گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق شکوفایی وبرتری جویی میان کارکنان سازمانهای اداری،صنعتی وبازرگانی-دانلود رایگان تحقیق شکوفایی وبرتری جویی میان کارکنان سازمانهای اداری،صنعتی وبازرگانی-خرید اینترنتی تحقیق شکوفایی وبرتری جویی میان کارکنان سازمانهای اداری،صنعتی وبازرگانی-دانلود رایگان مقاله شکوفایی وبرتری جویی میان کارکنان سازمانهای اداری،صنعتی وبازرگانی
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جنبش بالندگی سازمانی دگرگونی،تازه گردانی،ودست یابی به برتریهای بزرگ را در شمار هدفهای نخستین خود قرار داده وبرای رسیدن به آنها ساز وکارهای مناسب را فراهم آورده است برای آنایی بیشتر شما در ادامه مطلب توضیحات بیشتری را می دهیم.

ريشه هاي پيدايش بالندگي سازماني

با آنكه بالندگي سازماني پديده اي به نسبت تازه در قملرو و مديريت به شمار مي آيد و هنوز دستورهاي آن، به گونه اي در خورده صورتبندي و استوار نشده، ولي در چهار كنوني از گسترش بسيار شاياني برخوردار بوده است. هم اكنون موضوع بالندگي سازماني در شمار درسهاي مهم و بنيادي دوره هاي آموزشي بسياري از دانشكده هاي دانشهاي رفتاري به ويژه مديريت در سراسر جهان است. بالندگي سازماني نه تنها در دوره هاي آموزشي دانشگاهي آموخته مي شود، بلكه در بسياري از برنامه هاي ضمن خدمت كاركنان بخش دولتي و خصوصي به گستردگي ارايه مي گردد و از روشهاي آموزشي و پژوهشي آن براي بررسي و شناسايي دشواريهاي سازماني و برتري بخشيدن به كارسازمانها بهره گيري مي شود. به سخن فشرده، بالندگي سازماني است كه به رغم كوتاهي زمان پيدايش آن، راهي بلند پيموده و سودمنديهاي بسيار فراهم آورده است.

براي پي بردن به اهيمت بالندگي سازماني و رسالتي كه اين جنبش نويد بخش است شايسته است كه ريشه و خاستگاه آن را در گذشته پيدايش دانش مديريت و كارگرداني سازمانهاي بزرگ جست و جو كنيم.

بي گمان كار را بايد از پيدايش «انقلاب صنعتي» آغاز كرد و برخي از ويژگيهاي آن را همراه با ديگر رويدادهاي گذشته كه سرانجام به پديد آوردن بالندگي سازماني انجاميدند بازكاوي كنيم.

انقلاب صنعتي در سالهاي پاياني سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم ميلادي يك رشته دگرگوني در روشهاي صنعتي و شيوه كارگرداني سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي انگلستان پديد آمد.

پژوهشهاي ناب در دانش فيزيك و شيمي در پايان سده هجدهم در قاره اروپا به ويژه در فرانسه و هلند پيشرفت نماياني كرده بود. ولي در انگلستان كاربرد يافته هاي عملي در كارهاي علمي، به ويژه در صنعت آشكار بود. در اين كشور يك وابستگي همگاني به پيشرفتهاي فني ديده مي شود. اوضاع سياسي اجتماعي و حقوقي همراه و هوادار شكوفايي صنعتي بود. آزادي سياسي، آزادي از پيگرد غير قانوني پاس حقوق مالكيت و پيمانها، قانون ثبت اختراع، آزادي دين و فراهم بودن فرصت و بخت بالا رفتن از نردبان ترقي اقتصادي و اجتماعي، فضايي پديد آورد كه براي كارآفريني سازگار و برازنده بود و جست و جوي نيك فرجامي را بر مي انگيخت.

در اين زمان به كار گرفتن يافته هاي علمي در صنعت تلاشي سخت پديدار مي شود. يك رشته نو آفريني و نوآمدي نمايان در دستگاههاي ريسندگي و بافندگي پديد آمد كه همه فراگرد نساجي را نو كرد.

تراز بازدهي را بالا برد و هزينه توليد را كاهش داد.

براي بهره گيري از دستگاههاي تازه، بايسته بود كه از نيرويي جز نيروي بدني انسان ياري گرفته شود.

تا اين زمان انسان ناچار از به كار بردن وسيله هاي دستي بود ه در اندازه توليد، محدوديت پديد مي آوردند. ولي پس از آنكه دستگاههاي ابزاري و سپس برقي به كار گرفته شدند ديگر براي توليد انسان و توانايي او مرزي باقي نماند. در هم شكفتن مرز توليد به پديد آمدن توليد انبوهه و پديد آمدن توليد انبوهه به سر برافراشتن مصرف انبوهه انجاميد و اندازه و مرز توليد و مصرف انبوهه به ناچار به پيدايش شركتهاي بزرگ بازرگاني و صنعتي انجاميد. توليد در نظام كارخانه سازمان يافت و كارگران و كارمندان بر پايه دستورهاي ويژه در اين كارخانه ها و شركتها سرگرم شدند. با پديد امدن كارخانه ها و شركتها و سازمانهاي بزرگ توليدي ناگزير دو پديده ديگر به نام مديريت علمي و ديوانسالاري در آغاز سده بيستم ميلادي پديدار شدند و بر نظام توليد و مصرف نفوذ كردند.

