گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر

در این فایل بسیار ارزشمند شما مخاطب عزیز با نحوه محلول سازی از جامدات،محلول سازی از مایعات و مثال هایی کاربردی در این زمینه آشنا می شوید
اگر در زمینه محلول سازی دچار مشکل هستید نگران نباشید ،با خواندن این فایل مفید و کاربردی مشکل شما برای همیشه برطرف خواهد شد.
امیدواریم از مطالب ارائه شده نهایت استفاده را ببرید و با خرید و دانلود این فایل بسیار ارزشمند علاوه بر دستیابی به مطالب مفید از ما حمایت نمایید  تا بتوانیم محصولات درخور شایسته دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

ﺳﺮب ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن، از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده .  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮب از ﻛﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب روش ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ذوب اﻳﻦ ﻛﻴﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ روش ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   . در  اﻳﻦ روش ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ rpm500 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ زﻣﺎن در ﺣﺪود ،  30 دﻣﺎ در ﺣﺪود ، دﻗﻴﻘﻪ ۲۰  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۰ mg/l ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ pH=1 و .    ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤ  Fe ﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ وAl،  Zn  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرات ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻨﺎور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  . ذرات ﺷﻨﺎور ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻮره ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ۹۵,۲۲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و در ﻣ ۹۹,۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ    94,65 ﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

این مقاله در ۲۰ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.دید کلی :

شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده‌تر و پردامنه‌تر می‌گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه‌ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه‌های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه‌ای تشکیل می‌دهد.
سیر تحولی و رشد
اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه‌ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه‌ای می‌شوند.

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

این مقاله در ۲۳ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

مقدمه:

مواد رادیواکتیو از اتم های ناپایداری تشکیل می شوند که تجزیه می شوند و انرژی سطح بالایی به نام تابش رادیواکتیو را آزاد می کنند این اتمها نهایتا عناصر جدیدی را تشکیل می دهند. سه نوع تابش رادیواکتیو وجود دارد که ذرات آلفا ، ذرات بتا ، و پرتوهای گاما خوانده می شوند.

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق درباره ترکیبات آلی-دانلود رایگان مقاله درباره  ترکیبات آلی-دانلود رایگان سمینار درباره  ترکیبات آلی-خرید اینترنتی فایل تحقیق  ترکیبات آلی-تحقیق  ترکیبات آلی-دانلود رایگان پروزه  ترکیبات آلی 
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبرای افرادی که رشته شیمی دارند مناسب است.
از نظر تاریخی، مهمترین محافظت کننده های آلی، اجزایی بودند که از تقطیر قطران، اصولا از زغال سنگ حاصل می شدند؛ محافظت کننده هایی از این نوع قبلاً به طور مفصل در بخش ۴-۲ شرح داده شده اند

افزودن مواد سمی به روغن سنگین نفت خام در ابتدا تلاشی بود برای یافتن جایگزینی کرئوزوت، در مواقع کمیابی آن، در حالی که فرمول بندی های جدید به گونه ای طراحی شدند که تمام مزایای کرئوزوت را بر حسب سمیت دارا می باشند و حتی فراریت محدود که در پایدار سازی میزان رطوبت چوب فرآوری شده، بسیار با ارزش است را نیز دارا می باشند. البته عیوبی نظیر ظاهر کثیف و احتمال ترشح که تا حد زیادی به علت انتخاب حلال نسبتاً خام و ارزان قیمت می باشد نیز از جمله موارد احتمالی می باشد. محافظت کننده های آلی واقعی چوب شامل محلول مواد سمی در حلالهای فرار می باشند و در صورتی که حلال کاملاً فرار و ماده سمی بیرنگ باشد، فرآوری کاملا تمیزی حاصل می شود. فعالیت محافظت کننده فقط به رسوب سمی پایدار بستگی دارد و حلال هیچ فعالیت محافظتی را نخواهد داشت، اما در عین حال ممکن است گران قیمت باشد. استفاده از چنین حلالهایی فقط هنگامی میتواند تأیید شود که محافظت کننده های حمل شده با آب یا آب برد، به صورت غیر قابل قبولی باشند. مشکل اصلی استفاده از آب، متورم شدگی یا بادکردگی چوب است که برای اموری نظیر درودگری غیر قابل قبول است، حتی اگر چوب فرآوری شده خشک باشد زیرا هنوز خطر تغییر شکل(پیچیدگی) دائمی وجود خواهد داشت.

در چنین مواقعی است که هزینه اضافی یک حلال آلی می تواند توجیه پذیر باشد و در حال حاضر امور مرتبط با نجاری و درودگری معرف بازار اصلی برای محافظت کننده های مبتنی بر حلال آلی می باشند.

حلالهای آلی- مزایای اختصاصی

Organic Solvents – Proprietary advantages

با وجود آنکه حلال آلی ممکن است مستقیماً در خواص محافظت کننده سهیم نباشد، قطعاً از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مایعات تقطیری غیر قطبی نفت خام سبک، گرانرویهای(ویسکوزیته های) پایینی دارند و می توانند به سرعت به داخل چوب خشک نفوذ کنند، به طوری که برای استفاده در فرمول بندی محافظت کننده هایی که جهت کاربرد سطحی به وسیله برس، اسپری یا غوطه ور سازی طراحی می شوند، بسیار مناسبند. با این وجود، رسیدن به نفوذ عمیق توسط فرمول بندی محافظت کننده کافی نیست، چرا که تبخیر بعدی حلال سبب میشود که مواد سمی به جایی در سطح، که بسیار مستعد از دست رفتن به وسیله تبخیر و شستشو می باشند، برگردند. کمک حلالها به صورت مکرر مرود استفاده قرار می گیرند، گاهی اوقات برای افزایش سرعت حل نمودن مواد سمی در حین تولید، اما غالباً برای فراهم کردن باقی مانده یا پسماندهای دارای گرانروی بالا که باعث ابقای مواد سمی به هنگامی می شوند حلال حامل تبخیر می شود، و بر این اساس توزیع مناسبی را ایجاد میکنند. در بعضی موارد استفاده از کمک حلالها سمیت ظاهری یک جزء فعال را به طور مشخص کاهش می دهد که شاید به علت توزیع عمیق تر یا فعالیت محافظت کننده ای که پایداری بیشتر و عمر مؤثر طولانی تری را تأمین می کند، باشد. با وجود آنکه بعضی از محصولات مبتنی بر غلظت یکسان یا مشابه یک ماده سمی خاص باشند، عملکرد آنها به گستردگی تغییر می کند و نباید چنین فرض شود که محصولات با خصوصیات ظاهراً مشابه، عملکرد شمابهی دارند.

ترکیبات نیتراته rated compounds

نیتره کردن(نیتراسیون) ممکن است فعالیت قارچ کشی ترکیباتی نظیر فنول، کرزول، اکسیلنول، نفتول و آنترانول را افزایش دهد. ترکیبات نیتراته مختلف به عنوان محافظت کننده های چوب در قرن نوزدهم مطرح شدند اما مدتی بعد از نظر تجاری نیز پذیرفته شدند، زیرا آزمایشها نشان داد که ابقای بالای، مثلا، دی نیتروفنول یا دی نیترو- O– کرزول، هنگامی که آنها به تنهایی استفاده می شدند، لازم بود.

راکو- آنتیونین- آنتین جرمین- میکانتین

Raco – Antinonnin – Antingermin – mykantin

راکو، اصولا از فنول های نیتراته تشکیل شده است، در هیمن حال آنتیونین که در سال ۱۸۹۲ معرفی شد و تا سال ۱۹۱۳ نیز مورد استفاده قرار گرفت که متشکل از مخلوط دی نیترو- O– کرزولات، صابون نرم و آب بود. در آنتی جرمین، مس در ترکیب با نیترو- O– کرزول استفاده می شد. با این وجود، مهمترین کاربرد ترکیبات آلی نیتراته در ترکیب با نمکها در محافظت کننده های نوع ولمان بود که در بخش ۴-۳ توصیف شد. با وجود آنکه تلاشهایی برای توسعه فرآوری های محلی جهت افزایش عمر تیرهای فرآوری شده صورت گرفته است، ذکر این نکته جالب است که فرمول بندی دی نیتروفنات سدیم که تحت عنوان خمیر میکانتین شناخته می شود به همین منظور تا ۱۹۱۲ توسط فالک تولید شد.

ترکیبات کلرینه- کلروفنولها

Chlorinated compounds – chlorophenols

تلاشهایی برای بالا بردن فعالیت محافظت کننده کرئوزوت به وسیله کلردار کردن (کلرنیاسیون) انجام گرفته است که علاقه به فنولهای کلرینه را سبب شده است، با این حال، این ترکیبات تا زمانی که هاتفیلد در ایالات متحده نسبت به ارزیابی فعالیت انها اقدام نمود، بعنوان محافظت کننده های چوب، به وطور جدی مورد توجه قرار نگرفتند. او ابتدا تتراکلروفنول و سپس پنتا کلروفنول را بررسی قرار ایوانشکی و تورشکی در همان زمان دی- و تری کلروفنول ها را مورد بررسی قرار دادند. تا سال ۱۹۳۵ هاتفیلد توانست خواص محدوده کاملی از کلروفنولها و کلر- o– فنیل فنولها و همچنین نمکهای سدیم آنها را بررسی کند. بر این منبا، مشخص شد که کلردار کردن بیشتر، عموماً فعالیت قارچ کشی و همچنین نقطه ذوب را افزایش می دهد و محافظت کننده های فعالتر و پایدارتری را ایجاد می کند. با تکمیل بعدی این تحقیقات، پنتا کلروفنول برای محافظت از کارهای چوبی(چوبکاری) بیرونی در حدود سال ۱۹۳۶ معرفی شد و در ظرف چند سال، محلول ۵% پنتا کلروفنول بعنوان فرمول بندی استاندارد حلال آلی به طور گسترده پذیرفته شد.

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله : ساختمان اتمی ، کریستالوگرافی ، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی ، یونی ، هیدروژنی و … ، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه‌های مربوطه از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی ، واکنشهای اسید و باز ، سرامیکها ، تقارن مولکولی و انواع بخشهای زیرطبقه الکتروشیمی ( الکترولیز ، باطری ، خوردگی ، نیمه رسانایی و غیره ) بحث می‌شود.

در باب اهمیت شیمی معدنی ، “ساندرسن” چنین نوشته است:

« در واقع بیشترین مباحث علم شیمی را دانش اتمها تشکیل می‌دهد و کلیه خواص مواد و ترکیبات ، به‌ناچار ناشی از نوع اتمها و روشی است که با توجه به آن ، اتمها به یکدیگر می‌پیوندند و مجموعه تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر کلیه تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی مجدد اتمهاست. در این حال ، شیمی معدنی تنها بخشی از علم شیمی است که با توجه به آن می‌توان به صورتی ویژه ، در باب مغایرتهای موجود در میان کلیه انواع اتمها بررسی نمود. 
طبقه‌بندی مواد معدنی 
در یک مفهوم گسترده ، مواد معدنی را می‌توان در چهار طبقه تقسیم بندی نمود: عناصر ، ترکیبات یونی ، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه‌ای یا بسپارها.

