رود و این رله هنگامی عمل می نماید که نامتعادلی جریان خط بیشتر از جریانی که موتور تحت گردش نامی یا نامتعادلی در ولتاژ تغذیه خود می تواند کار نماید بدون آنکه آسیبی به آن برسد معایب این رله به شرح ذیل می باشد : 
این رله بر اسا س اختلاف جریان در خط عمل نموده ومیزان اختلاف جریان در فازهای موتور را نمی بیند . 
رله فوق بدون توجه به در نظر گرفتن جریان مولفه منفی که عامل اصلی حرارت در سطح روتور موتوری که تحت این نامتعادلی کار می کند عمل نمود . 
بازاء کوچکترین نامتعادلی در جریان خط یا بعلت قطع شدگی فاز عمل می نماید . 
۲- رله مولفه منفی جریان زیاد لحظه ای instantaonus neqative sequencc over current  این رله با فیلتر نمودن مولفه های منفی جریان و در صورت افزایش این مولفه  از مقدار تنظیم شده عمل می نماید این رله محدودیت در مقابل حفاظت موتورها در برابر قطع شدگی فاز دار دو بیشتر برای حفاظت ژنراتورها در مقابل اتصالهایی که منجر به متعادل شدن جریان و یا بههر علتی که منجر به جاری شدن مولفه منفی جریان که بیشتر از جریان نمی باشد بکار برده می شود . 
۳- رله جریان زیاد ovcr current relay with the delay  
این رله برای حفاظت موتورهای در مقابل ازدیاد جریان ناشی از بار زیاد و یا در صورت وقوع اتصالهای مختلف در موتورها بکار برده ی می شود و بر طبق استاندارد NEC می بایست  این رله اضافه بار را برای هر فاز موتور یا حداقل برای دو فاز از موتور بکار برده شود زیرا در صورت قطع شدن یکی از فازهای منبع تغذیه موتوری که متصل به ترانس قدرت یا اتصال مثلث – ستاره پدید آید جریان سه فاز موتور بصورت ۱: ۱: ۲ خواهد بود که در یکی از فازها ممکن است جریان دو برابر شود و در آنصورت موتور بدون حفاظت خواهد ماند لذا بکار بردن حداقل دو رله اضافه بار برای موتورهای پرقدرت ضروری می باشد . 
همانطور که در صفحات قبل مطرح گردید در صورتیکه یکی از فازهای منبع تغذیه موتوری یا اتصال مثلث قطع گردد و درصد افزایش جریان در سیم پیچی مربوط به دو سیم پیچ سالم بیشتر از افزایش جریان در خط می باشد و در نتیجه رله جریان زیاد o/c برای تکفازه شدن نمی تواند حفاظت کاملا مطمئنی را برای موتورهای پرقدرت انجام دهد . 
۴- رله حرارتی thermal relay  
موتورهای سه فاز در اثر بار زیاد از حد موتور و یا ناشی از نامتعادلی ولتاژ جریان زیادی از شبکه کشیده می شود که جهت حفاظت آن می توان از سه نوع رله حرارتی که بشرح ذیل می باشد استفاده نمودار اولین نوع آن پل و ستون که از مقاومتهای حرارتی RTD  که در شیارهای استاتور تعبیه می کردند می باشد و هنگامیکه میزان حرارت تشخیص داده شده توسط RTD  بالا رو مقاومت آن افزایش و موجب نامتعادلی در پل میگردد و گشتاور ایجاد شده نیز موجب عملکرد رله خواهد بود همانطور که در شکل ذیل مشاهده می شود این پل از طریق ترانسفورماتور AC  تغذیه می شود . 
نوع دیگر رله حرارتی از نوع CP  می باشد که بر خلاف نوع اول از دومقاومت RTD  تشکیل شده است و جریان عبوریاز یک فاز ماشین انرژی لازم پل را تامین می نماید رله مزبور هنگامیکه درجه حرارت سیم پیچ استاتور به اندازه ای بالا بود که جریان ناشی از مقاومتهای حرارتی بیشتر از میزان جریان عبور نموده از طریق ترانس جریان باشد رله مربوط عمل نموده و کنتاکتهای آن بسته خواهد شد . 
