گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
اکتشاف مواد معدنی، زیربناي اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهند. بشر از همان آغاز آفرینش خود و در طول تاریخ، بر حسب نیازمندیها و شناخت، از مواد معدنی استفاده کرده است. اکنون نیز انسان، از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوه هاي گوناگون، اقدام به اکتشاف مواد معدنى و بهره برداري ار آنها می نماید. به عبارت دیگر، همین مواد معدنی هستند که پاپه و اساس تمدن را تشکیل می دهند. همان گونه که می دانیم استان تهران به دلیل ویژگی هاي مهم اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و غیره در بین دیگر استانهاي کشور از مقام والاتري برخوردار می باشد. به همین سبب شناسایی و اکتشاف مناطق داراي پتانسیل منابع معدنی در این استان همیشه از دغدغه هاي مهندسین اکتشاف و زمین شناسان و متخصصان این علم بوده است. شناسایی این پتانسیل هاي خفته در خاك، هم راه را براي استخراج و بهره گیري از این منابع ارزشمند هموار می کند و هم اینکه اگر با توجه به وجود برخی محدودیت ها نتوان عمل استخراج را انجام داد ولی در ترقی و افزایش مقام استان در داشتن ذخایر معدنی نقش بسزایی دارد.

چکیده
مقدمه
فصل اول : معرفی محدوده مورد مطالعه
-۱-۱ موقعیت جغرافیایی 
-2-1 اهداف اکتشافی در محدوده
-۳-۱ جفرافیاي طبیعی و انسانی- سیما شناسی
-۱-۳-۱ موقعیت و وسعت
-۲-۳-۱ ناهمواری ها
-۳-۳-۱ آب و هوا
-۴-۳-۱ منابع آب
فصل دوم : زمین شناسی و زمین ساخت زون اکتشافی کرج- دماوند
-۱-۲ زمین شناسی ناحیه ای
-۲-۲ برگه کرج (هشتگرد) 
-1-2-2 چینه شناسی
-۲-۲-۲ زمین شناسی و تکتونیک
-۳-۲-۲ دگرسانی
-۴-۲-۲ زمین شناسی اقتصادی
-۵-۲-۲ کانسارهاي غیر فلزی
-۳-۲ برگه تهران
-۱-۳-۲ چینه شناسی
-۲-۳-۲ زمین شناسی ساختمانی
-۳-۳-۲ زمین شناسی اقتصادی
-۴-۳-۲ کانی هاي غیر فلزی
-۴-۲ برگه فشم (شرق تهران)
-۱-۴-۲ چینه شناسی
-۲-۴-۲ زمین شناسی ساختمانی
-۳-۴-۲ زمین شناسی اقتصادي
برگه دماوند
-۱-۵-۲ چینه شناسی
-۲-۵-۲ زمین شناسی ساختمانی
-۳-۵-۲ زمین شناسی اقتصادی
فصل سوم : روشبررسی اکتشافی و آماده سازي داده ها
-۱-۳ روش مطالعه بررسی اکتشافی
-۲-۳ بررسی و آماده سازي داده ها
-۱-۲-۳ بررسی و آماده سازي داده هاي زمین شناسی
-۲-۲-۳ بررسی وآماده سازي داده هاي اکتشافات ژئوشیمیایی
-۳-۲-۳ بررسی وآماده سازي داده هاي ژئوفیزیک هوایی
فصل چهارم : مدلسازي و معرفی نواحی امید بخش

مدلسازي و تلفیق نواحی امید بخش به روش Weight Of Evidence
روند کلی تهیه نقشه پتانسیل معدنی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
گردآوري اطلاعات موجود
پردازش داده ها و تهیه نقشه هاي نشانگر
نقشه نشانگر واحدهاي زمین شناس 
معرفی روش وزن هاي نشانگر Weight Of Evidence
مدلسازي و تلفیق نواحی امید بخشبه روشIndex Overlay
اصول تلفیق به روش  Index Overlay
فصل پنجم : معرفی و ارزیابی مناطق امید بخشو نتایج آنالیز نمونه ها
فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهادات

عتیقه زیرخاکی گنج