گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه طراحی بخش سرد واحد الفين برای توالي های مختلف برج ها
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه
نوع فایل: pdf
مقدمه :
با توجه به اصول طراحي فرآيند صنعتي، خوراك ورودي به واحد پس از عبور از
مرحله واكنش وارد بخ ش جداسازي م ي شو د. بخش جداسازي هر واحد صنعتي سهم
عمده اي از مجموع هزين ه هاي يك واحد شيميايي را به خود اختصاص م يده د. بنابراين
طراحي بهينه اين بخش هم از نظر امنيت طرح و هم از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت
م يباشد.
در شروع طراحي سيستم جداسازي، اين سؤال در ذهن ايجاد م يشود كه از چه
روش جداسازي جهت رسيدن به محصولات مطلوب استفاده شود به نحوي كه طراحي ما
به سمت يك طراحي بهينه سوق نمايد.
معمو ً لا جداسازي به روش تقطير معمولي به لحاظ سابقه و هزينه بعنوان برترين
انتخاب مطرح م يشود. مگر در شرايط خاص كه جداسازي توسط تقطير بدليل خصوصيات
فيزيكي مواد مورد نظر غير ممكن يا مقرون به صرفه نيست (نظير مواد نزديك جوش يا
آزئوتروپيك). در صورت انتخاب تقطير به عنوان روش جداسازي، تنها سؤال باقي مانده
يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير اس ت. هدف اصلي پروژه يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير
بخش سرد واحد اولفين مي باشد.
اساسي ترين راه براي انتخاب بهترين توالي برجها، برآورد كامل هزينه براي تمام
گزينه هاي محتمل م ي باشد. اما تعداد زياد توال ي هاي قابل اجرا اين كار را بصورت امري
دشوار طولاني و پرهزينه در م ي آورد. بنابراين تعيين پارامتره اي موثر در انتخاب ت والي
مناسب بر اي بخش سرد واحد ال فين گ زينه ه اي محتمل را کم مي کند و س ريعتر به توا لي
بهينه مي رسيم.
كليه مطالعات و فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه در قالب چهار فصل جداگانه به
شرح زير جهت استفاده علاقمندان ارائه شده است.
در فصل اول اين پايان نامه علاوه بر توض يحات مقدماتي در مورد صنعت
پتروشيمي،اهميت آن و مجتمعهاي پتروشيمي در ايران و واحد الفين مطالبي ارائه مي شود.


عتیقه زیرخاکی گنج