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سیم پیچ ترانسها اغلب از جنس مس یا آلومینیم انتخاب می شود سیم پیچهای ترانسهای كوچك را معمولاً روی قرقره می پیچند جنس قرقره ها اغلب از ترموپلاست است . در اصل بیشترین درصد اشكالات ترانسها در این قسمت نقش اصلی را ایفا می كند . سیم پیچها در كل به دو صورت هستند . نواری ، كه غیر قابل تعمیر می باشند یا به صورت طبقه طبقه می باشند كه به آنها دیسكی هم گفته می شود و قابل تعمیر هستند . سیم های به كار برده شده در ترانسها ، بسته به قدرت آنها تغییر می كنند مثلاً در قدرتهای پایین و متوسط از سیم های با سطح مقطع كوچك و گرد استفاده می شود . در ترانس هایی با قدرت بالااز شمشهایی با سطح مقطع مربعی و یا نواری استفاده می شود .
نحوه ی قرار گرفتن سیم پیچ ها
معمولاً در ترانسها قدرت ، ابتدا سیم پیچ ثانویه یا فشار ضعیف پیچیده می شود و سپس سیم پیچ اولیه یا فشار قوی پیچیده می شود . این كار به خاطر این است كه در صورت اتصالی ، سیم پیچ فشار قوی از هسته و اتصال به بدنه دور بماند و همچنین از بالا رفتن شدت میدان میان سیم پیچ اولیه و هسته جلوگیری شود .
نحوه ی اتصال سیم پیچ ها
در ترانسهای سه فاز بسته به شریط بارگیری ترانس ، اتصال سیم پیچ ها را تعیین می كنند . انواع اتصالات به شرح زیر می باشند :
۱-           اتصال ستاره – ستاره (Y-y)
۲-           اتصال ستاره – مثلث(Y-d)
۳-           اتصال مثلث – ستاره (D-y)
۴-           اتصال مثلث – مثلث (D-d)
۵-           ستاره – زیكزاك (Y-z)
در میان اتصالات بالا فقط از یكی از آنها نمی توان در سیستم توزیع استفاده كرد . و آن هم اتصال ستاره – ستاره می باشد . در این اتصال ، در صورتی كه ترانس به صورت نا متقارن زیر بار رود ترانس می سوزد . علت این امر این است كه ، هنگامی كه از یك فاز به یك ترانس ستاره – ستاره جریان بیشتری كشیده شود در هسته شار بیشتری تولید می شود و هسته فوراً اشباع می شود و باعث گرم كردن بیش از حد می شود. از سوی دیگر هم برگشت این جریان از دو بازوی دیگر این ترانس می باشد و بر بازوهای دیگر هم تأثیر می گذارد . در چنین مواردی سع می شود در اولیه از اتصال مثلث استفاده شود . و در مواردی كه استفاده از اتصال مثلث غیر ممكن باشد از اتصال زیكزاك در ثانویه ی آن ترانس استفاده می شود تا بر روی دو بازوی ترانس در صورت نامتقارن بودن توزیع شود .
موتور الکتریکی، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته‌است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکترواستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.
ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای، چرخانه (روتور) به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله‌ای معین از محور چرخانه به چرخانه اعمال می‌شود، می‌گردد.
اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستنند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه یا روتور و بخش ثابت ایستانه یا استاتور خوانده می‌شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده‌است. گر چه این قاب اغلب آرمیچر خوانده می‌شود، اما این واژه عموماً به غلط بکار برده می‌شود. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می‌شود یا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد می‌شود. با توجه به طراحی ماشین، هر کدام از بخش‌های چرخانه یا ایستانه می‌توانند به عنوان آرمیچر باشند. برای ساختن موتورهایی بسیار ساده کیتهایی را در مدارس استفاده می‌کنند.

یکی از اولین موتورهای دوار، اگر نگوییم اولین، توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرف جیوه غوطه‌ور بود، می‌شد. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتی که جریانی از سیم عبور می‌کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می‌آمد و نشان می‌داد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایره‌ای اطراف سیم می‌شود. این موتور اغلب در کلاس‌های فیزیک مدارس نشان داده می‌شود، اما گاه بجای ماده سمی جیوه، از آب نمک استفاده می‌شود.
موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمی‌چری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتورسیکل دو بار برعکس می‌کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه‌ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچ‌های موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی، بستگی دارد. جهت جریان الکتریکی را در هر
سرعت موتور جریان مستقیم وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپ‌ها (نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم‌پیچ) در سیم‌پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می‌شود. بدلیل اینکه این نوع از موتور می‌تواند در سرعت‌های پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای کششی نظیر لوکوموتیوها استفاده می‌کنند.
اما به هرحال در طراحی کلاسیک محدودیت‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از نیاز به جاروبکهایی برای اتصال به کموتاتور است. سایش جاروبک‌ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبک‌ها می‌بایست محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. این مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می‌روند، با قرار دادن آهنرباهای دائم در داخل و سیم پیچ‌ها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سیم پیچی موتور(انواع موتورهاو دستگاه ها)-خرید اینترنتی تحقیق سیم پیچی موتور(انواع موتورهاو دستگاه ها)-دانلود رایگان مقاله سیم پیچی موتور(انواع موتورهاو دستگاه ها)-تحقیق سیم پیچی موتور(انواع موتورهاو دستگاه ها)

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته‌است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند
موتورهای Dc
یکی از اولین موتورهای دوار، اگر نگوییم اولین، توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرف جیوه غوطه‌ور بود، می‌شد. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتی که جریانی از سیم عبور می‌کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می‌آمد و نشان می‌داد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایره‌ای اطراف سیم می‌شود. این موتور اغلب در کلاس‌های فیزیک مدارس نشان داده می‌شود، اما گاه بجای ماده سمی جیوه، از آب نمک استفاده می‌شود.
موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمی‌چری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می‌کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه‌ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچ‌های موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی، بستگی دارد.
سرعت موتور جریان مستقیم وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپ‌ها (نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم‌پیچ) در سیم‌پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می‌شود. بدلیل اینکه این نوع از موتور می‌تواند در سرعت‌های پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای کششی نظیر لوکوموتیوها استفاده می‌کنند.
اما به هرحال در طراحی کلاسیک محدودیت‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از نیاز به جاروبکهایی برای اتصال به کموتاتور است. سایش جاروبک‌ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبک‌ها می‌بایست محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. این مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می‌روند، با قرار دادن آهنرباهای دائم در داخل و سیم پیچ‌ها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.
موتورهای میدان سیم پیچی شده
آهنرباهای دائم در بیرونی یک موتور DC را می‌توان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. با تغییر جریان میدان (سیم پیچی روی آهنربای الکتریکی) می‌توانیم نسبت سرعت/گشتاور موتور را تغییر دهیم. اگر سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور بالای کم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک موتور سرعت بالا با گشتاور کم خواهیم داشت. می‌توانیم برای بدست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همان میزان کمتر، جریان میدان را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای کشش الکتریکی و بسیاری از کاربردهای مشابه آن ایده‌آل است و کاربرد این تکنیک می‌تواند منجر به حذف تجهیزات یک جعبه دنده متغیر مکانیکی شود.
موتورهای یونیورسال
یکی از انواع موتورهای DC میدان سیم پیچی شده موتور یونیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده‌است که این موتورها را می‌توان هم با جریان DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه جریان متناوب کار می‌کنند. اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و در میدانهای مغناطیسی منتجه) هم‌زمان تغییر می‌کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان متناوب سازگاری داشته باشد (امپدانس/راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتور نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل DC خالص خواهد بود.
مزیت این موتورها این است که می‌توان تغذیه AC را روی موتورهایی که دارای مشخصه‌های نوعی موتورهای DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعت‌های بالا هستند. جنبه منفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می‌شود و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می‌شوند، اما عمومی‌ترین موتورهای AC در دستگاه‌هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.


موتورهای AC
موتورهای AC تک فاز
معمول ترین موتور تک فاز موتور هم‌زمان قطب چاکدار است، که اغلب در دستگاه‌هایی بکار می‌رود که گشتاور پایین نیاز دارند، نظیر پنکه‌های برقی، تندپزها (اجاقهای ماکروویو) و دیگر لوازم خانگی کوچک. نوع دیگر موتور AC تک فاز موتور القایی است، که اغلب در لوازم بزرگ نظیر ماشین لباسشویی و خشک کن لباس بکار می‌رود. عموماً این موتورها می‌توانند گشتاور راه اندازی بزرگ‌تری را با استفاده از یک سیم پیچ راه انداز به همراه یک خازن راه انداز و یک کلید گریز از مرکز، ایجاد کنند.
