گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی آبادان
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۲۰۶ صفحه
نوع فایل: pdf

خلاصه:

شکست حرارتی هیدروکربن ها برای تولید اولفین در کوره های بزرگ شکست گاز، شامل کویل های راکتور به طور موازی، انجام می شود. شبیه سازی و طراحی این کویل ها نیاز به مدل سینتیکی برای پیش بینی محصولات دارد. مدل مولکولی واکنش یکی از انواع مدل ها و مکانیسم هایی است که برای سینتیک واکنش شکست حرارتی به کار می رود. در اینجا از مدل مولکولی واکنش به همراه مدل واکنش کک برای شبیه سازی فرایند شکست حرارتی پروپان پروپان – پروپیلن با درصد کم پروپیلن استفاده شده است. در مدل واکنش کک اثر جنس سطح و رقیق کننده با آغازگر اتیلن و پروپیلن منظور شده است، که تاثیر آغازگر اتیلن بیشتر از پروپیلن تعیین شده و این برخلاف گزارشات ارائه شده توسط ساندارام و فرومنت است. با وارد کردن معادلات سینتیکی واکنش، در مدل ریاضی راکتور شکست حرارتی و حل همزمان مدل با مدل کک در شرایط عملیاتی راکتور و زمان های عملیاتی مختلف، دستگاه معادلات دیفرانسیل با روش رانگ – کاتا مرتبه ۴ حل و نتایج شبیه سازی و توزیع محصولات در محدوده دمایی ۶۰۰ تا ۸۴۰ درجه سانتی گراد و فشار خروجی ۱٫۲ تا ۲ اتمسفر با تاثیرات دمای خروجی کویل و فلاکس حرارتی گزارش شده است. با توجه به تاثیر بالای فلاکس حرارتی در درصد تبدیل وزنی محصولات خروجی از راکتور، با متغیر گرفتن فلاکس حرارتی، مدل کنترل بهینه راکتور شکست حرارتی با روش اولر تجزیه شده و مدل برنامه ریزی غیرخطی (NLP) به روش گرادیان کاهش یافته حل شده است. که پروفایل توزیع فلاکس حرارتی در طول راکتور با هدف ماکزیمم تولید اتیلن گزارش شده است. در بخش دیگری تاثیر اضافه کردن تا ۵ درصد پروپیلن در خوراک پروپان بررسی شده و نتایج آن به دست آمده است. در نهایت مدل راکتور شکست حرارتی با انتخاب تابع سود به عنوان تابع هدف برای دو خوراک پروپان و پروپان – پروپیلن به دست آمده و دبی خوراک های بهینه و جریان برگشتی بهینه تعیین می شود. مدل این مساله، یک مدل برنامه ریزی خطی (LP) است که با روش سیمپلکس (simplex) حل شده است. برنامه این مدل در محیط نرم افزار GAMS برنامه نویسی شده که این برنامه برای استفاده از خوراک های بیشتر نیز قابل تعمیم است.

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليدبنزين از پلي اتيلن سنگين
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده

در اين پروژه عملكرد يك كاتاليست جديد در كراكينگ پليمر به منظور بازيافت شيميايي ضايعات پلاستيكي و تبديل آن به محصول مايع مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به محدوديت ها اثر دما و نسبت كاتاليست بر روي كراكينگ پلي اتيلن مورد مطالعه قرار گرفت تا بهتر ين شرايط جهت انجام اين واكنش حاصل شود.همچنين با انجام يك سري آزمايش به ارائه پارامترهاي سنتيكي واكنش پرداخته شده است كه در نهايت با استفاده از نتايج حاصل از آزمايشها به مدل كردن راكتور توسط نرم افزار پرداخته شده است .آزمايشات مربوط به محاسبه پارامترهاي سنتيكي از طريق كاهش وزن Fluent،CFD انجام پذيرفته است،كه با استفاده از ميزان كاهش وزن ماده اوليه ومدل سنتيكي تواني ،درجه واكنش وثابت معادله سرعت مصرف ماده اوليه وهمچنين با استفاده از قانون آرنيوس انرژي فعال سازي واكنش كاتاليزوري بدست آمده است. با توجه به نتايج بدست آمده از محاسبات مشاهده مي شود كه درجه اين واكنش برابر۰/۸۵ است وهمچنين انرژي اكتيواسيون لازم ۴۳ %كمتر از ميزان انرژي فعال سازي واكنشهاي ديپليمريزاسيون،بدون استفاده از كاتاليست مي باشد .همچنين در ادامه كار با استفاده از نرم افزار شبيه سازبه شبيه سازي واكنش در داخل راكتور پرداخته شده است،كه نتايج حاصل از اين شبيه ،Fluent، سيالاتي سازي نيز مبين صحت استفاده از فرضيات ومدلهاي سنتيكي استفاده شده مي باشد. 


عتیقه زیرخاکی گنج