گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق شهر نشینی-دانلود رایگان تحقیق شهر نشینی-تحقیق شهر نشینی-پروژه شهر نشینی
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ي و عوامل مؤثر بر شكل گيري سكونت گاههاي خودرو در ايران 
تحت تأثير فرايند عام شهرنشيني و شهرگرايي و نوع رابطه بين شهر و روستا جمعيت انبوه مهاجر از روستاها به سمت شهرهاي بزرگ و به ويژه پايتخت ( تهران ) سرازير شدند
به دليل كمبود شديد زمين در محدوده قانوني شهرها و محدوديت هاي فراوان دستيابي اقشار كم درآمد شهري به زمين و مسكن ، اراضي فوق الذكر كه معمولاً كاربري و قابليت كشاورزي داشتند ، به صورت غير قانوني توسط مالكين برزگ تفكيك شده و در اختياز ريسك پذيرترين اقشار ( مهاجرين از كلانشهر و يا روستائيان تازه وارد كلانشهر ) قرار مي گرفت كه آنها هم در قطعه زمين كوچك خريداري شده به سرعت و ( يك شبه ) در آن سرپناهي ايجاد مي شود . از گرد هم آئي مجموعه بناهاي اين چنين به سرعت سكونت گاههاي شكل مي گيرد كه در مراحل اوليه خدمات خود را به صورت غيررسمي تأمين مي كند و در مدتي نه چندان طولاني با فشار بر مسئولين خدمات مورد نياز به صورتي رسمي تأمين شد و به تدريج نوعي و سطحي از پيوند كالبدي در اين مجموعه هاي سكونتي ايجاد مي شود و سكونت گاه شكل مي گيرد . آن چه در اين ميان به پيوند نسبي كالبدي مدد مي رساند پيوند اجتماعي و همسايگي قوي است كه خمير مايه اجتماع مردم در اين سكونت گاههاست . 
اغلب اين سكونت گاههاي  پس از پشت سر گذاشتن دوره اي از رشد سريع و انفجاري به درجه اي از تعادل دست مي يابند كه شايد بتوان آن را به عدم توان حداقل سرويس دهي و بي تعادلي شديد در نظام سكونت گاهي و گاه ميل اجتماعي ـ فرهنگي به حفظ قلمرو و نيز ضوابط و مقررات طرحهاي رسمي شهرسازي و اعمال سطحي از مديريت شهري نسبت داد . از آن پس رشد و توسعه سكونت گاه در نقاط پيرامون و ترجيحاً در نقاطي كه سابقه اي از سكونت و حداقلي از خدمات در آنها وجود داشته باشد به صورت ناپيوسته ادامه مي يابد و سكونت گاه مورد نظر روند رشد خود را با جذب برخي عناصر شهري ادامه مي دهدد . 
اما حتي در مراحل بعدي رشد و بلوغ نسبي نيز اين سكونت گاهها از نوعي عدم تعادل ساختاري ( اجتماعي ، فرهنگي و كالبدي ) رنج مي برند با سطحي از يكنواختي فرهنگي و اجتماعي و تنوع كم در آمد و اشتغال عملاً اجازه تعامل اجتماعي و پيوندهاي فرا فاميلي ، فرا خويشاوندي و فرا همسايگي را نداده و ورود عناصر جامعه مدني و  توسعه مدنيت در اين سكونت گاهها را بسيار محدود مي كند . اما اين واقعيت را نيز نمي  توان انكار كرد كه تحت تأثير عوامل اجتماعي ، فرهنگي و حتي پيشينه اين سكونت گاهها و ساكنين ساخت اجتماعي ـ فرهنگي و كالبدي آنها در عمل متفاوت بوده و در معرض تغيير و دگرگوني مستمر نسبت به الگوهاي اوليه زيست و سكونت خود هستند . اگر چه در تحليل نهايي نه مي توان آن را روستا ناميد و نه ويژگيهاي تمام يك جامعه و ساختار شهر دارند . آنها در نهايت امر سكونت گاهي ما بين شهر و روستا با گرايش به دومي و متأثر از مشخصه هاي اولي  هستند . 
دكتر پيران ضمن تحليل فرايند و چگونگي شكل گيري سكونت گاه غير رسمي آن را بيش از هر چيز در قالب بازار غير رسمي زمين و مسكن قابل تبيين دانسته و دو دليل عمده را در اين راستا يكي تبديل به كالا شدن زمين و مسكن ( اين دو نياز اوليه و حياتي ) تحت شرايط توسعه پيراموني و برون زا و ديگري نياز اوليه مهاجرين وارد شده به كلانشهر به سر پناه قائل است و اشاره مي كند كه به دليل سيل گسترده مهاجرت به شهرهاي بزرگ ، كالا شدن زمين و مسكن و رشد بورس بازي زمين ، بخش مهمي از تقاضاي بالقوه مسكن هرگز امكان بالفعل شدن پيدا نمي كند . هر طبقه اجتماعي فضاي شهري خود را توليد مي كند اما در اين ميان طبقاتي باقي مي مانند كه قادر به توليد فضاي شهري خاص خود بر منباي قواعد بازار رسمي زمين و مسكن توأم با بورس بازي زمين موجب تشديد بحران مسكن شده و اين خود موجب افزايش شديد قيمت زمين و مسكن و اجاره بها خواهد شد . 
