گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران  ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۴۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان:
ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
-۱ فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
-۱-۱ دورنماي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۲-۱ اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۳-۱ متغيرهاي اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۴-۱ متغيرهاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… ۴
-۵-۱ مباحث پيشرو……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۲ فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق………………………………………………………….. ۶
-۱-۲ كليات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۱-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲ توصيف مساله و شرايط موفقيت مدل عددي……………………………………………………………………………. ۷
-۳-۱-۲ خطاي پخش عددي و پراكنش……………………………………………………………………………………………. ۷
-۴-۱-۲ پايستاري معادلات و روش عددي در حل مسئله ريمن …………………………………………………………. ۸
-۵-۱-۲ ديگر ويژگي هاي مسئله شكست سد………………………………………………………………………………….. ۸
-۶-۱-۲ ويژگي هاي روش هاي عددي قابل كاربرد در مسئله شكست سد………………………………………….. ۹
۹…………………………………………..TVD -7-1-2 ويژگي هاي روش هاي عاري از نوسان، شرايط يكنوايي و
-۲-۲ تاريخچه مدلسازي شكست سد………………………………………………………………………………………………. ۱۳
-۱-۲-۲ روشهاي عددي كامپيوتري ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
-۳ فصل سوم: معادلات حاكم بر جريان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
-۱-۳ اصل بقاء جرم(معادلهءپيوستگي)……………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۱-۱-۳ بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوري دايورژانس…………………………. ۱۸
-۲-۱-۳ بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم كنترلي حدي………………………… ۱۹
-۳-۱-۳ شكل ديگر معادلة پيوستگي………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۴-۱-۳ معادلة پيوستگي در مختصات استوانهاي……………………………………………………………………………….. ۲۳
-۵-۱-۳ شرايط خاص معادلة پيوستگي…………………………………………………………………………………………….. ۲۴
-۱-۵-۱-۳ جريان دائمي و قابل تراكم……………………………………………………………………………………………. ۲۴
-۲-۵-۱-۳ جريان غير قابل تراكم………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ز
-۲-۳ اصل بقاء مومنتم خطي (معادلة كوشي)………………………………………………………………………………….. ۲۶
-۱-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط تئوري ديورژانس…………………… ۲۷
-۲-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط حجم كنترلي حدي……………….. ۲۹
-۳-۲-۳ شكل ديگر معادلة كوشي…………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۴-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط قانون دوم نيوتن…………………… ۳۳
-۳-۳ معادلات ناوير– استوكس…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
-۱-۳-۳ بدست آوردن معادلات ناوير – استوكس براي جريان غيرقابل تراكم و همدما…………………………. ۳۶
-۴-۳ معادلات حاكم بر پديده شكست سد……………………………………………………………………………………… ۳۹
-۱-۴-۳ فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
-۲-۴-۳ معادلات حاكم………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
-۳-۴-۳ شكل نگهدارنده يا پايستار معادلات حاكم…………………………………………………………………………. ۴۱
-۴-۴-۳ شكل غير ابقايي معادلات حاكم……………………………………………………………………………………….. ۴۳
-۵-۴-۳ شرايط مرزي……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
-۴ فصل چهارم: شبكهبندي ورونوي………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
-۱-۴ انواع شبكهبندي………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۱-۱-۴ شبكهبندي ساختاريافته…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۲-۱-۴ شبكهبندي ساختارنيافته……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
-۲-۴ شكل المانها………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
-۳-۴ شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱-۳-۴ الگوريتمهاي ايجاد شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………… ۴۹
-۴-۴ مثلثبندي دلايني………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
-۱-۴-۴ الگوريتمهاي ايجاد مثلثبندي دلايني………………………………………………………………………………… ۵۴
-۵-۴ ارتباط شكبهبندي ورونوي و مثلثبندي دلايني……………………………………………………………………… ۵۸
-۱-۵-۴ تبديل شبكهبندي ورونوي به مثلثبندي دلايني…………………………………………………………………… ۵۹
-۲-۵-۴ تبديل مثلثبندي دلايني به شبكهبندي ورونوي…………………………………………………………………… ۶۰
-۶-۴ كاربردهاي مختلف شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………. ۶۱
-۷-۴ معايب شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………………………. ۶۱
-۵ فصل پنجم: گسستهسازي معادلات حاكم بر شكست سد………………………………………………………………………… ۶۲
ح
-۱-۵ روشهاي عددي جهت حل معادلة ديفرانسيل حاكم…………………………………………………………………. ۶۳
-۱-۱-۵ گسستهسازي…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
-۲-۵ گسستهسازي معادلات ديفرانسيل حاكم……………………………………………………………………………….. ۶۵
-۳-۵ روش حجم محدود…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
-۴-۵ حل معادلات گسسته……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
-۵-۵ خصوصيات روش هاي عددي………………………………………………………………………………………………… ۶۷
-۱-۵-۵ سازگاري………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
-۲-۵-۵ پايداري……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۳-۵-۵ همگرايي…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
-۴-۵-۵ مرزبندي………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
-۵-۵-۵ دقت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
-۶-۵ گسسته سازي يك بعدي معادلات حاكم……………………………………………………………………………….. ۷۰
…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰


عتیقه زیرخاکی گنج