گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بر اساس اسناد و مدارك موجود، فعاليت آبزي پروري سردابي در ايران به استناد يك گزارش كارشناسي در سال ۱۳۳۹ از رودخانه كرج مبني بر كاهش ذخاتير قزل آلاي خال قرمز اين رودخانه طي يك دهه قبل آن (۱۳۳۹-۱۳۲۹) با هدف بازسازي ذخاير آسيب ديده و توسعة صيد ورزشي آغاز گرديد بر اين اساس با واردات تعداد ۳ ميليون عدد تخم چشم زده و همزمان با تأسيس با تأسيس شركت ماهي سراي كرج در سال ۱۳۴۱ اين فعاليت وارد عرصه مي شود بر اين اساس از زمان ورود تخم چشم زن تا كنون بيش از ۴ دهه مي گذرد(مأخذ مكالمات جامع آبهاي داخلي ايران، دفتر طرح و توسعه)
بر اساس همين مدارك طي سالهاي دهه ۴۰ و دهه ۵۰ تا سال ۱۳۵۷ اقدامات گسترده اي براي فعاليت هاي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا در نقاط مختلف كشور بعمل آمد اولين سمينار ملي آبزي پروري در سال ۱۳۴۷ گزارش گرديد در برنامة پنجم عمراني نيز فعاليت آبزي پروري آب هاي داخلي نيز مورد توجه قرار گرفت هرچند اطلاعات مستندي از عملكرد اين دوره درست نمي باشد چنين استنباط مي گردد كه ميزان توليد ماهي قزل آلا در اين دورة زماني بسيار محدود بوده است.
در دورة زماني ۱۳۶۷-۱۳۵۸ (دورة بعد از انقلاب تا قبل از برنامه پنجساله اول) نيز اقدامات قابل توجه و گسترده اي خصوصاً در سالهاي ۱۳۶۱ به بعد براي توسعه آبزي پروري سردابي آبهاي داخلي صورت گرفت علي رغم اين اقدامات ميزان توليد قزل آلا در دورة منتهي به سال ۱۳۶۷ كمتر از ۵۰۰ تن گزارش گرديد.
در دورة زماني ۱۳۷۳- ۱۳۶۸ (برنامة پنجساله اول آبهاي داخلي) ميزان توليد ماهي قزل آلا از ۵۰۰ تن به ۱۲۰۰ تن افزايش يافت (ميزان افزايش توليد ۷۰۰ تن طي برانامه)
در دورة زماني ۱۳۷۸-۱۳۷۴ (برنامه پنجساله دوم آبهاي داخلي) ميزان توليد قزل آلا از ۱۲۰۰ تن به ۷۰۰۰ تن افزايش يافت (ميزان افزايش توليد ۵۸۰۰ تن طي برنامه)
در دوره زماني ۱۳۸۳-۱۳۷۹ (برنامه پنجساله سوم آبهاي داخلي) ميزان توليد قزل آلا از ۷۰۰۰ تن به ۳۰۰۰۰ تن افزايش يافت (ميزان افزايش توليد ۲۳۰۰۰ تن طي برنامه)
بر طبق اطلاعات فوق در يك جمع بندي مي توان گفت كه دورة پنجساله سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) نقطه عطف افزايش توليد ماهي قزل آلا در آبهاي داخلي ايران محسوب مي شود كه عمده ترين دلايل اين روند را مي توان بشرح زير تحليل نمود:
الف- ارتقاء سطح سازماني و توسعه تشكيلاتي شيلات آبهاي داخلي در مركز . استانها
ب- استقبال گستردة بخشهاي خصوصي در اجراي طرحهاي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا
ج- گسترش فعاليت هاي تكثير و توليد بچه ماهي در بخشهاي خصوصي
د- تنوع شيوه هاي پرورش ماهي قزل آلا(تلفيقي با آب كشاورزي – سايت هاي متمركز- استخرهاي خاكي- توسعه در شاليزارها- پرورش در قفس- سيستم هاي مدار بسته- سيستم هاي هوادهي- پرورش در كانالهاي گرد و دراز 
هـ – تكميل و افزايش ظرفيت توليد در مزارع موجود كه عمده ترين سهم در روند افزايش توليد برنامة سوم داشته اند
و- اختصاص اعتبارات عمراني به بخش شيلات
ز- بهره برداري تعدادي از سايت هاي متمركز پرورش ماهي قزل آلا
ح- سياست هاي انبساطي بانكها در جهت تخصيص منابع مالي به واحدهاي توليد (خصوصاً سرمايه در گردش)
ط- گسترش فن آوري تكثير و پرورش ماهي قزل آلا در كشور
ي- گسترش و تنوع فعاليت هاي آموزشي و ترويجي
ك- وجود منابع محيطي گسترده در پهنه آبهاي داخلي براي فعاليت
ل- گسترش توليد غذاي پليت شده و نقش مهم آن در روند توسعه
م- افزايش سطح تقاضا براي مصرف ماهي قزل آلا
ن- شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه در اين دوره نيز كمك مؤثري به توسعه فعاليت نموده است.
۲- ارزيابي آينده فعاليت آبزي پروري سردابي در ايران:
طبق سند برنامة پنجساله چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ميزان توليد ماهي قزل آلا از ۳۰۰۰۰ تن در سال ۱۳۸۳ (سال پايه) به ۵۹۰۰۰ تن در سال پاياني برنامه (۱۳۸۸) پيش بيني شده است.