دكتر پرويز پيران اضافه مي كند كه در چنين شرايطي بازار غير رسمي مسكن شكل مي گيرد . در اين بازار با استفاده از ضوابط و مقرارت طرحهاي شهر ] = محدوديت توسعه بر اراضي كشاورزي و اراضي خارج از محدوده قانوني شهر [ اراضي كشاورزي بزرگ به شيوه اي غير قانوني و خارج از چارچوب ضوابط رسمي معمول تفكيك ( و به نوعي تغيير كاربردي « ؟ ! » ) داده شده و به خيل عظيم جستجوگران سر پناه عرضه مي شود . متقاضيان اين بازار نيز كه خود از مشكل سرپناه رنج مي برند قدرت ريسك بالايي دارند و به سرعت بر قطعه زمين كوچك خود ( خريداري شده از بازار غير رسمي زمين ) سرپناهي مي سازند و بدين ترتيب اجتماعات آلونكي شكل مي گيرد . 
او اضافه مي كند كه : در ايران تقسيم و باز تقسيم زمينهاي كشاورزي حاشيه شهرها و اراضي خارج محدوده ، مهمترين شيوة‌ دستيابي به زمين براي ايجاد اجتماهاي آلونكي است . شيوه هاي ديگر چون تصرف خزنده و اشغال سازمان يافته بيشتر در گذشته رواج داشته است . 
سيد محسن حبيبي و ديگران در گزارش طرح پژوهشي تحت عنوان « دگرگوني روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ و نقش آنها در نظام اسكان كشور » در رابطه با فرآيند و چگونگي شكل گيري و تطور سكونت گاههاي خود جوش نكات زير را مورد اشاره قرار مي دهد : 
بر اثر پديده قطب گرايي و تمركز گرايي ، سوداگري بر زمين و ساختمان شتاب گرفته و كانونهاي زيستي حاشيه اي و به ويژه روستاهاي پيرامون كلانشهر بستر مناسب چنين سوداگري است . 
با تصويب ضوابط و مقرراتي چون قانون شهرك سازي ( ۱۳۵۰ ) ، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ( ۱۳۵۲ ) ، آيين نامه استفاده از اراضي در خارج از محدوده و حريم استحفاظي شهرها ( ۱۳۵۵ ) بستر مناسب جهت بورس بازي زمين در خارج از محدوده شهرها و بخصوص تهران فراهم مي شود كه تحت تأثير آن اراضي زراعي بزرگ به صورتي غير قانوني تفكيك و در طول محور آن عمده منشعب از تهران ( و برخي كلانشهري ( ديگر ) بستر شكل گيري شهرهاي منفصل با كاركردي خوابگاهي و مسكن فراهم مي گردد ( حبيبي و ديگران : ۱۳۷۱ : ۲۰۶ ـ ۴۰۴ ) رشد و گسترش روستاهاي پيراموني نه ناشي از استعدادهاي طبيعي آنها بلكه در بسياري موارد ناشي از موقعيت ارتباطي روستا نسبت به شهر مركزي و محورهاي فعاليت شهر است . آنها مكان خوابگاهي نيروي كار صنايع شهر مركزي و محورهاي فعال اقتصادي آنها محسوب مي شوند . 
بر اساس بررسي ها حتي امروزه و با همه نارسائيهايي كه وجود دارد ، كانونهاي زيستي متشكله اسلام شهر به گونه اي خود بخودي در خدمات رساني به نقاط زيستي تحت حوزه نفوذ مستقيم خود با تهران شريك شده اند . شايد به اعتباري بتوان گفت كه اين كانونها نو شهرهايي هستند …. كه از طريق فرايندي كاملاً غير كلاسيك ( خود بخودي ) ظهور كرده اند . تبين اين فرايند نياز به مداخله بسيار دارد و كشف آن راه گشاي بسياري  از مسائل شهري و جمعيتي ما خواهد بود . 
هر كانون در درون خود رشد يافته و در محدوده اي مشخص باقي مي ماند . با كند شدن هجوم مهاجرتي و اشباع نسبي كانونهاي زيستي متشكله بدون ترديد كانوني ديگر در نقطه اي ديگر در فاصله اي مشخص با اين كانونها ظهور خواهد كرد ؛ فواصل موجود بين هر يك از اين كانونها ] در نمونه موردي اسلامشهر [ كاملاً با معناست كه عليرغم هجوم مهاجرتي گسترده به اين كانونها اين فواصل ( قلمروها ) همچنين است نخورده باقي مانده اند ….. 
اعظم خاتم در مقاله خود تحت عنوان « برنامه ريزي مسكن  و قشر بندي اجتماعي در منطقه تهران » به نكته اي اشاره مي كند كه در تحليل علل گرايش به سكونت گاههاي حاشيه كلانشهر جالب توجه است و آن گرايش به داشتن خانه اي كوچك اما مشخصي است . اين امر ناشي از مزيت اقتصادي مسكن شخصي كوچك بر آپارتمان است كه امكان ارتقاء كيفيت سكونت را در آينده افزايش مي دهد و با توجه به افزايش قيمت زمين نوعي سرمايه گذاري براي آينده است . زيرا به دليل بي ثباتي شغلي و درآمدي ، ناكافي بودن تسهيلات اعتباري جهت خريد واحد سكوني در بازار رسمي ، عدم تناسب آپارتمان كوچك با بعد خانوار و ويژگي هاي الگوي رفتار و معاشرت خانواده و …. خريد مسكن كوچك و شخصي بر آپارتمان در داخل كلانشهر ارجحيت مي يابد . خاتم اما اين الگوي مسكن ( خانه كوچك اما مشخصي ) را با روند افزايش قيمت زمين در شهرهاي بزرگ به ويژه در مناطق كم درآمد و متوسط شهر در تعارض مي بيند و معتقد است كه فقدان زمين ارزان در داخل شهر تهران از عوامل مهم رانده شدن كم درآمدها به حاشيه شهر بوده است . كه اين روند از اوايل دهه پنجاه آغاز شده و در دهة شصت ثروت بي سابقه اي يافته است . 