در ميان دانشمندان كه به پديد آمدن انديشه هاي فكري بالندگي سازماني ياريهاي كليدي و بنيادي دادند مي توان از «كرت لوين» نام برد. او پيش از آغاز جنگ جهاني دوم به دليل مخالفت با شيوه هاي سياسي حاكم در آلمان نازي از كشور خود به ايالتهاي متحده آمريكا كوچ كرد و در دانشگاههاي اين كشور به آموزش و پژوهش علمي و رفتاري پرداخت. او كوششهاي پژوهشي بسيار عميقي را در علوم رفتاري، به ويژه روانشناسي اجتماعي، بنياد نهاد. همزمان با كوششهاي علمي وي، «جنبش آموزش آزمايشگاهي» و پديد آمدن كنش پژوهشي و باز خورد اطلاعات در شمار عاملهاي كارساز در پديد آمدن فعاليت بالندگي سازماني قرار گرفتند. دلبستگي پرشور آتشين «لوين» به دانش رفتاري كاربردي يك ياري عمده در پديد آمدن جنبش «آموزش آزمايشگاهي» و پژوهشي و ديگر كوششهاي بالندگي سازماني بود. از اين رو لوين را مي توان چهره مركزين در همه جنبشهاي وابسته به اين قلمرو علمي تازه به شمار آورد.

«آموزش آزمايشگاهي» كه در واقع گردهم آيي آزاد و بي قيد و بند گروهي كوچك از افراد است در سال ۱۹۴۶ بنياد گرفت. در پي كوششهاي پراكنده اي كه در قلمرو آموزشهاي گروهي صورت گرفت، سرانجام «آزمايشگاه آموزش علمي براي پرورش گروهي» پديد آمد. در سالهاي ۱۹۵ و ۱۹۶۰ نيز كوششهاي پي گير و پر شوري براي به كار بردن مهارتهاي حاصل از «آموزش آزمايشگاهي» و پويايي شناسي گروه در سازمانهاي پيچيده بزرگ پديدار شد. در اين دوره جنبشهاي واقعي و نمايان براي وارد كردن آرمانها و شيوه هاي مردم سالاري به دورن فرا گروهاي مديري و تصميم گيري هاي سازماني در سازمانهاي بزرگ آغاز گرديدند و براي بالا بردن توان سازمانها، پايوران و كاركنان جملگي، تصميم گيري با هم درباره هدفهاي مشترك فرا خوانده شدند. از دورن اين تلاشها بالندگي سازماني سرچشمه گرفت و گامهاي بزرگ و گسترده اي در زمينه توانمند كردن سازمانهاي گوناگون صنعتي، آموزشي، بهداشتي و مانند آنها برداشته شد.

بخش دوم

تعريف بالندگي سازماني

سرچشمه پيدايش و رواج عبارت «بالندگي سازماني» به روشني آشكار نيست. ولي بر اساس تجربه اي كه در شكرت جنرال ميلر براي دگرگوني سازمان پديد آمد رابرت بكهارت چنين مي نويسد:

در آن زمان مي خواستيم براي برنامه اي كه در جنرال ميلز به كار گرفته شده بود عنوان مناسبي برگزينيم. ما به راستي نمي خواستيم آن را «پرورش مديريت» بخوانيم، زيرا كاري كه صورت گرفته بود تلاشي سراسري در سازمان بود.

نمي خواستيم آن را «بهتر كردن سازمان» بناميم زيرا اين عنوان را داراي سرشتي ايستايي پنداشتيم. بنابراين، ما آن را «بالندگي سازماني» نام نهاديم كه به تلاش دگرگوني در سراسر سازمان اشاره داشت. 

