گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/شبيه سازي فرايند بازيابي ضايعات روغنهاي خودرو به روش استخراج با حلال پروپانروﻏﻦ ﻫﺎ ي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﺑﺮ   د وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺻﻄﻜﺎك وﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﻤـﻲ ازﻣﻮاد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﺎري رادارﻧﺪ        . روﻏـﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﺷـﺎﻣﻞ دوﻣـﺎده ًﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ وﻫﻢ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ     . ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص،ﺧﻮاص روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﻲ      ﺷﻮد وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده درﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ          . درﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳـﺖ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ   . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺗﺒﺨﻴﺮﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻛﻤﺘﺮازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ     . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻴﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  . ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ًاﺧﻴﺮا ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد درﺳﺮاﺳـﺮ  ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ    . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﻛـﺎرﻛﺮده ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻤـﺎس روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻳـﻚ ﺑـﺮج         اﺳﺘﺨ       ﺮاج ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭘﺮوﭘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺣﺎﺻﻞ ان ﻳﻚ ﻣﺎد ه اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      . ﺣﻼل ازاﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ازروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد    . ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪل و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز      ي ﻳﻚ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     . ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ً ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻌﺪا ﺷﻮد    . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺪف واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﻮد

 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پروژه با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت به شبيه سازي موانع عقب خودرو 
مي پردازيم اين سيستم در خودروهاي سنگين که امکان ديدن فضاي پشت اتومبيل در آيينه عقب ندارند کاربرد مناسبي خواهد داشت چگونگي کارکرد اين پروژه به اين صورت است که موج مافوق صوت به وسيله فرستنده ارسال مي گردد همزمان يک تاير در ميکرو راه اندازي مي شود زماني که موج ارسالي به مانع برخورد کرد و در گيرنده دريافت شد ميکرو تايمر را متوقف مي کند زمان اندازه گيري شده توسط تايمر عبارت است از زمان رفت و برگشت موج که نصب اين زمان ، زمان رفت موج خواهد بود حاصل ضرب اين زمان در سرعت موج مافوق صوت فاصله مانع تا سنسور را به ما مي دهد که براساس آن به مدل کردن خودرو نسبت به موانع مي پردازيم.
فصل اول: 
مقدمه ۱ 
۱-۱- ماهيت امواج صوتي و مافوق صوت ۲
۱-۲- کاربردهاي امواج مافوق صوت ۴
فصل دوم : بلوک دياگرام کلي پروژه
۲-۱- مدار فرستنده ۱۲
۲-۲- مدار گيرنده ۱۲
۲-۳- بخش کنترل ۱۳
۲-۴- سيستم نمايشگر ۱۳
فصل سوم : سنسورهاي مافوق صوت 
۳-۱- اثر پيزوالکتريک ۱۶
۳-۲- ترانسديوسرهاي مافوق صوت و مشخصات ۴۰۰ST/R160 17
فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت 
۴-۱- نوسان ساز ۲۲
۴-۲- مدار بافر ۳۱
۴-۳- مدار کليد زني (سوئيچينگ ترانزيستوري ) ۳۵
۴-۴- رله آنالوگ – ديجيتال ۴۰
۴-۵- طراحي مدار بهينه براي فرستنده ۴۲
فصل پنجم : گيرنده مافوق صوت 
۵-۱- تقويت کننده طبقه اول ۴۶
۵-۲- فيلتر(ميانگذر) با فرکانس مرکزي ۴۰KHZ 47
۵-۳- تقويت کننده طبقه دوم ۴۹
۵-۴- مدار توليد پالس منطقي (اشميت تريگر ) ۵۰ 
فصل ششم: بخش کنترل 
۶-۱- خصوصيات ميکروکنترلر ATMEGA32 54
۶-۲- ورودي – خروجي ۵۷
۶-۳- منابع کلاک ۵۸
۶-۴- بررسي پورتهاي ميکروکنترلر ATMEGA32 61
۶-۵- برنامه نويسي ميکروکنترلر ATMEGA32 68
فصل هفتم: سيستم نمايشگر 
۷-۱- معرفي پين هاي LCD گرافيکي ۷۴

فصل هشتم : طراحي سيستم هاي نمايشگر فضاي عقب خودرو
۸-۱- نمايشگر فضاي عقب خودرو ۷۹
۸-۲- برنامه نهايي ميکروکنترلر ۸۴
فصل نهم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري و پيشنهادات ۹۲
منابع و مآخذ ۹۳
 
توضیحات:

وقتي جسمي در محيط مادي مرتعش مي شود منجر به ارتعاش محيط اطراف خود مي گردد اگر در يک محيط يک آشفتگي ايجاد کنيم اين آشفتگي ، ذره به ذره در محيط جابه جا شده و پيش مي رود اين پديده فيزيکي ما را به تعريف اوليه موج رهنمون مي شود:
“انتشار آشفتگي در محيط را موج مي ناميم.”
دسته اي از امواج براي انتشار به محيط مادي نياز ندارند .”موجهاي الکترومغناطيس” که به لحاظ ماهيت از دوموج الکتريکي و مغناطيسي متعامد تشکيل مي گردند از اين دسته اند نور عمده ترين عضو مجموعه امواج الکترومغناطيس محسوب مي شود.
دسته ديگري از امواج که براي انتشار به محيط مادي نياز دارند “امواج مکانيکي” ناميده مي شوند برحسب راستاي جابه جايي اجزاي محيط ، امواج به دو دسته تقسيم مي شوند چنانچه اين جابه جايي در امتداد راستاي انتشار باشد موج را “موج طولي ” و اگر جابه جايي عمود بر راستاي انتشار باشد موج را “موج عرضي” مي خوانند.
صوت نتيجه حاصل از ارتعاش مکانيکي در محيط مادي است در اثر ارتعاش يک جسم مرتعش هواي اطراف آن نيز به ارتعاش در مي آيد اين موجها در هوا منتشر شده و انرژي مکانيکي را منتقل مي کند.شكل ۱-۱: نمايش انتشار امواج صوتي
در صورتي که اين امواج در محدوده فرکانسي Hz20 تا KHz20 قرار گيرد براي گوش انسان قابل تشخيص خواهند بود به اين گستره “محدوده شنوايي” انسان گفته مي شود.
موج هاي با فرکانس پائين تر از Hz20 “امواج فروصوتي” يا “مادون صوت” و موج هاي با فرکانس بيش از KHz20 را “امواج فراصوتي” يا “مافوق صوت” نامگذاري شده اند بديهي است اين امواج قابل شنيدن نيستند.
در کاربردهاي عملي براي امواج مافوق صوت فرکانس استانداري در نظر گرفته مي شود که در اين فرکانس کار کردن با اين امواج بهينه خواهد بود در اغلب فرستنده ها و گيرنده هاي آلتراسونيک اين فرکانس برابر KHz40 در نظر گرفته شده است که به طبع آن فرکانس مرکزي متصل به اين گونه حسگرهاي مافوق صوت برابر KHz40 خواهد بود که در اين باره در فصول آتي توضيح داده مي شود.

شكل ۱-۲- نمايش محدوده فركانسي امواج مافوق صوت

امواج مافوق صوت به علت ويژگي هاي مناسب و منحصر به فرد خود مانند خاصيت انتشار خوب انعکاس پس از برخورد با مانع ، غيرقابل حس بودن به وسيله شنوايي ، خاصيت نفوذ در اجسام به علت طول موج کوتاه و … کاربردهايي بسيار زيادي در زمينه هاي گوناگون از جمله صنعت ، پزشکي ، هوافضا، راهنمايي رانندگي ، تسهيلات نظامي و … پيدا کرده اند در ذيل به اختصار برخي از کاربردهاي اين امواج آمده است .