عناصر : عناصر دارای ساختارها و خواص بسیار متفاوت هستند، بنابراین می‌توانند به یکی از صورتهای زیر باشند:
۱٫ گازهای اتمی (Kr , Ar) و یا گازهای مولکولی ( )
۲٫ جامدات مولکولی ( )
۳٫ مولکولها و یا جامدات شبکه‌ای گسترش یافته ( الماس ، گرافیت )
۴٫ فلزات جامد (Co , W) و یا مایع (Hg , Ca)
ترکیبات یونی : این ترکیبات در دما و فشار استاندارد همواره جامدند و عبارتند از:
۱٫ ترکیبات یونی ساده ، مانند NaCl که در آب یا دیگر حلالهای قطبی محلول‌اند.
۲٫ اکسیدهای یونی که در آب غیر محلول‌اند، مانند ( ) و اکسیدهای مختلط همچون اسپنیل ( ) ، سیلیکاتهای مختلف مانند  و …
۳٫ دیگر هالیدهای دوتایی ، کاربیدها ، سولفیدها و مواد مشابه. چند مثال عبارتست از: BN , GaAs , SiC , AgCl.
۴٫ ترکیباتی که دارای یونهای چند اتمی ( به‌اصطلاح کمپلکس ) می‌باشند، همچون  .
ترکیبات مولکولی : این ترکیبات ممکن است جامد ، مایع و یا گاز باشند و مثالهای زیر را دربر می‌گیرند:
۱٫ ترکیبات دوتایی ساده همچون  .
۲٫ ترکیبات پیچیده فلزدار همچون  .
۳٫ ترکیبات آلی فلزی که مشخصا پیوندهای فلز به کربن دارند، مانند  .
جامدات شبکه‌ای یا بسپارها : نمونه‌های این مواد شامل بسپارهای متعدد و متنوع معدنی و ابررساناها می‌باشد. فرمول نمونه‌ای از ترکیبات اخیر  است. 
ساختمان XeF6 ، یک ماده معدنی 

ساختارهای مواد معدنی 
ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده ، بیشترین ظرفیت کربن و همچون بیشتر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) که معمولا به کربن پیوند می‌شوند، چهار است. اما اجسام معدنی وضعیت ساختاری بسیار پیچیده‌ای دارند، زیرا اتمها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند. بنابراین ، در مواد معدنی ، اینکه اتمها پنج ، شش ، هفت ، هشت و تعداد بیشتری پیوند تشکیل دهند، امری عادی است. پس تنوع شکل هندسی در مواد معدنی خیلی بیشتر از مواد آلی است.

ساختار مواد معدنی اغلب بر اساس تعدادی از چند وجهی‌های با نظم کمتر ، نظیر دو هرمی با قاعده مثلث ، منشور سه ضلعی و غیره و همچنین بر اساس شکلهای باز چند وجهی‌های منتظم یا غیر منتظم که در آنها یک یا چند راس حذف شده است، نیز مشاهده می‌شود. 
انواع واکنشهای مواد معدنی 
در بیشتر واکنشهای آلی می‌توانیم در مورد مکانیسمی که واکنش از طریق آن انجام می‌شود، بحث و بررسی کنیم، در صورتی که برای بسیاری از واکنشهای معدنی فهم دقیق مکانیسم غیر ممکن یا غیر ضروری است. این امر دو دلیل عمده دارد:

اولا ، برخلاف بیشتر مواد آلی ، پیوندها در ترکیبات معدنی غالبا تغییر ناپذیرند. در نتیجه رویدادهای متعدد شکسته شدن پیوند و تشکیل پیوند در واکنشهای معدنی در جریان است. در چنین شرایطی واکنش ، توانایی تولید محصولات گوناگونی را بدست می‌آورد.
افزون بر این ، اغلب واکنشهای معدنی در شرایطی ویژه همچون به‌هم زدن شدید یک مخلوط ناهمگن در دما و فشار بالا انجام می‌گیرد که تعیین مکانیسم را غیر ممکن یا حداقل غیر عملی می‌سازد.

به این دو دلیل ، اغلب بهتر است که واکنشهای معدنی را فقط بر اساس نتیجه کلی واکنش توصیف کنیم. این رهیافت به نام شیمی معدنی توصیفی معروف است. بنابراین به سهولت مشخص می‌شود که گرچه هر واکنش را می‌توان بر اساس ماهیت و هویت محصولات واکنش در رابطه با ماهیت و هویت مواد واکنش دهنده توصیف کرد، اما نمی‌توان به هر واکنش مکانیسم معینی را نسبت داد. از نظر شیمی معدنی توصیفی ، اکثر واکنشها را می‌توان به یک یا چند طبقه از طبقه‌های زیر نسبت داد:

واکنشهای اسید و باز (خنثی شدن) ، افزایشی _ حذفی ، اکسایش _ کاهش (ردوکس) ، استخلاف ، نوآرایی ، تبادلی ، حلال کافت ، کی‌لیت شدن ، حلقه‌ای شدن و تراکمی و واکنشهای هسته‌ای.

برای درک عمیق‌تر یک واکنش معدنی لازم است تصویر کاملی از واکنش ، از مواد واکنش دهنده گرفته تا حد واسطها یا حالتهای گذرا تا رسیدن به محصولات تهیه کنیم. این امر به دانش کاملی از سینتیک و یا ترمودینامیک واکنش ، همچنین اطلاع از تاثیر ساختار و پیوند بر واکنش پذیری نیاز دارد. 

 


رابطه شیمی آلی و شیمی معدنی 
شیمی آلی و معدنی در مواردی در مباحث یکدیگر وارد می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توان به ترکیبات آلی فلزی ، واکنشهای اسید و باز ، شیمی سیلسیم و ترکیبات کربن (وقتی که با اتمهای هیدروژن ، نیتروژن ، اکسیژن ، گوگرد ، هالوژنها و چند عنصر دیگر نظیر سیلسیم و آرسنیک متصل است) اشاره کرد.

پس شیمی معدنی نه‌تنها با مواد مولکولی مشابه موادی که در شیمی آلی بررسی می‌شوند، سروکار دارد، بلکه توجه خود را به انواع وسیعتری از مواد که شامل گازهای اتمی ، جامدات غیر مولکولی که به‌صورت آرایه‌های گسترش یافته‌ای هستند، ترکیبات حساس در مقابل هوا و رطوبت ، ترکیبات محلول در آب و سایر حلالهای قطبی و همچنین مواد محلول در حلالهای غیر قطبی معطوف می‌کند.

بنابراین شیمیدان معدنی با مسئله تعیین ساختار ، خواص و واکنش پذیری گستره فوق‌العاده وسیعی از مواد که دارای خواص بسیار متفاوت و الگوهای فوق‌العاده پیچیده ساختاری و واکنش پذیری‌اند، مواجه است. 
رابطه شیمی فیزیک و شیمی معدنی 
در توجیه موجودیت مواد معدنی و در توصیف رفتار آنها ، به استفاده از جنبه‌های خاصی از شیمی فیزیک ، بخصوص ترمودینامیک ، ساختارهای الکترونی اتمها ، نظریه‌های تشکیل پیوند در مولکولها ، سینتیک واکنش و خواص فیزیکی مواد نیاز داریم. بنابراین با استفاده از شیمی فیزیک می‌توان به ساختار اتمی و مولکولی ، تشکیل پیوند شیمیایی و دیگر اصول لازم برای درک ساختار و خواص مواد معدنی پرداخت.
شیمی معدنی
شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار دارد.

شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.

به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و دی سولفید کربن را دربر می‌گیرد.

نگاه کلی
در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی، بلورنگاری (کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و …، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه‌های مربوطه از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنشهای اسید و باز، سرامیکها، تقارن مولکولی و انواع بخش‌های زیرطبقه الکتروشیمی (برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و غیره) بحث می‌شود.

در باب اهمیت شیمی معدنی، ساندرسن چنین نوشته است:

در واقع بیشترین مباحث علم شیمی را دانش اتمها تشکیل می‌دهد و کلیه خواص مواد و ترکیبات، به ناچار ناشی از نوع اتمها و روشی است که با توجه به آن، اتمها به یکدیگر می‌پیوندند و مجموعه تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر کلیه تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی اتمهاست. در این حال شیمی معدنی تنها بخشی از علم شیمی است که با توجه به آن می‌توان به صورتی ویژه، در باب مغایرتهای موجود در میان کلیه انواع اتمها بررسی نمود. 

طبقه بندی مواد معدنی
در یک مفهوم گسترده، مواد معدنی را می‌توان در چهار طبقه تقسیم بندی نمود: عناصر، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه‌ای یا بسپارها.

عناصر: عناصر دارای ساختارها و خواص بسیار متفاوت هستند. بنابراین می‌توانند به یکی از صورتهای زیر باشند:


گازهای اتمی (Kr , Ar) و یا گازهای مولکولی (Latex Error:

{O_2 , H_2})


جامدات مولکولی (Latex Error:

{C_6 , S_8 , P_4})


مولکولها و یا جامدات شبکه‌ای گسترش یافته (الماس، گرافیت)


فلزات جامد (Co , W) و یا مایع (Hg , Ca)


ترکیبات یونی: این ترکیبات در دما و فشار استاندارد همواره جامدند و عبارت‌اند از:


ترکیبات یونی ساده، مانند NaCl که در آب یا دیگر حلالهای قطبی محلول‌اند.


اکسیدهای یونی که در آب غیر محلول‌اند، مانند () و اکسیدهای مختلط همچون اسپنیل (Latex Error:

{MgAl_2O_4})، سیلیکاتهای مختلف مانند Latex Error:

{CaMg(SiO_3)_2} و …


دیگر هالیدهای دوتایی، کاربیدها، سولفیدها و مواد مشابه. چند مثال عبارتست از: BN , GaAs , SiC , AgCl.


ترکیباتی که دارای یونهای چند اتمی (به اصطلاح کمپلکس) هستند، همچون Latex Error:

{Ni(H_2O)_6{2+} , Co(NH_3)_6{3+} , SiF_6^{2-}} .


ترکیبات مولکولی: این ترکیبات ممکن است جامد، مایع و یا گاز باشند و مثالهای زیر را دربر می‌گیرند:


ترکیبا دوتایی ساده همچون Latex Error:

{UF_6 , OsO_4 , SO_2 , PF_3} .


ترکیبات پیچیده فلزدار همچون Latex Error:

{RuH(CO_2Me)(PPh_3)_3 , PtCl2(PMe_3)_2} .


ترکیبات آلی فلزی که مشخصا پیوندهای فلز به کربن دارند، مانند Latex Error:

{Zr(Cn_2C_6H_5)_4 , Ni(CO)_4} .


جامدات شبکه‌ای یا بسپارها: نمونه‌های این مواد شامل بسپارهای متعدد و متنوع معدنی و ابررساناها است. فرمول نمونه‌ای از ترکیبات اخیر Latex Error:

{YBa_2Cu_3O_7} است.

ساختارهای مواد معدنی
ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن و همچون بیشتر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) که معمولاً به کربن پیوند می‌شوند، چهار است. اما اجسام معدنی وضعیت ساختاری بسیار پیچیده‌ای دارند، زیرا اتمها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند. بنابراین، در مواد معدنی اینکه اتمها پنج، شش، هفت، هشت و تعداد بیشتری پیوند تشکیل دهند، امری عادی است. پس تنوع شکل هندسی در مواد معدنی خیلی بیشتر از مواد آلی است.