  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي در آغاز سال ۱۳۸۷ و نامگذاري سال نوآوري و شكوفايي در آستانه ورود نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به دهه چهارم را مي توان از جهات مختلف مورد توجه و بررسي قرار داد كه به برخي از آن جهات اشاره مي شود.
۱- نامگذاري سال ۱۳۸۷ به سال نوآروي و شكوفايي را مي توان در راستاي چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به منظور دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله و دستيابي به افق هاي تعيين شده در اين سند ارزيابي كرد. براي رسيدن به اين هدف مهم بايد همه مسئولان تلاشي مضاعف و جدي تر داشته باشند و از تمام ظرفيتها چه در عرصه داخلي و يا بين المللي براي دستيابي به پيشرفت هاي بزرگ استفاده كنند
همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد فرمودند: نوآوري و شكوفايي يك ضرورت و نياز اساسي كشور است. دستيابي به دو شاخصه مهم پيشرفت و عدالت اجتماعي كه پيش نياز ورود به دهه چهارم جمهوري اسلامي ايران مي باشد تنها از طريق نوآوري و شكوفايي و انجام كارهاي خارق العاده و بزرگ در كشور عملي خواهد شد و در اين مسير همه اعم از مسئولان، نمايندگان محترم مجلس و آحاد مردم بايد كمك نمايند كه زمينه هاي تحقق ايندو  شاخص ملي را فراهم نمايند.
۳- نوآوري و شكوفايي دو واژه كليدي، اساسي و فوق العاده مهم در تحول و پيشرفت ملت ها و كشورها مي باشند. شكل گيري فرهنگ و تمدن ملي در هر سرزميني مرهون نوآوري و شكوفايي در زمينه هاي مختلف علمي ،آموزشي، فرهنگي و خدمات اجتماعي است. وقتي به تاريخ مراجعه مي كنيم و برگ برگ تاريخ را ورق مي زنيم فرهنگ و تمدن ايران را مملو از آثار علمي،پژوهشي،ادبي و معماري مشاهده مي كنيم كه هر يك ميراث جاودانه و ماندگاري است و بزرگان زيادي در اين عرصه تلاش كرده و آثار گرانبها و فاخري از خود به جاي گذاشته اند كه امروز افتخار ما ايرانيان در عرصه بين المللي است.
۴- پيشرفت وشكوفايي محصول نوآوري، خلاقيت و ابتكار انديشمندان در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، فني و مهندسي و… است وليكن بايد توجه داشت نوآوري در جامعه به الزاماتي نيازمند است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد.
–    فضاي عمومي كشور بايد به سمت نوآوري و خلاقيت حركت كند به گونه اي كه از انجام كارهاي تقليدي (مونتاژ)، استفاده از الگوها و مدل هاي(در مديريت اقتصادي) تكراري و شكست خورده بپرهيزد و پيروي از مدل ها و الگوهاي غير مفيد ساير كشورها مذموم تلقي گردد.
–    در نوآوري، خلاقيت و شكوفايي صرفاً نبايد به حوزه علمي فني و مهندسي اكتفا كرد بلكه لازم است به حوزه علوم انساني- اجتماعي توجه ويژه اي معطوف گردد. زيرا بخش عمده اي از تغيير در ساختار فرهنگي و اجتماعي مرهون نوآوري و شكوفايي در حوزه علوم انساني و انجام تحقيقات بنيادين و كاربردي در اين حوزه است كه متأسفانه در چند سال گذشته مغفول مانده است.
–    ايجاد بستر لازم و مؤثر جهت ظهور و بروز نوآوري و خلاقيت هاي علمي و فني ، خصوصاً در مراكز علمي ، آموزشي كشور اعم از مراكز آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري.
–    توجه ويژه دولت محترم و خدمتگزار و ساير مسئولين به نوآوري و اختصاص بودجه مناسب جهت انجام تحقيقات بنيادين و كاربردي، تجهيز و توسعه مراكز آزمايشگاهي، حمايت از نخبگان و آثار علمي آنان، پشتيباني در ايجاد آسايش و رفاه اجتماعي مناسب براي نخبگان، نوآوري مخترعين و مبتكرين و…
–    ايجاد معاونت توسعه و نوآوري در تمامي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حتّي در وزارت آموزش و پرورش، ساماندهي پروژه هاي تحقيقاتي، جلوگيري از تحقيقات تكراري و موازي و…
۵- مهمترين مجموعه تأثير گذار در ايجاد فضاي نوآوري، خلاقيت، تخصيص منابع، بسيج امكانات و ايجاد هماهنگي و تعامل ميان بخش هاي مختلف حوزه مديريت خصوصاً مديران ارشد و بلندپايه است.
نقش مديران و ميزان تأثير گذاري آنان در فراهم سازي چنين بسترهايي بسيار مهم و كليدي است و انتظار مي رود در سال نوآوري و شكوفايي، دولت محترم تدابير لازم را براي حمايت و پشتيباني از نوآوران، خالقان آثار بديع و نو و متفكران و شايستگان حوزه علم و انديشه به عمل آورد.
سال نوآوري و شكوفايي در امتداد سال اتحاد ملی و سال پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلّم
 
