گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۲    کد محصول : ۱۴۲۴۹    حجم فایل : ۱۸۵۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی ضد آتش نمودن فرش ماشینی اکریلیکی و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدمهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف

باعنوان

ضد آتش نمودن فرش ماشینی اکریلیکی و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

ضدآتش نمودن فرش

با توجه به استفاده فرش هاي ماشيني در منازل و مكانهاي عمومي هدف از انجام اين پروژه
تهيه فرشهاي ماشيني اكريليكي مقاوم در برابر آتش و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نمونه هاي
توليد شده بوده است
۱/۱ تراكم v در اين پروژه از نمونه هاي فرش ماشيني اكريليكي ۵۰۰ شانه تراكم ۱۰۰۰ بافت
بالا و منو آمونيوم دي هيدروژن فسفات به عنوان ماده ضد آتش استفاده شده كه اين ماده در ابتدا به
صورت محلول در درصدهاي مختلف تهيه و سطح پشت نمونه را با محلول آغشته نموده و از اين
محلول در آهار نيز در مقادير مختلف استفاده شده و به نمونه اعمال گشته و سپس آزمون هاي
معمول فرش شامل استحكام خاب و تغيير ضخامت تحت تاثير بار متحرك و آزمون ضد آتش قرص
و شرلي انجام شده ..
و در نهايت با توجه به نتايج حاصله و خواص فيزيكي و مكانيكي مطلوب و خواص ضد آتش
حاصله به اين نتيجه رسيده كه بهترين درصد محلول ضد آتش روي فرش و ۱۰ % و مقدار درصد
بهينه مواد ضد آتش در آهار ۱۰ % ميباشد.

 فهرست مطالب موردبحث دراین پایان نامه  بشرح زیرمیباشد:

الياف پنبه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۲-۱ خصوصيات گياهي………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۳-۱ ويژگيهاي نخ مخلوط پنبه پلي استر مورد استفاده در فرش ماشيني…………………………………………………. ۱
۴-۱ كنف ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۵-۱ ويژگيهاي نخ كنف مورد استفاده در فرش ماشيني………………………………………………………………………. ۳
۶-۱ اكريلونيتريل……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۷-۱ ريسيدن الياف اكريليك…………………………………………………………………………………………………………. ۴
۸-۱ الياف ارلون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۸-۱ روش ساخت ………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۲-۸-۱ خصوصيات ارلون ………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۹-۱ اكريلان …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۹-۱ روش تهيه الياف اكريلان ………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۹-۱ خصوصيات الياف اكريلان…………………………………………………………………………………………………. ۸
۱۰-۱ ويژگيهاي نخ اكريليك مورد مصرف در فرش ماشيني………………………………………………………………… ۹
۱-۱۰-۱ ثبات رنگ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱۰-۱ طول ليف ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱۱-۱ اجزاء فرش ماشيني ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۱۱-۱ نخ خاب ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۱۱-۱ نخ پود ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۳-۱۱-۱ نخ چله سفت بافت ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۴-۱۱-۱ نخ چله شل بافت …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱۲-۱ تراكم تاري فرش ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱۳-۱ تراكم خاب …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱۴-۱ تراكم پودي …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱۵-۱ گره در متر مربع ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱۶-۱ تعداد رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱۷-۱ بافت زمينه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱۸-۱ مواد اوليه توليد فرش ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۱۹-۱ الياف نايلون……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲۰-۱ الياف پلي پروپيلن ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲۱-۱ الياف پلي استر ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲۲-۱ بافت تك پودي ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱۷………………………………………………………………………………………………….. face to face 23-1 بافندگي
۱۸………………………………………………………………face to face 24-1 دستگاههاي بافندگي فرش در سيستم
۱-۲۴-۱ انواع ماشينهاي بافندگي ……………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲۴-۱ دستگاه بافندگي تك راپيري………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲۵-۱ تكميل فرش ماشيني ……………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۲۵-۱ آماده سازي جهت بررسي …………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۲۵-۱ رفو ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲۲………………………………………………………………………………………………………. Anti-shading 3-25-1
۴-۲۵-۱ لاتكس ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۵-۲۵-۱ برس زني و برش ………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۶-۲۶-۱ بازرسي نهايي و انبار كردن ………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲۷-۱ ضد آتش نمودن منسوجات…………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲۸-۱ عوامل موثر در اشتعال …………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲۹-۱ رفتار حرارتي الياف………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۳۰-۱ انتخاب الياف مناسب براي مقاوم به شعله و حرارت نمودن …………………………………………………… ۳۶
۳۱-۱ الياف ذاتا مقاوم به آتش …………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳۲-۱ الياف پلي اكريلات ………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۳۳-۱ الياف مد اكريليك ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳۴-۱ مقاومت شعله الياف نساجي معمول …………………………………………………………………………………… ۳۷
۳۵-۱ مقاومت شعله الياف اكريليك ……………………………………………………………………………………………. ۳۷
۴۱………………………………………………………………………….. limiting oxygen index 36-1 حد اكسيژن
۳۷-۱ روشهاي جلوگيري از آتش ……………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳۸-۱ برخي مواد تكميل ضد آتش با ثبات …………………………………………………………………………………. ۴۲
فصل دوم : تجربيات و بيان نتايج
۱-۲ مواد اوليه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۲ تهيه محلول ضد آتش ……………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۲ تهيه آهار ضد آتش………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-۲ طريقه اعمال مواد ضد آتش بر روي فرش ماشيني ………………………………………………………………… ۴۶
۱-۴-۲ اسپري نمودن محلول روي سطح فرش ………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۴-۲ روش استفاده مواد ضد آتش به سطح پشت به نمونه …………………………………………………………. ۴۸
۵-۲ آزمايشات انجام شده بر روي نمونه هاي ضد آتش………………………………………………………………… ۵۱
۱-۵-۲ آزمايش اندازه گيري نيروي لازم براي بيرون گشيدن پرز ……………………………………………………. ۵۱
۱-۱-۵-۲ شرح دستگاه …………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۱-۵-۲ روش آزمون ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۱-۵-۲ نتايج آزمون استحكام پرز …………………………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۵-۲ آزمون تعيين ضخامت فرش تحت فشار بار متحرك …………………………………………………………… ۵۸
۱-۲-۵-۲ وسايل لازم …………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۲-۵-۲ دستگاه آزمون بار متحرك ………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۲-۵-۲ وسيله اندازه گيري ضخامت ……………………………………………………………………………………… ۵۹
۴-۲-۵-۲ روش آزمون ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۵-۲ آزمون قابليت احتراق كفپوشهاي نساجي تكميل شده………………………………………………………….. ۶۶
۱-۳-۵-۲ شرح دستگاه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۳-۵-۲ روش انجام آزمون …………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۵-۲ آزمون اشتعالي پذيري شرلي …………………………………………………………………………………………. ۶۹
۱-۴-۵-۲ وسايل لازم …………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۲-۴-۵-۲ طريقه انجام آزمون …………………………………………………………………………………………………. ۶۹
فصل سوم:تجزيه و تحليل
۱-۳ نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۲-۳ بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۳-۳ پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….


عتیقه زیرخاکی گنج