ساختار مواد معدنی اغلب بر اساس تعدادی از وجیهای با نظم کمتر، نظیر دو هرمی با قاعده مثلث، منشور سه ضلعی و غیره و همچنین بر اساس شکلهای باز چند وجیهای منتظم یا غیر منتظم که در آنها یک یا چند راس حذف شده است، نیز مشاهده می‌شود.

انواع واکنشهای مواد معدنی
در بیشتر واکنشهای آلی می‌توانیم در مورد مکانیسمی که واکنش از طریق آن انجام می‌شود، بحث و بررسی کنیم، در صورتی که برای بسیاری از واکنشهای معدنی فهم دقیق مکانیسم غیر ممکن یا غیر ضروری است. 


رابطه شیمی فیزیک و شیمی معدنی
در توجیه موجودیت مواد معدنی و در توصیف رفتار آنها، به استفاده از جنبه‌های خاصی از شیمی فیزیک، بخصوص ترمودینامیک، ساختارهای الکترونی اتمها، نظریه‌های تشکیل پیوند در مولکولها، سینتیک واکنش و خواص فیزیکی مواد نیاز داریم. بنابراین با استفاده از شیمی فیزیک می‌توان به ساختار اتمی و مولکولی، تشکیل پیوند شیمیایی و دیگر اصول لازم برای درک ساختار و خواص مواد معدنی پرداخت.

سيمان : هر يك از انواع خاص سيمان نسبتهاي مختلفي از سيستم سه تايي SiO2 _ AlO2 _ CaO مي باشد.

سيمان به عنوان چسب:
سيمان به عنوان چسب براي چسباندن خرده ها و ذرات چوب سالها مورد استفاده بوده است. با اين ماده و با استفاده از خاك اره بلوكهايي براي تهيه ي ديوارهاي داخلي منازل تهيه مي شد. در اروپا قطعاتي مركب از چوب و پشم تهيه مي شد كه به دليل دارا بودن دوام زياد و هدايت گرمايي كم كاربرد وسيعي در ساخت پوشش روي سقف ساختمانها داشت.تلاش هاي اوليه براي توليد تخته هاي ساخته شده از سيمان و خرده چوب به دليل سنگيني زياد و استحكام كم محصول و به ويژه مقاومت كم ان در برابر ضربه چندان موفقيت آميز نبود. در تهيه ي چند سازه هاي چوب _ سيمان بايستي در انتخاب گونه ي چوب مناسب دقت شود تا از تخريب شيميايي سيمان (مسموم شدن سيمان ) جلوگيري شود. به دليل مقدار و نوع قند ها ٬ همي سلولزها و تركيبات فنولي موجود در چوب اغلب گونه ها گاهي اوقات سيمان خودش را نمي گيرد.در اينجا بايد پرورده شدن (سفت شدن ) تحت فشار انجام گيرد.از آنجا كه پرورده شدن سيمان فرايند بسيار كندي است لازم است قطعات ساخته شده را به صورت متصل به گيره به مدت ۶ تا ۸ ساعت در اتاق هاي گرم ۷۰ تا ۸۰ درجه ي سانتي گراد نگه داشت. همين موضوع فرايند توليد را كند مي كند و قيمت فراورده را بالا مي برد. گرچه با استفاده از چسب هاي سيماني تخته هاي سنگيني توليد مي شود با استفاده از سيمان پورتلند تخته هايي توليد مي شود كه پايداري ابعادي زيادي دارند. اين تخته ها بسيار پردوام بوده و تقريبا نسوزمي باشند. 


سيمان پرتلند : اين نوع سيمان مهمترين نوع سيمان از نظر توليد و مصرف به شمار مي رود. اين ماده از كلينكر و افزودني هاي گچ يا آنيدريت تشكيل شده است.مواد اوليه ي مورد استفاده در توليد كلينكرهاي سيمان پرتلند عبارتند از : مارل آهكي (مخلوط طبيعي سنگ آهك و رس ) يا مخلوط سنگ آهك يا نرم آهك با رس. 


اجزاء كلينكر سيمان پرتلند : وجود تري كلسيم سيليكات در سيمان پرتلند اين ماده را از خواص مطلوبي نظير سخت شدن سريع و استحكام بالا بهره مند مي سازد. به همين دليل در توليد كلينكرهاي سيمان پرتلند اطمينان از مقدار تري كلسيم سيليكات تا بيشترين حد ممكن حائز اهميت است. تنظيم دقيق مقدار آهك از اهميت فراواني برخوردار است. طبق نظر اچ كوهل حداكثر مقدار آهكي كه مي تواند با SiO2 ٫ Al2 O3 و Fe2 O3 تركيب شود با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود: 

CaOMax = 2.8x SiO2 + 1.1xAl2 O3 + 0.7x Fe2 O3 


وقتي مقدار آهك از مقدار مجاز بالاتر باشد در كلينكر آهك آزاد وجود خواهد داشت. Ca( OH)2 يا Mg(OH)2 كه در اثر هيدراته شدن آهك آزاد (CaO يا MgO) ايجاد مي شود فضاي بيشتري نسبت به اكسيد اوليه اشغال مي كند. پديده ي معروف به انفجار آهكي يا انفجار منيزيايي ناشي از حضور همين كلوخه هاي درشت بلورين CaO يا MgO است زيرا واكنش با آب بسيار آهسته انجام مي گيرد و پس از سخت شدن سيمان نيز ادامه مي يابد. در نتيجه مقدار اهك اضافه شده هميشه كمتر از مقدار محاسبه شده مي باشد.

توليد سيمان پرتلند: براي توليد كلينكر از روشهاي مختلفي استفاده مي شود: در روش تر مواد آغازين به صورت تر آسياب مي شوند تا يك دوغاب خام به وجود ايد سپس اين دوغاب در كوره ي دوار خشك و پخته مي شود در اين روش امكان تامين ساده و دقيق مقدار اجزاء تركيب وجود دارد و مرحله ي آسياب به انرژي كمي نياز دارد. در صورتي كه در مرحله ي پخت بعدي به دليل مقدار آبي كه بايد تبخير شود انرژي بيشتري مصر ف خواهد شد. استفاده از روش تر صرفا در مواردي كه مقدار آب موجود در مواد آغازين بيش از بيست در صد و يا انجام عمليات تر اجتناب ناپذير باشد. در روش نيمه تر آب دوغاب خام كه به صورت تر تهيه شده به كمك صافي فشار (—– پرس ) خارج مي شود خمير حاصل به شكل گندله پرس شده و به همين صورت در كوره ي دوار پخته مي شود. در روش نيمه خشك كه متفاوت از روش نيمه تر است مواد آغازين به صورت خشك آسياب و مخلوط مي شوند. سپس خوراك خام همگن شده ي حاصله به كمك آب و برروي ميز گرانول سازي به شكل گندله تبديل مي شود.در روش خشك مواد آغازين به صورت خشك آسياب و مخلوط مي شوند تا خوراك خام به دست آيد مواد در حال آسياب شدن به كمك گازهاي داغ خروجي پخت خشك مي شوند به طوري كه مقدار رطوبت باقي مانده كمتر از يك در صد شود و بعد از آن به كوره ي پخت انتقال داده مي شوند.در تمام روشهاي فوق پخت مواد اوليه در دماي حدود ۱۴۵۰ درجه ي سانتي گراد و معمولا در كوره هاي دوار انجام مي شود. در كوره هاي دوارخوراك خام توسط گازهاي داغ خروجي پيش گرم مي شود با استفاده از پيش گرم هاي ويژه (پيش گرم كنهاي مشبك و پيش گرمكنهاي سيكلوني) بازيابي گرما با كارايي بيشتري صورت مي گيرد. و اما كوره هاي استوانه اي صرفا براي كارخانه هاي خيلي كوچك (كمتر از ۳۰۰ تن در روز )اقتصادي هستند.نهايتا پس از گذشتن از مراحل فوق كلينكر به دست آمده آسياب مي شود. قبل از آسياب كردن تا ۶٫۵ در صد گچ ( ۲H2 O CaSO4 ) يا آنيدريت ( CaSO4 ) به كلينكر اضافه مي شود.

كاربردهاي سيمان پرتلند: اين سيمان در صنايع ساختماني براي توليد بتون همراه با موادي مانند قلوه سنگ ماسه و مواد انبساط يافته و نيز به همراه تقويت كننده ي فولادي (آرماتور) به عنوان بتون مسلح و همچنين به عنوان اتصال دهنده ي آجرها و بلوك هاي ساختماني ديگر به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد.


ایزوتوپها
________________________________________
PDA
مشاهده نسخه کامل : ایزوتوپها
________________________________________
hossinsoso
Sep-12-2008, 11:17
یکی از فرض های بدیهی نظریه اتمی دالتون این است که هر یک از اتمهای یک عنصر از هر لحاظ (از جمله جرم) با اتمهای دیگر آن یکسان است. ولی در اوایل قرن بیستم معلوم شد که یک عنصر ممکن است شامل چند نوع اتم باشد که اختلاف آنها با یکدیگر در جرم اتمی است. فردریک سودی اصطلاح ایزوتوپ (از واژه یونانی به معنای هم مکان) را برای اتمهای یک عنصر که که از نظر جرم با یکدیگر تفاوت دارند پیشنهاد کرد. 

برای بررسی ایزوتوپها از طیف نگار جرمی استفاده می شود.دستگاههایی از این نوع ابتدا توسط فرانسیس استون (۱۹۱۹) و آرتور دمپستر (۱۹۱۸) با پیروی از اصول روشهایی که جی جی تامسون در ۱۹۱۲ ارائه کرده بود ساخته شد. اگر عنصری شامل چند نوع اتم با جرمهای متفاوت (ایزوتوپها ) باشد، این تفاوت در مقادیر یونهای مثبت حاصل از این اتمها پدیدار می گردد.طیف نگار جرمی یونها را بر حسب مقادیر نسبت بار به جرم ، از یکدیگر جدا می کند، و سبب می شود که یونهای مثبت متفاوت در محلهای مختلف روی یک صفحه عکاسی اثر کند. 
وقتی دستگاه کار می کند، اتمهای بخار ماده مورد مطالعه در معرض بمباران الکترونی قرار گرفته و به یونهای مثبت تبدیل می شوند.این یونها بر اثر عبور از یک میدان الکتریکی ، به قدرت چندین هزار ولت ، شتاب پیدا می کنند. اگر ولتاژ این میدان ثابت نگه داشته شود، تمام یونهایی که مقدار بار به جرم مساوی دارند، با سرعت مساوی وارد یک میدان مغناطیسی می شوند. این سرعت، مقدار بار به جرم و شدت میدا مغناطیسی، شعاع مسیر یون را در میدان مغناطیسی تعیین می کند. 
اگر شدت میدان مغناطیسی و ولتاژ شتاب دهنده ثابت نگه داشته شوند، تمام یونهایی که مقدار بار به جرم مساوی دارند، در یک محل بر روی صفحه عکاسی متمرکز می شوند. این محل را می توان با تغییر پتانسیلی که موجب شتاب یونها می شود، تغییر داد. ولی یونهایی که مقدار بار به جرم متفاوت دارند در محلهای مختلف روی صفحه عکاسی متمرکز می شوند. هر گاه یک وسیله الکتریکی که شدت اشعه یونی را اندازه می گیرد، جای گزین صفحه عکاسی شود، دستگاه را طیف سنج جرمی می نامیم. با استفاده از طیف سنج جرمی می توان هم جرم اتمی دقیق ایزوتوپها و هم ترکیب ایزوتوپی عناصر (انواع ایزوتوپهای موجود و مقدار نسبی هر یک) را تعیین کرد. 