بر اين اساس ميزان افزايش در برنامه چهارم به ميزان ۲۹۰۰۰ تن پيش بيني گرديد به عبارت ديگر طي برنامة چهارم ۱۰۰ درصد افزايش توليد خواهيم داشت به عبارتي مي توان گفت كه طي ۵ سال آينده به اندازة ۴۴ سال گذشته (از بدو ظهور پرورش قزل در ايران) افزايش توليد اتفاق مي افتد.
با توجه به زيربناهاي فراهم شده (بيش از ۸۰۰ مزرعه) بنر مي رسد كه تحقق مقدار ۵۹۰۰۰ تن در سال پاياني برنامه پنجساله چهارم دور از انتظار نباشد و توسعه فعاليت آبزي پروري سردابي همچنان مورد تأكيد و توجه خاص سياست گذار توسعه خواهد بود.
در نگاهي دورتر با استفاده از روش هاي فوق متراكم و بكارگيري سيستم هاي اكسيژن دهي و هوادهي و ارتقاء سطح دانش فني و استفاده از منابع جديد (پرورش قزل آلا در درياي خزر و …) بنظر مي رسد ميزان ظرفيت هاي توليد از مرز ۵۰۰ تن تجاوز نمايد.
بر اين اساس توسعه فعاليت آبزي پروري سردابي از سال ۱۳۸۴ به بعد وارد فضاي جديدي خواهد شد و با آهنگ سريعتري همراه خواهد بود با توجه به استاني شدن اعتبارات و سازماني شدن اعتبارات و سازماني شدن شيلات ايران و محدود بودن اين سازمان به مناطق ساحلي شمال و جنوب و تحت پوشش بودن آبزيان استانها در سازمان جهاد كشاورزي و ارتباط نقطه چين آن با سازمان شيلات ايران و عدم وجود نظارت كافي شيلات بر طرحها و پروژه هاي استاني داخلي و بروز ناهماهنگي هاي قطعاً ناهنجاري زيادي در اين راه بوجود خواهد آمد و شكل ناموزوني از توسعه شكل خواهد گرفت و توسعه از مدار منطقي و كارشناسي خارج و به سمت و سوي نامعلومي كشيده خواهد شد كه نتيجه آن انهدام منابع مالي و محيطي- ناپايداري توليد و نابودي توليد كنندگان چيزي عايد نخواهد شد. زمينه هاي آن هم اكنون پديدار شده است از اين رو سازمان سفيدي ايران بايد براي جلوگيري از بروز چنين پديده اي اقدامات مؤثري را بعمل آورد.
۳- چالش هاي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا در ايران:
واقعيت اين است كه توسعه فعاليت تكثير و پرورش ماهي قزل الا در ايران بر اساس مدل توسعه طراحي شده از ابتدا نبوده است اين فعاليت بدون بنيان تحقيقاتي و بدون برنامه ريزي همه جانبه شكل گرفت از اين رو از بنيان بسيار سست و نامطمئني برخوردار است.
واقعيت اين است كه برنامه هاي پنجساله مطرح از اول تا چهارم همگي جنبه هاي ابزاري و شعاري دارند و بيشتر در جهت توجيه تشكيلاتي و خوراك جلساتي و مانور مديريتي مي توان ارزيابي نمود كه صرفاً اعداد و ارقام از نظر كمي بيتن و مانور داده مي شوند.
واقعيت توسعه و واقعيت توليد را بايد جدا از برنامه اي پنجساله مطرح ارزيابي نمود همة برنامه ها تا كنون ماهيت يك جانبه گرايي در توليد داشته اند هيچ برنامه اي تا كنون به اجزا را توليد و هماهنگ سازه آن و هدف گيري آن را مورد توجه قرار نداده است توأم با كيفيت توليد- توليد پايدار- توسعه پايدار- بازار- تقاضا و … هيچگاه مورد هدف برنامه ها نبوده است آيا واقعاً مي توان تا انتها همين گونه رفتار كرد يا اينكه در مقطعي خلاصه همه چيز برعكس مي شود آن وقت اين همه منابع كشور از منابع مالي تا منابع انساني تا منابع محيطي به هدر نمي رود؟ چه كسي پاسخگو خواهد بود.
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه مباحث تخصصي و كاربردي در حوزه صنعت از وسعت شايان توجهي برخوردار است و با توجه به وجود رويه هاي مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محيط زيست انساني، برقراري ارتباط و استفاده از تجربيات مثبت گروه هاي داوطلب ايجاد وحدت رويه بين واحدهاي استفاده كننده از خدمات زيست محيطي و بالاخره شناخت فراگير و سهل الوصول شركتهاي مشاور طراح و سازنده تجهيزات و تاسيسات مربوطه داراي اولويت مهمي مي باشد. خوشبختانه دسترسي به شبكه هاي جهاني اطلاعات، دستيابي به بخشي از موارد فوق را تسهيل نموده وليكن با نگاهي واقع بينانة فقر اطلاعاتي غير قابل انكاري در حوزه محيط زيست صنعتي كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتي را توجيه پذير و الزامي مي نمايد.
فصل اول-نقش صنايع در رويكردهاي زيست محيطي