هنگام راه اندازی، خازن و سیم پیچ راه اندازی از طریق یک دسته از کنتاکت‌های تحت فشار فنر روی کلید گریز از مرکز دوار، به منبع برق متصل می‌شوند. خازن به افزایش گشتاور راه اندازی موتور کمک می‌کند. هنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده، دسته کنتاکت‌ها فعال می‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در این هنگام موتور تنها با سیم پیچ اصلی عمل می‌کند.
موتورهای تک فاز از نظر نوع راه اندازی به انواع موتور با فاز شکسته، موتور با خازن موقت، موتور با خازن موقت و خازن دایم، موتور یونیورسال، موتور با قطب چاکدار تقسیم بندی می‌شوند.
در میان موتورهای تک فاز موتور انیورسال که در وسایل خانگی مثل جارو برقی و چرخ گوشت کاربرد دارند از گشتاور و سرعت بالایی برخوردار هستند.
موتورهای AC سه فاز
برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از موتورهای القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می‌شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان، استفاده می‌کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادی‌های مسی است که در فولاد قرار داده شده‌اند. از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی ها القای جریان می‌کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می‌شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید.
این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است. برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از بسامد منبع تغذیه اعمالی به موتور، بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کننده‌های در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است. به سیم پیچهای روتور جریان میدان جدایی اعمال می‌شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در موتور هم‌زمان وجود دارد، موتور به صورت هم‌زمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز، به گردش در می‌آید. موتورهای هم‌زمان (سنکرون) را می‌توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد.
سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش، یا اختلاف در سرعت چرخش بین چرخانه و میدان ایستانه، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند. تغییر سرعت در این نوع از موتورها را می‌توان با داشتن دسته سیم پیچها یا قطبهایی در موتور که با روشن و خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می‌کند، ممکن ساخت. به هر حال با پیشرفت الکترونیک قدرت می‌توانیم با تغییر دادن بسامد منبع تغذیه، کنترل یکنواخت تری بر روی سرعت موتورها داشته باشیم.
موتورهای پله‌ای
نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله‌ای است، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و خاموش می‌شوند، کنترل می‌شود. یک موتور پله‌ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یک سلونوئید است. موتورهای پله‌ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده‌ای در حالتهای موقعیتی معینی قرار می‌گیرند، اما موتورهای پله‌ای نسبتاً کنترل شده، می‌توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله‌ای کنترل شده با رایانه یکی از فرم های سیستم‌های تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان یار باشند .
موتورهای خطی
یک موتور خطی اساساً یک موتور الکتریکی است که از حالت دوار در آمده تا بجای اینکه یک گشتاور (چرخش) گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش، بوجود آورد. موتورهای خطی اغلب موتورهای القایی یا پله‌ای هستند. می‌توانید یک موتور خطی را در یک قطار سریع السیر مگلو مشاهده کنید که در آن قطار روی زمین پرواز می‌کند. نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله‌ای است، که در آن یک روتور درونی ، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و خاموش می‌شوند، کنترل می‌شود. یک موتور پله‌ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یک سلونوئید است. موتورهای پله‌ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده‌ای در حالت های موقعیتی معینی قرار می‌گیرند، اما موتورهای پله‌ای نسبتاً کنترل شده، می‌توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله‌ای کنترل شده با کامپیوتر یکی از فرم های سیستم‌های تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان یار باشند.
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آي‌سي يا مدار مجتمع : عبارت است از مدار الكترونيكي كاملي كه بصورت مجتمع در تراشه‌اي نيمه‌هادي گردآوري شده و در قالبي چند پايه قرار گرفته باشد 
مقاومت : بعنوان محدود كننده وبراي تقسيم جريان مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
LED يا ديود نوري : دو پاية مثبت و منفي دارد و معمولاً پاية مثبت (آند) كمي بلندتر از پاية منفي (كاتد)  مي‌باشد .
