گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تعريف حسابداري (سنتي)
حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد.  
بطوري كه از تعريف مذكور استنباط مي شود، حسابداري به عنوان يك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداري يك فن باشد ولي ديدگاههاي جديدتري نيز اخيراً براي حسابداري مطرح شده است كه به ذكر هر يك از آنها مي پردازيم. 

۱-حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي 
انجمن حسابداري رسمي آمريكا (AICPA) در سال ۱۹۷۰ حسابداري را تحت عنوان يك فعاليت خدماتي كه وظيفه آن تهيه اطلاعات مقداري (ماهيتاً مالي) مي باشد، تلقي نموده است. 

۲- حسابداري به عنوان زبان واحد اقتصادي 
حسابداري به عنوان وسيله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعاليتهاي مختلف يك واحد اقتصادي از طريق گزارشهاي مالي كه در زبان حسابداري به كار گرفته شده است، ارائه مي گردد. كميته تحقيقات حسابداري (ARS) شماره ۱۰، حسابداري را به عنوان زبان واحد اقتصادي مطرح نموده است. 
* انواع شركت تعاوني از لحاظ عضويت 
۱_ شركت تعاوني عام 
۲_ شركت تعاوني خاص 
* شركت تعاوني عام. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن آزاد بوده، مؤسسين مي توانند قسمتي از سرمايه اوليه و يا افزايش آن را از طريق عرضه سهام به عامه مردم  تأمين نمايند.  
* شركت تعاوني خاص. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن براي گروهي از طبقات خاص (كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص…) پيش بيني شده، بديهي است اين نوع شركت تعاوني در صورت داشتن ظرفيت، موظف به پذيرش متقاضيان واجد شرايط بوده و از اين نظر محدوديتي براي عضويت وجود ندارد. 

