گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر
دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن پیشبینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده ازشبکه عصبی رو براتون گذاشتم.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱-عوامل و پارامترهاي تأثیرگذار در انفجار
۲-مدلهاي تجربی پیشبینی خردشدگی سنگ حاصل از انفجار
۳-شبکه هاي عصبی
۴-آشنایی با ناحیه معدنی سرچشمه
وبسیاری موارد دیگر.
امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.
چکیده 
انفجار از مراحل اصلی در عملیات استخراج معدن است. از موارد اساسی جهت بهینه سازي عملیات انفجار
پیش بینی دقیق خردایش سنگ می باشد که باعث تنظیم عملیات بعدي مانند بارگیري، باربري،
سنگ شکنی و آسیا کردن و جلوگیري از صرف هزینه هاي ثانویه در این زمینه می شود. پارامترهاي
متعددي مانند خصوصیات توده سنگ، خصوصیات ماده منفجره و مشخصات هندسی شبکه انفجار در
طراحی الگوي آتشباري و نتایج حاصل از آن تاثیرگذار هستند. براي رسیدن به خردایش بهینه و مینیمم
کردن اثرات سوء حاصل از انفجار (عقب زدگی، پرتاب سنگ و …)، ابتدا باید این عوامل تاثیرگذار تعیین و
سپس الگوي آتشباري بهینه بر مبناي این عوامل طراحی شود. در دو دهه گذشته پیشرفت خوبی در
توسعه تکنیک هاي جدید در زمینه طراحی الگوي آتشباري و پیش بینی عملکرد آن صورت گرفته است.
این تکنیک ها بیشتر شامل مدل هاي کامپیوتري خبره می باشند که علاوه بر دقت لازم در طراحی، از
سرعت بالا و سهولت کاربرد نیز برخوردار هستند. در این تحقیق، خردایش سنگ معدن مس سرچشمه با
توسعه مدل شبکۀ عصبی مصنوعی، پیشبینی شده است. براي ساخت مدل، پارامترهایی نظیر نسبت
بردن به اسپیسینگ، قطر چال، طول گلگذاري، مجموع خرج بر تأخیر و اندیس بار نقطهاي بهعنوان
۹ و با روش انتشار معکوس خطا -۸ -۵ – پارامتر ورودي در نظر گرفته شده است. مدل با معماري ۱
آموزش دید و نتیجۀ مطلوب را بدست آورد. براي تعیین کارایی شبکههاي عصبی، روش آماري نیز مورد
براي هر دو مدل (RMSE) و جذر متوسط مربعات خطا (R استفاده قرار گرفت. ضریب همبستگی ( ۲
محاسبه شده که نشان از برتري مطلق شبکه عصبی نسبت به روش آماري داشت. در نهایت، آنالیز حساسیت
انجام و میزان تأثیر هر کدام از (CAM) مدل شبکه عصبی با استفاده از روش میدان کسینوسی
پارامترهاي ورودي بر خروجی (خردایش) مشخص شد.

عتیقه زیرخاکی گنج