۷-Segment : نمايشگر هفت قسمتي در واقع وسيله‌اي است كه از قطعه فتوالكتريك مستقل مانند LED يا كريستال مايع تشكيل شده است . با فعّال كردن تركيبات مختلفي از اين قطعات مي‌توان اعداد صفر تا ۹ و حروف A تا F را نمايش داد.
آي‌سي ۷۴۰۰ : اين آي‌سي شامل چهار گيت NAND دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر باشد خروجي يك خواهد بود و اگر هر دو ورودي يك شوند خروجي صفر خواهد بود تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي               آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد 
آي‌سي ۷۴۰۲ : اين آي‌سي شامل چهار گيت NOR دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اكر يكي از ورودي‌ها يك شود خروجي آن صفر مي‌شود و اگر هر دو ورودي صفر شوند ، خروجي آن يك مي‌شود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي               آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد 
آي‌سي ۷۴۰۴ : اين آي‌سي شامل شش گيت NOT مي‌باشد . از تمام اين شش Invert مي‌توان بصورت جداگانه استفاده كرد . در هر گيت Invert اگر ورودي صفر باشد خروجي يك خواهد بود و اگر ورودي يك شود خروجي صفر خواهد بود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد .
آي‌سي ۷۴۰۸ : اين آي‌سي شامل چهار گيت AND دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها يا هر دو ورودي صفر باشد خروجي صفر خواهد بود و اگر هر دو ورودي يك شوند خروجي يك خواهد بود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۵ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي آن ۱۶ ميلي آمپر مي‌باشد .
آي‌سي ۷۴۱۰ : اين آي‌سي شامل سه گيت NAND سه ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر شود خروجي يك خواهد شد و اگر تمامي ورودي‌ها يك شوند خروجي خروجي صفر خواهد بو
آي‌سي ۷۴۱۱ : اين آي‌سي شامل سه گيت AND سه ورودي مي‌باشد كه از هر كدام اين آي‌سي‌ها مي‌توان بصورت مستقل استفاده كرد . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها يا بيشتر از يكي از آنها صفر باشد خروجي صفر مي‌شود در صورتي كه ورودي‌ها يك باشند ، خروجي يك مي‌شود 
آي‌سي ۷۴۲۰ : اين آي‌سي شامل دو گيت NAND چهار ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر باشد ، خروجي يك خواهد شد و اگر تمامي ورودي‌ها يك شوند ، خروجي صفر خواهد شد .
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز :
از نظر ساختمان اين موتور كمابيش شبيه موتور القاء چند فاز است جز اينكه :
۱- استاتور آن با سيم پيچي يكفاز مجهز شده است .
۲- يك كليد گريز از مركز در بعضي موتور بكار رفته تا سيم پيچي راه اندازي را از مدار خارج كند . وقتي سيم پيچي استاتور از منبع يكفاز تغذيه مي شود ، شاري ( ميدان ) توليد مي شود كه فقط متناوب است يعني فقط در طول يك محور فضا متناوب است . اين شار بطور سنكرون نمي چرخد بر خلاف استاتوري كه با منبع دو فاز يا سه فاز تغذيه مي شود . شار متناوب يا ضرباني نمي تواند رتور قفس سنجابي را بگردش در آورد ( فقط شار گردان ميتواند ) باين ترتيب موتور يكفاز خودش مي تواند راه بيفتد .
بعد از مدت زماني A و  Bباندازه   و   طبق شكل (b) 1 بچرخيده اند و فشار نتيجه آنها چنين خواهد بود :
پس از گذشت يك ربع سيكل گردش شارهاي A و B طبق شكل (c)1 در خلاف جهت يكديگر شده بطوريكه شار منتجر صفر است .
بعد از نيم سيكل شارهاي A و B نتيجه   دارند . بعد از سه ربع سيكل مجدداً نتيجه آنها فر مي شود شكل (c) 1 و بهمين ترتيب . اگر مقادير شار نتيجه را بر حسي   بين صفر تا ْ۳۶۰ رسم كنيم منحني شكل ۲ بدست مي آيد با اين ترتيب مي توان شار متناوبي را بدو شار دوار بادامنه نصف با سرعت سنكرون در جهات مخالف تجزيه كرد . با يد يا اوري كرد كه اگر نقوش رتور s نسبت به شار دوار راستگرد s باشد دوار چپ گرد (s-2) خواهد بود .