تفاوت شركت تعاوني عام با خاص در هنگام تشكيل 
۱٫تشكيل تعاني خاص نياز به اخذ مجوز صرفاً از اداره كل تعاون يا اداره تعاون دارد. در حالي كه تشكيل شركت تعاوني عام نياز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد. 
۲٫ در تعاوني هاي عام هيچگونه محدوديتي براي عضويت وجود ندارد. در شركتهاي تعاوني خاص عضو بايد جز يك گروه خاص از قبيل كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اينها باشد. 
نكته: ذكر نام تعاوني در تابلوها و سربرگ هاي شركت تعاوني 
بدون ذكر نام عام و خاص ضروري است.
۳٫ تعداد اعضاء در شركت تعاوني عام حداقل ۵۰۰ نفر  و در تعاوني خاص حداقل ۷ نفر، 
۴٫ در تعاوني عام عرضه سهام به عموم مردم مجاز است و هيچگونه محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد، در صورتي كه در تعاوني هاي خاص جذب سرمايه به عموم مجاز نيست. 
۵٫ حداقل سرمايه لازم در هنگام تشكيل تعاوني هاي عام ۱۰۰ ميليون ريال و در تعاوني هاي خاص ۱۰ ميليون ريال مي باشد. 
نكته: اعضاء در هنگام تشكيل شركت تعاوني بايد حداقل ۳  1 مبلغ تعهد را نقداً به حساب بانك شركت تعاوني در شرف تأسيس واريز نمايند.
۶٫ عضويت كاركنان دولت در كليه شركتهاي تعاوني عام و خاص مجاز است. 
۷٫ كاركنان دولت در قبول مسؤليت به عنوان اعضاء هيئت مديره و مديريت عامل در تعاوني هاي خاص مجاز بوده، در حالي كه در شركتهاي تعاوني عام مجاز 
نمي باشند. 
* انواع شركتهاي تعاوني از نظر نوع فعاليت 
تعاوني ها برحسب نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند: 
۱٫ توليدي 
۲٫ توزيعي 
۳٫ تركيبي از توليدي و توزيعي (چند منظوره) 
 *شركت تعاوني توليد. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش صيد ماهي، شيلات، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و… اشتغال دارند. 
* شركت تعاوني توزيع. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا، خدمات، مسكن و.. فعاليت مي نمايند. 
* شركت تعاوني توليدي و توزيعي. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن به فعاليت توليدي و توزيعي به طور مشترك مي پردازند. 
حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توليدي يا توليدي توزيعي عام به شرح زير است:‌
۱٫اگر تعداد اعضاء حداقل ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمي هر سهم يكصد هزار ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو ۲ سهم و حداقل سرمايه لازم معادل يكصد ميليون ريال مي باشد. 
۲٫ اگر تعداد اعضاء بيش از ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمي يكصد هزار ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، و حداقل سرمايه لازم، حاصل ضرب تعداد سهام شركت در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اين كه حداقل مبلغ سرمايه يكصد ميليون ريال باشد. 
* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توزيعي خاص به شرح زير مي باشد: 
۱٫ تعاوني مصرف: حداقل ارزش اسمي هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم در صورتي كه تعداد اعضاء ۲۵۰ نفر باشد معادل ۷۵۰۰۰۰۰۰ ريال و اگر تعداد اعضاء بيش از ۲۵۰ نفر باشد، ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم خواهد بود. 
۲٫ تعاوني مسكن: حداقل ارزش اسمي هر سهم شش ميليون ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم در صورتي كه تعداد اعضاء ۷نفر باشد معادل چهل و دو ميليون ريال، و اگر تعداد اعضاء بيش از ۷ نفر باشد ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم خواهد بود. 
۳٫ ساير تعاوني ها: حداقل ارزش اسمي هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ريال، اگر تعداد سهامداران ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو ۵ سهم و حداقل سرمايه لازم معادل ۱۰۵۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. چنانچه تعداد اعضاي تعاوني بيش از ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم و ميزان سرمايه لازم معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه حداقل مبلغ سرمايه ۱۰ ميليون ريال باشد. 
* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توليدي يا توليدي توزيعي خاص به شرح زير خواهد بود: 
* حداقل ارزش اسمي هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ريال، اگر حداقل تعداد اعضاء ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام بري هر عضو ۵ سهم و اگر تعداد اعضاء بيش از ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم خواهد بود. 
* حداقل سرمايه لازم، در صورتي كه تعداد اعضاء ۷ نفر باشد، معادل ۱۰۵۰۰۰۰۰ ريال و چنانچه تعداد اعضاء بيش از ۷ نفر باشد، ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه از ۱۰ ميليون ريال كمتر نباشد. 
نكته: تعداد سهام اعضاي تعاوني يكسان است، مگر اينكه مجمع عمومي عادي براي برخي از اعضاء تعداد سهام بيشتري تصويب نموده باشد.
قانون تعاون ماده ۲۰، در مورد سهم اعضاء در تأمين سرمايه چنين مقرر مي دارد، سهم اعضاي تعاوني در تأمين سرمايه مساوي است مگر «مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه برخي از اعضاء سهم بيشتري تاديه نمايند كه در اين صورت حداقل و حداكثر سهام بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاوني ها تعيين مي نمايد.»
با توجه به آئين نامه اجرائي وزارت تعاون، حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از ۱۵ درصد كل سهام شركت تجاوز نمايد.  
در اين گونه موارد، محدوديت هاي ديگري كه ميزان سهام براي باي مانده اعضاء نيز وجود دارد بايد مورد توجه قرار گيرد و نحوه تقسيم بايد به گونه اي عمل شود كه حداقل هاي لازم را پوشش دهد. 

* تأمين سرمايه 
«سرمايه تعاوني اموال و دارائي هايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد.» 
ماده ۱۷ قانون تعاون در زمينه سرمايه چنين مقرر مي دارد: 
«شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي گيرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند در اجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.»
تبصره – «در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه گذاري دولت به تدريج بازپرداخت، و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.» دولت مي تواند طبق قانون اساسي واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و نظير آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد، در اختيار شركت تعاوني قرار دهد. 
«هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل ۳/۱ سرمايه آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنبي باشد تقديم و تسليم شده باشد. اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.»  هر عضو با هر مقدار سهام فقط يك رأي دارد و مسؤليت مالي اعضاء محدود به ميزان سرمايه آنان در شركت مي باشد،  مگر آنكه در قرارداد تركيب ديگري شرط شده باشد. 

* فرآيند تأسيس شركت تعاوني 
عده اي از متقاضيان واجد شرايط عضويت در تعاوني با توجه به اهدافآن به عنوان هيئت مؤسس دور هم جمع شده، به مراجع قانوني جهت تأسيس شركت مراجعه مي نمايند،  براي اين منظور هيئت مؤسس نسبت به تهيه طرح پيشنهادي و تنظيم اساسنامه منطبق با قانون تعاون، دعوت به عضويت افراد واجد شرايط، و تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب اساسنامه و تعيين هيئت مديره، بازرس يا بازرسان و ساير وظايف مجمع عادي اقدام مي نمايد. 