۱-۲- کاربردهاي امواج مافوق صوت :
الف- ارتفاع سنج ها: 
يکي از بهترين روشها براي اندازه گيري ارتفاع مايعات داخل مخازن استفاده از امواج آلتراسونيک است دقت و کارآيي بالاي به کارگيري اين شيوه در اندازه گيري سطح مايعات باعث شده است که ارتفاع سنج هاي مافوق صوت در صنعت کاربرد روزافزوني بيابند علت استفاده از اين امواج در اندازه گيري عمق مايعات آن است که امواج مافوق صوت کمترين ضريب شکست در مايعات را دارا هستند.
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

با گسترش تعداد كاربران اينترنت و نياز به پهناي باند بيشتر از سوي آنها، تقاضا براي استفاده از سرويسهاي اينترنت با سرعت رو به افزايش است و تهيه كننده هاي سرويس اينترنت براي برآورده سازي اين تقاضا ها احتياج به سوئيچ هاي با ظرفيت بيشتر دارند ]۱[.

در اين ميان تلاشهاي زيادي نيز براي دستيابي به كيفيت سرويس بهتر در حال انجام مي‌باشد. فنآوریATM[1] نيز كه به اميد حل اين مشكل عرضه شد، بعلت گسترش و محبوبيتIP[2] نتوانست جاي آن را بگيرد و هم اكنون مساله مجتمع سازي IP و ATM نيز به يكي از موضوعات مطرح در زمينه شبكه تبديل شده است.

در اين فصل به معرفي مسائل و مشكلات مربوط به كيفيت سرويس و مجتمع سازي IP و ATM مي پردازيم و راه حلهاي ارائه شده از جمله MPLS [3] رابررسي خواهيم نمود.

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

این فایل در ۷۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

) تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن 
فضاي اطراف يک آنتن به دو ناحيه تقسيم ميشود. اولين ناحيه بعد از آنتن، ناحيه آنتن و ناحيه خارج از آن، ناحيه بيروني ناميده ميشود. مرز دو ناحيه کره اي است که مرکزش، مرکز آنتن وسطح آن از دو انتهاي آنتن عبور ميکند. نسبت اين کره مرزي به آنتن نيم موج دو مخروطي متقارن در شکل ۱-۱ نشان داده شده است ]۲[.
 
براي متمايز کردن ميدانها در فاصله دور و نزديک آنتن، مي توان ناحيه بيروني را به دو ناحيه تقسيم کرد که فاصله نزديک آنتن شامل ميدانهاي نزديک ناحيه فرنل  نام دارد و ميدان در فاصله دور را ناحيه دور يا ناحيه فرانهوفر  مي‌خوانند. 
مي توان ثابت کرد فواصل بزرگتر از   نسبت به آنتن شامل ميدانهاي راه دور آنتن است.   طول موج کاردر فضاي آزاد و   بزرگترين بعد آنتن است.
در ناحيه فرانهوفر مولفه هاي ميدان عرضي و مستقل از فاصله شعاعي است که ميدان در آن محاسبه ميشود. در صورتي که در ناحيه فرنل ممکن است مولفه هاي ميدان به صورت شعاعي تغيير كنند که در نتيجه نمودار تشعشعي   ميدان بطور کلي تابعي از شعاع خواهد بود ]۲[.

۱-۳) شدت تشعشعي آنتن
توان تشعشع شده از يک آنتن در واحد زاويه فضايي، شدت تشعشعي U (وات بر استراديان) خوانده ميشود]۲[.
شکل زير يک عنصر زاويه فضايي را نشان ميدهد(شکل۱-۳) .
۱-۴) نمودارهاي تشعشعي  
با حرکت يک آنتن کاوشگر  شکل۱-۴)الف) در يک فاصله ثابت حول يک آنتن آزمون مي توان نمودار تشعشعي را بصورت يک تابع مختصات زاويه اندازه گيري کرد. در شكل۱-۴(الف)هر نمودار تشعشعي در صفحات   ثابت موسوم به يک نمودار تشعشعي صفحه E   است ، زيرا بردار الکتريکي کاملا در آن قرار دارد. نمودار تشعشي در يک صفحه عمود بر صفحه E که از وسط دوقطبي آزمون مي گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعي صفحه H  است، زيرا بردار ميدان مغناطيسي   کاملا در آن جاي دارد. به عنوان مثال نمودارهاي تشعشي صفحه E و صفحه H براي يک آنتن ساده دوقطبي نيم موج به ترتيب در شکل ۱-۴ (ب) و شکل ۱-۴ (ج) نشان داده شده است. اين نمودارها را مي توان براي مولفه هاي مختلف ميدان E و H و حتي توان رسم كرد.
 
مولفه های میدان و نحوه اندازه گیری پرتو. آنتن کاونده روی سطح یک کره حرکت داده می شود.]۱[
 
نمودار قطبی پرتو تشعشی صفحه E
 
تشعشع کامل دوقطبي ايده آل به صورت يک نماي ايزومتريک   در شکل ۱-۵ با يک برش نشان داده شده که بصورت يک چنبره بدون سوراخ است و به نمودار تشعشي همه جهتي  معروف است، زيرا در صفحه xy يکنواخت ميباشد. هنگامي که پژوهشگر به آنتنهاي جديد برخورد ميکند، بايد سعي کند که تشعشع کل را در دو يا چند نمودار تشعشي بيان کند ]۱[. 
 
مناسب است که نمودارهاي تشعشعي را نرماليزه (بهنجار) کنيم به طوري که حداکثر اندازه اش برابر واحد شود. براي نرماليزه کردن يک نمودار به صورت زير عمل ميکنيم: اندازه ميدان يا توان در هر نقطه از نمودار را بر ماکزيمم مقدار آنها تقسيم ميکنيم . بدين صورت نمودار نرماليزه شده بدست مي آيد . به عنوان مثال براي يک منبع در امتداد محور Z که ميدان E اش تنها يک مولفه   دارد، نمودار ميدان نرماليزه شده، به صورت زير تعريف ميشود:
  حداکثر اندازه   روي سطح کره به شعاع   است. البته  مستقل از   است.
يک نمونه نمودار توان تشعشعي يک آنتن بصورت يک نمودار قطبي در شکل زير رسم شده است. گلبرگ يا تابه اصلي   شامل جهت حداکثر تشعشع ميباشد. گلبرگ هاي کوچکتر ديگري موسوم به گلبرگهاي فرعي   نيز در نمودار تشعشع وجود دارد. يک گلبرگ کناري   را به عنوان يک گلبرگ تشعشع در هر جهت غير از جهت گلبرگ اصلي تعريف ميکنيم]۱[.
يک معيار تمرکز توان در گلبرگ اصلي، تراز گلبرگ کناري نسبي  است که نسبت حداکثر اندازه (پرتو) گلبرگ کناري به حداکثر اندازه (پرتو) گلبرگ اصلي است. بزرگترين تراز گلبرگ کناري نسبي در پرتو کل همان حداکثر تراز گلبرگ کناري نسبي  بوده که اغلب با علامت اختصاري SLL  نشان داده ميشود و بر حسب دسي بل عبارت است از :
(۲-۱)

که تابع    اندازه پرتو ميدان ميباشد. در اين رابطه    حداکثر اندازه پرتو و    حداکثر اندازه بزرگترين گلبرگ کناري است. براي يک پرتو نرماليزه شده   ميباشد. نمودار اندازه پرتو يک منبع خطي يکنواخت در مختصات قائم و مقياس خطي در شکل ۱-۷رسم شده است.
 
گلبرگهاي کوچکتر گلبرگهاي کناري بوده و به توالي مثبت و منفي هستند. 

