گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خروجي سنسورهاي موقعيت AMR نيازمند مدار بهسازي است. چنانچه تغييرات دمايي زياد باشد بايد از جبرانساز دمايي نيز استفاده نماييم.  همينطور اگر از چند مدار پل استفاده نماييم، خطاي ديگري كه بايد آنرا بطريقي جبران نماييم تلورانس بخش به بخش در مواد است.
IC بكار گرفته شده HMC1501  است كه داراي يك مدار پل مي باشد و مي تواند  را در رنج تغييرات خطي  تعيين كند. با فرض منبع تغذيه ۵ ولت اين سنسور دربازه    ميلي ولت تغييرات ولتاژ خواهد داشت. شكل موج خروجي بر حسب زوايه  در زير‌آمده است.
روش ديگري براي حذف خطاي آفست وجود دارد و آن اين است تا بوسيله آزمايش كاليبراسيون مقدار خطا را بدست آورده و از مقدار نهايي كم كنيم. اين عمل با كاهش متعلقات مدار بهسازي از افزايش حجم، قيمت و تاثير نويز جلوگيري مي كند. ولي از آن جهت كه طراح را مجبور مي كند تا بهره تقويت كننده را جهت تعادل در آفست و ضريب حساسيت كاهش دهد چندان جالب نمي باشد.
 جهت افزايش رنج موقعيت سنجي از  به  از ۲ سنسور HMC1501   و يا يك سنسور HMC1512 (با ۲ مدار پل)  استفاده مي كنيم.
براي افزايش رنج اندازه گيري موقعيت خطي معمولاً از چند سنسور استفاده مي كنيم. جهت افزايش ويژگي خطي سيستم معمولاً رنج خطي هر سنسور را كمتر از حد نامي در نظر مي گيرند. به خاطر داريم كه براي موقعيت سنج خطي مي بايست AMR در ناحيه اشباع قرار گيرد. بنابراين فاصله آهنرباي متحرك از مقابل سنسورها بازاي ميدان يك كيلو گاوسي حداكثر ۲۵/۰ اينج خواهد بود كه با افزايش فاصله به ۵/۰ اينج ميدان مي بايست به حدود ۳ كيلوگاوس افزايش يابد. همانطور كه در شكل زير 
مشخص است با عبور آهنربا از مقابل سنسورها بازاي ۴ سنسور ۴ موج بوجود خواهد آمد. بازاي يك موقعيت سنج ۲ اينچي نمودار تغييرات ولتاژ خروجي برحسب موقعيت براي يك سنسور و ۴ سنسور رسم شده است.
در  حاصل از هر مدار پل سنسور، بايد بدانيم كه هر سنسور جهت حذف خطاي آفست واندازه گيري ولتاژ پيك-پيك خروجي كاليبره شده است تا خروجي نهايي در يك رنج مشابه تنظيم گردد. پس از كاليبراسيون ولتاژ خود را تشكيل مي دهد و عمل مقايسه ما بين ولتاژهاي خروجي تصحيح شده انجام مي شود و شيب هايي را در ميان سنسورهاي مجاور هم توليد مي كند. درنهايت تنها از شيب هاي مثبت استفاده مي شود (رنج خطي هر سنسور) و مقدار كوچك  برشيب يا شيب هاي مثبت قرار داده مي شود. با فرض اينكه هر سنسور به يك ميكروكنترلر ۸ بيتي متصل باشد، مي تواند ۲۵۶ نقطه را براي رنج خطي خود در نظر بگيرد. بنابراين براي كل رنج ۱۰۲۴ نقطه خواهيم داشت.
دو آهنربا را نشان مي دهد كه نسبت به هم در وضعيت ناموازي قرار گرفته اند و در فاصله ميان آنها سنسور در طول دوآهنربا حركت مي كند. در موقعيت هاي نزديك زوايه شار روبه پايين است و در فاصله هاي دور زاويه شار رو به بالا قرار دارد. بنابراين با يك سنسور AMR مي توان موقعيت سنجي نمود. در اين حالت هم آهنربا،  هم سنسور مي توانند نسبت به هم حركت كنند.
شكل زير يك آهنرباي متصل به انتهاي شفت را نشان مي دهد كه در برابر يك سنسور HMC1512   قرار گرفته است. زماني كه شفت مي چرخد دو ولتاژ سينوسي وكيسنوسي در خروجيهاي سنسور قرار مي گيرد.

اين روش نمي  تواند تمام محيط شفت را در برگيرد ( ) و در عين حال بايد محافظتي از ميدان مغناطيسي موتور نيز در نظرگرفته شود. نكته ديگري كه بايد در نظر گرفت اين است كه تداخلي در موقعيت دو سنسور وجود دارد تا اينكه يك يا هر دو به اشباع برسند.
براي ايجاد حسگر چرخشي ۳۶۰ درجه از يك سنسور HMC1512 به همراه سنسور هال استفاده مي كنيم. سنسورهاي هال براي موقعيت سنجي دقيق و حساس پيشنهاد نمي گردند. در اين روش از آنها جهت تعيين پلا ريته كه كدام نيمه  از سنسور AMR در مقابل آهنربا مي باشد، استفاده مي شود. 
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

