شامل استانهای :

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان ایلام

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان اصفهان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان اردبیل

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان آذربایجان غربی

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان آذربایجان شرقی

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان تهران بزرگ

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان بوشهر

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان خوزستان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان خراسان شمالی

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان خراسان رضوی

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان خراسان جنوبی

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان چهارمحال و بختیاری

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان کرمان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان سمنان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان کردستان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان زنجان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان قزوین

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان فارس

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان سیستان و بلوچستان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان کرج و توابع

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان قم

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان گیلان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان گلستان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان کهکیلویه و بویراحمد

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان کرمانشاه

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان مرکزی

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان مازندران

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان لرستان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان همدان

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان یزد

بانک موبایل شماره همراه اول اعتباری و دائمی استان هرمزگان

باتوجه به قوانین کشور تمامی شماره های بانک  بدون نام و مشخصات افراد می باشد فقط منطقه بندی شده اند