۱-۵) پهناي تابه نيم توان (HPBW) 
بصورت فاصله زاويه اي بين دو نقطه روي تابه اصلي در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است. بنابراين: 
(۳-۱)                           

   و    به ترتيب زواياي نقاط در طرف چپ و طرف راست حداکثر تابه اصلي هستند که پرتو توان نصف اندازه حداکثرش است]۱[.
آنتنها مي توانند پهلو آتش   يا سرآتش   باشند. حداکثر اندازه تابه اصلي يک آنتن پهلو آتش در جهتي عمود بر صفحه شامل آنتن است. حداکثر اندازه تابه اصلي يک آنتن سرآتش موازي صفحه شامل آنتن ميباشد
۱-۶)  VSWR و پهناي باند فرکانسي يک آنتن
قبل از تعريف VSWR مفهوم خط انتقال پاياندار را توضيح مي دهيم.
يک خط انتقال بدون اتلاف منتهي به بار دلخواه    را در نظر بگيريد که در راستاي محور Z قرار دارد به طوري که مبدا در محل بار قرار داشته باشد. منبعي در Z هاي منفي (Z<0) موج ولتاژ تابشي   ( ، که   فرکانس زاويه اي،   ضريب الکتريکي و   ضريب مغناطيسي مي باشند. ) را توليد مي ميکند که در جهت +Z  حرکت ميکند. طبق تعاريف خط انتقال نسبت ولتاژ رفت به جريان رفت براي اين موج رونده در جهت +Z برابر امپدانس مشخصه  خط   است. اما اگرخط به بار   منتهي شده باشد، نسبت ولتاژ كل به جريان كل در محل بار برابر   خواهد بود و نه  . براي توضيح اين تناقض بايد يک موج انعکاسي در جهت –Z  وجود داشته باشد. لذا ولتاژ کل خط بار برابر است با : 
(۱-۴ (الف))                
که   ولتاژ تابشي توسط منبع در Z=0 و   ولتاژ بازگشتي از بارو  براي يك خط بي اتلاف عددي حقيقي است ولي   مي تواند مختلط باشد.  
جريان كل نيز از رابطه زير بدست مي آيد:
  (1-4‌‌‌‌‌‌‌ (ب))                                                                                             

نسبت ولتاژ به جريان در محل بار برابر است با امپدانس بار :
 
ضريب انعکاس به صورت زير تعريف ميشود:
بديهي است که:
در حالتي که انعکاس کامل داريم يعني اندازه گاما ۱ است هيچ تواني به بار منتقل نميشود و همه توان برميگردد.
در حالتي که تطبيق کامل داريم يعني گاما۰ است ماکزيمم توان به بار منتقل ميشود. 
نسبت موج ساکن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزيمم دامنه ولتاژ به مي نيمم دامنه ولتاژ در خط تعريف ميشود و ثابت ميشود با ضريب انعکاس موج   رابطه زير را دارد:
طبق رابطه فوق هنگامي که    پس   که به اين حالت انعکاس کامل و هنگامي که   در نتيجه    که به اين حالت انطباق کامل مي گوييم.
مشخصه VSWR در يك خط انتقال كه يک آنتن خوب و منطبق را تغذيه مي كند در فرکانس کارش بايد بين ۱و۲و۵/۲ باشد.
فرکانس يا فرکانسهايي که در آنها VSWR نزديک به ۱ و کمينه است فرکانس رزونانس يا تشديد آنتن مي نامند و در اکثر مواقع بازه اي حول اين فرکانسها که VSWR بين ۱و۲ است به صورت پهناي باند فرکانس آنتن حول فرکانس تشعشع در نظر مي گيرند]۳[. 
بديهي است با اين تعريف در فركانس تشديد امپدانس ورودي آنتن به امپدانس مشخصه خط انتقال منطبق است و در نتيجه براي يك خط انتقال بي اتلاف امپدانس ورودي آنتن نبايد در فركانس تشديد قسمت رآكتيو داشته باشد.

۱-۷) بهره جهتي آنتن 
بهره جهتي به صورت نسبت شدت تشعشع در يک جهت معين به شدت تشعشع متوسط تعريف ميشود. 
   (1-9 (الف))                                                                                               
  شدت تشعشع متوسط آنتن است که مي توان بعنوان شدت تشعشع يک منبع يکسانگرد (تشعشع كره اي) در نظر گرفت به طوري که همان اندازه توان کل تشعشع شده ( ) از آنتن واقعي را با شدت تشعشع   ساطع کند. طبق اين تعريف مقدار متوسط شدت تشعشع با توان كل تشعشع شده رابطه زير را دارد:
(۱-۹ (ب))  
که مي توانيم بهره جهتي را بصورت چگالي توان در يک جهت معين در يک برد معين( ) به چگالي توان متوسط در همان برد( ) نيز تعريف کنيم .
                                                          (1-10)   
که    چگالي توان لحظه اي و   بردار يکه شعاعي و  توان کل تشعشع شده از آنتن ميباشد ]۱[.
۱-۸) سمتگرايي 
سمتگرايي بسادگي به صورت حداکثر اندازه بهره جهتي تعريف ميشود.
  (1-11)                                                                          
اگر توان تشعشع بطور يکسانگرد و يکنواخت در کل فضا توزيع شود، حداکثر اندازه شدت تشعشع برابر اندازه متوسطش خواهد بود، يعني  . بنابراين، سمتگرايي اين پرتو يکسانگرد برابر يک است.

۱-۹) بازده تشعشعي آنتن 
نسبت توان تشعشع کل به توان ورودي کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل ميگردد.
                          (1-12)                                                              
۱-۱۰) بهره يا گين آنتن (g)
دوپارامتر سمتگرايي و بازده تشعشعي آنتن را به هم مربوط ميکند.

بهره مطلق 
 نسبت شدت تشعشع يک آنتن در جهت داده شده به شدت تشعشع همان آنتن در همان جهت وقتي که آنتن به صورت همسانگرد (ايزوتروپيک) تابش کند. به طوري که در هر دو حالت توان ورودي به ترمينالهاي آنتن يکسان باشد و به طور کامل تشعشع شود .
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/شبيه سازي فرايند بازيابي ضايعات روغنهاي خودرو به روش استخراج با حلال پروپانروﻏﻦ ﻫﺎ ي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﺑﺮ   د وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺻﻄﻜﺎك وﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﻤـﻲ ازﻣﻮاد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﺎري رادارﻧﺪ        . روﻏـﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﺷـﺎﻣﻞ دوﻣـﺎده ًﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ وﻫﻢ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ     . ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص،ﺧﻮاص روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﻲ      ﺷﻮد وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده درﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ          . درﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳـﺖ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ   . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺗﺒﺨﻴﺮﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻛﻤﺘﺮازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ     . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻴﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  . ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ًاﺧﻴﺮا ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد درﺳﺮاﺳـﺮ  ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ    . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﻛـﺎرﻛﺮده ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻤـﺎس روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻳـﻚ ﺑـﺮج         اﺳﺘﺨ       ﺮاج ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭘﺮوﭘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺣﺎﺻﻞ ان ﻳﻚ ﻣﺎد ه اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      . ﺣﻼل ازاﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ازروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد    . ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪل و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز      ي ﻳﻚ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     . ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ً ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻌﺪا ﺷﻮد    . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺪف واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﻮد

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

               ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎ ﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺟﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻬ GTL ﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻡ  ﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺒ  LNG) ﻴﻞ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪﻩ ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻱ  DME) ﻣﺘﻴﻞ ﺍﺗﺮ ( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮ  ﺑﺮﻣﺒ GTL ﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻨﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﻳﺰﻝ ﺗﻮﺳﻂﺳﻨﺘﺰ  ﻓﻴﺸﺮ –  ﺗﺮﻭﭘﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﻭ ﺫ ﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮ ﺍ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺴ  GTL ﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ﻛﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ ﺍﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﭘﻴ  GTL ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ FTS ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  . ﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺸﺮ – ﺗﺮﻭﭘﺶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺮﺑﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  . ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ , ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﯼ ﺳﻨﺘﺰﯼ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﯽ Slurry ﺩﻭﻏﺎﺑﯽ Matlab ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺪ ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ , ﺣﺮﺍﺭﺕ , ﻏﻠﻈﺖ ﻭ ﺳﻴﻨﺘﻴﮏ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻋﺪﺩﯼ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ , ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ , ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩدانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی/مدلسازی و شبيه سازی راکتور دوغابی سنتز فيشر- تروپش جهت توليد سوختهای سنتزی

