گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺸﺎورزي و ﻣﻮاد دوررﳜـﺘﲏ ﺻـﻨﺎﻳﻊ         ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺒﺰﳚﺎت ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﺰرگ زﻳـﺴﺖ                ﳏﻴﻄﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.ﻓﺮﺁ       ﻳﻨﺪ  ﺧﺸﻚ آـﺮدن ﻳﻜـﻲ از راﻩ ﺣﻠﻬﺎي آﺎرﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﺣﺠـﻢ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد و                       ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﺎ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑـ   ﺮاي ﺧـﻮراك       دام و ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     . در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ                اﺻـﻮل و رواﺑـﻂ ﺣـﺎآﻢ ﺑـﺮ ، در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ      ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ آﺮدن، ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺸﻚ آﻦ       ١ دوار و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺧﺸﻚ آﻦ ﺟﻬﺖ رﻃﻮﺑـﺖ زداﻳـﻲ                از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺒﺰﳚﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد      . اﻳﻦ ﺧـﺸﻚ آـﻦ ﺑـ   ١٠ ﻪ            واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮاي هﺮ واﺣﺪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣـﺎدﻩ و اﻧـﺮ   ﮋي  ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد         . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺪﻟـﺴﺎزي ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﲡﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﺧﺸﻚ آﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﱵ ﺑﺎ ﺧﻮراك دهـﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ             ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﳏﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗـﺮار             ﻣـﻲ ﮔﲑد          . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي هـ  ﻮا و           ٢ﻣﺎدﻩ در ﻣﺴﲑ ﺧﺸﻚ آﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﲏ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.   در اﻧﺘـﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ دﻣﺎي هﻮاي ورودي ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺠﻤـﻲ            هﻮا ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﺎﺛﲑ را ﺑﺮ روي ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷـﺪن اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ              آﻨﻨﺪ.
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدلسازی ریاضی و تعین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات عات سبزیجات در خشککن


عتیقه زیرخاکی گنج