خاتم تعيين حداقل تفكيك در طرح هاي جامع شهري را به همراه ناديده گرفتن امكانات گروههاي كم درآمد و سهم آنها در جمعيت شهر را از عوامل مؤثر در جابجائي هاي بي برنامه در منطقه شهري تهران معرفي مي كند كه اين خود موجب افزايش قيمت زمين براي كم درآمدها بوده است به نحوي كه در سال ۱۳۶۵ قيمت يك متر مربع زمين براي كم درآمدهاي تهراني حدود ۴۰ هزار ريال بوده اما طرح جامع اسلامشهر قيمت زمين را در همين سال در بخش عمده اراضي اسلامشهر بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ريال و اراضي خارج از محدوده شهر را كمتر از ۵ هزار ريال ذكر مي كند . 
….. در اكثر كشورهاي آسياسي ، افريقايي و امريكاي لاتين ، مهاجرين روستايي با حركتهاي موجي ، همه اطراف شهرها را متصرف مي شوند و به سرعت به برپا كردن زاغه ها و حلبي آبادها مي پردازند . اين مهاجرين روستايي به هنگام ورود به شهرها نمي توانند براي خود جايي در محله هاي قديمي ، رو به ويران و يا بخش زاغه هاي شهري پيدا كنند زيرا قبلاً محله ها اشغال شده اند و ناگزير به اطراف شهرها هجوم مي برند . از طرفي در اطراف شهرها زمينهاي باتلاقي و ماندابي به زمينهاي بدون استفاده و تپه اي وجود دارد كه طبقات شهري از سكونت در آنها همواره گريزان مي باشند . از اين رو حاشيه شهرها بيش از همه مورد توجه مهاجرين روستايي قرار مي گيرد . بعد از اشغال مهاجرين ، عده اي از مردم كم درآمد شهري نيز در جستجوي واحدهاي سكوني ارزان قيمت به منطقة حاشيه نشين پناه مي برند … ( دكتر شكوئي ) 
….. تحولات ساختاري در روستاها را با شدت و ضعفي در همه مناطق كشور مي توان در ارتباط با اصلاحات ارضي ديد كه در هم ريختگي قشربندي اجتماعي در  جامع روستا شد و كساني كه درآمد آنها در ارتباط مستقيم با ارباب بود مثل مباشران ، باغبانان و كارگران مالك راهي شهر شدند ، خويش نشينان كه صاحب زمين نشده بودند به تدريخ بر اثر ارتباط با شهرها ، روستاها را ترك گفتند و در سالهاي بعد كشاورزاني كه زمين كم داشتند و ديگر كار در زمين منفعتي نداشت به دليل بالا بودن اختلاف دستمزد و درآمد در شهر و روستاها با شهر آشنا شدند . بعد از دهه هاي ۱۳۵۰ عامل جاذبه شهري است كه روستاييان را به شهر مي كشاند . وجود فضاي وسيع و لازم براي سرمايه گذاري در صنايع نوپاي ساختمان و بورس بازي زمين ، جاذب جمعيت بيكار و ساكنيني است كه به دليل گرفتن غرامت اصلاحات ارضي ، صاحب سرمايه شده بودند . روستايي بيكار كه به شهر مي آيد سرمايه و درآمد ندارد ، نمي تواند مسكن مناسبي داشته باشد پس مجبور است حاشيه نشيني شود ، تخصص و معلومات لازم را ندارد بنابراين 
مجبور مي شود در كارهاي پست شاغل شود و با فرهنگ بيگانه از شهري كه دارد نمي تواند فرهنگ جديد را بپذيرد ، همين مسأله باعث ايجاد انحراف و جرائم اجتماعي مي شود . 
….. يكي از پيامهاي عمده مهاجرت در استان تهران نرخ رشد قابل توجه جمعيت در مقايسه با كشور و همچنين نرخ رشد قابل توجه جمعيت در مناطق روستايي استان در دوره ،‌ ۷۵ ـ ۱۳۷۰ است ، در حاليكه جمعيت روستايي كشور در اين دوره كاهش يافته است …. 
….. تعداد شهرهاي استان تهران در فاصله سالهاي ۷۵ و ۷۶ از ۲۵ شهر به ۳۴ شهر اضافه شده است . در حالي كه هيچگونه امكانات زيربنايي و خدماتي در شهرهاي جديد شامل گلستان ، جواديه ، كمال شهر ، محمد شهر بوفهن ، مشكين دشت ، جيديه ، صباشهر و باقرشهر وجود ندارد . 
به علاوه بسياري از روستاهاي استان از نظر جمعيتي از آستانه شهر شدن هم فراتر رفته اند ( ۵۷ آبادي بالاي ۱۰۰۰ خانوار وجود دارد ) ولي بافت آنها كاملاً روستايي است ….
…… دليل مهاجرتهاي داخلي در ايران ، وجود مازاد نيروي كار در بخش كشاورزي ، اصلاحات ارضي ، تفاوت سطح توسعه يافتگي مناطق مختلف كشور ، تفاوت در درآمدها ، تفاوت در امكانات عمومي و رفاهي ، بيكاري و اعتبارات دولتي تخصصي يافته به مناطق بيان  كرده اند ….. 