الكتروموتور هاي جريان مستقيم مانند الكتروموتور هاي متناوب از سه بخش اصلي تشكيل شده اند .
۱-استاتور 
۲-آرميچر 
۳-هسته 
براي راه اندازي موتورهاي جريان مستقيم كه به آنها موتورهاي جريان دائم هم مي 
گويند لازم است كه به استاتور و آرميچر هر دو برق جريان مستقيم را اعمال نماييم.
بر روي محور آرميچر تعدادي تيغه هاي مسي قرار دارد كه به نام كلكتور معروف مي باشند.اين تيغه هاكه تعداد شان متناسب با تعداد كلافهاي آرميچر مي باشد به طريقي در امتدادمحور نصب شده اند كه تشكيل يك شكل استوانه اي را روي محور آرميچر مي دهند به نحوي كه تمام تيغه ها نسب به همديگر و بدنه عايق مي باشند،دنباله اين تيغه ها به 
كلافهاي سيم پيچي آرميچر كه به صورت موجي يا خوابيده  مي باشند اتصال و لحيم شده اند .كار اين كلكتور جمع كردن جريان هاي مثبت ومنفي مي باشد كه در نتيجه يكسوساز،
با توجه به شكل ملاحظه مي شود كه كلكتور (محل اتصال + و+برق )كاري مي كند كه هميشه جريان مثبت زير قطب Sاستاتور و جريان منفي زير قطب Nاستاتور قرار ميگيرند و يا برعكس وبا وجود كلكتور اين وضعيت ثابت مي ماند،همانطور كه مي دانيم كلكتور در ژنراتورها ،جريان توليد شده را كه در كلافهاي آرميچر به صورت متناوب توليد مي شوند،مي گيرد و به صورت يكسو به بيرون مي فرستد،ولي در الكتروموتور هاي جريان مستقيم وظيفه كلكتور اين است كه جريان مستقيمي را كه از بيرون به ذغال هاي آن وصل شده است از طريق تيغه هاي خود مي گيرد و به داخل سيم پيچي آرميچر مي فرستد به نحوي كه قطبهاي آرميچر متناسب با دور آرميچر تغيير پيدا كنند،يعني قسمتي از آرميچر  كه زير قطب Nاستاتور قرار دارد هميشه مثلاًS  و قسمت ديگري از آرميچر كه زير قطب S استاتور قرار مي گيرد هميشه N باشد.(با توجه به شكل صفحه قبل)
دور الكتروموتور هاي جريان مستقيم قابل كنترل و كم و زياد شدن ميباشد،هم از طريق مدار قطبهاي استاتور و هم از طريق برق آرميچر ،چنانچه جريان قطبهاي استاتور را به وسيله رئوستا كم كنيم دورموتور ،زياد مي شود وبر عكس اگر جريان قطبهاي استاتور زياد شود.دور كم ميشود.همچنين اگر جريان آرميچر را زياد نماييم .دور زياد واگر كم نماييم دور كم ميشود.
براي عوض كردن گردش يا دور موتور ها معمولاً جهت جريان آرميچر را عوض مي كنند البته با تغيير جهت جريان استاتور هم ميسر است. 
مصرف الكتروموتور هاي جريان مستقيم در صنعت كم است به علت اينكه برق جريان مستقيم به صورت معمول در دنيا وجود ندارد.(توليد برق اصولاًبه صورت متناوب است) و هزينه اي اضافي بر معمول لازم است تا يك منبع جريان دائم تهيه شود.
در الكتروموتور هاي جريان مستقيم دو نوع مقاومت راه اندازوجود دارد يكي رئوستايي كه در مسير آرميچر به صورت سري قرار مي گيرد به نام مقاومت راه انداز و ديگري رئوستايي كه در مسير قطبهاي استاتور به صورت سري قرار دارد به نام مقاومت تنظيم دور .
معمولاًدر موقع راه اندازي موتور هاي جريان مستقيم،لازم است حداكثر ولتاژ مجاز در قطب هاي استاتور باشد،زيرا در اين حالت جريان راه اندازي آرميچر به حداقل مي رسد و ضمناًدور هم كمتر از مقدارنامي است. الكترو موتورهاي جريان مستقيم از لحاظ سيم پيچي و اتصالات به سه نوع تقسيم مي شوند كه اين سه نوع عبارتند از :
۱-الكتروموتور هاي سري 
۲-الكتروموتور هاي موازي يا شنت
۳-الكتروموتور هاي كمپوند يا (سري موازي )
-الكتروموتور هاي سري 
الكتروموتور هاي سري داراي ساختماني هستند كه سيم پيچي هاي استاتور و آرميچر با همديگر به صورت سري در مدار قرار مي گيرند .طبق شكل زير:
AB=كلاف آرميچر 
EF=كلاف سري (استاتور)
اين نوع موتورها نبايد بدون بار روشن شوند،زيرا اگر بدون بار كار كنند چون از نوع سري هستند دور ،بي نهايت زياد مي شود وممكن است باعث خطراطي گردد،بنابراين بايد هميشه در رابطه با بار كاركنند .در ضمن براي ارتباط محور موتور با دستگاه يا بار نبايد از تسمه هاي بافتني استفاده كرد و حتماًلازم است از كو پلينگ هاي محكم و چرخدنده استفاده نمود زيرا ممكن است تسمه پاره شود و ايجاد خطراتي از نظر زياد شدن دور موتور را سبب مي شود نيروي گشتاور در الكتروموتور هاي سري برابر است با:
الكترو موتورهاي شفت يا موازي 
       موتورهاي جريان مستقيمي كه سيم پيچي آرميچر با سيم پيچي استاتور به صورت موازي در مدار قرار ميگيرند به نام موتورهاي سوي چنانچه بدون بار كار مي كنند هيچگونه اشكالي به وجود نمي آورند و به طور كلي بار ،هيچگونه اثري روي جريان شنت (قطب هاي استاتور)ندارد. 

عتیقه زیرخاکی گنج