۱-۱-  تاريخچه فعاليت صنعتي درايران………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱- توسعه صنعتي و محيط زيست ……………………………………………………………………………………………………۱۵

۳-۱- نماي عمومي فرايند توليد در واحدهاي صنعتي ………………………………………………………………………………۱۵

۴-۱- روشهاي جلوگيري از آلودگي ……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۵-۱- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان……………………………………………………………..۲۲

۶-۱- فعاليت هاي زيست محيطي بخش صنعت و معدن ………………………………………………………………………..۲۲

۱-۶-۱-  ساختارهاي حمايتي و هدايتي………………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۱-۶-۱- اقدامات زيست محيطي در سطح ستادي ……………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۶-۱-  اقدامات زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي………………………………………………………………………۲۳

۳-۱-۶-۱-  اقدامات زيست محيطي طرح تحقيقات صنعتي – اموزشي  اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن………..۲۴


۲-۶-۱-  فعاليت هاي مهندسي مبتني بر كنترل آلودگي …………………………………………………………………………۲۵

۳-۶-۱- فعاليهاي مبتني بر پايش و پيشگيري از آلودگي ………………………………………………………………………..۲۵

۱-۳-۶-۱-  ارزيابي اثرات توسعه ……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۳-۶-۱-  سيستم مديريت زيست محيطي ………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۳-۶-۱-  بهره وري سبز ……………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۴-۳-۶-۱- توليد پاكتر ……………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۵-۳-۶-۱-  بازيافت مواد ………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۶-۳-۶-۱-  مميزي محيط زيست ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

۴-۶-۱-  فعاليتهاي مبتني بر توليد محصولات سازگار با محيط زيست ………………………………………………………..۳۰

۱-۴- ۶-۱- زمينه سازي جهت كنترل آلودگي خودروهاي توليد داخل ……………………………………………………………۳۱
.
۲-۴-۶-۱- حذف و جايگزيني مواد مخرب لايه ازن …………………………………………………………………………………۳۲

فصل دوم – راهبردهاي زيست محيطي در صنعت ……………………………………………….۳۳

۱-۲- ناديده گرفتن مشكل ……………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲- رقيق كردن…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۲- كنترل آلودگي در انتهاي خط …………………………………………………………………………………………………….۳۴