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی/شبیه سازی فرآیندتولید متیل استات با استفاده از RATE- Based moodel  تعادل و غیرتعادلی

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -محیط زیست/شبيه سازي راكتورهاي حلقوي هوايي با استفاده از ديناميك محاسباتي
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﺯ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺬﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺭﻭﻳﻴﻚ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺯﻳﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎﺯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭﺗﻚ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ                             
٢  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:  ﺑﺎﻻ ﺭﻧﺏﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ P1Pﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﻠﻘﻮﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻠﺮﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻳﻚ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻧﺏﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﺒﺎﺏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ  ﻧﻮﻉ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻲﺯﻧﺪﻩ،ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻣﻲ (ﭘﺲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ Riser) ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪﻩ ‌ . ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩdown comer (ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ Riser)ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﻝ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺟﻨﺒﺸﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻫﺎ  ‌ ﺍﺗﻥﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺮﻡ، ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺪﻝ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻓﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺩﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ_ﻳﻑﺰﻳﻜﻲ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ              
٣
ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺁﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻤﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﺯ ‌ ﺷﻮﺩ.

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاطی مایع – مایع امتزاج ناپذیر
اﺧﺘﻼط در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻬﻤﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﺮﻳﺎن
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻮﭘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ اﺗﻼف
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺘﺪ ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ εاﻧﺮژي ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺴﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻛﺮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺪه MFR)
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻗﺎب ﭼﺮﺧﺎن( روﺷﻲ ﺑﻪ روزﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺪدي ﺑﺪﺳﺖ RF)
آﻣﺪه  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻟﻜﺴﻮﭘﻮﻟﻮس ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ (۲۰۰۲) Alexopolous)
ε ، آﻣﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺴﻲ   ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.اﻳﻦ cut
 ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺮخ اﺗﻼف ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ.اﻣﺎ در اﻳﻦ εcut
ﭘﺮوژه اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻮام ﺑﺎ درﺻﺪي از ﺧﻄﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺑﻮده و ﻣﻼك واﺿﺤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﺷﺪ εcut  ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﺮﺷﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ،در ﻋﻮض ﺑﺠﺎي آن
 ﺗﻘﺴﻴﻢ εcut ﻛﻪ واﺿﺤﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دو ﻛﻮﭘﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ،ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ،ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﻞ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از
اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﻧﻮع و،ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي و ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﺮواﻧﻪ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪارد

 • بازدید : 77 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران-راه وترابریمکانیزم شبیه سازی مسیر به منظور رفع مشکل پیاده سازی قوس های کلوتوئید با استفاده از توتال استیشن  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۴۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDF قابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیزدر مقایسه با سایر فروشگاه مناسب تر است
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – راه ترابری با موضوع مکانیزم شبیه سازی مسیر به منظور رفع مشکل پیاده سازی قوس های کلوتوئید با استفاده از توتال استیشن  . این پایان نامه توسط مهندس فرزاد جعفریه  دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – جنوب در ۲۴۴ صفحه و در سال ۸۶ تنظیم شده است . استاد راهنما دکتر محمد سعید منجم و استاد مشاور آن دکتر نادر عربشاهی می باشند . خرید و دانلود این پایان نامه بسیار آسان می باشد و کمک شایانی در پیشبرد  هر چه بهتر  پایان نامه شما و یا بالا بردن سطح اطلاعات شما می کند . این مقاله به صورت جامع و با فهرستی کامل در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است 