هر يك از دو مولفه شار كه دور استاتور ميچرخند رتور را قطع كرده و هر كدام در رتور نيروي محركه الكتريكي القاء كرده و كوپل توليد مينايند . واضح است كه اين دو كوپل راست گرد و چپ گرد نام دارند ) در جهات مخالفند و بنابراين كوپل  نتيجه طبق شكل ۳ برابر اختلاف اين دوكوپل است .
اثبات: اگر N سرعت رتورباشد لغزش نسبت به شار دوار راستگرد:
 
شار چپ گرد درخلاف جهت گردش رتور ميچرخدلغزش نسبت به شار چپ گرد:
 
اما اگر رتور چنين ماشيني را با دست ( يا با موتورهاي كوچكي ) راه بيندازيم ( در هر جهتي سپس بلافاصله كوپل بالا رفته و موتور شتاب ميگيرد تا بسرعت نهائي خود برسد ( جز اينكه اعمال شده خيلي زياد باشد ) .
اين عملكرد بخصوص موتور كفاز را مي توان بدو طريق استدلال كرد :
۱- با تئوري دو ميدان يا ميدان دوبل گردان
۲- با موتوري ميدان صليبي
دراينجا تئوري اول را مختصراً بحث مي نمائيم:
۱-۱-۱- تئوري ميدان دوگانه دوار
اين تئوري با استفاده از اين قانون كه يك كميت متناوب تك محور ( تك امتداد ) را مي توان با دو بردار نصف مقدار كه در خلاف جهت يكديگر ميچرخد جايگزين كرد بيان مي شود . طبق اين قانون يك شار متناوب سينوسي را مي توان با دو شار گردان ( دورا ) نشان داد كه مقدار هر كدام نصف مقدار شار متناوب بوده و هر كدام با سرعت سنكرون   در جهات مخالف ميچرخند .
چنانكه شكل (a)1 نشان ميدهد شار متناوب داراي مقدار ماكزيمم   بوده و مولفه هاي A و B آن معادل   است كه در جهت ساعت و خلاف ساعت ميچرخند .
حال قدرت توليدي توسط رتور :
 
اگر N سرعت رتور باشد كوپل توليدي :
 
بنابراين كوپلهاي راست گرد و چپ گرد عبارتند از :
 
به وات سنكرون   به وات سنكرون  
كوپل مجموعه ( نتيجه )  
شكل ۳ اين دو كوپل و كوپل نتيجه را براي لغزشهاي بين صفر تا ۲+ نشان ميدهد . در حال سكون ۱=s و ۱=s-2 بنابراين مقدار اين دو كوپل مساوي بوده و د رخلاف جهت يكديگرند و در نتيجه كوپل مجموعه صفر است باين ترتيب موتور يكفاز كوپل راه اندازي ندارد .
اگر رتور را قدري بچرخانيم مثلاً در جهت ساعت كوپل راست گرد رو با افزايش راست گرد  رو با افزايش گذاشته و كوپل چپ گرد رو بكاهش ميگذارد بنابراين كوپل نتيجه در جهت ساعت مقداري خواهد داشت كه موتور را تا سرعت كامل شتاب خواهد داد .