۴-۲- پيشگيري از آلودگي ………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۵-۲- شيوه هاي اصلي راهبرد توليد پاكتر …………………………………………………………………………………………….۳۹

۶-۲- وي‍‍‍ژگي هاي رويكرد توليد پاكتر ………………………………………………………………………………………………….۴۰

۱-۶-۲-تنوع و گستردگي ………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۶-۲- حفاظت محيط زيست …………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۶-۲- سادگي …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۶-۲- خلاقيت و نوآوري ……………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۵-۶-۲- مقبوليت ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۶-۶-۲- بازدهي اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۷-۲- مقايسه رويكرد كنترل آلودگي در انتهاي خط و توليد پاكتر ………………………………………………………………۴۴

۸-۲- توليد پاكتر و توسعه پايدار ……………………………………………………………………………………………………۴۷

۹-۲- دلايل سرمايه گذاري در توليد پاكتر …………………………………………………………………………………………..۴۸

۱۰-۲- سياست ها و اهرم هاي مورد استفاده براي هدايت صنايع به سمت توليد پاكتر …………………………………۴۹

۱۱-۲- موانع و مشكلات اجرايي نمودن استراتژي هاي توليد پاكتر …………………………………………………………….۵۰

۱-۱۱-۲- موانع ناشي از فقدان درك صحيح …………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۱-۲- موانع ساختاري ………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۱۱-۲- موانع مربوط به كمبو الاعات ……………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۱۱-۲- موانع فني …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۵-۱۱-۲- موانع اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………….۵۰

فصل سوم –نگاهي اجمالي به محيط زيست …………………………………………………………۵۱

تاريخچه سازمان حفاظت محيط زيست ………………………………………………………………………………………………۵۲

هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

وظايف اساسي سازمان …………………………………………………………………………………………………………………۵۵

تشكيلات سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۱-۳- دفاتر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۱-۱-۳- دفتر حوزه رياست و دبيرخانه شورايعالي محيط زيست …………………………………………………………………۵۵

۲-۱-۳- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل……………………………………………………………………………….۵۵

۳-۱-۳- اداره كل نظارت و بررسي …………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۳-حراست ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۵-۱-۳- ادارات كل استان ها………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ريزي …………………………………………………………………………………۵۶

۳-۳- دفتر آموزش زيست محيطي ……………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رساني ………………………………………………………………………………………….۵۷

۵-۳- دفتر مشاركت هاي مردمي …………………………………………………………………………………………………۵۷

۶-۳- معاونت محيط زيست انساني………………………………………………………………………………………………۵۷

۱-۶-۳- دفتر ارزيابي زيست محيطي ……………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۶-۳- دفتر بررسي آلودگي هوا ……………………………………………………………………………………………………۵۹
.
۳-۶-۳- دفتر بررسي آلودگي آب و خاك ………………………………………………………………………………………….۵۹

۴-۶-۳- دفتر امور آزمايشگاه ها ………………………………………………………………………………………………….۵۹
..
۷-۳- معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي …………………………………………………………………………..۵۹

۱-۷-۳- دفتر زيستگاه ها و امور مناطق …………………………………………………………………………………………..۶۱

۲-۷-۳- دفتر امور حيات وحش و آبزيان………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۷-۳- دفتر موزه تاريخ طبيعي ………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۷-۳- دفتر محيط زيست دريايي ……………………………………………………………………………………………….۶۴

۵-۷-۳-معاونت پشتيباني و امور مجلس………………………………………………………………………………………..۶۴

فصل چهارم-دستورالعمل اجرايي عملي توليد پاكتر ……………………………………………….۶۶

۱-۴- فاز اول –برنامه ريزي و سازماندهي …………………………………………………………………………………………..۶۷
..
۱-۱-۴- كسب توافق مديريت واحد …………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۱-۴- تشكيل تيم پروژه …………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۱-۴- توسعه سياست ها ، اقدامات و اهداف زيست محيطي …………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۴- برنامه ريزي و ارزيابي توليد پاكتر ………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۴- فاز دوم – پيش ارزيابي ………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۱-۲-۴- توصيف شركت و نمودارهاي جرياني ……………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۲-۴- بازرسي عيني و دقيق …………………………………………………………………………………………………………۷۱

۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمركز …………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۴- فاز سوم – ارزيابي………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۱-۳-۴- جمع آوري اطلاعات كمي …………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۳-۴- موازنه مواد………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۳-۴- شناسايي گزينه هاي توليد پاكتر ………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازي گزينه ها …………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۴- فاز چهارم – بررسي و مطالعات امكان سنجي …………………………………………………………………………..۷۶

۱-۴-۴- امكان سنجي اوليه ………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۴-۴- امكان سنجي فني …………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۴-۴- امكان سنجي اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۴—۴- امكان سنجي زيست محيطي …………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزيابي ………………………………………………………………………………………………….۸۰

۶-۴-۴- انتخاب گزينه ها براي اجراي نهايي ………………………………………………………………………………………۸۰

۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار ……………………………………………………………………………………………………..۸۰

۱-۵-۴-آماده سازي يك برنامه اجرايي……………………………………………………………………………………………..۸۰

۲-۵-۴- اجراي گزينه هاي منتخب ………………………………………………………………………………………………….۸۰
.
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
توضیحات متن:
تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران:
سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد:
«صنعت به كليه فعاليت هايي اطلاق مي گردد كه در جهت تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد از طريق فرآيندهاي صنعتي به منظور تبديل و يا آماده سازي اين مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت مي پذيرد» ايرانيان باستان در شمار قديمي ترين صنعت كاران و صاحبان فن قرار مي گيرند. در اين دوران بعلت شيوه زندگي و نوع اقتصاد و روابط اجتماعي، توليدات صنعتي عمدتاً تامين كننده مايحتاج داخلي اقوام بوده است:
در قرون شانزدهم و هفدهم بتدريج با توسعه جوامع و تحول وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فعاليتهاي توليدي و صنعتي نيز گسترش يافت و كارگاه هاي صنعتي با تعداد كارگر زياد كه اغلب وابسته به حكومت و دربار بودند پديدار گشتند. در همين دوره تحول شگرفي در صنعت جهان پديدار گشت و رشد اقتصادي، صنعتي آنها به سرعت فزوني يافت. اين زمان فرصت مناسبي جهت پيشرفت صنعتي ايران بود كه متاسفانه بدلايل متعدد از جمله ضعف حكومتها، شيوه زندگي سنتي، قوم گرايي و ساختار اقتصادي چنين نشده و صنعت ايران تا يالها به همان صورت ابتدايي و غير ماشيني و در حد تامين نيازهاي داخلي، باقي ماند. در دهه ۱۲۶۰ هجري با جلب توجه سرمايه گذاري خارجي صنعت بصورت نوين و ماشيني بتدريج به ايران وارد شد.
در ابتداي دهه ۱۳۰۰ با ظهور سلسله پهلوي و بدنبال تقويت و اقتدار حكومت مركزي و افزايش درآمدهاي دولت از طريق فروش نفت سرمايه گذاري دولتي در صنايع بشدت افزايش يافت. بطوريكه در طي مدت هفت سال از ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۷ حدود ۶۳ كارخانه جديد با بيش از ۳۰ هزار كارگر در كشور راه اندازي شد و روند صنعتي شدن ايران از اين دوران به صورت جدي تر ادامه يافت. از مهمترين ويژگيهاي صنعت در اين دوران مي توان به توسعه صنايع مونتاژ، عدم توجه به تربيت نيروي متخصص داخلي و اتكاء به كارشناسان خارجي و تكيه بر درآمدهاي نفتي اشاره كرد.(۹)
پس از انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ اولين اولويت بخش صنعت رفع وابستگي و استقلال اقتصادي اعلام گرديد. در اين راستا برنامه ريزي هايي در برنامه اول توسعه صورت پذيرد كه بعلت جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي با مشكلات زيادي روبرو شد وليكن اين اهداف در برنامه دوم توسعه تحقق يافت و اكنون نيز تمركز اصلي برنامه سوم در بكارگيري كامل از ظرفيت هاي ايجاد شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه مي باشد.
در نخستين برنامه پنجساله توسعه، ۸۰۰۰ ميليارد ريال شامل ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري ارزي از سوي بخش خصوصي و دولتي در بخش صنعت انجام شد كه حدود ۵۰ درصد آن در زير مجموعه صنايع كوچك و متوسط و مابقي در صنايع پتروشيمي و فلزات بود. سرمايه گذاري انجام شده و ساير برنامه هاي حمايتي و اصلاحي موجب شد كه سهم بخش صنعت در توليد ناخالص مالي در سال ۱۳۷۴ به ۱۷ درصد برسد. رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در برنامه دوم سالانه ۲/۵ درصد پيش بيني گرديد و عملكرد سالهاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نشان دهنده رشد ۵ درصدي مي باشد كه خوشبختانه اين امر تحقق يافته است.(۶)
۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست :
توسعه صنعتي فرآيندي است كه پس از انقلاب صنعتي و خصوصا در قرن اخير سرعت قابل توجهي يافته و اغلب كشورهاي دنيا بطور اجتناب ناپذيري با آن مواجه بنده اند. در آغاز اين دوره خروج دود تيره از دودكش كارخانه ها نشان اشتغال، رونق اقتصادي و قدرت بود و موجب افتخار دولتها و مردم مي گرديد. بتدريج با افزايش روند توسعه صنعتي و بدليل محدود شدن ظرفيت پذيرش آلاينده ها توسط محيط زيست، مفهوم اين نماد تغيير كرد بطوريكه امروزه، آلوده نمودن محيط زيست علاوه بر منع قانوني، عمل خوشايند و مطلوبي نبوده و توسط عموم و افكار عمومي نيز مورد اعتراض قرار مي گيرد.(۵)
صنايع نيز بناچار  متناسب با اين كاهش توان خودپالايي محيط زيست و اعتراضات مردمي تغيير نمودند. چنانكه در چند دهه پيش، در طراحي و اجراي تكنولوژيها و طرحهاي صنعتي، جايگاهي براي كنترل هاي زيست محيطي در نظر گرفته نمي شد در حاليكه امروز نه تنها صنايع براساس قوانين و مقررات ملزم به رعايت استانداردهاي زيست محيطي هستند (و اين امر بتدريج باعث شده تا پيش بينيهاي زيست محيطي در طراحي تكنولوژي و اجراي طرحهاي صنعتي در نظر گرفته شود)، بلكه بر اثر وجود اهرم هايي از قبيل تخفيفهاي مالياتي و استانداردهاي بين المللي زيست محيطي، صاحبان صنايع نيز بطور داوطلبانه اقدام به كنترل آلودگي ها و انجام اصلاحات زيست محيطي مي نمايند.

