گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

کمانش مکانیکی صفحه دایروی کامل با لایه های پیزوالکتریک و مواد با خواص تابعی ۷۴صفحه ای 

مهندسی مکانیک / طراحی کاربردی 
فصل اومل : کلیات
فصل دوم:مواد سازنده و معادلات حاکم
فصل سوم:تحلیل مسئله
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

کمانش مکانیکی صفحه دایروی کامل با لایه های پیزوالکتریک و مواد با خواص تابعی ۷۴صفحه ای 

مهندسی مکانیک / طراحی کاربردی 
فصل اومل : کلیات
فصل دوم:مواد سازنده و معادلات حاکم
فصل سوم:تحلیل مسئله
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیراست:

      به سازه پایداری گفته می شود که اتصال کلیه اعضای آن به یکدیگر بصورت   مفصلی بوده و بار خارجی نیز فقط به گره ها اعمال می گردد. در نتیجه در اعضا فقط نیروی محوری به وجود می آید.
قاب :
       به سازه پایداری گفته می شود که اتصال اعضای آن بهم می تواند هم بصورت مفصلی باشد و هم بصورت صلب ( در تکیه گاهها بصورت گیردار ) و بار خارجی نیز هم در گره ها و هم بر روی عضو قابل اعمال می باشد .  در نتیجه  در داخل اعضا نیروی محوری ,  نیروی برشی و هم لنگر خمشی خواهیم داشت . 
صفحه :
          به سازهایی مانند دیواهای باربر ( دیوارهای حائل ) پی های گسترده و … صفحه گفته می شود که در تئوری صفحات مورد بحث قرار می گیرد.

پوسته :
         به سازه هایی مثل مخارن ذخیره مایعات و گنبدها و … پوسته گفته می شود که در تئوری پوسته ها بحث می شود.

شبکه ها :
            سازه هایی می باشند که از نظر هندسی مشابه قاب مسطح هستند ولی بارگذاری عمود بر صفحه آنها می باشد . در نتیجه در اعضا علاوه بر خمش , پیچش نیز تولید خواهد شد ولی مقدار آن عموماً در مقایسه با خمش موجود قابل صرفنظر می باشد .   
سازه معین :
               به سازه ای گفته می شود که بتوان کلیه عکس العمل های خارجی و     نیروهای داخلی آن را فقط با استفاده از معادلات تعادل بدست آورد.
سازه پایدار :
 سازهای است که دارای تعادل پایدار استاتیکی است.
سازه ناپایدار :
 سازه ای است که از نظر استاتیکی تعادل نداشته باشد.

** برای تامین پایداری خارجی یک سازه داشتن حداقل ۳ تا عکس العمل خارجی ضروری است بشرطی که ۳ عکس العمل فوق موازی و متقارب نباشند . در اینصورت سازه از نظر خارجی معین نیز است . 
ناپایدار و نامعین ( ولی پایدار موضعی )

نا پای
نمودارهاي برش و خمش در قاب ها و تير ها :

الف) رسم نمودار برش و خمش در تير :
ابتدا تير را تحليل كرده و نيروهاي خارجي آن را بدست مي آوريم و بعد نمودار برش آن را رسم     مي كنيم و بعد به كمك نمودار برش ، نمودار خمش آن را رسم مي كنيم.
مثال(۱) :
نمودار برش و خمش تير زير را رسم كنيد.
 
حل : 
ابتدا تير را از مفصل جدا كرده و تحليل مي كنيم .
حال رسم نمودار ها :
 
مثال(۲) :
 نمودار برش و خمش تير زير را رسم كنيد.
 

حل :
ب) رسم نمودار قاب استاتيكي:
ما براي رسم نمودار قاب ها مثل رسم نودار تير عمل مي نماييم ، ابتدا واكنش هاي تكيه گاهي را بدست مي آوريم و بعد اعضاي بين هر دو گره را جدا مي نماييم و نيروهاي داخلي آن را روي آن عضو برش خورده  محاسبه مي كنيم ومي نويسيم . و بعد مثل تير نمورار هر قسمت را رسم كرده و بعد تمام نمودار ها را با هم ادغام مي كنيم .

عتیقه زیرخاکی گنج