…… پديده مهاجرت كه طي بيش از يك قرن گذشته توجه بسياري از محققين علوم اجتماعي از جمله اقتصاد را به خود جلب كرده تا چند دهه اخير حداقل از نظر اقتصادي پديده مطلوبي تلقي مي شد چرا كه اقتصاددانان آن را وسيله اي براي تخصيص بهينه منابع يعني انتقال نيروي انساني از نواحي كم بازده به نواحي داراي بازدهي نسبي بيشتر مي پنداشتند ولي با مشاهده نرخ هاي مهاجرت به خارج بالا ، در مناطق داراي نرخهاي مهاجرت به داخل بالا ، تدوام تفاوتهاي قابل ملاحظه در نرخهاي بيكاري و سطح درآمد بين مناطق مهاجر پذير و مهاجر فرست و بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي مختلف در كشورهاي جهان سوم در نتيجة مهاجرت ، مطلوب بودن اين پديده مورد سئوال قرار گرفت . 
رفيعي و ديگران در طرح مطالعاتي « حاشيه نشيني : آثار و پيامدهاي آن بر شهرها » اصولاً عامل اصلي تأثيرگذار در شكل گيري سكونت گاههاي غير رسمي را الگوي توسعه شهري ، آرمانگرايي و كاستي  هاي شيوه برنامه ريزي شهري و برنامه ريزي كالبدي و مسكن مي دانند . آنها اشاره مي كنند كه هنگاميكه وجه غالب الگوي توسعه شهري ايران در دو سه دهه اخير فارغ از روند و چشم انداز تحولات اقتصادي و اجتماعي توسعه به سوي نيل استاندارد هاي جهاني و آرمانهاي خود گام برمي داشت ، گروههاي كم درآمد در واكنش به عملكرد نامطلوب بازار مسكن و با تكيه بر شعور متعارف خود راه حلهاي ممكن و عملي را به اجرا گذاشته ان
  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد-خرید اینترنتی تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد-دانلود رایگان مقاله پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد-تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد
این فایل در ۱۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 شهرهاي جديد در نظامهاي اجتماعي – اقتصادي جهان و با توجه به تحولات نظريه اي بسيار دگرگون شده اند هنوز تعريف جامعي براي شهرهاي جديد ارائه نشده است اما مي توان تعاريف زير را براي آنها پذيرفت 
۱) شهرهاي جديد ، اجتماعهاي برنامه ريزي شده اي است كه در پاسخ به اهداف از پيش تعيين شده ايجاد مي شود 
۲) ايجاد شهر جديد عملي ارادي است كه فرض را بر وجود يك  منبع قدرت يا سازماني مي گذارد كه تأمين كننده مكان ومنابع براي توسعه شهر و اعمال كنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه با دوامي برسد .
۳) شهر جديد‌، اجتماعي خود اتكاست باجمعيت و مساحت مشخص ، فاصله اي معين از مادرشهر ، برنامه ريزي از پيش تعين شده ، اهداف معين و همچنين برخوردار از تمام تسهيلات لازم براي يك محيط مستقل 
 معمولاًشهرهاي جديد براي تمركز زدايي كالبدي ، اقتصادي و اجتماعي در ناحيه شهري شهرهاي بزرگ طراحي مي شوند تا با وجود جاذبة نزديكي به شهرهاي بزرگ ، جمعيت تشويق به خروج از مادرشهر شوند تا اسكان به همراه اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي فراهم آيد ، بدين ترتيب جذب سرريزهاي  جمعيتي ، ساماندهي فضايي مادر شهر و ناحيه شهري ،  بهبود وضعيت محيط كار ، زندگي سالم و اجتماعي كامل ميسر مي شود . در واقع مفهوم شهر جديد مفهوم اجزاي يك شهر در يك ارتباط ارگانيك با يكديگر است .
بنابر تعاريف قبلي شهرهاي جديد داراي تاريخ تولد مشخصي هستند و در زمان كوتاه و معيني ساخته مي شوند اينگونه شهرها در تضاد كامل با پيدايش و تحول شهرهاي متراكم هستند . و براساس يك هسته ، پيش از آنكه به وجود آيند تشكيل مي شوند و به كندي رشد مي كنند معمولاًبرنامه ريزي شهر جديد مبتني بر پيش بيني جمعيت است تا اين جمعيت پايه اي براي پيش بيني نيازهاي كالبدي ، اقتصادي و اجتماعي آينده باشد .
 طراحي و ساخت شهرهاي جديد بيشتر در زمينهاي بكر وغير قابل كشت و بدون هسته اوليه صورت مي گيرد شهرهاي جديد درالگوهاي متعددي طبقه بندي مي شوند و در مباحث آينده به طور مفصل درباره آن بحث خواهد شد .
 شهر جديد با حومه اختلاف اساسي دارد حومه يك ناحيه مجزاي مسكوني است كه ساكنان آن براي كار به شهر دورتر رفت و آمد مي كنند اما شهر جديد بايد همه عملكردهاي شهري را به اندازة‌معين داشته باشد .