 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در بررسي هاي اخير، كارايي وسايلMC براي تعديل پاسخ زلزله أي از لحاظ تجربي و تحليلي شده داده شده است. بررسي هاي قبلي بررسي كاربرد يك دامپر MR  واحد براي كنترل يك ساختمان چند طبقه متمركز گرديد. يك الگوريتم كنترل بهينه شده توسط تراشه بر اساس بازخورد شتاب براي استفاده با دامپر MR توسعه يافت. بررسي هاي تحليلي، اين روش را به حالتي توسعه داد كه در آن دامپرهاي مختلفي بكار برده مي شوند. كانون اين بررسي، تاييد تجربي و آزمايش اين نتيجه با استفاده از دستگاههاي MR مختلف براي كنترل يك ساختمان است. آزمايشات در لابراتوار مهندسي زلزله و كنترل ساختاري دانشگاه واشنگتن، انجام مي شوند. نتايج آزمايشي نشان مي دهند كه دامپرهاي MR مختلف مي توانند بطور موثر براي كاهش پاسخ هاي يك سازه بكار بروند.
دامپرهاي MR وسايل نيم ـ فعالي هستند كه تركيب خوبي از ويژگي هاي 
مطلوب را ارائه مي كنند و كاربرد مهندسي ساختمان جالبي دارند. آنها به حداقل نيرو احتياج دارند و مي‌توانند به سرعت به تغييرات در ورودي كنترل پاسخ دهند و نسبتاً ارزان هستند و كاملاً قابل اطمينان مي باشند. زيرا قطعات متحرك كمي دارند. بعلاوه، بررسي هاي اخير بر روي يك دامپر ۲۰ تني MR در دانشگاه نوتردام نشان داده اند كه اين دستگاه ها نيروهاي با بزرگي لازم را براي كاربردهاي كنترل ساختاري در مقياس كامل، فراهم مي نمايند. ولي. چون اين دستگاهها غير خطي هستند، يكي از چالش ها در كاربرد اين فن آوري به توسعة الگوريتم هاي كنترل مناسب مربوط مي شود. بررسي هاي تحليلي نشان داده اند كه عملكرد سيستم هاي كنترل بر  اساس دامپرهاي MR  وابسته به انتخاب الگوريتم بكار رفته است. در يك بررسي اخير، يك دامپر MR واحد بكار رفته همراه با يك الگوريتم كنترل بهينه شده توسط تراشه در كاهش پاسخ هاي يك ساختمان چند طبقه، موثر بوده است.
بررسي هاي بعدي نشان داده اند كه اين الگوريتم براي كنترل دستگاههاي نيم ـ فعال چند گانه در يك ساختمان، مفيد بوده است. عملكرد سيستم كنترل نيم ـ فعال نشان دهندة سازگار بودن سيستم ها مي باشد. در اين بررسي، آزمايشات براي بررسي كاربرد دامپرهاي MR چندگانه در يك ساختمان، انجام مي شوند. آزمايشات در لابراتوار مهندسي زلزله و كنترل ساختاري دانشگاه واشنگتن انجام شده اند. چهار دامپر MR حالت ـ برش براي كنترل يك ساختمان شش طبقه در معرض شتاب جاذبة تك محوري، بكار برده مي شوند. دستگاههاي كنترل بين طبقة همكف و طبقه اول ساختمان و بين طبقات اول و دوم ساختمان ، قرار داده مي شوند. نتايج نشان مي دهند كه دامپرهاي MR مي توانند براي كاهش پاسخ هاي زلزله أي يك ساختمان بكار برده شوند.
۲ـ برپا كردن دستگاه آزمايش:بررسي هاي آزمايشي در لابراتوار مهندسي زلزله و كنترل ساختمان دانشگاه واشنگتن انجام شدند و از يك شبيه ساز زلزله استفاده گرديد كه قادر به اعمال حركت توليد شده توسط يك زلزله به يك سيستم ساختماني است.
شبيه ساز زلزله بر روي يك جرم بتن ۴۵۰۰۰ كيلوگرم(۱۰۰۰۰۰ lb) قرار دارد كه از كف جدا شده است. شبيه ساز شامل يك ميز لغزنده آلومينيمي با ياتاقان هاي غير اصطكاكي است. ميز لغزنده توسط سيستم هيدروليك حركت مي كند كه از يك فعال كننده هيدروليك ۸۰KN ، دو سيستم ۱۶۲m ISTبا IS شيرهاي سرووGPM ، يك مانيفلد جانبي S910 تشكيل شده است. شبيه ساز زلزله، داراي يك دامنه فركانس عملياتي ۰-۵۰Hz است و مي تواند به سرعت هاي بيش از ۷۵cm/sec (30cm/sec) برسد و قادر به اعمال شتاب هاي بزرگتر از g4 براي يك بار آزمايش۹۰۰kg(1Ton) مي باشد. دستگاههاي MR بكار رفته در اينجا از نوع دستگاه هاي نسخة اصلي است كه بطور طرح گونه در شكل ۱ نشان داده مي شود و از شركت Lord براي بررسي و ارزيابي بدست آمده است. دستگاه شامل دو صفحه ورق است كه موازي با يكديگر قرار داده شده اند. ابعاد دامپر ۴٫۴۵*۱٫۹*۲٫۵cm است. حوزة مغناطيسي توسط يك الكترو مغناطيس توليد مي شود كه شامل يك سيم پيچ است كه در يك سر دستگاه بسته شده است. نيروها وقتي توليد مي شوند كه صفحات متحرك، با پوشش يك فوم اشباع شده با سيال MR ، بين دو صفحة موازي، حركت نمايند. نيروي بكار رفته براي دستگاه توسط يك منبع تغذيه ولتاژ منظم اعمال مي شود كه يك مدولاتور پهناي پالس (pwm) را به حركت در مي آورد. pwm پالس هاي ولتاژ را براي دامپر MRبا فركانس بزرگتر از ۲۰KHz بكار مي برد، و سيكل كار هر پالس وابسته به ولتاژ فرمان براي مدار است.
مدار طوري كاليبره شده است كه يك سيگنال فرمان ۵V مربوط به سيكل كار ۱۰۰% است. زمان افزايش سيستم، كه توسط مقاومت و خود القايي خود سيم پيچ تعيين مي شود، تقريباً ۱۲msec است. صفحات خارجي دستگاه MR  ، ۰٫۶۳۵cm از يكديگر فاصله دارند. و ظرفيت نيروي دستگاه وابسته به قدرت سيال( مايع) و اندازة فاصلة بين صفحات لغزنده و صفحة مركزي است. در اين آزمايش، يك صفحة مركزي با ضخامت ۰٫۴۹۵cm انتخاب مي شود كه منجر به يك فاصله ۰٫۰۷۱cm مي گردد. حداكثر نيروهاي توليد شده در هر دستگاه تقريباً N20 بود. ساختمان آزمايش بكار رفته در اين آزمايش از يك قاب فولادي و در شش طبقه مي باشد. ( شكل ۲). ساختمان ۱۸۰cm بلندي دارد و داراي جرم kg147 (325lb) است كه بطور يكنواخت در بين طبقات توزيع شده است. دامپرهاي MR مود برش، بين طبقه هم كف و طبقه اول واقع است و بين طبقات اول و دوم ساختمان قرار دارد. دو دامپر بر روي هر كدام از دو طبقه استفاده مي شوند. تعدادي از حسگرها در ساختمان مدل براي استفاده در تعيين محل كنترل نصب مي شوند. شتاب سنج هاي واقع بر روي طبقات اول، دوم، چهارم و ششم اندازه گيري هاي شتاب مطلق را فراهم مي نمايند و يك آشكار ساز نيرو بطور سري( متوالي) با يك دامپر MR در هر طبقه قرار داده مي شود تا نيروي كنترل f بكار رونده براي سازه را اندازه گيري كنند. فقط اين شش اندازه گيري (مقدار) در الگوريتم كنترل استفاده مي 
شوند يك نمودار طرح گونه دستگاه در شكل ۳ ديده مي شود.
براي تحصيل اطلاعات. آزمايشگاه داراي يك تحليل گر سيستم و سيگنال ديناميك ۲۰-۲۴ از فن آوري DSP است كه يك دستگاه بر اساس DSP است كه مي تواند چهار كانال ورودي را اندازه بگيرد و دو سيگنال خروجي را فراهم كند و فيلترهاي مخصوص دارد و مي تواند زوم نمايد و يك دامنة پويايي ۹۰dB نيز دارد. ويژگي ها شامل يك ژنراتور تابع، اسيلوسكپ، تحليل گر طيف و غيره است.
اجراي كنترل كننده متمايز با استفاده از سيستم اجراي كنترل بلادرنگ تهيه شده توسط dspau اجرا مي شود. سيستم براي توسعة آسان مدولار است. و شامل يك بورد ۳۲A/D كانالي، يك بورد ۶D/A ، كانالي، يك بورد پردازش سيگنال ديجيتال (DSP) بر روي تراشه ۸۰MHz مي باشد. كنترل كننده هاي توسعه داده شده در MATLAB مي توانند فوراً به بورد DSP با استفاده از كارگاه بلادرنگ ارسال و دريافت شوند.
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این مقاله یک رویکرد مدیریت  پروژه را معرفی می کند که بر اساس یک نگرش استراتژیک در فرایند تکمیل پروژه متمرکز شده است. این قبیل نگرش استراتژیک به این معنی است که توجه روی اهداف پروژه باید در طول دوره انجام پروژه ادامه داشته باشد.رویکرد شبیه سازی تابعی در طراحی سیستم مهندسی می باشد.این مقاله وقایع مجزای شبیه سازی در جاهایی از فرآیند تکمیل پروژه را با این پیشنهاد که می تواند به معرفی نگرش های جدید در مورد مدیریت میدان پروژه مرسوم بیانجامد،ارائه داده است. 
این مقاله رویکردی را پیشنهاد می دهد که حفظ یک نگرش استراتژیک در محصول نهایی پروژه در طول اجرای پروژه را امکان پذیر می سازد . این رویکرد،رویکردهای ساکن سنتی را با استفاده از مدل شبیه سازی برای مدیریت وظایف میدان پروژه  کامل می کند.ادبیات مدیریت پروژه استدلال می کند که کار مدیریت میدان پروژه ، مدیریت نمودن وظایف محصول پروژه همزمان با دیگر کارها می باشد.اما مضمون مدیریت میدان پروژه هنگامی که اغلب با مدیریت میدان کار آمیخته شده ،مبهم می باشد.
گذشته از این نه تنها به مدیریت میدان پروژه به وضوح نیازمندیم بر روی فعالیتهای مشخصی باید تمرکز نمود که مدیریت وظایف محصول پروژه را که قبلا در انجام پروژه بود را شامل می شود.
براورد سرمایه گذاری سنتی منعکس کننده سودهای اقتصادی میباشد.زیان با براوردهای سرمایه گذاری سنتی نشان می دهد که آنها ایستا می باشند و بر پایه فرضیات ساده ای قرار گرفتند. 
مقاله پیشنهاد می کند که  شبیه سازی حوادث گسسته مانند یک ابزار مدیریت پروژه می باشداین قبیل رویکردهای شبیه سازی در فضای طراحی سیستم های مهندسی معروف و مشهور است اما مقالات، ارتباط شبیه سازی بصورت یک مدیریت دائمی که با زمان کل تکمیل پروژه ارتباط دارد را نشان نمی دهد.چرخه حیات هزینه اگر در طول فرآیند پروژه بکار رود کاربردهای مشابهی را با یک رویکرد ایستا ارائه میدهد.چرخه حیات هزینه بیشتر روی محاسبات نتایج اقتصادی راه حلهای مختلف نسبت به آنالیز وظیفه ای راه حل متمرکز شده است. 
۲- مدیریت نتایج نهایی پروژه :
رویکرد مدیریت تجاری پروژه رابطه مستقیمی با مدیریت اجزا و پارامترهای پروژه که شامل زمان،هزینه و میدان می باشد، دارد و توسط آنتیلا نقد و بررسی گردیده است.آنتیلا بحث می کند که فقط نتایج نهایی مهم هستند . بر اساس دلایل ذکر شده بالا زمان ،هزینه و منابع تنها اجزای کنترل شده پروژه هستند که شرایط مرزی زمان و هزینه و مقادیر صحیح و با کیفیت منابع مختلف را مجبور به تهیه می باشند.با وجود این روش شناسی پروژه مدیریت کنونی روی مدیریت اجزا تحمیلی در فرآیند اجرا ،بیشتر از مدیریت اشیایی که با کاربرد محصول پروژه در آینده و در زمان بعد از تکمیل پروژه اتفاق می افتد، تمرکز دارد. مرجع ۲ توضییح می دهد که فاکتورهای تاریخی و پیش زمینه ممکن است به عنوان دلایلی برای داده های قدیمی تر بکار رود و مشخص می کند که چرا مدیران پروژه ممکن است تمرکز ویژه ای روی فاکتور زمان داشته باشند.بطور مشابه موریس بررسی می کند مدیریت تجاری پروژه بر اساس زمان ،بودجه و شرایط بررسی می گردد، بطوریکه این مدیریت به اندازه کافی روی بهینه کردن پتانسیل ها ،قابلیت ها و سودهای تجاری پروژه متمرکز نمی شود.
تعریف مدیریت محصول نهایی پروژه که تنها مورد با ارزش در فاز مطالعاتی اخیر می باشد در مطالعات اخیر جعفری و جردنگر نیز مورد حمایت قرار گرفته است . هردو نویسنده مدیریت پروژه  را توسط پارامترهای تجاری زمان ،هزینه و میدان بررسی نموده اند.همانطور که ماهم به مدیریت تولید پروژه علاقه داریم بهتراست بدانیم که مدیریت پروژه ای که توضیح داده شد با تعریف ما کاملا مطابقت دارد یعنی همان مدیریت میدان پروژه .
همانطور که تعریف شد بطور کلی در مقالات مدیریت پروژه نباید فقط بر فرآیند های مدیریتی که با خصوصیات محصول پروژه مرتبط است متمرکز شد .مفاهیم میدان محصول پروژه و میدان کار باهم ترکیب می شوند به عنوان مثال استاندارد PMBOK  و ISO 10006 دو مفهوم اساسی مدیریت میدان پروژه و ساختار شکست کاررا در ادامه حالات تعریف کرده است. مدیریت میدان پروژه زیر مجموعه ای از مدیریت پروژه است که فرآیند لازم برای اطمینان از اینکه پروژه شامل تمام موارد مورد نیاز است را شامل می باشد . ساختار شکست کار یک گروه بندی اقلام قابل تحویل از عناصر پروژه است که میدان پروژه را تعریف و سازماندهی می کند. نتیجه این است که مدیریت محصول پروژه نتیجه گراست و حقایق کار منابع پروژه در تعاریف اشنا و پذیرفته شده بالا بخوبی ترکیب شده است با این حال مدیریت صرف محصول پروژه با قابلیت های آن نباید باعث شود که از موضوعات دیگر جدا شود بطوریکه نه دارای مفهوم باشد و نه در برنامه های کاربردی وتجربی وارد شود. بنابراین این مقاله یک محصول کاربردی پروژه را به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت میدان پروژه کنونی اقتباس نموده است بنابراین میدان در اینجا تعریف شده است بعنوان:
میدان عبارت است از مجموعه محصولات و خدمات ایجاد شده در پروژه .
عبارت محصول پروژه به عنوان مترادف به میدان استفاده می شود.میدان با هدف یا سود پروژه مرتبط است که شامل جنبه های ۱- کیفیت محصول پروژه و۲- اجرا،عملکرد و مشخصات فنی محصول پروژه، می باشد.
از مفاهیم تعریف میدان که در بالا اشاره شد میتوان دریافت که مدیریت میدان پروژه باید روی انجام نیازهای شخصی مشتری پروژه متمرکز شود.
ابزارهای مرتبط شامل ایجاد نمونه کاربردی است که بر روی سیستم TTیا شبیه سازی کاربردی محصول پروژه ارائه می شود.
۳- فازها در پیاده سازی چرخه حیات پروژه :
یک ساختار واقعی چرخه حیات پروژه شامل فازهای بررسی امکان سنجی ،برنامه ریزی، طراحی، اجرا،انتقال و راه اندازی دراستاندار مدیریت پروژه ارائه شده است.فازهای سرمایه گذاری پروژه شامل آماده سازی ،اجرا و عملیات می باشد در حالیکه فازهاییکه به اقلام قابل تحویل پروژه مربوط می شوند فروش،بازاریابی و خدمات پس از فروش می باشند .
یک نمونه کلی  چرخه حیات پروژه ساختار ترسیمی یک پروژه تولیدی است در شکل یک اورده شده است. به هرحال تمرکز صرف بر روی اجرای پروژه ،فهم اینکه کاربرد تکنیکی و عملیاتی اقلامی که در انتها ی پروژه به مشتری تحویل داده می شود به عنوان پارامتر مهمی است که منجر به سود سرمایه گذاری می شود، را ممکن می سازد.شکل یک سطوح مختلف مدیریت را که در شکل بصورت لوله مانندی ترسیم شده است را شرح می دهد .سطوح به سه دسته عملیاتی،تاکتیکی و استراتژیک تقسیم شده است. ترنر و پاین عبارت عملیاتی ،استراتژیک و تاتکیکی را بعنوان سطوح مورد استفاده در مدیریت پروژه بعنوان یک مفهوم تاحدودی متفاوت بکار برده اند .
دیدگاه استراتژیک برتمام فعالیتها در چرخه حیات سرمایه از دیدگاه مشتری احاطه دارد. در سطوح عملیاتی و تاکتیکی دیدگاه فقط بر روی اجرای پروژه محد ود شده است.پذیرفتن دیدگاه استراتژیک محصول پروژه در فاز اجرا دارای اهمیت می باشد این حالت نیاز دارد که عملیات محصول پروژه با خصوصیات عملیاتی و عملکردی خود قابل مشاهده باشد.مدلهای شبیه سازی این قبیل مشاهدات ، دیدگاه استراتژیک بوسیله شبیه سازی که در طول اجرا اقتباس شده است و در شکل دو نشان داده شده است را ممکن می سازد.شکل دو بر اهمیت تمرکز روی عملکرد واجرای محصول پروژه در طول اجرای پروژه تاکید دارد.به هر حال زمان اجرا ممکن است چند ماه یا حتی سالها طول بکشد .فازهای عملیاتی ممکن است ده ،بیست یا حتی سی سال یا بیشتر طول بکشد.کاربرد چرخه حیات هزینه میتواند بعنوان یک ابزار مهم اتخاذ دیدگاه استراتژیک در سطح پروژه در نظر گرفته شود .سرمایه گذاری در جنبه های چرخه حیات محصول ازدیدگاه مشتری نهایی بوسیله آرتو پیشنهاد شده است با مفهومی که محصول یا منبع پروژه را با نظرات مشتری منطبق باشد و مدل چرخه حیات هزینه که مشتری نهایی به پروژه تحمیل می کند.
بازتاب محاسبات اقتصادی چرخه حیات هزینه پروژه یا سرمایه گذار با محصول پروژه دارای اهمیت می باشند اگر چه مدیریت هزینه پروژه عموما فقط با هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت ها مرتبط است اما باید اثر تصمیمات در طول پروژه روی هزینه محصول پروژه مشاهده شود . بعنوان مثال کاهش تلاش در فاز طراحی ممکن است روی هزینه پروژه بصورت تصاعدی و افزایشی در عملکرد مشتری نشان داده شود.اشکال آنالیز چرخه حیات سرمایه و چرخه حیات هزینه توسط گریس ،اسمیت و سایرین مطرح شده است. مفاهیم سرمایه گذاری چرخه حیات محصول پروژه می توانست از بحث های گسترده اهمیت جهت یابی مشتری و رضایت مندی مشتری در مدیریت پروژه منتج شده باشد.

