گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 201 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۸    کد محصول : ۱۷۰۷۳    حجم فایل : ۱۱۴۷۴ کیلوبایت   
دانلود تحقیق پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریک

فهرست مطالب
,فصل اول طرح تحقيق

,۱-۱) مقدمه   ۲
,۱-۲) بيان مسأله  ۴
,۱-۳) ضرورت و اهميت تحقيق  ۷
,۱-۴) اهداف تحقيق   ۹
,۱-۴-۱) هدف کلي ۹
,۱-۴-۲) اهداف اختصاصي ۹
,۱-۵) فرضيه هاي تحقيق ۱۰
,۱-۶) پيش فرض هاي تحقيق   ۱۲
,۱-۷) محدوديت هاي تحقيق ۱۲
,۱-۸) نحوه رعايت نکات اخلاقي ۱۳
,۱-۹) تعريف واژه ها و اصطلاحات فني   ۱۳

,فصل دوم پيشينه تحقيق

,۲-۱) مقدمه      ۱۷
,۲-۲) مباني نظري تحقيق ۱۸
,۲-۲-۱) کنترل پوسچرال ۱۸
,۲-۲-۲) سيستم هاي کنترل پوسچر  ۲۱
,۲-۲-۳) کنترل حرکتي وضعيت ايستا ۲۳
,۲-۲-۴) راست قرار گرفتن بدن   ۲۴
,۲-۲-۵) تون عضلاني۲۵
,۲-۲-۶) تون پوسچرال  ۲۵
,۲-۲-۷) محدوده تعادل در زمان ايستادن   ۲۷
,۲-۲-۸) راهبردهاي فعال ۲۸
,۲-۲-۹) تعادل قدامي- خلفي   ۲۹
,۲-۲-۱۰) راهبرد لگن۳۱
,۲-۲-۱۱) راهبرد گام برداشتن۳۲
,۲-۲-۱۲) تعادل داخلي- خارجي ۳۴
,۲-۲-۱۳) سازگاري راهبرد حرکتي  ۳۴
,۲-۲-۱۴) بيومکانيک هاي تعادل۳۶
,۲-۲-۱۵) فيزيولوژي تعادل ۳۷
,۲-۲-۱۶) سيستم بينايي و کنترل تعادل  ۳۹
,۲-۲-۱۷) سيستم دهليزي و تعادل ۴۱
,۲-۲-۱۸) سيستم حس عمقي و تعادل ۴۴
,۲-۲-۱۹) نقش سيستم عصبي در کنترل تعادل  ۴۵
,۲-۲-۲۰) تکامل اطلاعات وضعيت بدني با حفظ تعادل  ۵۰
,۲-۲-۲۱) تغييرات تعادل ناشي از افزايش سن  ۵۱
,۲-۳) رابطه تعادل و دشواري تکليف ۵۲
,۲-۴) تأثير تعادل در فعاليت هاي ورزشي   ۵۳
,۲-۵) ارزيابي ترکيب بدني ۵۷
,۲-۵-۱) شاخص توده بدن     ۵۸
,۲-۵-۲) درصد چربي۵۸
,۲-۶) تيپ بدني     ۵۹
,۲-۶-۱) فربه پيکري۵۹
,۲-۶-۲) عضلاني پيکري ۵۹
,۲-۶-۳) لاغر پيکري   ۶۰
,۲-۷) ويژگي هاي آنتروپومتريک دخالت کننده در تعادل ۶۱
,۲-۸) ويژگي هاي آنتروپومتريک و تيپ بدني ورزشکاران و غيرورزشکاران   ۶۳
,۲-۹) تحقيقات انجام شده در داخل کشور۶۵
,۲-۱۰) تحقيقات انجام شده در خارج کشور ۶۵

,فصل سوم روش شناسي تحقيق

,۳-۱) مقدمه      ۷۱
,۳-۲) نوع تحقيق     ۷۲
,۳-۳) جامعه آماري۷۲
,۳-۴) نمونه آماري   ۷۲
,۳-۵) متغيرهاي تحقيق ۷۲
,۳-۶) جمع آوري اطلاعات مربوط به اندازه هاي بدني۷۳
,۳-۷) جمع آوري اطلاعات مربوط به تعادل ايستا ۷۷
,۳-۸) دستکاري دشواري تکليف۸۳
,۳-۹) روش جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق۸۴
,۳-۱۰) روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ۸۴

,فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
,۴-۱) مقدمه ۸۶
,۴-۲) بررسي توصيفي داده ها   ۸۷
,۴-۳) آزمون فرضيه هاي پژوهش ۹۰

,فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

,۵-۱) مقدمه      ۱۱۹
,۵-۲) خلاصه تحقيق   ۱۱۹
,۵-۳) تفسير نتايج۱۲۰
,۵-۴) نتيجه گيري   ۱۲۶
,۵-۴) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق ۱۲۶
,۵-۵) پيشنهادهاي آتي براي محققين ۱۲۷
,فهرست منابع ۱۲۸

,پيوست

برای خرید تماس بگیرید

۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲


عتیقه زیرخاکی گنج