 
سحر بيان مقام معظّم رهبري مدظله العالي و تسلّط ايشان به انواع فنّ بيان و تبحّرشان در استفاده از كلمات و خلق و ايجاد و ابداع واژگان و اصطلاحات نو و جديد به گونه‌اي است كه هر كس مي‌تواند به قدر توان خويش از آن حظّ و بهره ‌برد، يك اقتصاددان از فرمايشات معظّم‌له به همان اندازه بهره مي‌گيرد كه يك سياستمدار از سخنان ايشان استفاده مي‌كند ؛ يك اديب از جمله جمله و كلمه به كلمه‌ي فرمايشات معظّم‌له همان اندازه محظوظ  مي‌شود كه يك فرهنگي و مبلّغ دين از فرمايشات ايشان نكات و راهكارهاي عملي برمي‌گيرد.آن چه در اين نوشته مي‌آيد در حقيقت برگرفته از اين اصل و ويژگي سخنان معظّم‌له است. دانشجو و دانش‌آموخته رشته‌هاي تجربي و فنّي برداشتي دارد كه كاملاً متفاوت با برداشت دانشجو و دانش‌آموخته رشته‌هاي انساني و طلبه علوم ديني است و در عين تفاوتِ برداشت‌ها ، همه و همه قابل انطباق با فرمايشات معظّم‌له نيز خواهد بود.در نگاهي سطحي، نام گذاري سالها در آغازين روز بهار از سوي مقام معظّم رهبري پاياني است بر عنوان سال قبل و شروع بحثي جديد و عنواني تازه (صرف نظر از اينكه نام گذاري هر سال از طرف معظم له خود نوعي ابتكار و نوآوري است) امّا اگر قدري با تأمّل به اين نام گذاري‌هاي صورت گرفته از طرف معظّم‌له دقّت شود در مي‌يابيم كه چه بسا دو سال يا بيشتر در امتداد هم نامگذاري شده است و در واقع  يكي مكمّل ديگري است . به عنوان مثال سال ۸۷ از طرف ايشان به عنوان سال نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده است . شايد در نگاه اول ، اين سال جداي از سال وحدت ملّي و اتّحاد اسلامي و سال پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلّم به نظر آيد ، امّا با اندكي دقّت در اتّفاقات و حوادثي كه چند سالي است در جهان پيرامون ما اتّفاق مي‌افتد مي‌توان به رابطه‌ي اين نامگذاري‌ها با هم و دقّت و لطافت نهفته در آن توسّط معظّم‌له پي برد. امروز در تورّق روزنامه‌ها  به اين عنوان برخوردم ” فراتر از فتنه ؛ فيلمي در پاسخ به فيلم سراسر موهن فتنه .” (در همين جا لازم مي‌دانم توجه سازندگان اين فيلم را به اين آيه‌ي شريفه از قرآن كريم جلب كنم كه : وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (سوره مباركه انعام ، آيه شريفه ۱۰۸) كه البته خود بحثي جدا و مفصّل مي‌طلبد.از اقدام زشت و موهن سياست‌نَدار هلندي در ساخت فيلم ننگين ” فتنه ” مدتّي مي‌گذرد و شايد كمتر كسي است كه از اصل خبر و محتواي فيلم بي‌خبر باشد. فيلمي كه درصدد است اسلام را ديني خشن و تروريست جلوه دهد.در سال گذشته و سالهاي قبل از آن هم متأسّفانه شاهد بوديم كه دست پليد دنياي كفر و الحاد ، همان داعيه‌داران حكومت جهاني و طرفداران دروغين آزادي بيان و حافظان جعلي كرامت بشري دست به توليد و ارائه فيلم‌هايي همچون فیلم ضد ایرانی ۳۰۰ زدند كه خوشبختانه با واكنش و عكس‌العمل به موقع  مسلمانان غيور مواجه شد. اگر چه معتقدم حجم و عمق این نوع اهانتها و فجایع بسيار فراتر و به مراتب گسترده‌تر از اين حركاتِ خودجوشِ جهان اسلام است و می توان بهتر و قاطع تر به اين اقدامات پاسخ داد كه در اين ميان مي توان ساخت و توليد فيلمهاي مستند تاريخي‌اي كه در پاسخ به آنها ساخته شد را به عنوان روزنه‌ي اميدي در اين زمينه دانست.نكته قابل توجّه آن كه به يقين اين نوع رفتارها و حركاتِ موهن كه نشان از عجز و درماندگي نظام سلطه و سردرگمي پيروان دروغين مذاهب آسماني و مقدّس دارد،در حقيقت شاخ و برگ همان اهانت‌ها و هتك حرمتهايي است كه پيش از اين در حدود ۱۴۰۰ سال قبل به وجود نازنين پيامبر اعظم صلّي الله عليه و آله و سلّم و ائمّه هدي عليهم السّلام و قرآن كريم و در يك كلام اسلام و هر آنچه بويي از اسلام و مسلماني دارد، مي‌شد.گزاف نگفته‌ايم اگر وقوع اين حركات زشت را هم بي پايان بناميم و بدانيم و همچنان منتظر اشكال و اشباه اين نوع اهانتها باشيم؛ اگر چه بزرگترين آرزوي قلبي هر مسلمانِ معتقد و مؤمن به خدا و مجذوب وجود نازنين پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلّم اين است كه هيچ گاه شاهد چنين اعمال و رفتاري نباشد و همه به نوبه‌ي خود موظفند تا هر چه در توان دارند براي جلوگيري از انجام مجدّد چنين وقايع و فجايعي به كار گيرند ؛ امّا واقعيّت آن است كه تا زماني كه اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين در جهان مطرح است و هر روز بر تعداد گروندگان به اين دين آسماني افزوده مي‌شود و تا زماني مسلمانی وجود دارد و تا زماني كه صداي لا اله الا الله و محمّدا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلّم از مناره‌هاي مساجد به گوش مي‌رسد،اين اهانت‌ها هم وجود دارد و چه بسا به خاطر ترس و واهمه اي كه دنياي مستكبر و مغرور از تحقّق آياتي چون : وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى‏ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ،(سوره مباركه نور ، آيه شريفه ۵۵) دارد بر وسعت و حجم آن اهانتها و بي‌شرمي‌ها نيز افزوده خواهد شد و البته هر روز به شكلي و گونه‌اي جديد و مدرن تر.