ایزوتوپها، اتمهایی با عدد اتمی مساوی و عدد جرمی متفاوتند. این اتمها دارای خواص شیمیایی بسیار مشابه هم (در اغلب موارد غیر قابل تشخیص) هستند. مثلا در طبیعت دو نوع اتم کلر وجود داردکه هر دو ۱۷ پروتون و ۱۷ الکترون دارند ولی یکی دارای ۱۸ نوترون و دیگری دارای ۲۰ نوترون است. بنابراین، اختلاف ایزوتوپها در تعداد نوترونهای هسته ها آنهاست. بعضی از عناصر فقط به یک شکل ایزوتوپی در طبیعت وجود دارند(مثل سدیم، بریلیم و فلوئور). ولی اغلب عناصر بیش از یک ایزوتوپ دارند.مثلا قلع دارای ده ایزوتوپ است. اصطلاح نوکلید، به طور کلی، برای گونه های اتمی به کار می رود. 

بسیاری از ایزوتوپها از ایزوتوپها رادیواکتیو هستن ، یعنی ذراتی با فرکانس بالا را از هسته (مرکز) اتمهای خود را ساطع می کنند . از آنها می توان برای دنبال کردن مسیر مواد متحرکی که از دید پنهان هستند ، مانند جریان خون در بدن یک بیمار در بیمارستان ، استفاده کرد. 


جریان خون 

مقدار کمی از یک ایزوتوپ رادیو اکتیو به درون جریان خون بیمار تزریق می شود . سپس مسیر آن توسط آشکارسازهای خاصی که فعالیت رادیواکتیویته را مشخص می کنند دنبال می شود . این اطلاعات به یک کامپیوتر داده می شود ، که صفحه آن هر گونه اختلالی ، مانند انعقاد خون در رگها ، را نشان می دهد . با استفاده از روشی مشابه ، می توان از ایزوتوپها برای مطالعه جریان مایعات در تاسیسات شیمیایی نیز استفاده کرد. 
 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شيمي نقش بنيادي در پيشرفت تمدن آدمي داشته و جايگاه آن در اقتصاد ، سياست و زندگي روز به روز پر رنگ تر شده است . با اين همه ، شيمي طي روند پيشرفت 
خود ، كه همواره با سود رساندن به همراه بود ، آسيب هاي چشم گيري نيز به سلامت آدمي و محيط زيست وارد كرده است شيميدانها سالها كوشش و پژوهش ، مواد خاصي از طبيعت برداشت كرده اند .كه با سلامت آدمي و شرايط محيط زيست سازگاري سيار دارند ، و آنها را به مواردي تبديل كرده اند كه سلامت آدمي و محيط زيست را به چالش كشيده اند . همچنين ف اين مواد به سادگي به چرخه ي طبيعي مواد باز 
نمي گردند و سالهاي زيادي بصورت زباله هاي بسيار آسيب رسان و هميشگي در طبيعت مي ماند .
بارها از آسيب هاي مواد شيميايي به بدن آدمي و محيط زيست شنيده و خئانده ايم . اما چاره ي كار چيست ؟ آيا دوري و پرهيز از بهره گيري از مواد شيميايي مي تواند به ما كمك كند ، تا چه اندازه اي مي توانيم از آنها دوري كنيم ؟ كدام ها را مي توانيم بكار نبريم ؟ كداميك از فراورده هاي شيميايي را مي توان يافت كه با آسيب به سلامت آدمي يا محيط زيست همراه نباشد ؟ داروهايي كه سلامتي ما به آنها بستگي زياد‌‌‌ي را به خود ما آسيب هايي به بدن ما همراهند .. آيا مي توانيم آنها را بكار نبريم ؟ آيا مي توان آب تصفيه شده با مواد شيميايي را  ننوشيم ؟ پيرامون ما را انبوهي از مواد شيميايي گوناگون فراگرفته اند كه در زهرآگين بودن و آسيب رسان بودن بيشتر آن شكي نداريم و از بسياري از آنها نيز نمي توانيم دوري كنيم .

بي گمان هر اندازه كه بتوانيم از بكارگيري مواد شيميايي در زندگي خود پرهيز كنيم يا از رها شدن اين گونه مواد در طبيعت جلوگيري كنيم ، به سلامت خود و  محيط زيست كمك كرده ايم . اما به نظر مي رسند كه در اين راهكارهاي پيش گيرانه ، كه تا كنون كارآمدي چشم گيري از خود نشان نداده اند ، بايد به راه هايي كارآمدتري نيز بيانديشيم كه دگرگوني در شيوه ي ساختن مواد شيميايي در راستاي كاهش آسيب هاي آنها به آدمي و محيط زيست يكي از اين راهها است . امروزه ، از اين رويكرد نوين با  عنوان شيمي سبز ياد مي شود كه عبارت است از : طراحي فراورده ها و فرايندهاي شيميايي كه بكارگيري و توليد مواد آسيب رسان به سلامت آدمي و محيط زيست را كاهش مي دهند يا از بين مي برند .
در علم شيمي انقلابي سبز در حال شكل گيري است كه نه تنها پايداري محيط و سود بخشي را به ارمغان مي آورد بلكه از خطرات فاجعه هاي صنعتي نيز مي كاهد .
آقاي رابين راجرز (Robin Rogers) پژوهشگر و رئيس مركز توليد صنعتي سبز دانشگاه آلاماها مي گويد : شيمي سبز  عبارت است از ساخت توليد محصولات جديد با استفاده از روشهاي جديدي كه متناسب با اهداف سه گانه محيط زيست پايدار – اقتصاد پايدار – و جامعه پايدار است .
شيميدان سبز كيست؟
شيميدانهايي كه در اين حوزه فعاليت دارند شيميدان سبز ناميده اند . توليد صنعتي اكثر محصولات بر اساس فعل و انفعالات شيمايي صورت مي گيرد . در دهه گذشته بعضي از شيميدانها نگرش جديد خود را متوجه توليد محصولات بدون استفاده از مواد سمي و بدون ايجاد سمپاندهاي سمي نموده اند . شيمي سبز يكنوع شستشوي سبز تكنولوژي قديمي نمي باشد بكله جزء اصلي تكنولوژي هاي جديديست كه كارائي بهتري دارند ، ارزان تمام مي شوند و به انرژي كمتري احتياج دارند . در يك دوره كامل توليد از ماده خام گرفته تا ايجاد محصول نهايي آلودگي كمتري ايجاد مي نمايند و اضافه نمود كه در واقع انقلاب تكنولوژي سبز برابر با انقلاب صنعتي مي باشد . 
مزاياي شيمي سبز:
ممالك پيشرفته و ممالك در حال رشد از اين تكنولوژي استفاده مي نمايند چون شيمي و تكنولوژي سبز ارزانتر و بهتر مي باشد و خواهند توانست در اقتصاد جهاني رقابت پذيرتر شوند و نيز سهم خود را در بازار افزايش دهند .
دكتر كيت سلان (SeddoN Kenneth) استاد شيمي دانشگاه كوئينز از بلفاست ايرلند اظهار مي دارد كه شميي سبز موضوعي است بين المللي زيرا ، پراكنده شدن آلودگيها و سموم پيامدهاي جهاني دارد بطور مثال نشت بنزين كه در سال ۲۰۰۵ در چين براثر واژگوني كشتي هاي بنزين اتفاق افتاد كه به آب آشاميدني ميليونها نفر را آلوده كرد و اين آب آلوده بطرف شرقي ترين بخش روسيه و رودخانه Songhua  روان شد .
بنا به اظهارات دانشمندان انگيسي ايجاد نكردن آلودگي يكي از دلايلي است كه ممالك در حال رشد به دنبال استفاده از شيمي سبز مي باشند و دليل ديگر عدم توانايي چنين ممالكي در پرداخت روز افزون بهاي گزاف مواد پتروشيمي است .
استفاده از شيمي سبز بطور كلي با كاستن  مخارج همراه است كه كاهش يا حذف كلي مخارج از بين بردن سمپاندهاي شيمي جزئي از آن است و نيز پيامدها و اثرات منفي زيست محيطي را به حداقل ميرساند اين دو عامل ، رقابت پذيري بيشتري براي كمپانيها ايجاد مي نمايد . شيمي سبز كره زمين را تميز تر ، ايمن تر و بهره ورتر مي نمايد . شيمي سبز وجدان علم شيمي و راه آينده است . يك شبكه جهاني از طرفداران محيط زيست و شيميدانهاي سبز بوجود آمده است كه براي شيمي سبز اصولي را مبتني بر ۱۲ اصل مشخص نموده اند . 
اصل اول : پيشگيري از توليد فراورده هاي بيهوده 
بهتر است كه از ساخت و توليد زباله و سمپادهاي سمي جلوگيري شود تا اينكه پس از توليد بفكري ضرر نمودن سمپاندهاي سمي و يا پاك كردن محيط از آنها شد .
اصل دوم : اقتصاد دائم ، افزايش بهره وري از اتم 
اقتصاد دائم به اين مفهوم است كه بازده واكنش هاي شيميايي را افزايش دهيم . يعني طراحي واكنش هاي شيميايي به شيوه اي باشند كه فراورده هاي نهايي بيشتري بدست آيد بهتر با كاهش ميزان توليد فراورده هاي بيهوده و مازاد بازده واكنش ها را افزايش دهيم .
اصل سوم : طراحي فرايندهاي شيميايي كم آسيب تر 
 شيمي دان ها در جايي كه امكان دارد بايد شيوه ايي را طراحي كنند تا موادي را بكار برد يا توليد كند كه اثرات سود كمتري براي آدمي يا محيط زيست داشته باشند . اغلب براي يك واكنش شيميايي مواد اوليه گوناگوني وجود دارد كه از ميان آن ها
 مي توان مناسب ترين را برگزيد .