 
شکل۲٫  دیدگاه استراتژیک در مدیریت میدان پروژه برطبق شبیه سازی محصول پروژه
۴- شبیه سازی رویدادهای گسسته بعنوان ابزاری برای مدیریت میدان پروژه :
شبیه سازی کامپیوتری شیوه جدیدی نیست. شبیه سازی در طراحی سیستم های مهندسی از قبل استفاده شده است. در مدیریت پروژه ،شبیه سازی می تواند در مشابه سازی محصول پروژه یا اجرای عملیات بصورت شمایی از زمان ،هزینه و پارامترهای دیگر استفاده شود. بعلاوه تعدادی از کاربردهای شبیه سازی در مدیریت میدان پروژه به اموزش و شناخت مدیریت پروژه وابسته است.تغییراتی وجود دارد که کاربردهای وسیعی دارند و با افزایش ظرفیت محاسبات ایجاد می شوند که تجسم را بخوبی پکیجهای نرم افزاری شبیه سازی قادر ساخته است که حتی با هزینه قابل توجه کمتر از شبیه سازی استفاده شود.تیلور کسی است که شبیه سازی را باعنوان (تکنیک های عددی جهت آزمایشهای هدایتی روی کامپیوتر)تعریف نمود که مستلزم انواع معینی از مدلهای ریاضیاتی و منطقی می باشد که رفتار یک سیستم را فراتر از دوره های زمانی تعیین شده حال حاضر شرح می دهد.در این مقاله بحث به شبیه سازی رویدادهای گسسته محدود شده است . در شبیه سازی مجزا متغیرهای حالت بطور آنی بصورت نقاط مستقل از زمان تغییر می کنند.
 دو مدل زمان پیوسته مورد استفاده در مدلسازی فرآیند و شبیه سازی های پایای منت کارلو در محاسبات ریسک پروژه بکار می رود . بنابه گفته برساکس،فایده اصلی شبیه سازی رویدادهای گسسته  ، پیوستن اثر زمان و ارزیابی اجرا می باشد. گزارشهای فراوانی مربوط به کاربرد شبیه سازی رویدادهای گسسته  در مدیریت پروژه وجود دارد. لاک توضیح می دهد که چطور سیستم انتقال فرودگاه هنگ کنگ در مورد پروژه فرودگاه جدید شبیه سازی شده بود. جهت ارزیابی آینده سیستم قبل از طراحی نهایی و آغاز عملیات ساخت . وظایف عملیات سیستم تحت شرایط منطبق با مقیاس عملیات تا ده سال آینده ارزیابی می گردد این مدل جهت آموزش داخل سازمان و همینطور یک ابزار روابط عمومی استفاده می شود. فرهادی کاربرد شبیه سازی در طراحی یک سیستم اتوماتیک بررسی و اداره مواد را گزارش نموده است .
مدل جهت کشف گلوگاه احتمالی در سیستم های پیشنهادی و پیدانمودن تغییرات جهت تعیین مشخصات طراحی میباشد. مارمون گزارش می دهد که چگونه شبیه سازی جهت مطالعه امکان سنجی یک محصول جدید بکار می رود. بوسیله مدل شبیه سازی ،فرآیند های جدید قابل توجیه و اجرا می توانند باشند . ارزیابی آینده این مدل در تخمین اثر تغییرات در مجموعه محصول روی رفتار سیستم بکار می رود. کوهان نیومی گزارش میدهد که شبیه سازی در پروژه یک کارخانه جدید تولید کننده نیمه هادیها که سازنده سنسور های شتاب دهنده است اجرا شده است. مدل شبیه سازی در کل پروژه استفاده شده است. در طول دهه گذشته شبیه سازی رویدادهای گسسته  نقش مهمی در طراحی مهندسی داشته است .فرمر از سال ۱۹۸۹ راهنمای خریدار و نشریات مخصوص نرم افزار شبیه سازی را برای شبیه سازی رویدادهای گسسته  منتشر کرده است. با وجود کمبودها ،تصورات و تحقیقات روی شبیه سازی رویدادهای گسسته  باید در چارچوب مدیریت پروژه جهت تعریف پروژه ، مدیریت محصول پروژه و مدیریت چرخه حیات سرمایه وجود داشته باشند. این حالت توسط روشهایی می باشد که اجازه ی ملاحظات پویایی از عملیات محصول پروژه را در ارتباط با محیط عملیاتی میسر می سازد. 
۵- نقش شبیه سازی رویدادهای گسسته  در رابطه با عناصر پروژه و مدیریت پروژه :  
جدول شماره یک ابزارهای کلی موثر اینده نگرانه را نشان می دهد که یک مدیریت پیشبرانه اهداف مربوطه را اختصاص می دهد.مفهوم میدان،بطور گسترده ای بعنوان هسته اهداف معرفی شده که محصولات پروژه را با مشخصات اجرایی و عملکرد ی شامل می شود. ابزار مدیریت عملکرد محصول پروژه ،شبیه سازی رویدادهای گسسته  می باشد. همچنین هزینه چرخه حیات اغلب جهت پشتیبانی تصمیمات مربوط به میدان و عملکرد بکار می رود.
 