اگر در قرون گذشته ابولهب‌ها و ابوجهل‌ها و ابوسفيان‌ها با تحريك مسلمانانِ سست ايمان و كفّار طمّاع شكم پرست، به جنگ و ستيز با وجود نازنين پيامبر اعظم صلّي الله عليه و آله و سلّم و نومسلمانان راستين مي‌پرداختند و دندان آن وجود نازنين را مي‌شكستند و خاكروبه بر سر ايشان مي‌ريختند و انواع اهانت‌ها مي‌كردند، امروزه هم با تحريف تاريخ و ساخت و توليد فيلمهاي موهنِ سراسر دروغ و كشيدن كاريكاتور و نوشتن داستانهاي ساختگي و تجديد چاپ كتابهايي چون آيات شيطاني و اعطاي مدال به نويسنده مرتدّ و منفور آن و سوزاندن قرآن كريم و به سخره گرفتن مناسك مذهبي مسلمانان و هتك حرمت حرم امامان معصوم عليهم السلام و… به مبارزه با اسلام و در رأس آن وجود نازنين پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلّم برخاسته‌اند و در اين راه حدّ و مرزي هم نمي‌شناسند.در تفاسيري كه گاهي از سوي برخي به اصطلاح صاحب‌نظران و روشنفكران كج سليقه مطرح مي‌شود مي‌بينيم و مي‌شنويم كه همچون گذشته برخي در جفاي به ملّت سنگ تمام گذاشته‌اند و سالي كه مدبّرانه از سوي مقام معظم رهبري به نامي مزيّن شده است را در يك يا چند مورد و برگزاري چند سمينار و كنفرانس و ميزگرد و همايش و … منحصر مي‌كنند و از انبوه كارهايي كه مي‌توان در پرتو استفاده از اين نام و به بركت همگاني بودن و همه شمولي آن و بسيج و آمادگي همه اقشار ملّت انجام داد غافلند و كشور و ملّت را از اوج گرفتن به سمت و سوي آرمانهاي متعالي مدنظر معظم له باز مي‌دارند.خلاصه كردن سال نوآوري و شكوفايي در چند رشته دانشگاهي و فنّي و صنعتي مطمئنا همه آن چيزي نيست كه معظم له انتظار دارند؛ بلكه عمق اين نامگذاري فراتر از شكوفايي در چند رشته علمي و صنعتي و فنّي است. اگرچه همه‌ي اينها در جاي خود بسيار مهمّ و اساسي است.آن چه به بحث ما مربوط مي‌شود و بي‌ارتباط با سال نوآوري و شكوفايي هم نيست آن است كه سال ۸۷ در حقيقت سالي است براي گذر از برخورد منفعلانه با اهانتهاي مكرّر غرب و به دست گرفتن ابتكار و خلاّقيت و نوآوري در دفاع از اسلام و وحدت امّت اسلامي و پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلّم و شكوفايي همه استعدادهاي موجود در اين زمينه.در بياني روشن‌تر بايد گفت : آن چه انتظار مي‌رود آن است كه هنرمندان متعهد در عرصه‌ فيلم و سريال و نويسندگان زبده و خبره و مطّلع و البته متعهّد بايد با استفاده از منابع معتبر و تاريخي با ساخت و توليد انبوه فيلمهاي مستند سينمايي ابتكار عمل را در شناساندن واقعيّات اسلام به جهانيان به دست گيرند و از برخوردهاي منفعلانه در اين زمينه بپرهيزند و اين دقيقاً همان چيزي كه مقام معظّم رهبري در پيام خود خطاب به امت بزرگ اسلام در محكوميّت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در تاريخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ بر  آن تكيه و تاكيد كرده و فرمودند : ملتها و دولتهای اسلامی ندای مظلومیت فلسطینیان مظلوم را به سراسر جهان برسانند و وجدانهای خفته را بیدار کنند ایا ملت امریکا می داند که زمامدارانش اینگونه همه ی حرمتهای بشری را در پیش پای صهیونیستها قربانی کرده‌اند؟ ایا ملتهای اروپایی باخبرند که تسلط سرمایه داران صهیونیست بر کشورهای انان کار سیاستمدارانشان را به کجا کشانده است؟!اميد آن كه با نوآوري در عرصه تبليغ اسلام راستين و رسوا نمودن بيش از پيش زمامداران سرمايه دار صهيونيستي آمريكايي، امّت اسلام و در پيشاپيش آن نظام مقدّس جمهوري اسلامي به شكوفايي مورد انتظار دست يابد. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً وَ نَراهُ قَريباً (سوره مباركه معارج آيات شريفه ۶و ۷)
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد خلاقیت در کودکان برررسی نیازها و خصوصیات کودکان ۴ تا ۶ ساله رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله : 

