گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقشه یک شهرک مسکونی به پیوست امده است.جمعیت این شهرک در سال ۱۳۸۵:۱۰۵۰۰نفر درسال۱۳۸۰:۹۰۰۰نفرودرسال۱۳۷۵:۸۵۰۰نفر بوده است.مطلوب است طراحی شبکه آبرسانی شهرک برای ۲۵سال آینده در صورتی که شهرک در منطقه معتدل ومرطوب قرار داشته باشد.  
: تعیین سطح سرویس هر لوله به هکتار:
 
لوله ۱: ۰٫ ۱۰۳ha
لوله ۲: ۰٫۰۶۷ha
لوله ۳: ۰٫۰۹۳ha
لوله ۴۰٫۲۱۲ha:
لوله ۵: ha0.573
لوله ۶۵۶۴ha : 0.
لوله ۷: ۰٫۳۵۹ha
لوله ۸: ۰٫ ۲۰۶ha
لوله ۹: ۰٫۱۳۴ha
لوله ۱۰: ۰٫۱۸۴ha
لوله ۱۱: ۰٫۲۷۱ha
لوله ۱۲:       0.514ha لوله ۱۳۰٫۵۲۵ha: 
لوله ۱۴:       0.282ha لوله۱۵: ۰٫۱۰۳ha
لوله ۱۶: ۰٫۰۶۷ha
لوله ۱۷: ۰٫۰۹۲ha

 
گام پنجم: تعیین تراکم جمعیتی شهر
تراکم=مساحت منطقه/ جمعیت کل
تراکم=۴٫۳۱۵/۱۵۵۰۰
تراکم = ۳۵۹۲٫۱۲ ((C/ha
گام ششم: تعیین جمعیت تحت سرویس هر لوله
جمعیت = سطح  * تراکم (نفر ) 
لوله۱:  370= 3592.12 *0.103
لوله۲:  241= 3592.12*.0670
لوله۳:  334=  3592.12 * 0.093
لوله۴: ۷۶۱ = ۳۵۹۲٫۱۲ * ۰٫۲۱۲
لوله۵:  1929= 3592.12 * 0.573
لوله۶: ۲۰۲۶= ۳۵۹۲٫۱۲ * ۰٫۵۶۴ 
لوله ۷: ۱۲۹۰= ۰٫۳۱۳*۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۸: ۷۴۰=۰٫۲۰۶ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۹: ۴۸۱= ۰٫۱۳۴ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۰: ۶۶۱= ۰٫۱۸۴*۳۵۹۱٫۱۲
لوله ۱۱: ۹۷۳= ۰٫۲۷۱*۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۲: ۱۸۴۶= ۰٫۵۱۴ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله۱۳: ۱۸۸۶ =۰٫۵۲۵ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۴: ۱۰۱۳ = ۰٫۲۸۲۳۵۹۲٫۱۲*
لوله۱۵: ۳۷۰= ۰٫۱۰۳ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۶: ۲۴۱= ۰٫۰۶۷ *۳۵۹۲٫۱۲
 
لوله ۱۷: ۳۳۰=۰٫۰۹۲ *۳۵۹۲٫۱۲
 
گام هفتم: تعیین متوسط مصرف سرانه
جمعیت شهرک = ۲۰۰۰۰>15500 نفر > 10000 نفر  
گام هشتم: تعیین ماکزیمم مصرف روزانه و لحظه ای
از جدول ( ۸-۷) کتاب شبکه های توزیع آب شهری داریم:
منطقه معتدل و مرطوب            ضریب حداکثر روزانه = ضریب حداکثر روزانه = ۱٫۴
       جدول (۸-۸) ضریب حداکثر لحظه ای = ۱٫۸ –  1.4   ضریب حداکثر لحظه ای = ۱٫۶
بنا براین داریم: 
گام نهم: تعیین ماکزیمم دبی که هر لوله بایستی به مناطق تحت سرویس خود تحویل دهد.
ماکزیمم دبی در هر لوله ( لیتر بر ثانیه) = ماکزیمم مصرف لحظه ای * جمعیت تحت سرویس هر لوله
لوله ۱: (L/S) 215 = 3705.83*(10^-3)* 
لوله ۲: (L/S) 1.4=241 5.83*(10^-3)* 
لوله۳: (L/S) 1.94=334 5.83*(10^-3)* 
لوله۴: (L/S) 4.43=761 5.83*(10^-3)* 
لوله۵: (L/S) 11.24= 19295.83*(10^-3)* 
لوله۶: (L/S) 11.81=2026 5.83*(10^-3)* 
لوله۷: (L/S) 7.52=1290 5.83*(10^-3)* 
لوله۸: (L/S) 4.31=740 5.83*(10^-3)* 
لوله۹ : (L/S) 2.8= 5.83*(10^-3)*481 
لوله ۱۰: (L/S) 3.85= 6615.83*(10^-3)* 
لوله۱۱: (L/S) 5.67=973 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۲: (L/S)10.76 =1846 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۳: (L/S) 10.99= 1886  5.83*(10^-3)* 
لوله۱۴: (L/S) 5.9= 1013 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۵ : (L/S) 2.15= 370 5.83*(10^-3)* 
لوله ۱۶: (L/S) 1.4= 241 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۷: (L/S) 1.92= 5.83*(10^-3)* 330 
 

عتیقه زیرخاکی گنج