* وظايف هيئت مؤسس 
۱٫ تهيه طرح پيشنهادي ضرورت تأسيس شركت تعاوني مبتني بر ارائه دلايل توجيهي متناسب با اهداف تعاون با ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز، تعداد و مشخصات داوطلبان، ميزان سهم هر عضو، سوابق كاري و مهارت هاي اعضاء، نام شعبه صندوق تعاون براي افتتاح حساب هاي تعاوني. 
۲٫ دريافت مجوز فعاليت مربوط به فعاليت طرح پيشنهادي از سازمانهاي مربوط پس از اخذ موافقت نامه تشكيل تعاوني. 
۳٫ تدوين و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 
۴٫ افتتاح حساب جاري به نام شركت تعاوني در شرف تأسيس. 
۵٫ دعوت به عضويت افراد واجد شرايط. مهلت پذيرش تقاضا و مبلغ لازم جهت واريز به حساب جاري شركت تعاوني در شرف تأسيس. 
۶٫ بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت و دريافت گواهي واريز وجه لازم پرداختي توسط اعضاء، صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي. 
۷٫ ارزيابي آورده هاي غيرنقدي داوطلبان عضويت توسط كارشناس رسمي همراه با انجام تشريفات قانوني. 
۸٫ انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي. 
۹٫ ثبت نامنامزدهاي تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسين و بررسي شرايط احراز (با توجه به دستورالعمل چگونگي احراز صلاحيت كانديداها مصوب انجمن نظارت بر انتخابات تعاوني ها). 
۱۰٫ ارسال يك نسخه از آگهي دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفي ناظر در اولين جلسه مجمع عمومي عادي. 
۱۱٫ تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيئت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي. 
* هيئت مؤسس هنگام تشكيل اولين مجمع عمومي عادي، ورقه ورود به جلسه را از داوطلبان عضويت اخذ نموده اسامي حاضرين را با امضاي آنان تكميل و پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع، مديريت جلسه در اختيار آنان قرار مي گيرد. 
هيئت رئيسه بعد از برگزاري مجمع: صورت جلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي، اسامي اعضاء و هيئت مديره منتخب و بازرسان، اساسنامه مصوب، طرح پيشنهادي و ساير مدارك لازم  را امضاء‌و مجموع مدارك را به هيئت مديره منتخب تحويل مي دهد. هيئت مديره مزبور اسناد و مدار را جهت تشكيل قانوني شركت به اداره تعاون تحويل مي دهد. هيئت مديره مزبور اسناد و مدارك را جهت تشكيل قانوني شركت به اداره تعاون تحويل داده، و از طريق آن اداره به اداره ثبت شركتها ارسال مي گردد. اداره تعاون پس از اقدامات اداره ثبت شركتها و صدور آگهي تأسيس، نسبت به صدور پروانه تأسيس تعاوني اقدام مي نمايد. 
تبصره ۱٫ پس از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي عادي و تعيين هيئت مديره، وظايف هيئت مؤسس خاتمه مي يابد. 
تبصره ۲٫ اعضايي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند. 
تبصره ۳٫ تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاي اولين مجمع عمومي عادي مي باشد.  

 حسابداري شركتهاي تعاوني 
به موجب قانون تعاون، شركتهاي تعاوني: شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه به وسيله اعضاء تأمين مي گردد،  وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهاي دولتي و وابسته و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني مشاركت نمائيد. هنگامي شركت تعاوني به ثبت قانوني مي رسد كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه شده باشد.  
عمليات حسابداري قبل از تشكيل و به ثبت رسيدن، به صورت آماري و اطلاعاتي مي باشد، به منظور جمع آوري اطلاعات لازم و ارقاممالي با توجه به نوع تعاوني (عام، خاص) هيئت مؤسس يك حساب جاري بنام شركت تعاوني در شرف تأسيس، در بانك افتتاح نموده، داوطلبان عضويت حداقل ۳/۱ مبلغ سرمايه تعهد شده را به حساب جاري واريز و رسيد بانكي بانضمام تقاضاي عضويت به عيئت مؤسس تحويل مي دهند. كليه هزينه‌هاي پرداختي در طي دوران تدسيس، توسط مؤسسين پرداخت مي گردد. 
هنگامي كه شركت تعاوني به ثبت قانوني رسيد، نظام مالي براساس اصول پذيرفته شده حسابداري با توجه به نوع فعاليت به گوهه اي طراحي مي شود، كه نياز تعاوني ها برآورده شده و مباني لازم براي پردزش اطلاعات، به سهولت و جامعيت، جهت انعكاس در گزارش هاي مالي فراهم گردد. 

عتیقه زیرخاکی گنج