۱- نياز خود شكوفايي

۲- نيازهاي محب و احساس تعلق

۳- نياز به احترام

 وبسیاری موارد دیگر

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید..

مقدمه:

اگر بزرگسالاني خلاق و با قوة تخيل مي‌خواهيم بايد از سال‌‌هاي اولية زندگي آن‌ها براي اين كار برنامه‌ريزي كنيم. ما كودكان را براي زندگي تربيت مي‌كنيم و هر خصوصيتي را كه در اين سن در آنان تشويق كنيم با آنان مي‌ماند. اگر خلاقيت و قوة تخيل آنان را تشويق نكنيم كودكان به بزرگسالاني خلاق بدل نمي‌شوند.

كار و فعاليت هنري كودكان در ايجاد فرصت‌هايي بمنظور ابراز خلاقيت اهميت حياتي دارد.

در نظر گرفتن تنوع وسايل و امكانات دار اتاق كودك به دليل استفادة طولاني مدت از اهميت بسياري برخوردار است. كودكان به نقاشي و حجم‌سازي بسيار علاقه مندند و دوست دارند وسايلي را كه در اختيار دارند رنگي كنند، مثل نقاشي كردنروي ديوارهاي اتاقشان. گاهي اين مسئله باعث ايجاد اضطراب و نگراني در خانواده‌ها مي‌شود: اما بايد دقت كرد كه كودكان را از انجام اين كار نهي نكنيم و فضاي لازم را براي انجام اين كار براي او فراهم كنيم.
تحقيقات نمايانگر آن است كه هوش و استعداد، خلق و خو و شخصيت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌هاي اول زندگي شكل مي‌گيرد. در مرحلة بعدي، رشد انسان بيشتر در جهت  كمي است تا كيفي. لذا هر قدر محيط زندگاني كودك غني‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش كودك بيشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اينجا ضرورت استفاده از فضاي كار و فعاليت مناسب كه كودك را به سمت و سويي مناسب سوق دهد، ضروري به نظر مي‌رسد. 

  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 یکی از مسائل بسیار مهم و در خور توجهی که در فصل تابستان ذهن والدین و مربیان را به خود مشغول می دارد، فرارسیدن اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت چه باید بکنند و چه تمهیداتی بیندیشند تا کمتر مورد اعتراض فرزندان قرار بگیرند، زیرا عده ای از آنها در این ایام مدام به والدین می گویند : حوصله ما سر می رود ما را جایی ببرید و برای ما مشغولیتی فراهم کنید
 مفهوم فراغت : 
 اصطلاح فراغت معمولاً با ویژگیهایی چون «آزادی از اضطرار» ، «فرصتی برای انتخاب»، «زمانی فراتر از اوقات کار» یا زمان آزاد بعد از انجام وظایف اجتماعی توصیف می شود. پرسش از مفهوم فراغت، پاسخ های متفاوتی می طلبد، عموماً فراغت در معنای متضاد با کار به کار می رود، اما گاهی آنچه برای یک نفر کار محسوب می شود همان فعالیت برای دیگری در حکم فراغت است. آزادی از الزام اگرچه اغلب به عنوان کلید توجه به فراغت محسوب می شود ولی بسیاری از فعالیت های جمعی خانگی، اجتماعی و داوطلبانه که غیر کار محسوب می شوند، به طور قابل ملاحظه ای با الزام همراه هستند. برخی به اوقات فراغت به عنوان فرصتی برای آرامش و استراحت می نگرند، هر چند که بیشتر مردم اوقات فراغتشان را به انجام خدمت، مطالعه، آموزش جدی یا نوشتن یک کتاب اختصاص می دهند. چنان که ملاحظه می شود تعریف مفهوم فراغت به آسانی ممکن نیست اما با تعمق در ادبیات مربوط به آن، می توان سه ویژگی اساسی از فراغت را ارائه داد : 
 الف ) فراغت به مفهوم «مازاد»، زمانی که برنامه و وظایف الزام آوری برای آن درنظر گرفته نمی شود. 
 ب ) فراغت به معنای حالتی از بودن، یک نگرش، شیوه ای از انجام امور. 
 ج ) فراغت در مفهوم کارکردی، فعالیت آزادانه انتخاب شده ای که به شکل گیری شخصیت منجر می شود. 
 وجه مشترک همه این مفاهیم، آزادی از ضرورت و اجبار است. این ویژگی با نگرش اکثر افراد نیز مطابقت دارد. مفهوم فراغت در نزد عموم غالباً با تأکید بر آزادی از الزام همراه است. در این معنا فراغت آن چیزی است که شما مایل به انجام آن هستید نه آن چه مجبور به انجام آن باشید. (بمل و بمل ، ۱۹۹۶). 
آلن بيرو در بحث از اوقات فراغت و معناي آن مي نويسد: فراقت از LEISIR مصدر قديمي مبدل شده به اسم مصدر و از ريشه ي لاتيني LICER به معناي “مجاز بودن” گرفته شده است (دوزات)۲
فراغت در برابر كار قرار مي گيرد ، ليكن تعريف آن بدون توجه به مجموعه حيات اجتماعي، سطح فنون، شيوه ي زندگي، مدل هاي اجتماعي- فرهنگي مسلط ممكن نيست.
همچنين رابطه اي نزديك بين اشكال كلي توليد، سازمان اقتصادي، شيوه هاي توزيع عادلانه ي درآمدها و صورت، مدت و كيفيت گذران اوقات فراغت وجود دارد.
اوقات فراغت فقط زمان آزاد شده از كار نيست، بلكه فعاليتي غير اجباري است ۳ . در فرهنگ عميد نيز درباره ي تعريف و معناي اوقات فراغت در فارسي به معني آسودگي و آسايش و آسودگي از كار و شغل است۴
دوزمايه ۵مي نويسد: گذران اوقات فراغت دربرگيرنده ي مجموعه اي از اشتغالاتي است كه فرد با كمال ميل بدان پردازد، خواه به منظور استراحت، خواه براي ايجاد تنوع، خواه با هدف گسترش اطلاعات و آموزش خويشتن بدون توجه به اهداف مادي و خواه براي مشاركت اجتماعي ارادي و بسط توان آزاد ئ خلاقش، بعد از آنكه از الزامات حرفه اي ، خانوادگي و اجتماعي فارغ گشت۶٫
___________________