اصل چهارم : طراحي مواد و فراورده هاي شيمايي سالم تر 
فراورده هاي شيميايي بايد به گونه اي طراحي شوند كه با وجود كاهش خطر سميت كار خود را به خوبي انجام دهند .
فراورده هاي جديد را مي توان به گونه اي طراحي كرد كه سالم تر باشند و در همان حال ، كار در نظر گرفته شده براي آنها را به خوبي انجام دهند .
اصل پنجم : بهره گيري از حلال ها و شرايط واكنشي سالم تر 
بهره گيري از مواد كمكي ( مانند حلال ها و عامل هاي جدا كننده) تا جايي كه امكان دارد به كمترين اندازه برسد و زماني كه بكار مي روند از گونه هاي كم آسيب رسان باشند .
اصل ششم : افزايش بازده انرژي 
در فرآيندهاي شيميايي ، روشهاي ساخت و جداسازي تا جايي كه امكان دارد به 
گونه ايي طراحي شده اند كه نياز به انرژي را كاهش دهند و در انتهاي واكنش به انرژي بيشتري دست يابيم .
اصل هفتم : بهره گيري از مواد اوليه باز گرداني شدني 
واكنشهاي شيميايي بايد به گونه ايي طراحي شوند تا از مواد اوليه ي كه قابليت بازگرداني دارند بهره بگيريم .
اصل هشتم : پرهيز از مشتقهاي شيميايي 
مشتق گرفتن ( مانند بهره گيري از گروه هاي محدود كننده يا تغيير هاي شيميايي و فيزيكي گذرا) بايد كاهش يابد ، زيرا چنين مرحله هايي به واكنشگرهاي اضافي نياز دارند كه مي توانند فراورده هاي بيهوده توليد كنند .
اصل نهم : بهره گيري از كاتاليزگرها 
كاتاليزگرها گزينشي بودن يك واكنش را افزايش مي دهند ؛ دماي مورد نياز را كاهش مي دهند ، واكنش هاي جانبي را به كمترين اندازه مي رسانند ،ميزان تبديل شدن واكنش گرها به فراورده هاي نهايي را افزايش مي دهند .
اصل دهم : طراحي براي تخريب پذير بودن محصولات 
فراورده هاي شيميايي بايد به گونه اي طراحي شوند كه در پايان محصولات به صورتي باشند كه در طبيعت تخريب پذير باشند و در محيط زيست زياد نمانند وهر چه سريعتر تجزيه شوند .
اصل يازدهم : تخمين زمان واقعي يك واكنش براي پيشگيري از آلودگي 
بسيار اهميت دارد كه پيشرفت يك واكنش را همواره پي گيري كنيم تا بدانيم چه هنگام واكنش  كامل مي شود زيرا پس از كامل شدن يك واكنش شيميايي
 فراورده هاي ناخواسته جانبي توليد مي شوند .
اصل دوازدهم : كاهش احتمالي روي دادهاي ناگوار 
يك راه براي كاهش احتمال رويدادهاي شيميايي ناخواسته بهره گيري از واكنش گرها و حلال هايي است كه احتمال انفجار ، آتش سوزي و رها شدن ناخواسته ي مواد شيميايي را كاهش مي دهند . آسيب هاي مرتبط با اين روي دادها را مي توان به تغيير دادن حالت ( جامد ، مايع ، گاز ) يا تركيب واكنش گرها كاهش داد .
كوشش ها و دستاوردهاي شيمي سبز 
شيميدانهاي سبز در پي آن هستند كه روندهاي شيميايي سالم تري را جايگزين روندهاي كنوني كننده يا با جاگزين كردن مواد اوليه ي سالم تر يا انجام دادن 
واكنش ها در شرايط ايمن تر ، فراورده هاي سالم تري را به جامعه هديه دهند . برخي از آنها مي كوشند شيمي را به زيست شيمي نزديك كند ، چرا كه واكنش هاي زيست شيميايي طي ميليونها سال رخ داده اند و چه براي آدمي و چه براي محيط زيست ف چالش هاي نگران كننده ي بوجود نياورده اند . بسياري از اين واكنش ها در شرايط طبيعي رخ مي دهند و به دما و فشار بالا نياز ندارند . فراورده هاي آنها نيز به آساني به چرخه ي مواد باز مي گردند و فراورده هاي جانبي آنها براي جانداران سودمند هستند الگو برداري از اين واكنش ها مي تواند چالش هاي بهداشتي و زيست محيطي كنوني را كاهش دهد .
گروه ديگري از شيميدانهاي سبز مي كوشند بهره وري اتمي را افزايش دهند . طي كي واكنش شيميايي شماري اتم آغازگر واكنش هستند و در پايان بيشتر واكنش ها با فراورده هايي روبه رو هستيم كه شمار اتم هاي آن از شمار همه ي اتم هاي آغازين بسيار كم تر است . بي گمان آن اتم ها نابود شده اند ، بلكه در ساختمان فراورده هاي بيهوده و اغلب آسيب رسان به طبيعت رها مي شوند و سلامت آدمي و ديگر جانداران را به چالش مي كشند . هر چه بتوانيم اتم هاي بيشتري در فراورده ها بگنجانيم ، هم به سلامت خود و محيط زيست كمك كرده ايم و هم از هدر رفتن اتم هايي كه بعنوان مواد اوليه براي آنها پول پرداخت كرده ايم جلوگيري مي كنيم .
باز طراحي واكنش هاي شيميايي نيز راه كار سودمند ديگري براي پيشگيري از پيامدهاي ناگوار مواد شيميايي است . در اين باز طراحي ها از مواد آغازگر سالمتر بهره مي گيرند يا روند هايي را طراحي مي كنند كه با واكنش هاي مرحله اي كمتر به فراورده برسند . همچنين روند هايي را طراحي مي كنند كه به مواد كمكي كمتر ، بويژه حلال هاي شيميايي ، نياز دارند . گاهي نيز واكنش هاي زيست شيمي و شيمي را به هم گره مي زنند و روند سالمتر شدن آنها بينجامد و اثرهاي جانبي آن ها بر روندهاي زيست شناختي بدن ، تا جايي كه امكان دارد كاهش دهد .
نمونه هايي از دستاوردهاي شيميدانهاي سبز به شرح زير مي باشد :
۱- سوخت هاي جايگزين سوختهاي فسيلي 
۲- تهيه پلاستيك هاي سبز و تجزيه پذير 
۳- باز طراحي واكنش هاي شيميايي 
۴- چند سازه هاي زيستي 
نظر به اهميت حفظ محيط زيست از ضايعات مواد پليمري و ضرورت پرداختن به تحقيقات مرتبط با كاهش خطرات زيانبار آلودگي هاي ناشي از اين مواد در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ، كميته ايي بنام كميته ي سبر در اين پژوهشگاه تاسيس نموده است اهداف كلي خود را به صورت زير تدوين نموده است :
۱- پيگيري و اجراي پروژه هاي بازيافت مواد پليمري 
۲- پيگيري واجزاي پروژ ه هاي پليمرهاي زيست تخريب پذير 
۳- تقويت نگرش پاسخگو بودن در برابر مسايل زيست محيطي 
۴- آشنا كردن دانشجويان با مسايل توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست 
۵- بررسي و امكان جايگزيني حلال هاي آلي با آب در محصولات پليمري 
۶- كمك به تدوين استانداردهاي زيست محيطي 
با توجه به اهداف فوق پروژه هاي سبز آغاز شد و با تلاش مستمر و پيگير شيميدانهاي سبز كشورمان به نتايج زير رسيديم اميد آن ميرود كه اين فعاليتها مستمر و مداوم بوده تا در پاكيزگي اين كره خاكي ، زمين قدمي برداشته باشيم . 
– بالا بردن استحكام كيسه هاي پلاستيكي تهيه شده از ضايعات 
– بازيابي مخلوط ضايعات پلي اتيلن ،پلي پروبيلن وپلي وينيل كلرايد به همراه كاغذ 
– بازيابي و ساخت فيلمهاي راديولوژي 
– بررسي و جايگزين آزبست (پشم شيشه ) با الياف پلميري در كامپيوزيستهاي سيمان
– بازيافت ضايعات PET ( بطريهاي نوشابه) 
– بررسي مهاجرت افزودنيها ، پلاستيكهاي بسته بندي رايج در مواد غذايي دارويي 
– بهينه سازي و استخراج و تهيه كينين و كيتوسان از پوست ميگو 
– تهيه و ساخت ايميلنت بر پايه مرجان دريايي مورد استفاده در جراحي هاي ارتوپدي
– فرمولاسيون و تهيه پلي اتيلن زيست تخريب پذير بر پايه نشاسته 
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان سوالات تستی شیمی۲-خرید اینترنتی سوالات تستی شیمی۲-فایل سوالات تستی شیمی۲-تحقیق تست شیمی۲

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل سوالات تستی شیمی۲برای دانش آموزان رته ریاضی وتجربی می باشد وتستهای بسیار خوبی تهیه شده است از چندین منبع مختلف وقوی این تستهای گردآوری شده است وبرای این دانش آموزان بسیار خوب ومفید می باشد.
به چند نمونه از این تست ها توجه کنید:

در كدام نظريه اتمي زير هسته اتم مورد قبول نبود؟

الف) رادرفورد               ب) بور              ج) تامسون                     د) كوانتومي(شرودينگر

۲- ايزوتوپ هاي يك عنصر در كداميك از موارد زير با يكديگر تشابه دارند؟

۱- تعداد پروتون                       2- تعداد الكترون          3- تعداد نوترون               4- خواص شيميايي

– كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نبوده است؟

الف) اتم هاي عنصرهاي گوناگون، جرم هاي متفاوت دارند.

ب) اتم ها غير قابل تجزيه اند و از بين نمي روند.

ج) تمام اتم هاي هر عنصر داراي ظرفيت(والانس) ثابت و معين هستند.

د) عنصرها از ذره هاي بسيار ريزي تشكيل شده اند كه اتم نام دارد.

۵- بر طبق نظريه اتمي بور الكنزون:

الف) مرتبا از هسته دور مي شود.              ب) فقط به روي ترازهاي انرژي معيني حركت مي كند.

ج) مي تواند هر مقدار انرژي داشته باشد.  د) بتدريج به هسته نزديك مي شود تا در آن سقوط كند.

۶- كدام مورد نادرست است؟

الف) حالت پايه پايين ترين حالت انرژي يك سيستم كوائتيده است.

ب) حالت برانگيخته وضعيت يك اتم در حالتي بالاتر از حالت پايه است.

ج) طيف نشري خطي هر عنصر، خاص آن عنصر است و با عنصرهاي ديگر تفاوت دارد.

د) الكترون تنها مي تواند يكي از دو خاصيت موجي يا ذره اي را دارا باشد.

۷- برداشت رادرفورد از آزمايش كه در مورد ساختار اتم انجام داد چه بود؟

الف) برابر نبودن تعداد پروتون ها و نوترون ها در اتم همه موارد.

ب) تمركز تمامي بار مثبت اتم در هسته آن.

ج) شركت داشتن الكترون در ساختار اتم همه موارد.

د) منفي بودن بار الكتريكي هسته اتم.

۸- ماهيت الكتريكي ماده به علت وجود ذراتي با بار الكتريكي …….. به نام ……. در اتم مي باشد.

الف) منفي- فوتون         ب) مثبت- پروتون          ج) خنثي- نوترون          د) منفي- الكترون

۹- كدام ويژگي براي پرتوهاي كاتدي صحيح نمي باشد؟

الف) ذره هاي تشكيل دهنده اين پرتو داراي جرم مي باشند.

ب) ذره هاي تشكيل دهنده اين پرتو داراي بار الكتريكي منفي مي باشند.

ج) انتشار اين پرتو در لوله كاتدي همواره از الكترود آند به الكترود كاتد مي باشد.

د) انتشار اين پرتو همانند نور به خط مستقيم صورت مي گيرد.

۱۰- از بين پرتوهاي زير كداميك بوسيله كاغذ جذب مي شود و يا به عبارتي از كاغذ عبور نمي كنند؟

الف) اشعه آلفا          ب) اشعه بتا         ج) اشعه گاما         د) اشعه ايكس

۱۱- جنس پرتو و ورقه نازك فلز مورد استفاده رادرفورد در آزمايش معروف خود جهت ارايه مدل اتمي خود به ترتيب كدام است؟

الف) پرتو گاما- پلاتين     ب) پرتو بتا- پلاتين         ج) پرتو گاما- طلا           د) پرتو آلفا- طلا

۱۲- كدام مدل اتمي به مدل سياره اي تشبيه شده است؟

الف) مدل اتمي تامسون  ب) مدل اتمي رادرفورد   ج) مدل اتمي بوهر      د) مدل اروين شرودينگز

۱۳- در آزمايش رادرفورد قسمت عمده ذرات آلفا بدون انحراف از ورقه طلا عبور مي كند، زيرا:

الف) ورقه طلا بسيار نازك است و مانع عبور ذرات آلفا مي شود.