۳-۱- نماي عمومي فرآيند توليد در واحدهاي صنعتي:
وضعيت توسعه صنعتي در تمام كشورها در مرحله يكساني نمي باشد. كشورهاي توسعه يافته با دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و دانش فني مورد نياز، اهميت بيشتري به مسايل زيست محيطي مي دهند در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه بدلايل مختلف، هنوز آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از صنعت، كم و بيش وجود دارد. آنچه در اين ميان تمام جهان بسوي بهبود كيفيت زيست محيطي مي باشد.
مسايل و مشكلات عمده زيست محيطي را در صنعت مي توان بدو صورت مصرف مواد اوليه و ايجاد آلودگي بيان نمود.
بطور كلي تمامي صنايع داراي يك فرآيند يكسان شامل مصرف مواد اوليه و توليد محصولات نهايي مي باشند. اما از نظر زيست محيطي، مواد ذيل داراي اهميت است:
اولاً ) مواد اوليه صنايع اغلب انواع مختلفي از منابع طبيعي مي باشند كه يا ميزان ذخيره آنها ثابت است و يا قابل تجديدند كه در مورد اخير نيز در صورت بهره برداري نامناسب قابليت تجديد خود را از دست داده و به منابع تجديد ناپذير تبديل مي شوند.
ثانياً ) محصولات نهايي حاصل از فعاليت كارخانه تنها شامل توليدات برنامه ريز شده مورد نظر نمي باشد بلكه در كنار آنها غالباً محصولات فرعي ناخواسته اي نيز توليد مي گردد. اين محصولات ناخواسته فرعي، براساس نوع صنعت و فناوري توليد، متفاوت مي باشند و به گونه هاي مختلف از قبيل پسماندهاي جامد، پساب صنعتي، گازها و ذرات معلق، انرژي و صوت منتشر مي شود. ورود مقادير مختلف اين محصولات فرعي ناخواسته صنعتي به محيط زيست، باعث ايجاد انواع آلودگيهاي زيست محيطي در زمينه آب، خاك، هوا، صوتي و ديداري مي گردد.

عتیقه زیرخاکی گنج