ارسطودر باب اهميت آسايش مي نويسد : همچنان كه بارها گفته شده است آسايش هدف كار است۷٫ شايان ذكر است كه آسايش (به يوناني SCHOLE) در اين گفتار به معناي سرگرمي(PAIDIA) نيست، بلكه مراد از آن رهايي ذهن از اشتغالات زندگي مادي است. ذهني كه از آسايش برخوردار باشد بهتر مي تواند فضايل را در خود بپرورد از اين رو معناي آسايش بيكارگي نيز نمي تواند باشد. زيرا ذهن آسوده (به اين معني) پيوسته در حال فعاليت است. شنيدن نواهاي دلنشين موسيقي و اشعار نغز و همدمي با دوستان يكدل و از همه مهمتر تفكر، فعاليت هايي است كه روان آدمي را در حال آسايش به فضائل آراسته مي دارد۸٫
به نظر مي رسد كه فردي خوب مي تواند معناي آسايش را دريابد، كه در موقع پرداختن به كار جدي باشد.
ارسطو نيز مي گويد: براي لذت بردن از آسايش، نخست بايد در پرتو كار حوائج زندگي را برآورد. از اين رو دليري و پايداري براي كار و فلسفه براي آسايش و اعتدال و دادگري براي هر دو ضروري است۹٫
نتيجه ي آن كه هم در طول سال تحصيلي و هم در ايام تابستان، فرزندان ما از اوقات فرغت برخوردارند و مهم آن است كه ما براي اين اوقات به كمك آنها بشتابيم و با همفكري و راهنمايي آنها بتوانيم آنان را به تدوين برنامه اي مناسب براي اوقات فرغت خود ترغيب كنيم، تا اوقات فراغت آنها به گونه اي سازنده، لذت بخش، نشاط آفرينو رضايت آميز سپري گرددو در پرتو گذران مطلوب اين اوقات، آمادگي هاي لازم براي حضور فعال در مدرسه فراهم آيد.

نيازهايي كه از طريق اوقات فراغت تامين مي شود
گذران اوقات فراغت تامين نيازهايي در پي داردكه به احتضار بدان ها اشاره مي كنيم.

۱-نياز به استراحت و رفع خستگي
انسان ها همه ناز به اتراحت و رفع خستگي دارند. پيوستگي در انجام كارها و نبود زمان كافي براي فراغت و استراحت موجب نزول كيفيت كار و نيز پرخاشگري فرد فعال مي گردد ولي بايد به كودكان و نوجوانان آموخت كه زمان استراحت زمان بطالت نيست، بلكه زماني است كه فرد به تمدد اعصاب مي پردازدو حاصل آن افزايش بازده است. بدن و ذهن آدمي پس از مدتي كار، خود به خود نيازمند استراحت استو بطور طبيعي بدان مي پردازد. پس اوقات فراغت مي تواند چنين نيازي را رفع كند.
۲-نياز به تفريح
پس از انجام كار طي ايامي خاص، آدمي نياز دارد تا اوقاتي را صرف تفريح كند. نقل مي كنند كه علي (ع) در روزهاي جمعه به بيرون از شهر مدينه و به فصد تفريح مي رفتند. پس الگوهاي ديني جايگاهي براي تفريحات در زندگاني پربار خود در نظر گرفته بودند.
گاه در ايام فرغت به سفر نيز مي توان رفت و پيامبر (ص) فرموده اند كه “سافروا تصحوا” مسافرت كنيد تا سلامت بمانيد. حتي سفرهاي كوتاه به بيرون شهر در روزهاي جمعه و خوردن ناهار در كنار رودخانه و سبزه زار مي تواند تفريحي دلانگيز محسوب شود. به هر حال بايد ترتيبي اتخاذ نمود كه در ايام سال كودكان و نوجوانان از تفريحات سالم برخوردار بشوند. در مراكز مشاوره يكي از مشكلاتي كه خانم ها و كودكان و نوجوانان آنها مطرح مي كننداين است كه پدر با داشتن امكانات مالي از بردن آنها به سفر و تفريح امتناع مي كن. بايد دانست كه تفريحات موجب انيساط خاطر و سلامت رواني مي گردد.
۳-سرگرمي و ايجاد تنوع
نياز ديگري كه در اوقات فراغت رفع مي شود، نياز كودكان و نوجوانان به سرگرمي و تنوع داشتن است. بخشي از درگيري هاي درون منزل كه ميان كودكان رخ مي دهد به اين دليل است كه آنها بيكارند و وسيله اي براي سرگرمي ندارند. لذا يكيي براي ديگري ادا در مي آوردو او نيز در عوض وي را مي زند. اما وقتي هر دو داراي سرگرمي خاصي باشند، فرصت كمتري براي ايجاد مزاحمت و درگيري با يكديگر دارند.
مسئله ي تنوع نيز امري مهم است و زندگي بدون تنوع خسته كننده مي باشد. پس تنوع در گذران اوقات فرغت باعث ايجاد تنوع در زندگي مي گردد و تنوع مانع پديدآيي افسردگي است.آنچه افسرده ها از آن گله مندند، نداشتن تنوع در زندگي و يكنواخت شدن آن است. پس با راهنمايي فرزندان به انجام فعاليت هاي متنوع، زمينه ي علاقه مندي آنان را به زندگاني فراهم سازيم.