 سابقه شهرهاي جديد 
 اگر منظور از طراحي شهرهاي جديد را ايجاد نظامي از پيش فكر شده براي نحوه استقرار كاربريهاي شهري و نحوه ارتباط بين آنها در كل مجموعه و نيز نحوه ارتباط اين نظام در چهارچوبهاي وسيعتر ناحيه اي وملي فرض كنيم ، اين امر سابقه اي طولاني دارد . به طور كلي شهرهاي جديد در بيشتر دوره هاي تاريخي ، بويژه از زماني كه شهر نشيني شروع شد ، در اقصي نقاط دنيا طراحي و احداث شده اند احداث اين شهرها در مورادي به مثابه برنامه اي براي تحقق بخشي از سياست  حكومتها بودهاست ، كه در اين زمينه مي توان از شهرهاي جديد بابلي و آشوري در بين النهرين ، موهنجودارو در ايندوس ، كاهن در مصر ، ميليتوس ، اولين توس و پرينس در يونان وتعدادي مراكز شهرهاي جديد در افريقا نام برد . در قرون وسطي گروههاي مذهبي و پادشاهان، شهرهاي جديد در آفريقا نام برد . در قرون وسطي گروه هاي مذهبي و پادشاهان ، شهرهاي جديد بسياري را ساخته‌اند . در عصر رنسانس نيز معماران و برنامه ريزان چنين شهرهايي را ايجاد كرده اند كه از آن ميان ميتوان از اسكارموزي نام برد . همچنين پس از كشف آمريكا توسط كريستف كلمب، در سال ۱۴۹۲ در سال جنوبي جزاير اسپانيولي شهر جديدي ساخته شد . در ايران نيز پادشاهان در گذشته هاي دور شهرهاي جديد  معتددي را احداث كرده اند كه از آن ميان مي توان از تخت جمشيد و نيشابور نام برد .
 در دولت شهرهاي يونان نيز ، هدف اصلي از طراحي شهر، ايجاد سكونتگاهي با اندازه جمعيتي مشخص و ايجاد نظامي كه در برگيرندة كليه فعاليتهاي مذهبي – سياسي و اقتصادي شهروندان باشد بوده است .
 شهرهاي دفاعي دوره رنسانس گوياي تفكر طراحان جهت ايجاد نظامي براي شكل گيري شهر است طراحي شهرهاي آرماني در قرن نوزدهم از سوي تخيل گرايان ، به بحث ايجاد سكونتگاههاي مطلوب و تخيلي بشر دامن زد .
 در حقيقت ، نياز به ايجاد شهر جديد در دوره هاي انتقالي براي تحول جامعه است و هر موج شهر جديد ، بيانگر كوششي جهت توسعه ساختاري جديد براي جامعه است كه مي تواند با مبناي اقتصادي نيز تغيير يافته تطابق داشته باشد بنابراين شهرهاي جديد پيش نمونه هايي براي تجديد ساختار و نوسازي شهرهاي بزرگ هستند .
 بدين ترتيب تا اواسط قرن حاضر معيار اصلي طراحي شهرهاي جديد ، اندازه معين تمام عناصرشهري آن بوده است . كلية شهرهاي آرماني قرن نوزدهم و باغشهرهاي اوايل قرن معاصر نيز از اندازة معيني براي تمامي عناصر شهري پيروي مي كردند . از اواسط قرن حاضر در طراحي شهرهاي جديد تجديد نظري اساسي شده است كه هدف مناسبي براي فعاليتهاي متنوع افراد و توانايي رشد و تحول پذيري آنان بوده است ، بدين ترتيب شهرهاي جديد امروزي با گذشته اختلاف دارد چون امروزه شهرهاي جديد ابتدا طراحي و سپس احداث مي شود ،بنابراين ايده هاورد كه در سال ۱۸۹۸ طرح شد با توجه به تحولات عيني هر كشوري ، تغيير بسياري كرده است اين شهرها در بسياري از كشورهاي دنيا اعم از سرمايه داري ، سوسياليستي سابق و جهان سوم احداث شده است .
 
نظام شهري وشهرهاي جديد در ايران 
 تحولات شهرو شهرنشيني در ايران 
 كشور ايران ، پيش از ۱۳۰۰ هـ . ش از نظام شهري و شهر نشيني مطلوبي برخوردار بوده است و گرچه با بررسي متون و منابع مختلف مي توان به چگونگي آن پي برد ، به علت عدم وجود آمار و اطلاعات لازم نمي توان كميت آن را به طور كامل دريافت در هر حال  در زير به طور مختصر به نظام شهري و شهر نشيني كشور اشاره مي شود .
محققين هر كدام از ۱۲۲۹ شمسي به بعد آمارهايي از جمعيت شهرنشيني ايران ارائه داده اند كه مستند ترين سند ، جمعيت ايران را در سال  1279 شمسي (۱۹۰۰) ۹ ميليون و ۸۶۰ هزار نفر وجمعيت شهر نشين را ۲ميليون و ۳۳ هزار نفر ذكر مي كند برابر اين ارقام ، در ايران تعداد شهرها ۹۹ عدد ضريب شهرنشيني ۵۰۰ هزار نفري ، سه شهر ۱۰۰ تا ۵۰۰ شهر ۱۰ نفري هفت شهر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفري چهارده شهر ۲۰ تا ۵۰ هزار نفري ، ۳۳ شهر ۱۰ تا ۲۰ هزار نفري و ۴۲ شهر ۵تا ۱۰ هزار نفري وجود داشته است . اما در سلسله مراتب شهري تعادل نسبي برقرار بوده است چنانچه با ترسيم رگرسيون خطي به گذشته جمعيت شهري كشور توجه كنيم رد سال ۱۲۴۷ شمسي (۱۸۶۸) جمعيت شهر نشين معادل يك ميليون نفر به دست مي آيد كه رشد سال انه آن در دوره ۱۲۴۷-۱۲۷۹،۹/۲ درصد مي شود با وجود آنكه كشور ايران تا پيش از ۱۳۳۵ شمسي آمارگيري رسمي نداشته است مي توان گفت كه نظام شهري كشور طي سالهاي ۱۲۴۷ تا ۱۳۳۵ ، از همگوني نسبي برخوردار بوده است و تعادل در شبكه و نظام شهري وجود داشته و هيچ شهري بر ديگري برتري نداشته است در اين دوره شبكه شهري كهكشاني مي باشد يعني هر شهر مسئول خدمات رساني وب رقراري ارتباط با روستاهاي تحت نفوذ خويش بوده و توسعه دورن زا و پايدار شهري نيز وجود داشته است .