جدول۱٫ ابزار مدیریت پیشبرانه
۶- مثالهای موردی:
چهارنمونه تجاری شبیه سازی رویدادهای گسسته  به مکان در مدیریت میدان پروژه در سراسر عملیات اجزای پروژه  معرفی شده است.
مثال ۶-۱ قسمت تهیه خمیر شکلات :نمونه یک فرآیند تولید و پارامترهای تولیدی قسمت تهیه خمیر شکلات را نشان میدهد. خمیر شکلات توسط شش خط تولیدی به مصرف شرکتهای داخلی میرسد یا اینکه به مصرف کننده های خارجی فروخته میشود. در ارتباط با تهدید محصولات و افزایش تقاضا و شبیه سازی، پارامترهای مختلف در قسمت تهیه خمیر شکلات بکار برده شده است 
. آنالیز این مورد که چقدر لازم است ظرفیت را بالا ببریم که در آینده بتوانیم ۲۰ درصد تولید بیشتر نسبت به تقاضای مشتری داشته باشیم .
. پیشنهاد افزایش ظرفیت با لوله کشی جدید که که همه خطوط را به جز ۲ خط را به همه تانک های شکلات متصل خواهد کرد .
خمیر شکلات در سه مرحله فرایندی تولید می شود . مخلوط کردن اجزای سازنده ،غلطک دهی و یک مرحله فرایندی . سپس خمیرها هر کدام در تانکهای اختصاصی خود یا در ظروف نگهداری ذخیره می شوند . جهت مصرف بیشتر در فرایند تولید بکار می روندو یا توسط سیستم لاین کشی که نصب شده است محصولاتی که در تانکها ذخیره شده جهت مصرف  به بیرون برای مشتریان فرستاده می شوند. نمودار شرکت تولید شکلات در شکل ۳ نشان داده شده است. 
داده های مصرف بر اساس پیک مصرفی فصلی و ماهیانه سالهای قبل استوار است زیرا داده خاصی روی لول واقعی تانک ها وجود ندارد. متغیرهای اضافی شرایط اولیه تانک ها را شرح می دهند و متغیرهای مهمی که روی سیستم تاثیر می گذارند عبارتند از:ش
۱- مصرف(وضعیت فعلی در مقابل ۲۰%افزایش تولید)
۲- لاین کشی(وضعیت فعلی در مقابل سرمایه گذاری در لوله کشی)
۳- شرایط اولیه تانک قبل از دوره آزمایشی (تانک نیمه پر در برابر تانک پر)
یک طرح آزمایشی کامل با سه متغیر در هردو سطح اجرا شده بود.اجرای واحد خمیرسازی بطور اولیه با تحویل کمبودها و درجه دو جهت نشان دادن پتانسیل هرکمبود توسط ظرفیت بهره برداری غلتک و خط تولید اندازه گیری شده بود. جدول دو خلاصه نتایج آزمایشات را نشان می دهد.ردیف نخست نتایج میانگین کلی را نشان میدهد . بر اساس یکی از میانگین ها خطوط تولید در بخش خمیر شکلات کاملا استفاده نمی شدند و غلتک بیشتر از خط تولید مورد استفاده قرار می گر فت .ردیفهای پایین تر از میانگین نتایج را زمانی که متاثر از هر متغیر می باشد را نشان می دهد.
شبیه سازی نشان میدهد افزایش مصرف خمیر شکلات میتواند ظرفیت موجود را تحت تاثیر قراردهد. خروجی سیستم کاملا توسط مصرف و نه ظرفیت تولید محدود شده است .اگر مصرف افزایش یابد گلوگاه اولیه ظرفیت خط تولید نخواهد بود و غلتک می باشد . سرمایه لاین کشی تولید را در ازای مخلوط خمیر مورد استفاده افزایش نمی دهد. علت ان این است که غلتک یک گلوگاه است و لاین کشی فقط زمانی را که قطعات باید برای رسیدن به غلتک منتظر بمانند افزایش میدهد. این حالت به شرکت نشان میدهدکه گلوگاه آن غلتک است و خط تولید نیست.همچنین نشان میدهد که پیش بینی افزایش مصرف میتواند بدون افزایش ظرفیت ایجاد شود، حدود ECU  500000 صرفه جویی در سرمایه غلتک
 