۴-شكوفايي استعدادهاي شخصي
هر يك از فرزندان ما داراي استعدادهايي است. در تعريف استعداد گفته اند كه آن توانايي بالقوه اي است كه اگر دز محيطمساعدي قرار بگيرد به شكوفايي مي انجامد۱۰٫
فردي كه استعداد هايش به نحو مطلوبي به شكوفايي رسيده باشد به تعبير مازلو۱۱ به خود شكوفايي۱۲ دست يافته است.
_____________________

يكي از زمينه هايي كه موجبات رشد استعداد ها را فراهم مي آورد پرداختن به فعاليت هايي است كه فرزند در اوقات فرغت انجام مي دهد و از جمله راهايي كه مي توان از طريق آنها مبادرت به شناخت استعدادهاي كودكان و نوجوانان نمود ملاحظه كردن كارهايي است كه آنها را با علاقه انجام مي دهندو نيز به تكرار آنها مي پردازند۱۳٫ پس در لحظه هاي آزاد كه كودكان و نوجوانان خود مايلند به فعاليتي رو آورند، بهتر مي توان به شناخت استعداد ها و علايق آنها پي بردو تمهيدات و امكانات لازم را براي رشد و بالندگي استعدادهايشان فراهم آورد.

۵-نياز به رشد فرهنگي
امروزه توجه به فرهنگ و تغييرات اجتماعي امري حائز اهميت است و با توجه به توسعه و پيش رفت فناوري اطلاعات مي توان در جهت تامين چنين نيازي اقدامات موثر به عمل آورد.
پس غني كردن اوقات فراغت از طريق تماشاي فيلم هاي فرهنگي مي تواند پاسخگوي نيازهاي مزبور باشد.شايان ذكر است كه بازديد از آثار تاريخي، كه معمولا در اوقات فراغت صورت مي گيرد، زمينه ي آشنايي بيشتر با سوابق ديرينه ي فرهنگي را فراهم مي آورد.
بورديو، جامعه شناسي كه به نهاد آموزش و پرورش توجهي ويژه داشته و به بررسي تاثير مسائل فرهنگي بر آموزش و پرورش و تحولات آن پرداخته است، مي نويسد: عوامل فرهنگي خانواده بر فرآيند ژيش رفت تحصيلي فرزندان موثر است۱۴٫
وي غناي فرهنگي خانواده را موجب پيشرفت تحصيلي بيش تر فرزندان آن دانسته، حاصل تحقيقات او اين است كه خانواده هايي كه فرزندان خود را به تماشاي تئاتر، سينما، گالري هاي نقاشي و كنسرت ها و موزه ها مي برند موجبات پيشرفت فرزندان خود را فراهم مي سازند. او همچنين متذكر مي شود كه وقتي فرزندان از خانواده هايي به مدرسه مي آيند كه از غناي فرهنگي بيش تري برخوردارند با محيط مدرسه سنخيت بيشتري احساس مي كنندو خود را با آن هماهنگ تر مي يابند،مفاهيم و مقاصد معلمان را بهتر درك مي كنند و لذا پيش رفت بيشتري دارند.
او با ذكر مثالي مي نويسد: مثلا در فرانسه كه بر اساس سنت جاري ، معلمان از طبقه ي متوسط جامعه به مدرسه مي آيند در درك مقاصد معلمين خود از توانايي بيش تري برخوردارندو به مدرسه علاقه مندي بيشتري را نشان مي دهند. به عكس وققتي كه انش آموزان از طبقات پايين جامعه وارد مدرسه

_______________________

۱۳- براي كسب اطلاعات بيش تر در خصوص راه هاي شناخت استعدادها مي توانيئ به كتاب “راهنمايي در مدارس امروز” نوشته ي مك دانيل، ترجمه ي دكتر نوابي نژاد مراجعه كنيد.
۱۴- زمينه ي فرهنگ شناسي، صفحه ي ۴۴
 مي شوند، در درك مقاصد معلمان با دشواري بيش تر مواجه مي شوند و در مدرسه احساس غربت بيش تري مي كنند. لذا ترك تحصيل در گروه دوم (فرزندان پايين) بيش از گروه اول(فرزندان متوسط) است. زيرا آنها از سرمايه ي فرهنگي غني برخوردار نيستند۱۵٫

نتيجه اي كه از آرا و نظريات بورديو مي توانيم بدست آوريم اين است كه اگر اوقات فراغت فرزندان از طريق توجه دادن و ترغيب كردن آنها به امور فرهنگي غني شود، ضمن سازنده بودن اين اوقات، مي توان به پيشرفت تحصيلي فرزندان نيز اميدواري بيش تري داشت چرا كه خود اين امر موجب غني سازي فرهنگي خانواده و فرزندان مي گردد.
 
۶-شكوفايي فردي و اجتماعي
گذران اوقات فراغت بايد به نحوي باشد كه زمينه هاي لازم براي شكوفايي فردي و اجتماعي را فراهم نمايند. زيرا شكوفا كردن استعدادها از اهم وظايف تعليم و تربيت است و انسان بالنده در تفكر مازلو۱۶ فردي است كه به خود شكوفايي۱۷ رسيده باشد و يكي از عوالي كه به خودشكوفايي فرد كمك مي كند، به تعبيرآلن بيرو، گذراندن اوقات فراغت است.
در حين گذران اوقات فراغت كه فعاليتي آزاد و اختياري است. فرد به دلخواه خود به فعاليتي مي پردازد كه استعداد انجام آن را دارد و به آن فعاليت علاقه مند نيز مي باشد. 

عتیقه زیرخاکی گنج