برابر سرشماري سال ۱۳۳۵جمعيت شهر نشين كشور به ۵ ميليون و ۹۹۷ هزار نفر، ضريب شهر نشيني به ۴/۳۱ درصد و تعداد شهرها به ۱۹۹ مي رسد در اين سال تعداد شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر نه شهر شامل تهران ، تبريز ، اصفهان ، مشهد ، آبادان ، شيراز ، باختران ، اهواز و رشت بوده است . ويژگيهاي نظام شهري در اين سال عبارتند از :
۱) فقط يك شهر ميليوني وجود داشته است ( تهران )
۲) تعدادي از شهرها ي كشور برتر از شهرهاي ديگر بوده اند 
۳) بجز تهران شهر ديگري با بيش از ۵۰۰ هزار نفر جمعيت وجود نداشته است بنابراين در سرشماري سال ۱۳۳۵ در سلسله مراتب شهري ايران فقط تهران به مثابه شهر مسلط ايفاي نقش مي كرده است 
 در سرشماري سال ۱۳۴۵ ، جمعيت شهر نشين كشور به ۹ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر، ضريب شهر نشيني به ۷/۳۸ درصد ، تعداد شهرها به ۲۷۱ شهر و رشد جمعيت شهر نشين طي دوره ده ساله ۱۳۳۵-۱۳۴۵ به ۵ درصد مي رسد مهمترين ويژگيهاي نظام شهري ايران در سال ۱۳۴۵ عبارتند از :
۱- افزايش سهم جمعيت شهر تهران نسبت به كل جمعيت شهري كشور 
۲- افزايش تعداد و اندازه شهرهاي بزرگ و متوسط نسبت به دهه پيش 
۳- افزايش تعداد شهرهاي كوچك و كاهش مجموع جمعيت آنها نسبت به جمعيت شهري دهه پيش 
۴- وجود تنها يك شهر ميليوني در نظام شهري كشور (‌تهران )
در سرشماري سال ۱۳۵۵، جمعيت شهر نشين كشور به ۱۵ ميليون و ۸۵۵ هزار نفر  ف تعداد شهرها به ۳۷۳ شهر كه از اين تعداد بيست شهر بيش از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت دارند ، ضريب شهر نشيني به ۷/۳۸ درصد و متوسط رشد سالانه جمعيت در دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵ به ۹۳/۴ درصد مي رسد . مهمترين ويژگيهاي نظام شهري ايران در سال ۱۳۵۵ عبارتند از :
۱) ظهور سه شهر با جمعيتي بيش از ۵۰۰ هزار نفر بجز تهران 
۲) افزايش سهم جمعيت شهر تهران نسبت به كل جمعيت شهري كشور 
۳) كاهش تعدادشهرهاي مياني ( شهرهاي بين ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزارنفر ) نسبت به دهه پيش 
۴) افزايش تعداد شهرهاي كوچك 
در سرشماري سال ۱۳۶۵ جمعيت شهر نشين كشور به ۲۶ ميليون و ۸۴۵ هزار نفر ، تعداد شهرها به ۴۹۶ شهر ، ضريب شهرنشيني به ۳/۵۴صد و متوسط رشد سالانه جمعيت شهر نشين به ۴/۵ درصد مي رسد ويژگيهاي نظام شهري كشور طي دهه ۱۳۳۵-۱۳۶۵ عبارتند از :
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو-دانلود رایگان مقاله  مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو-خرید اینترنتی تحقیق  مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو-تحقیق  مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو
این فایل در ۴۵صفحه قایل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بر خلاف ديدگاهها و نظريات اوليه كه سكونتگاههاي حاشيه اي را مظهر فساد، جرم و جنايت، قانون گريزان، فراريان و اقشار حاشيه اي مي دانستند و ويژگيهاي منفي موجود در اين سكونتگاهها را تعميم مي دادند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شناخت ما از هر پديده اي به درجه شناخت ما از فرآيند تاريخي آن پدیده بستگي دارد.
ادراك درست از شرايط عام که شامل دريافت اوضاع و احوال كلي (مكان و زمان) ویژگیهای اقتصادي سياسي، اجتماعي، فرهنگي امكانات و محدوديتها است  و شرايط خاص پديده مشتمل بر ویژگیهای خود پديده آنچنانكه هست می گردد. 
شرايط عام شامل شناخت چرايي وضع موجود است که به  تخمين دگرگونيهاي بعدي و پيش بيني تحولات آينده منجرمي شود.
شناخت شهر ايراني «شار»
عوامل تعيين كننده وضعيت شهر مشتمل بر سه دسته زيرند:
۱٫ مسايل جهان بيني: که شامل  نوع نگرش به جهان، دين و مذهب، مسلك، فرق متفاوت اجتماعي است چرا که شهر تبلور كالبدي جامعه اي است كه در آن مي زيد.