شکل۳-مدل واحد خمیر شکلات 
 
شکل۴٫ فضای بالابر مدل              جدول. میانگینهای کلی و عوامل موثر بر قیاسهای اجرا
مثال ۶-۲ :تعریف یک سیستم اداره مواد
مثال ۲ مطالعه یک پروژه سرمایه گذاری تولید کننده عمده نوشابه در شمال اروپا می باشد در طول سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۲ تولید کننده خطوط تولید خود را از ۷ به ۳ کاهش داد.تولید کننده نوشابه بطور مداوم دنبال راهی برای توسعه عملیاتش می گشت مدل شبیه سازی در سال ۱۹۹۸ مطالعات یک زیر سیستم با امکانات جدید مورد نظر را آغاز کرد بنام سیستم اداره مواد
در طول دوره سرمایه گذاری پروژه چند مطالعه شبیه سازی دیگر که وظایف متفاوتی را در امکانات عنوان می نمود انجام شد. شبیه سازی جهت کمک اولیه به فاز اولیه مهندسی پروژه ای با ۱۲ ماه زمان اجرا بکار رفته است طول چرخه حیات سیستم اداره مواد ۱۰ سال برنامه ریزی و تخمین زده شده است. موضوعات مورد مطالعه جهت تعریف ظرفیت انتقال مورد نیاز و جهت توسعه لاجیک کنترل برای سیستم اداره مواد شرح داده شد.
بلوک های مختلف جایگزین های لاجیکی را که ارزیابی می شوند را جایابی و لود می کنند . نخستین مرحله برای شبیه سازی ،سیستم آنالیز شده توسط یک مدل پایه CADکمکی می باشد .آنالیز ازمایشی نشان میدهد که میدان پیشنهادی توسط تامین کننده جهت سیستم اداره مواد ممکن است شامل ظرفیتهای اضافی و غیر ضروری باشد. هدف سرمایه گذاری ایجاد یک ساختار چند طبقه که همه مواد روی صفحات پهنی حرکت می کنند و توسط تجهیزات اتوماتیک ثابت کنترل می شوند. باتوجه به طرح اینجا یک سیستم مونوریل روی هر طبقه مطرح است. مونوریل ها به بالابرها توسط حامل هایی مرتبط می شوند .فضای یک نوع بالابر در شکل ۴ نشان داده شده است مدل شبیه سازی روی بلوکهای جایگذاری شده در تصاویر CADساخته شده است.تامین کننده سیستم چرخه زمان را بخوبی ساختار اولیه سیستم های مونوریل نقاله ها و بالابرها برای مدلسازی شبیه سازی آماده میکند. جدول تولید هفتگی توسط تولید کننده توسعه یافت .کاربرد شبیه سازی تعریف واضح نقش ها را برای لاجیک کنترل چرخهای مونوریل و بالابر ارائه کرده است.نقش ها زمانی بکار می روند که صفحات به سیستم واردشوند .
بخش عمده لاجیک کنترل شامل نقش ها جهت واگذاری کار و اولویت بندی کارها می باشد.همچنان که یک آنالیز تجربی نشان میدهد که بالابرها یک گلوگاه احتمالی رادر سیستم ایجاد می کند.بکارگیری بالابرها به عنوان معیارسنجش عملکرد انتخاب شد. شبیه سازی به بدترین حالت اجرا و ساخته شد که :
-فقدان فرآیند هماهنگ منجر به حرکات غیر ضروری در صفحات می شود. همه صفحات که از طبقه بندی بطریها می ایند بجای تعدادی که مستقیما در تولید استفاده می شوند به انبار فرستاده می شود. 
-حداکثر تولید و بیشترین درامد در پروژه  پر کردن مجدد بطریهای خالی است که در یک زمان اتفاق می افتد. دو طرح جایگزین و لاجیک بارگذاری بالابر ایجاد شد . در طرح یک فرآیند طبقه بندی بطری روی طبقه تولید کمترمکان یابی شد.روی همان طرفی که سیستم مونوریل به بالابرها مرتبط است.در طرح دو طبقه بندی بطری در همان طبقه با تولید جایابی گردید. در طرح جایگزین جهت تخمین اثر مکان طبقه بندی بطریها روی بکارگیری بالابر ایجاد شدند. در لاجیک یک بارگذاری بالابر ،هر صفحه بطور جداگانه بارگذاری شد ،در حالیکه در لاجیک دو بارگذاری بالابر ،دو صفحه در بالابر در زمان برابر بارگذاری شده بودند.برتری صرفه جویی در زمان لاجیک دو بدون آنالیز مشخص گردید ،اما سناریوهایی برای تخمین تفاوت ها ایجاد گردید نتایج شبیه سازی در جدول سه نشان میدهد که پیکربندی مدل اداره مواد جهت انجام انتقال آسان و مستقل لاجیک انتخابی بارگذاری و طرح کافی است . طرح دو بعلت استفاده کمتر از بالابرها انتخاب شد شرکت تخمین زد که با توجه به افزایش دقت مدل ارائه شده توسط شبیه سازی ازیک سرمایه گذاری غیرضروری در ظرفیت اداره مواد به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ECU جلوگیری بعمل آمد این تفاوت میان میدان ابتدا توسط تامین کننده و بر مبنای شبیه سازی پیشنهاد شد. علاوه بر سودهای مستقیم ، نمایندگان نشان دادند که نمایش مدل سه بعدی حرکات مواد ، فهم اهداف سیستم در فاز اجرایی را افزایش می دهد . تولید کننده همچنین استفاده از مدل را مانند یک ابزار آموزشی برا ی کارمندان با هدف دادن شمایی از نحوه عملکرد سیستم در فاز عملیاتی برنامه ریزی می کند.

عتیقه زیرخاکی گنج