۱-۱-۲- تئوري ميدانهاي متقاطع (صليبي)
توسط اين تئوري ميتوان ثابت كرد كه چرا موتور تكفاز بدون سيم پيچ راه انداز اگر به شبكه تك فاز متصل شود گشتاور استارت آن برابر با صفر است ( TS=0)
فرض مي كنيم كه روتور در حال سكون است و سيم پيچ استاتور موتور تكفاز به يك منبع تك فاز متصل باشد كه در اين حالت يك ميدان ساكن متغيير مانند يك ترانسفورماتور در آن بوجود مي آيد و يك ولتاژ در مفتولهاي روتور القاء ميشود ( مانند ثانويه ترانسفورماتور) كه جهت ولتاژ القايي در روتور ۱۸۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ولتاژ اعمالي به استاتور دارد ( طبق قانون لنز) حال اگر جهت ميدانهاي اين دو سيم پيچ را رسم كنيد توسط قانون دست راست سيم پيچ ها مطابق شكل ۱ دو ميدان ۱۸۰ درجه اختلاف دارند پس يكديگر را تضعيف كرده و فقط رتور لرزش ميكند و هيچگونه چرخشي در آن مشاهده نميشود. حال اگر رتور را به هر وسيله اي در يك جهت خاص بگردانيم , در رتور علاوه بر ولتاژ القايي ترانسفورماتوري , هاديهاي ديگري نيز ميدان استاتور را قطع مي كنند پس حال جمع دو ميدان رتور بگونه اي ميشود كه ديگر با ميدان استاتور ۱۸۰ درجه اختلاف فاز ندارد پس رتور در آن جهت شروع بگردش ميكند مطابق شكل ۲ . به ديگر سخن اينكه در اين حالت در رتور هم ولتاژ القايي ترانسفورماتوري داريم و هم ولتاژ القايي گردشي. البته برآيند اين دو ميدان ( القايي و گردشي) ممكن است ۹۰ درجه كامل نباشد ولي به هر مقدار كه باشد باعث گردش رتور ميشود ( هر قدر به ۹۰ نزديك باشد رتور سريعتر دور ميگيرد)

۱-۲- موتور القاء يكفاز با راه انداز خودبخود
چنانكه بحث شدموتور القاء يكفاز كوپل راه اندازي ندارد.
براي برطرف كردن اين عيب و تبديل آن به موتور با راه اندازي خود بخود موتور را موقتاً در اثناي راه اندازي به دو فاز تبديل مي كنيم. براي اين منظور استاتورموتور يكفاز را به يك سيم پيچي اضافي بنام سيم پيچي راه انداز (يا كمكي) مجهز مي كنيم دو سيم پيچ راه انداز و اصلي ْ۹۰ الكتريكي فاصله دارند و طبق شكل ۴ به منبع يكفاز بطور موازي وصل شده اند.
سعي مي شود كه اختلاف فاز بين جريان هاي دو سيم پيچي استاتور خيلي بزرگ باشد (مقدار ايده آلْ۹۰) باين ترتيب موتور مانند موتور دو فاز عمل خواهد كرد. اين دو سيم پيچي ميدان دواري توليد مي كنند و موتور خود به خود راه مي افتد.
روش هاي زيادي براي ايجاد اختلاف فاز لازم بين جريانهاي اين دو سيم پيچي موجود است :
۱٫ در موتور القاء يكفاز انشعابي :
طبق شكل ۵ سيم پيچ اصلي مقاومت اهمي كم و مقاومت القايي زياد دارد در حالي كه سيم پيچ راه اندازي مقاومت اهمي زياد و مقاومت القايي كمي دارد. مقاومت اهمي سيم پيچ راه اندازي را مي توان با اتصال يك مقاومت بزرگ R بطور سري با آن يا با انتخاب سيم نازك مسي براي سيم پيچي راه اندازي بالا برد.
باين ترتيب طبق شكلb 5 جريان   سيم پيچ راه اندازي نسبت به ولتاژ اعمال شده باندازه زاويه كوچكي پس فاز دارد در حالي كه جريان   سيم پيچ اصلي نسبت به ولتاژ v با زاويه بزرگتري عقب افتادگي پيدا مي كند.
زاويه فاز بين  و تا حد امكان بزرگ مي شود زيرا كوپل راه اندازي موتور القاء يك فاز انشعابي متناسب با   است يك كليد گريز از مركز S بطور سري با سيم پيچي راه اندازي وصل مي شود اين كليد در داخل موتور قرار دارد عمل آن قطع كردن خودكار سيم پيچي راه اندازي از منبع در هنگامي است كه موتور به ۷۰تا ۸۰ درصد سرعت نامي رسيده باشد.