۲٫ عامل اقتصادي: شامل مباحثی چون تعريف مادي جهان ،نحوه توليد و توزيع ثروت ومصرف است.همچنین  پديده غارت – دفاع که گویای تاثیرات جدی مسایل اقتصادی بر سرنوشت و حیات شهرهای ما بوده است . 
۳٫ عامل محيط يا اقليم و ویژگیهای زيست محيطي : که در حیات شهرهاونقشی که عناصر طبيعي برتعیین موقعیت شهرهادر تمدنهاي نخستين داشته است .تقسيم بندي دوره هاي مختلف شهرسازي در ايران
بر اساس تقسیم بندی بعمل آمده (در کتاب از شار تا شهر)،دوره هاي شهرسازي در ايران به سه دسته كلي زير قابل تقسيم اند: 
۱- شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي قبل از اسلام (از قرن ۹ قبل از میلادتاقرن ۷ میلادی) تا ظهور اسلام از شروع تمدن شهري ايراني
۲- شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي بعد از اسلام, استقرار اولين حكومتهاي مستقل داخلي در ايران از قرن ۷ میلادی تا ۱۲۰۰ هجری قمری( ۱۱۶۵ هجری شمسی -۱۸۷۶ ميلادي )از آغاز اسلام تا شروع سلسله قاجاريه
۳- شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي در دوران معاصر (۱۲۰۰ ه.ق تا ۱۳۵۷ ه.ش – ۱۹۷۹ م) از اول حكومت قاجار تا انقلاب اسلامي
گفتنی است سبكها، شيوه ها و الگوهای بوجود آمده با توجه به سرزمين منشاء پيدايش است. اين تقسيمات از مفاهيم سرزمينی پيروي مي كنندو از تقسيم بندي هاي حكومتي و دولتي مرسوم تبعيت نمي كند.
در يك تقسيم بندي ريزترهر یک ازبخشهای سه گانه فوق قابل تفکیک به شرح ذيل است:
۱٫ سير تحول شهرنشيني ، شهرگرايي و شهر سازي قبل از اسلام (تولد و شكل گيري شار)شامل:
۱-۱٫ ساخت و بافت شاراز قرن نهم قبل از ميلاد تا قرن چهارم ق.م (سبك پارسي) نشأت گرفته از تمدن بين النهرين، دوره هاي ماد و هخامنشي تاحمله اسكندر
۱-۲٫ ساخت و بافت شار در قرن سوم ق.م.تلفيق شار پارسي با دولت شهرهاي يوناني (سبک پارسي هلني) دوره حکومت سلوكي 
۱-۳٫ ساخت و بافت شار از اواخر قرن سوم ق.م تا هفتم ميلادي(يك هجري) ابداع مجدد مفهوم شار (سبك پارتي)دوره حکومتهای اشكاني و ساساني 
۲٫ سير تحول شهرنشيني ،شهرگرایی و شهرسازي ودگرگوني مفاهيم بعد از اسلام
۲-۱٫ شهر از قرن يكم ه.ق تا قرن ۴ ه.ق (۱۱-۷ م). دگرگوني مفهوم جديد شار (سبك خراسان) تجديد حيات علمي و ادبي در قرن چهارم تا ظهور ديلمان
۲-۲٫ ساخت و بافت شار قرن چهارم ه.ق تا قرن هفتم ه.ق (۱۱ – ۱۴م) .اوج تجديد حيات علمي (سبك رازي)دوره غزنوی، سلجوقي ،خوارزمشاهي
۲-۳٫ ساخت و بافت شار از قرن (۱۱-۷ ه.ق) (۱۷-۱۴ م) حضیض در آغاز با حمله مغول و احياي سبك آذري در دوره های ايلخانيان- اتابكان – تركمانان – گوركانيان
۲-۴٫ ساخت و بافت شار از قرن (اول ۱۳-۱۱ ه.ق: (۱۸-۱۷ م) (مكتب اصفهان) كه خود داراي اوج و حضیض بوده است.
۳٫ سير تحول شهرنشيني و شهرسازي در دوران معاصر
باز ابداع مفهوم شار تولد مفهوم شهر، قلب مفهوم شار
۳-۱٫ پيدايش مفهوم شهر: سبك هندي، سبك تهران از اواسط حكومت قاجار تاكودتاي ۱۲۹۹ ه.ش 
۳-۲٫ شهرسازي در مفهوم جديد از۱۳۰۰تا ۱۳۲۰ ه.ش (۱۹۴۵ – ۱۹۲۰ م)
شكل گيري الگوي تهران متأثر از سبك بين الملل از سوي جنبش نوگرايي جهاني انعكاس الگوي تهران 
۴-۳٫ شهرسازي از سال ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷ ه.ش (۱۹۷۹ – ۱۹۴۱ م)
اشاعه الگوي تهران در شهرسازي و معماري، پيدايش نخستين طرحهاي برنامه ريزي شده و دگرگوني در شكل شهر
 
شهرهای  شهروند مداربر گرفته از مقاله دکترپیران :
همه شهرها در طول تاريخ از ويژگيهايي مشترك مثل جمعيت بيش از روستا، تنوع شغلي، تقسيم كار، سازمان يافتگي نظم هندسي برخودار بوده اند. اما شهرهاي تمدنهاي مختلف بر كنار از وجوه تشابه داراي وجوه افتراق و ويژگيهاي خاص تمدن خود بوده اند. 