ب) قسمت عمده حجم اتم فضاي خالي است كه در اختيار الكترونها است.

ج) ذره آلفا مثبت بوده و پس از برخورد با الكترونها خنثي شده و به راحتي عبور مي كند.

د) هسته هاي اتم طلا در جهات مختلف ذره آلفا دفع كرده و مانع انحراف آن مي شود.

۱۴- رفتن يك الكترون از سطح انرژي K به L با كداميك از اتفاقات زير همراه خواهد بود؟

الف) جذب انرژي          ب) نشر يك ذره بتا         ج) نشر يك ذره آلفا        د) نشر اشعه X

۱۵- عدد اتمي عنصر x يك واحد از عدد اتمي عنصر y بيشتر و عدد جرمي آنها برابر است در اين صورت:

الف) x و y ايزوتوپ مي باشند.                       ب) x و y دو عنصر متفاوتند.

ج) بار الكتريكي هسته هاي x و y برابر است      د) x به اندازه جرك تك پروتوني از y سنگين تر است.

۱۶- تالس فيلسوف يوناني………….. را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست.

الف) خاك                    ب) هوا             ج) آب              د) آتش

۱۷- كدام عبارت نادرست است؟

الف) ارسطو فيلسوف يوناني، آب را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست.

ب) رابرت بويل از دانشمندان خواست كه به جاي مشاهده كردن، انديشيدن و نتيجه گيري كردن، به پژوهش هاي عملي اقدام كنند.

ج) براساس نظريه اتمي دالتون، ماده از ذره هاي تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده است.

د) هنوز هم باور رايم كه اتم كوچكترين ذره اي است كه خواص شيميايي و فيزيكي يك عنصر به آن وابسته است.

۱۸- كدام عبارت درست است؟

الف) پرتوهاي كاتدي بر اثر برخورد با ماده فلوئورسنت(zns) نور آبي ايجاد مي كنند.

ب) رابرت ميليكان فيزيك دان آمريكايي موفق شد، نسبت بار به جرم الكترون  را بدست آورد.

ج) پرتوهاي بتا  كمترين قدرت نفوذ را در بين پرتوهاي پرانرژي دارند.

د) پرتوهاي گاما  نافذترين جزء پرتوهاي پرانرژي هستند و حتي از ورق آلومينيومي نيز عبور مي كنند.

۱۹- كدام عبارت درست است؟

الف) در مقياس جرم الكترون تقريبا ۱ است.

ب) تريتيم همان هيدروژن پرتوزا و دوتريم همان هيدروژن سنگين است.

ج) يونش به معناي جذب الكترون توسط اتم و ايجاد يون منفي است.

د) معمولا به هنگام يونش پايدارترين الكترون از اتم جدا مي شوند.

۲۰- در كدام گونه تعداد الكترون ها با بقيه متفاوت مي باشد.

الف) ۱۳ AL3+               ب) ۸O2-                       ج) ۱۵ P3-                      د) ۱۰ Ne

۲۱- در كدام مورد دو گونه داده شده با يكديگر ايزوتوپ مي باشند.

الف)                                ب)

ج)                                            د)

۲۲- ذره اي داراي بار الكتريكي مي باشد، با توجه به تعداد و نوع ذره هاي زير اتمي آن تعيين كنيد كدام يك از موارد زير نادرست مي باشد؟                       10=e                7=P                  7=n

 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005-دانلود رایگان پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005-پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005-فایل پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه موارد زیر می پردازد:

فصل اول: رفتار كششي ابريشم عنكبوتي

– خلاصه

۱٫ مقدمه

۲٫ تفاوت ابريشم پيله و ابريشم تاركشي

– مواد و روشها

– بحث و بررسي نتايج

۳٫ تاثير سرعت آزمون براي تهيه ي نخ تاركشي و پيله

– ابزار و روشها

– بحث و بررسي نتايج

– پارامترهاي C,B,A در مدل پيشرفته ي ماكسول

– نتيجه گيري

فصل دوم: كاهش پرزنخ در طي مرحله ي نخ پيچي

– خلاصه

– مقدمه

– كار آزمايشگاهي

– روش بازسازي

– بحث و بررسي نتايج

– تاثير زاويه ي جت، دانسيته خطي نخ و سرعت روي مقادير S3

– تاثير قطر جت، دانسيته خطي نخ و سرعت روي مقادير S3

– نتيجه گيري

فصل سوم: پژوهشي درباره ي خصوصيات اصطكاكي پارچه هاي بافته شده

– خلاصه

– مقدمه

– ابزار اندازه گيري اصطكاك

– طرح آزمايشگاهي

– اندازه گيري اصطكاك پارچه

– خصوصيات اصطكاكي پارچه ها

– اصطكاك پارچه با فلز

– اصطكاك پارچه با پارچه

– نتيجه گيري

فصل چهارم: تعيين عملي نيروي كششي در بافت نخ هاي گلدوزي

– خلاصه

۱٫ مقدمه

۲٫ فرضيه هاي نظري

۳٫ نتايج تجربي

۴٫ پردازش و بحث و بررسي نتايج حاصله از انجام محاسبات رياضي

۵٫ روشهايي براي تشخيص نيروي كششي

۶٫ نتيجه گيري

رفتار كششي ابريشم عنكبوتي:

خلاصه: ابريشم عنكبوتي در سالهاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است، تركيب منحصر به فرد، استحكام كششي بالا به همراه كرنش گسيختگي بالا و وزن بسيار ناچيز در اين نوع ابريشم توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است. از آنجا كه پژوهش درباره ابريشم پيله عنكبوت با محدوديتهايي روبرو است، همواره ابريشم چسبنده و تاركشي مورد توجه بوده اند. در اين پژوهش، به منظور توضيح رابطه ي ساختار با خواص ابريشم عنكبوت، رفتار تنش- كرنش ابريشم پيله و رفتار تنش- كرنش ابريشم تاركشي با هم سنجيده و مقايسه مي شوند. همچنين در اين مطالعه اثبات مي شود كه اين دو نوع فيبر(الياف) رفتار تنش- كرنشي كاملا متفاوت از خود نشان مي دهند. علاوه بر اين تاثير سرعت آزمون هم مورد بررسي قرار مي گيرد. سرعت هاي آزمون پايين در ابريشم پيله، موجب استحكام و سختي كمتر و مدول ثانويه ي بالاتر مي شود. زماني كه منحني تنش- كرنش(تنش با افزايش طول نسبي) بوسيله ي مدل پيشرفته(گسترده) ماكسول نمايش داده مي شود. افزايش سرعت آزمون موجب بالاتر رفتن سطح ناحيه ي سخت شدن و حركت ناحيه ي تسليم به سمت كرنش هاي بالاتر شده، به طوري كه ناحيه ي سخت شدن در منحني تنش- كرنش بيشتر به حالت افقي در مي آيد. به هر حال مي توان سرعت ۲۰ mm/min را به عنوان نقطه اشباع در نظر گرفت، نقطه اي كه در آنجا تاثير سرعت كاهش مي يابد. تاثير سرعت آزمون بر روي ابريشم تاركشي نسبت به ابريشم پيله، به وضوح كمتر مي باشد.

 

با اين همه بررسي دقيق تر منحني تنش- كرنش ابريشم تاركشي نشان مي دهد كه شكل هاي متفاوتي براي رفتار تنش- كرنش ابريشم تاركشي امكان پذير مي باشد.

كلمات كليدي: ابريشم عنكوبت تاركشي، پيله، تنش- كرنش

۱: مقدمه

از آنجا كه ابرايشم عنكبوت، مخصوصا از نوع رشته تار كشي، اليافي است تا تركيب بي مانند شامل استحكام كششي و كرنشي بالا و در عين حال وزن بسيار ناچيز، در سالهاي اخير توجه بيشتري را به خود جلب كرده است. در جدول ۱-۱ نام چندين نمونه ابريشم عنكبوت توليد شده از عنكبوت آرانوس ديادماتوس، به همراه اطلاعات مربوطه كه شامل غدد ترشح كننده، عملكرد و تركيب اسيد آمينه آنها مي باشد، ارائه شده است.

جدول ۱-۱ : انواع ابريشم عنكبوت آرانوس ديا دماتوس و عملكرد آنها.

 

 

عنكوبتها انواع ابريشم ها را از الياف ارتجاعي برگشت پذير گرفت تا اليافهاي شبه كولار kevlar مي سازند، اما اين موضوع كه چطور عنكوبتها خواص مكانيكي ابريشم ها را تنظيم مي كنند هنوز مشخص نيست. بيشتر عنكبوتي كه مورد بررسي قرار گرفته اند، ابريشم هايي هستند كه از طريق غدد (MA) امپوليت بزرگ- ساخته مي شوند و عنكبوت از انها براي تنيدن تار عنكبوت و تاركشي (عنكبوتي) (با قدرت استحكام Gpa  1/1 و كرنش گسيختگي ۲۷ درصد) استفاده مي كند. ابريشم فوق العاده ديگري كه اغلب مورد بررسي قرار مي گيرد ابريشم چسبنده (با قدرت استحكام  Gpa 0.5 كرنش گسيختگي   270 درصد) مي باشد كه توسط غدد شلاقي ترشح شده و مارپيچ چسبناك نگهدارنده در تار عنكبوت را تشكيل مي دهد. تا كنون تعداد مقالاتي كه درباره ابريشم پيله عنكبوت نوشته شده نسبتا محدود مي باشد. در اين مقاله مقايسه اي بين رفتار كششي ابريشم تاركشي و ابريشم پيله عنكبوت آرانوس ديادماتوس صورت گرفته است، چنين مقايسه اي در تشخيص رابطه بين خواص ابريشم عنكبوت ب ساختار آن موثر خواهد يود. علاوه بر اين تاثير سرعت آزمون هم مورد بحص و بررسي قرار مي گيرد.

۲- تفاوت ابريشم پيله و ابريشم تاركشي.

۲-۱ مواد و روشها

پنج پيله عنكبوت در آرانوس دياماتوس از يك خانه باغي جمع آوري شده و از هر پيله يك صد الياف بتدريج جدا شده و مورد آزمايش قرار گرفت.

براي تهيه ي نمونه هاي تاركشي آرانوس ديادماتوس، تعدادي عنكبوت در آزمايشگاه تحت شرايط كنترل شده نگهداري شوند و سي نمونه رشته تاركشي به طور دستي گرفته شد كه از هر نمونه، ده ليف تهيه و بررسي شد. براي تجزيه و تحليل خواص كششي الياف پيله و رشته هاي تاركشي، روبات Favimat  به كار گرفته شده است. اين دستگاه يك شناساگر نيمه خودكار مي باشد كه فقط استحكام را اندازه گيري مي كند و طبق اصل سرعت ثابت كشش (DIN 51221, DIN 53816, ISO 5079)                                                                                                                                                                                                                      كار مي كند و كمك مي كند تا نيرو با قدرت تفكيك بالا حدود ۰٫۱mg اندازه گيري شود. به علاوه اين وسيله به يك واحد تكميلي سنجش دانسيته خطي (در واحد dtex) مجهز مي باشد. كه اين خود امتياز ممي (مخصوصا در مورد الياف طبيعي) به حساب مي آيد زيرا ميزان ظرافت الياف را همزمان با خواص كششي آنها اندازه گيري مي كند، اندازه گيري دانسيته خطي طبق متد ارتعاش سنج صورت مي گيرد

 (Astm D 1577-BISFA 1985).