در موتور هايي كه محكم در واحد هاي سرد كننده سرپوشيده قرار گرفته اند بجاي كليد گريز از مركز داخلي يك رله الكترو مغناطيسي بكار مي رود چنانكه در شكل ۶ ديده مي شود بوبين رله بطور سري با سيم پيچ اصلي وصل شده و يك جفت كنتاكت باز در مدار سيم پيچي راه اندازي قرار گرفته است . در ابتداي راه اندازي كه    بزرگ است كنتاكتهاي رله بسته شده و اجازه مي دهد  از سيم پيچ راه اندازي عبور كرده و موتور شروع بكار مي كند بعد از اينكه موتور به سرعت ۷۵ درصد سرعت بار كامل خود رسيد   بمقداري افت مي كند كه كنتاكتها باز مي شوند
يك نمونه از مشخصه كوپل – سرعت چنين موتوري در شكل ۷ نشان داده شده است چنانكه ديده مي شود كوپل راه انداز ۱۵۰تا ۲۰۰درصد كوپل بار كامل بوده در حالي كه جريان راه اندازي ۶ تا ۸ برابر جريان بار كامل است . اين موتور ها نسبت به موتورهايي با راه انداز خازني گران قيمت ترجيح داده مي شود . موارد استعمال آنها عبارتند از بادبزن ، دمنده ، 
پمپ ها و جدا كننده هاي گريز از مركز 
ماشين هاي پلي كپي ، يخچال هاي خانگي ، بخاريها و غيره اندازه هاي معمول موتور يكفاز از    تا  اسب بخار با سرعت هاي از ۳۴۵۰ تا ۸۶۵ دور بردقيقه مي باشد .

چنانكه از شكل ۸ برمي ايد جهت گردش چنين موتورهايي را مي توان با معكوس كردن يكي از دو سيم پيچي استاتور (نه هردو) عوض كرد . براي اين منظور ۴ سر از موتور بيرون آورده مي شود در شكل ۹ دو سر سيم پيچي راه انداز عوض شده است.
تنظيم سرعت موتورهاي القاء يكفاز انشعابي استاندارد تقريباً مشابه موتورهاي سه فاز است . سرعت اين موتورها از حالت بي بار تا بار كامل در حدود ۲تا ۵% تغيير مي كند باين دليل چنين موتورها را معمولاً با سرعت تقريباً ثابت قلمداد مي كنند.
يادداشت:
چنين موتورهايي را براي تمايز دادن از موتورهاي القاء با راه انداز خازني كه بعداً مورد بحث قرار مي گيرد بعضاً موتور القاء يكفاز انشعابي با راه انداز مقاومتي مي نامند.

۱-۳- موتورهاي القاء با راه انداز خازني
در اين موتورها اختلاف فاز لازم بين  و   با اتصال يك خازن بطور سري با سيم پيچ راه اندازي طبق شكل ۱۰ تامين مي شود خازن عموماً از نوع الكتروليتي است و هميشه در خارج موتور نصب مي شود شكل ۱۱٫
خازن براي كار كوتاه مدت طرح شده و براي بيش از ۲۰بار كار در ساعت ضمانت نشده است جريان راه اندازي نبايد از ۳ ثانيه بيشتر باشد وقتي موتور به سرعت حدود ۷۵ درصد سرعت باركامل خود رسيد كليد گريز از مركز s سيم پيچ راه اندازي و خازن را از منبع جدا مي كند و بنابراين فقط سيم پيچي اصلي به منبع وصل مي ماند چنانكه شكل۱۲ نشان مي دهد جريان   سيم پيچ اصلي نسبت به ولتاژ منبع v با زاويه بزرگي عقب است در حالي كه  نسبت به v باندازه زاويه معيني جلو است اختلاف فاز بين دو جريان حدود ْ۸۰ است كه در مقايسه با موتور القاء يكفاز انشعابي ْ۳۰ زياد است جريان منتجه I كوچك بوده و تقريباً با v همفاز است. چون كوپل توليدي بوسيله موتور القاء يكفاز انشعابي متناسب با سينوس زاويه بين  و  ميباشد واضح است كه افزايش اين زاويه (از ْ۳۰ به ْ۸۰) كوپل راه اندازي آن به ميزان ۳۵۰تا۴۵۰ درصد است شكل ۱۳ يك نمونه از عملكرد چنين موتوري را نشان مي دهد .
۱-۳-۱ محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت
الف: محاسبه قطر سيم اصلي
اگر قطر استاتور را با D و طول هسته را با L نمايش دهيم قدرت كل هسته را ميتوان بكمك منحني هاي ۱ و ۲ و ۳ و روابط زير معين كرد:

عتیقه زیرخاکی گنج