گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود ، در تاریخ                   در                    بین                              که کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح                    به شماره ثبت                 و کد اقتصادی              که مدیر طرح نامیده می شود از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج شده است منعقد گردید . 
ماده یک – موضوع قرارداد 
موضوع قراردادعبارت است  از انجام خدمات مدیریت طرح ، برای                               که شرح آن در پیوست (۱) تعیین شده است . 

ماده دو- اسناد و مدارک 
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است : 
۲-۱٫ موافقتنامه حاضر.
۲-۲٫ شرایط عمومی .
-۳٫ پیوستها .
پیوست ۱٫ شرح موضوع قرارداد.
پیوست ۲٫ شرح خدمات .
پیوست ۳٫ حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .
پیوست ۴٫ برنامه زمانی کلی .
پیوست ۵٫ شرایط خصوصی .
پیوست ۶٫ نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .
۲-۴٫ مدارک و گزارشهای مصوب .
۲-۵٫ اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند . 
۲-۶٫ قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است . 

ماده سه – مدت قرارداد 
مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف ۴۷-۲ ، شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست ۴ ) ، به شرح زیر است . 
الف ) 
ب )
مدتهای پیشگفته تابع تغییرات مدت موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی می باشد . 

ماده چهار – حق الزحمه 
۴-۱٫ برآورد مبالغ حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات ، به شرح زیر است .
الف ) 
ب ) 
۴-۲٫ نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و بخشنامه های مربوط طبق پیوست ۳ ، می باشد . 

ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد 
۵-۱٫ مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می باشد . 
۵-۲٫ کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است ، می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح ، حق الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند . 
ماده شش – نشانی دو طرف 
۶-۱٫ نشانی کارفرما :
۶-۲٫ نشانی مدیر طرح :
۶-۳٫ هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده هفت – شماره نسخه های قرارداد 
این قرارداد در                 نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده است ، یک نسخه آن به مدیر طرح ابلاغ شده است و همه نسخه های آن ، اعتبار یکسان دارند . 

عتیقه زیرخاکی گنج