گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه ۱۲۷ صفحه ای با موضوع شور شدن خاک در اثر آبياري و راههاي کنترل آن


خاک يکي از مهمترين منابع طبيعي و عوامل توليد است . روز به روز که بر تعداد جمعيت کره زمين افزوده مي شود و قدرت خريد مردم بالا مي رود و بشر مترقي مي گردد , توقعات انسان از اين منبع بزرگ طبيعي و عامل مهم توليد بيشتر مي شود .

شواهد نشان مي دهد , زمين از موقعي که مورد بهره برداري انسان قرار گرفته است , حاصلخيزي آن بر اثر عدم توجه و اقدامات نامناسب کاهش يافته است . انسان در بسياري از مناطق جهان بر اثر آبياري زياد با آب نامناسب و شور , باعث شور شدن سطح وسيعي از زمينهاي  غير شوره شده است . منابع زيادي در دست است که در بسياري از کشورها منجمله هندوستان , پاکستان , مصر و ايران به ويژه از نيمه دوم قرن نوزدهم که آبياري شياري معمول شد , سطحهاي وسيعي از زمينهائي که روزي از حاصلخيزترين خاکها بوده , بر اثر آبياري بي رويه با آبهاي نامناسب , حاصلخيزي خود را از دست داده و به کلي ويران و متروک شده است . همچنين زمينهاي باير و شوري که پشتيبان با هزاران زحمت و صرف هزينه زياد آنها را آباد و قابل استفاده کرده بودند , بر اثر عدم اطمينان عاملين بعدي از اصول صحيح کشاورزي , مجددا شور و ويران شده است .

فهرست عناوین :

فصل اول

 • مقدمه

فصل دوم

 • شناسايي مسائل شوري در ايران
 • نمک و مبناي آن
 • نقل و انتقال نمک در طبيعت
 • ۱- فاکتور ژئولوژي
 • ۲- ژئوشيمي
 • ۳- اثر ژئومورفورلوژي
 • ۴- رودخانه ها و ساير آبهاي سطحي
 • ۵- اثر باد
 • ۶- عوامل بيولوژيکي
 • ۷- شرايط آب و هوايي
 • پراکندگي انواع نمک از لحاظ آب وهوايي
 • ۱- حوزه کلريد
 • ۲- حوزه سولفات – کلريدي
 • ۳- حوزه کلريد سولفاتي
 • ۴- حوزه سولفات کربناتي
 • ديناميک نمک در آب تحت الارض
 • کلياتي راجع به خاکهاي شور و خاکهاي قليايي (خاکهاي سديمي)
 • شکلهاي نمک در خاک
 • تزويع نمک در خاک
 • خواص عصاره يا محلول خاکهاي شور
 • ۱- عصاره گل اشباع خاک
 • ۲- عصاره خاک
 • ۳- هدايت الکتريکي
 • طبقه بندي خاکهاي شور

فصل سوم 

 • شور شدن خاک در اثر آبياري
 • ۱- شور شدن خاک در اثر آبياري
 • ۲- شور شدن مستقيم خاک از طريق آبياري
 • ۲-۱ عمق بحراني سطح ايستابي
 • ۲-۲ عوامل موثر در شور شدن خاک از طريق صعود موئينه اي
 • الف – تاثير ميزان تبخير
 • ب – تاثير پوشش گياهي
 • ج – تاثير تغذيه آب زير زميني
 • ۳- قليايي شدن خاک
 • ۴- توازن نمک در ارضي تحت آبياري
 • ۴-۱ محاسبه شستشوي مورد نياز
 • ۴-۲ محاسبات بيلان نمک
 • ۴-۳ توازن نمک

فصل چهارم

 • کيفيت آب در آبياري
 • مسائل مربوط به شوري
 • مسائل مربوط به سديم
 • زيانهاي ناشي از سميت عناصر

فصل پنجم 

 • راههاي کنترل شوري خاک
 • زهکشي 
 • انواع زهکش ها
 • زهکش جويي
 • زهکش هاي چاهي
 • کنترل نمک به وسيله آبياري
 • روش هاي آبياري در ارتباط با کنترل شوري
 • ۱- آبياري سطحي
 • ۲- آبياري باراني
 • ۳- آبياري قطره اي
 • آبشويي خاک
 • ارزيابي مقاومت گياه به شوري
 • بکار بردن مواد معدني اصلاح کننده خاکهاي شور قليائي (سديمي)
 • استفاده از گچ و مسائل آن
 • تسطيح اراضي  
 • تعويض يا مخلوط کردن منابع آب
 • کاشت بذر در نقاط مناسب
 • فهرست منابع


عتیقه زیرخاکی گنج