به خاطر ظرافت فوق العاده ي رشته هاي تاركشي، متاسفانه اندازه گيري همزمان ميزان ظرافت آنها، امكان پذير نبود. ميزان ظرافت تعدا كثيري از نمونه ها به وسيله تحليل تصويري زير ميكروسكوپ نوري (در واحد mm) اندازه گيري شد و سپس مقادير بدست آمده، با در نظر گرفتن ويژه ۱/۳ g/cm3، طبق روشي كه در مقاله سوم آمده است، به واحد dtex تبديل شدند. خواص كششي رشته هاي تاركشي با طول گيج mm20، سرعت آزمون mm/min 20 و كشش اوليه CN/dtex 0.5 مورد بررسي قرار گرفت. دانستيه خطي هم در سرعت آزمون mm/ min 5 و با كشش اوليه CN/dtex 0.8 ارزيابي شد.

۲-۲: بحث و بررسي نتايج

بعد از اينكه در شكل شماره ۱-۱ مشاهده مي شود، ابريشم پيله رفتار تنش- كرنش كاملا متفاوتي از خود نشان مي دهد. اگرچه كرنش گسيختگي در دو نوع ابريشم (÷ابريشم پيله و تاركشي) كم و بيش يكسان است (حدود ±%۳۰ ) اما ميزان سختي ابريشم تاركشي ۵/۳ برابر بيشتر مي باشد.

همچنين قابل به ذكر است كه در منحني تنش- كرنش ابريشم پيله، يك نوعت رفتار لگاريتمي مشاهده مي شود در حالي كه در ابريشم تاركشي چنين چيزي صدق مي كند. مقايسه اسيد آمينه اين دو نوع ابريشم عنكبوت، ممكن است نشان دهد كه نسبت بالاي glycine كه مشخصه ابريشم تاركشي مي باشد مي تواند تا حدي اين رفتار را توجيه كند. براي شناخت بهتر اسرار و رموز عنكبوتها، پژوهشهاي بيشتري در زمينه ريز ساختار ابريشم عنكبوت بايد صورت بگيرد.

شكل ۱-۱

شكل ۱-۱: رفتار تنش- كرنش ابريشم پيله و تاركشي عنكبوت آرانوس ديادماتوس

۳٫ تاثير سرعت آزمون براي تهيه ي نخ تاركشي و پيله

۳-۱٫ ابزار روشها

صدها عنكبوت آرانوس ديادماتوس در آزمايشگاه تحت شرايط كنترل شده نگهداري مي شدند. پس چهار نوع پيله متفاوت به طور تصادفي جمع آوري شده و تخمها با دقت بسياري از هر نمونه جدا گرديد. براي هر آزمايش ۵۰ ليف از هر پيله به تدريج و به آرامي كشيده شد.

نمونه هاي مختلفي از رشته تاركشي به طور دستي پيچيده شد. اين نمونه ها از سه نوع عنكبوت مختلف انتخاب شده كه براي هر آزمايش ۵۰ ليف از آنها جدا گرديده است. در اين پژوهش ها از آنجا كه ارزيابي تاثير سرعت آزمون براي ما حائز اهميت بود، ميزان ظرافت رشته هاي تاركشي اندازه گيري نشد، از اين جهت مقادير نيرو در واحد CN مورد بررسي قرار گرفته است. الياف و فيلامنتها توسط روبات Favimat و در شرايطي با طول گيج mm 20 و كشش اوليه Cnldtex 0.5 و پنج سرعت متفاوت شامل: mm/min 40,30,20,10,5 مورد آزمايش و بررسي قرار گرفتند. آزمايش و بررسي رشته هاي تاركشي به خاطر كمبود مواد گرفته شده از يك عنكبوت در زمان آزمايش، فقط در سرعت هاي m/min 40m20m5 صورت گرفت. منحني هاي تنش- كرنش براي هر كدام از پيله هاي تاركشي با پارامترهاي زير مشخص شده اند:

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدل سازی  وشبیه سازی راکتور و اکنش زوج شدن اکسیداسیون متان OCM  بمنظور تولید اتیلن

 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شیمی فیزیک (Physical chemistry) بخشی از علم شیمی است که در آن ، از اصول و قوانین فیزیکی ، برای حل مسائل شیمیایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر ، هدف از شیمی فیزیک ، فراگیری اصول نظری فیزیک در توجیه پدیده‌های شیمیایی است. برای آشنایی بیشتر با علم شیمی فیزیک ، باید با زیر مجموعه‌های این علم آشنا شویم و اهداف این علم را در دل این زیر مجموعه‌ها بیابیم.
تعیین سمت و سوی واکنش 
ترمودینامیک شیمیایی در عمل ، برقراری چهارچوبی برای تعیین امکان پذیربودن یا خود به خود انجام شدن تحولی فیزیکی یا شیمیایی معین است. به عنوان مثال ، ممکن است به حصول معیاری جهت تعیین امکان پذیر بودن تغییری از یک فاز به فاز دیگر بطور خود به خود مانند تبدیل گرافیت به الماس یا با تعیین سمت و سوی خود به خود انجام شدن واکنشی زیستی که در سلول اتفاق می‌افتد، نظر داشته باشیم.

در حلاجی این نوع مسائل ، چند مفهوم نظری و چند تابع ریاضی دیگر بر مبنای قوانین اول و دوم ترمودینامیک و برحسب توابع انرژی گیبس ابداع شده‌اند که شیوه‌های توانمندی برای دستیابی به پاسخ آن مسائل ، در اختیار قرار داده‌اند. 

تعادل 

پس از تعیین شدن سمت و سوی تحولی طبیعی ، ممکن است علم بر میزبان پیشرفت آن تا رسیدن به تعادل نیز مورد توجه باشد. به عنوان نمونه ، ممکن است حداکثر راندمان تحولی صنعتی یا قابلیت انحلال دی‌اکسید کربن موجود در هوا ، در آبهای طبیعی یا تعیین غلظت تعادلی گروهی از متابولیتها ( Metabolites ) در یک سلول مورد نظر باشد. روشهای ترمودینامیکی ، روابط ریاضی لازم برای محاسبه و تخمین چنین کمیت‌هایی را بدست می‌دهد.

گرچه هدف اصلی در ترمودینامیک شیمیایی ، تجزیه و تحلیل در بررسی امکان خود به خود انجام شدن یک تحول و تعادل می‌باشد، ولی علاوه بر آن ، روشهای ترمودینامیکی به بسیاری از مسائل دیگر نیز قابل تعمیم هستند. مطالعه تعادلهای فاز ، چه در سیستم‌های ایده آل و چه در غیر آن ، پایه و اساس کار برای کاربرد هوشمندانه روشهای استخراج ، تقطیر و تبلور به عملیات متالوژی و درک گونه‌های کانی‌ها در سیستم‌های زمین‌ شناسی می‌باشد. 
تغییرات انرژی 

همین طور ، تغییرات انرژی ، همراه با تحولی فیزیکی یا شیمیایی ، چه به صورت کار و چه به صورت گرما مورد توجه جدی قرار دارند؛ این تحول ممکن است احتراق یک سوخت ، شکافت هسته اورانیوم یا انتقال یک متابولیت در بستر گرادیان غلظت باشد.

مفاهیم و روشهای ترمودینامیکی ، نگرشی قوی برای درک چنان مسائلی را فراهم می آورد که در شیمی فیزیک مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

الکتروشیمی 
تمام واکنش‌های شیمیایی ، اساسا ماهیت الکتریکی دارند؛ زیرا الکترونها ، در تمام انواع پیوندهای شیمیایی (به راههای گوناگون) دخالت دارد. اما الکتروشیمی ، بیش ار هر چیز بررسی پدیده های اکسایش- کاهش (Oxidation – Reduction) است. روابط بین تغییر شیمیایی و انرژی الکتریکی ، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت است.

از واکنش‌های شیمیایی می‌توان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد، (در سلولهایی که “سلولها یا پیلهای ولتایی” یا “سلولهای گالوانی” نامیده می‌شوند) و انرژی الکتریکی را می‌توان برای تبادلات شیمیایی بکار برد (در سلولهای الکترولیتی). علاوه بر این، مطالعه فرایندهای الکتروشیمیایی منجر به فهم و تنظیم قواعد آن گونی از پدیده های اکسایش- کاهش که خارج از این گونه سلولها یا پیلها روی می دهد نیز می‌شود. 

سینتیک شیمیایی (Chemical Kinetic) 

سینتیک شیمیایی عبارت از بررسی سرعت واکنش‌های شیمیایی است. سرعت یک واکنش شیمیایی را عوامل معدودی کنترل می‌کنند. بررسی این عوامل ، راههایی را نشان می‌دهد که در طی آنها ، مواد واکنش‌دهنده به محصول واکنش تبدیل می‌شوند. توضیح تفضیلی مسیر انجام واکنش بر مبنای رفتار اتم‌ها ، مولکول‌ها و یون‌ها را “مکانیسم واکنش” می‌نامیم.

در ترمودینامیک و الکتروشیمی ، کارها پیش‌بینی انجام واکنش بود؛ اما مشاهدات صنعتی ، نتایج ترمودینامیک شیمیایی را به نظر تایید نمی‌کند. در این حالت نبایستی فکر کنیم که پیش بینی ترمودینامیک اشتباه بوده است؛ چون ترمودینامیک کاری با میزان پیشرفت واکنش و نحوه انجام فرایندها ندارد. نظر به اهمیت انجام فرایندها از نظر بهره زمانی ، لازم است که عامل زمان در بررسی فرایندها وارد شود.

به عنوان مثال ، کاتالیزورهای بخصوصی به نام “آنزیم‌ها” در تعیین این که کدام واکنش در سیستمهای زیستی با سرعت قابل ملاحظه به راه بیافتد، عواملی مهم هستند. مثلا مولکول “تری فسفات آدنوزین” (Adnosine triphosphate) از لحاظ ترمودینامیکی در محلولهای آبی ناپایدار بوده و باید هیدرولیز گردیده و به “دی فسفات آدنوزین” و یک فسفات معدنی تجزیه شود. در صورتی که این واکنش در غیاب آنزیمی ویژه ، “آدنوزین تری فسفاتاز” ، بسیار کند می‌باشد.

در واقع همین کنترل ترمودینامیکی سمت و سوی واکنش‌ها به همراه کنترل سرعت آنها توسط آنزیمهاست که موجودیت سیستمی با تعادل بسیار ظریف ، یعنی سلول زنده را مقدور می‌سازد. بیشتر واکنش‌های شیمیایی طی مکانیسمهای چند مرحله‌ای صورت می‌گیرند. هرگز نمی‌توان اطمینان داشت که یک مکانیسم پیشنهاد شده ، بیانگر واقعیت باشد. مکانیسم واکنشها تنها حدس و گمانهایی بر اساس بررسیهای سینتیکی‌اند. 