مفهوم تيپ ايده آل (Ideal Type) نمونه نظري: پديده هاي انتزاعي يك بعدي با تأكيد يك جانبه بر برخي وجوه پديده هاي موجود پديده آمده و جامعيت نداشته و با كاستي هاي فراواني همراه است.
مثلاً شهرچيني، هندي. به معني هم شكل و يكسان بودن همه شهرهاي اين چنيني نيست. نمونه نظري يك يا چند ويژگي عمده كه معيار تمايز شهرهاي اين تمدن با آن تمدن است بررسي مي شود شهرهای شهروند مدار نیز بعنوان یک نمونه نظری در اینجا مطرح می شوند. 
شهرهاي شهروند مدار: (شهر يوناني – رومي )و مفهوم شهروند (Citizen)
مفهوم شهروند از دوران اوليه در تمامي دوران هاي زندگي اروپايي غربي شكل ميگیرد.
ارسطو، ماهيت شهروندي را چنين تعريف مي كند:
۱٫ شهروندي موضوعي است که غالباً محل بحث و جدل بود و توافق عمومي بر سر تعريف واحد از آن نيست. 
۲شهروندان همه كساني به حساب مي آيند كه در زندگي مدني و شهري به طور چرخشي و نوبتي مي توانند در حكم راندن و اطاعت كردن شريك و سهيم باشند.
۳٫ چنين نظام حكومتي در جامعه اي آنچنان مفروض است كه تمامي شهروندان قادر به آگاه شدن از ويژگيهاي يكديگرند.
۴٫هر فرد حق اشغال حاكميت دارد و به ديگران حق اشغال حاكميت مي دهد.
حق نه سرشتي و نژادي و خانوادگي بلكه حق حاكي از قرار داد اجتماعي است حقوق در مقابل وظايف مسئوليتها و در پی پاسخگويي دولت است حكومت پاسخگو ثمره نظام شهروندي است.
شهر براي روميان و يونانيان بيش از هر چيز اجتماعي است از افراد صاحب حقوق شهروندي واقعيتي غير قابل انكار است و اين مهمترين خصيصه شهر است.
آلكائوس شاعر يوناني در تعريف شهر  شعر زيبايي دارد:
«..نه خانه هاي مسقف آراسته بنا شده.
نه بناهای سنگی استادانه پی افکنده 
نه بندرهاو نه اسكله ها  
         هيچكدام ياد آور شهرها نيستند
 بلكه شهرها را آدمياني مي ساند كه از فرصتهاي متنوع زندگي خويش بهره مي برند.»
ليكن درشهرهای زورمند مدار (شهرهای شرقی در دوره های بین النهرین و مصر)هر شهروند بيش از هر چيزبخشی از مقر حكومت و جزئي از قلمرو سياسي بوده و در یک نظام زورمند مدار ساکن است.
حال به بررسی دلایل شکل گیری چنین شرایطی درسرزمین ایران براساس نظریه “راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران می پردازیم: 
سرزمین ایران در منطقه خاورمیانه همواره از موقعیت خاص ژئوپولیتیک برخوردار بوده است .همچنین تجارت راه دور یکی از مهمترین بنیانهای زندگی ایرانیان بوده که در مقابل کشاورزی از اهمیت غفلت شده ای برخوردار است.اززمان اشکانیان ایران پل ارتباطی جهان بوده پس دو مسئله تجارت راه دور و ژئوپولیتیک منطقه بر سرنوشت سرزمین بسیار تاثیر گذار بوده است .
نظام ایل نشینی در سرزمینی با تنوع اقلیمی خشک و نیمه خشک یک شیوه کوچ فصلی انسان و دام را پدید می آوردو موجب یک نظام منسجم باوحدت درونی بسیاردرهم تنیده وبا فرمانبرداری بسیار بالااز رهبری ونظام رهبری ایلیست که با خشکسالی ادواری روبروست.
باشکل گیری کشاورزی ودر پی آن ظهور یکجانشینی حمله ودرگیری دائمی ایل و روستا (غارت-دفاع)پدید می آید.
امنیت سرزمین :امنیت سرزمین بدلایل درگیری دائمی ایل وروستا،جایگاه ژئوپولیتیک ایران و تجارت راه دوریکی از مهمترین موضوعات قابل توجه در سرزمین ایران بوده است،۱۲۰۰ جنگ عمده در تاریخ ایران ثبت شده است و بیش از ۱۱۰۰سال ایران در اشغال اقوام بیگانه بوده است.
امنیت ناشی از حفظ راههای تجاری وتسلط بیشتر برآن،امنیت درمقابل ستیز دائمی ایل و یکجانشینیونیز امنیت ناشی از جایگاه ژئوپولیتیک ایران منجر به ایجاد نظام شهرپدری است و پایه واساس شکل گیری شهر  ایجادجایگاهی نظامی است که موجد امنیت است.بنابراین باوجود امنیت زندگی شهری ،تجارت ،صنعتگری و پیشه وری تقویت میشود ،شهرنشینی رونق مییابد،ابنیه وآثارمعماری شکل میگیردو نظام شهری نظم و نسق میگیردوبا تهدید امنیت زندگی شهری وتجارت تحلیل میرود ،مهاجرت از شهرهاشدت مییابد.منحنی های سینوسی امنیت ،زندگی شهری ،تجارت همه باهم بالا و پایین میروند.
بنابراین یک نظام زورمند مدار که بتواند ضمن ایجاد تمرکز در قدرت در میان سه جامعه ایلی ،روستایی وشهری امنیت ایجاد کند بهرحال بهترین انتخاب می نماید. 

عتیقه زیرخاکی گنج