ارتباط شیمی فیزیک با سایر علوم 

همانطور که عنوان شد و از نام شیمی فیزیک پیداست، این علم ، مسائل و پدیده‌های شیمیایی را با اصول و قوانین فیزیک توجیه می‌کند و ارتباط تنگاتنگی میان شیمی و فیزیک برقرار می‌کند. علاوه بر آن ، روابط بسیار پیچیده شیمیایی با زبان ریاضی ، مرتب و طبقه‌بندی شده و قابل فهم می‌گردد. بسیاری از پدیده‌های زیستی مانند سوخت و ساز مواد غذایی در سلولهای بدن با علم شیمی فیزیک توجیه می‌شود و این ، ارتباط شیمی فیزیک را با زیست شناسی و به تبع آن پزشکی بیان می‌کند.

بسیاری از پدیده های طبیعی که به صورت خود به خودی انجام می‌گیرد، همانند تبدیل خود به خودی الماس به گرافیت ، با علم شیمی فیزیک توجیه می‌شود. 
کاربردهای شیمی فیزیک

ارتباط شیمی فیزیک با سایر علوم ، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی این علم را بیان می‌کند. به عنوان مثال ، با مطالعه الکتروشیمی ، به پایه و اساس پدیده‌های طبیعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنین پدیده‌هایی جلوگیری کرده و یا این پدیده‌ها را به مسیری مفید برای جامعه سوق داد. علاوه بر آن ، کاربرد قوانین ترمودینامیک مانند “نقطه اتکیتک” در جلوگیری از ضررهای جانی و مالی پدیده‌های طبیعی مانند یخ بندان بعد از بارش برف ، بسیار مفید می‌باشد (مخلوط کردن برف و نمک بر اساس نقطه اتکیتک(.

فراموش نکنیم که تمامی باطری‌ها و پیلهایی که وسایل زندگی ما با نیروی آنها بکار گرفته می‌شوند، براساس قوانین شیمی فیزیک ساخته شده‌اند.
 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق شیمی-دانلود رایگان فایل تحقیق شیمی-دانلود فایل تحقیق یمی-دانلود رایگان ماله شیمی-دانلود رایگان سمینار شیمی-تحقیق شیمی

این فایل هم قابل ویرایش می باشد که امیدواریم از مطالعه آن لذت ببرید.

قديمي ترين سم است. ماده اي است معدني، در آب نامحلول و در سولفور دو كربن بنحوي حل ميشود. درجه ذوب ۵۸/۱۱۴ و درجه و درجه خويش ۴۸/۴۴۸ است. در حد است پايين ۳۵۸-۲۰۸ به كندي تصعيد مي شود. و در ۳۵۸-۲۵۸ بهترين دماي تصعيد است و گاز So2 و H2S توليد مي كند كه كنه كش، قارچكش و حشره كش است.

به صور مختلف است:

۱- گل گوگرد: از گوگرد معدني بطريق تصعيد با حرارت و سپس كردن بدست مي آيد. بصورت كريستالهاي كوچك است.

۲- گوگرد آسيايي: براي تهيه گوگرد معدني را بدون تصفيه آسياب ميكند و بصورت پودر نرم در مي آورد. براي گردپاشي بكار مي رود. در داخل سمپاش و گردپاش عبورش ايجاد اشكال ميكند و به اين دليل ۳% وزن آن مشتقات كلسيم اضافه ميكنند.

۳- گوگرد و قابل: پودر گوگرد را با مقداري امولسيون كننده يا خيس كننده به نسبت ۵۰۰/۱ وزن آن مخلوط ميكنند و براي محلول پاشي بكار ميرود. به نسبت ۱% تا ۱ در ۳۰۰ روي گياه مي پاشند. برعليه سفيدك حقيقي

۴- گوگرد كلونيدال يا رسوبي: اين حالت گوگردي است كه قطر ذراتش كوچك است كمتر از N10 و نرمترين گوگرد است.

۵- محلول كاليفرني يا پلي سولفور: اين فرم از تركيب گوگرد و آهك در آب است كه به نسبت kg10 آهك زنه + kg20 گوگرد + ۱۰۰ ليتر آب حرارت مي دهند تا سولفور ايجاد شود. پس محلول كاليفرني مخلوطي است از سولفورها، سولفيت ها و سولفاتها- برعليه كنه ها و شپشك ها بخصوص در سمپاش هاي زمستانه و گاهي بهاره بكار ميرود.

نحوه اثر گوگرد بيشتر بخاطر گاز است كه از تصعيد شدن حاصل مي شود. گاز از طريق اسپيراكل وارد دستگاه تنفسي مي شود با علاحقگي ميشود. بعضي تركيبات گوگرد مثل محلول كاليفرني علاوه بر تاثير تنفسي از طريق گوارش نيز موجب مرگ وسير مي شوند.

امروزه اين طبقه بندي مورد قبول نيست زيرا تركيباتي ارائه شده كه ممكن است بيش از يك خاصيت داشته باشد.

بر مبناي ساختمان شيميايي:

۱- تركيبات غيرآلي(معدني): در مولكول آنها كه بن نيست به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) تركيبات معدني طبيعي: گوگرد

ب) تركيبات معدني مصنوعي: فلوره و آرسنيكي

۲- تركيبات آلي: در مولكول آنها كه بن است- به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) تركيبات آلي طبيعي: روغني و تركيبات گياهي

ب) تركيبات آلي مصنوعي: توسط انسان فرموله شدند: سوم كلره، سموم مستقر با كار با مات، نيتروفنل ها، پتوسيافيدها، سولفائيدها، سولفيت ها و سولفن ها، دور كننده ها، تشديد كننده ها، جلب كننده ها، خورمونهاي مختل كننده هاي رشد و نمو، عقيم كننده هاي شيميايي، تركيبات متفرقه.

– براساس نحوه اثر:

۱- سموم عصبي: روي سيم اعصاب اثر دارند مثل كلره، فسفره، پيروترئيد

۲- سموم تنفسي: مثل سموم تدفيني، روكندن

۳- سموم پروتوپلاسمي: روي سلول اثر دارند مثل سموم آرسنيكي، جيوه اي و فلور.

۴- سموم فيزيكي: موجب اختلالات در ساختمان فيزيكي بدل ميشود و مثل روغنهاي معدني، پودر بي اثر مثل اكسيد آلومينيوم و پودر بوراكس و جاذب الرطوبه.

 بطور كلي آفت كشهاي معدني دو خصوصيت نامناسب دارند كه مصرف محدود است:

۱- عموما حسميت زيادي براي حشرات ندارند و به همين لحاظ دز مصرفي بالا است(حجم يا وزن در واحد سطح بالا است)

۲- باقيمانده آنها در طبيعت طولاني است به همين لحاظ پس از جنگ جهاني دوم و توسعه سموم آلي اين تركيبات كم شدند. بطوريكه امروزه محدود مصرف ميشوند.

ارسنيكي Arsenical

خاصيت حشره كشي آنها به درصد ارسنيك بستگي دارد هر چه ارسنيك فلزي بيشتر شود قدرت حشره كشي بيشتر است و همچنين به درصد ارسنيك نامحلول بستگي دارد اگر حلاليت كم باشد سوختگي كم و به اين دليل كاربرد كم است.

املاح ارسنيك از دو اكسيد ايندريد ارسينم و ايندريداسنيك توليد ميشوند كه بترتيب توليد اسيد ارسينم و ارسنيك ميكند به نسبت حلاليت به دو گروه تقسيم ميشوند:

– تركيبات محلول در آب:

ارسنيك سفيد يا ايندريدارسينم: اين تركيب از تصعيد زرينج توليد ميشود كه يك نوع سولفور ارسنيك است ابروزه هيچ كاربردي ندارد زيرا گياهسوزي شديد ايجاد ميكند. در قديم بخصوص براي مبارزه با ملخ و حشراتيكه جونده داشتند بكار ميبردند مثل شب پره هاي زمستانه، روشها- در آب سرد بكندي حل ميشوند در قليا بسرعت حل ميشود.

– ايندريك ارسنيك يا پنتااكسيد ارسنيك: از اختلاط ارسنيك سفيد و اسيد نيتريك توليد مي شوند و مقدار آن ۶۵% است. گياهسوزي دارد و كاربرد ندارد.

– ارسنيك سديم NaAsO2: از تركيب ارسنيك سفيد و كربنات سديم است. ۵۷% ارسنيك دارد و كاربرد مثل قبلي است براي تهيه طعمه مسموم مصرف مي شده است.

– ارسينات سديم NaAsO4: از تركيب ارسنيك سفيد با كربنات سديم در مجاورت اسيد نيتريك توليد ميشود و %۴۰-۳۱% ارسنيك دارد براي تهيه طعمه مسموم و مبارزه با آنان بهداشتي مصرف مي شد.

۲- تركيبات نامحلول در آب:

– سبز پاريس Paris Green: از تركيب ارسنيك سديم و سولفات مس و اسيد استيك بدست مي آيد به آن استوارسيت مس نيز ميگويند (Cl3coo)2CN(Aso2)2– مقدار ارسنيك آن %۴۰-۳۰% است. %۲ قدرت حلاليت دارد حين مقداري گياهسوزي دارد. لذا با مقداري آهك مخلوط ميكنند به نسبت ۴ در هزار كاربرد براي مبارزه بالا پروانه ها- نسبتا پايدار است و مشكل آن پايداري در طبيعت است.

– ارسينات كلسيم يا ارسنيت دوشو Ca3(Aso2)2: جانشين سبز پاريس است زيرا هم ارزانتر است و هم تهيه آن آسانتر است. %۳۷ ارسنيك دارند خاصيت حشره كشي خوب است خيلي كمتر حل ميشوند لذا ممكن است گياهسوزي توليد كند رعايت احتيار هم بصورت پودر %۲۵ و طعمه سموم %۱۵ و پودر و قابل %۷۰ عرضه شد. برعليه آفات پنبه بخصوص دارد پروانه ها و آفات درختان ميوه و زراعتهاي مختلف بكار ميروند.

– ارسينات سرب Pb3(Asso2)2: دو صورت اسيدي و خنثي است. اسيدي آن تاثير بسته دارد پس مصرف بيشتر است. %۲۰ ارسنيك دارد و قابليت حل %۲۵/۰ است و لذا در بين تركيبات ارسنيكي كمترين سوختگي را دارد.

تركيبات بالا براي زراعتهايي و درختاني كه فورا مصرف نميشوند و يا اصلا مصرف غذايي ندارند بكار ميرود.

– تاثير سموم ارسنيكي گوارشي است. جدار را خراب ميكند.

فلوره: Inorganic flinride

قدرت حشره كشي به درصد فلور بستگي دارد هر چه حلاليت در آب بيشتر شود گياهسوزي بيشتر است اين تركيبات نسبتا و وام كمتري دارند و در محاربت هوا زودتر تجريه ميشوند:

– فلوريد سديم naf: سديم فلورايد: حدود %۲/۴۵ فلور دارد ولي در حدود %۳/۴ در آب محلول است. لذا ممكن است كم و بيش سوختگي ايجاد كند. بصورت پودر و كلمه مسموم بكار ميرود و در امروزه عليه حشرات خانگي مثل سوسري، مورچه، كند هار غيره است.


عتیقه زیرخاکی گنج