گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/طراحی شبکه های مبدل های حرارتی واحتولیدکمپلکسPVCبااستفاده ازتکنولوژیPinch 

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدل سازی  وشبیه سازی راکتور و اکنش زوج شدن اکسیداسیون متان OCM  بمنظور تولید اتیلن

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻴﻖ ۲  ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ  ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در اﻳﺮان از اﻳ ،  ﺑﺮﻧﺞ ، ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد  . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،  ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، اﻟﻤﺎن ﮔﻴﺮي ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺮم و ﺣﺮارت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آ  ﻳﺪ و از ﺣﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷ ﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻋﺪدي ﻣﻴﺘﻮان رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﺗﻮده داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت و ﻫﻮاي ﻋﺒﻮر  ﺑﺮاي، ي از ارﺗﻔﺎع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از ارﺗﻔﺎع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آورد MATLAB ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻫﻮا ﻋﺒﻮري از ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴ ﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳ وارد ﻛﺮدن   ﻜﺴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم داد   . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ   : – Batch ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻮن داﻧﻪ اي ،  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﻦ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻴﺸﻮد وارد و ﻳﺎ ﺧﺎرج در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ز ﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺳﺎزي ﺷﻮددانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/شبيه سازي خشك كن بستر عميق و تاثير پارامترهاي مختلف 

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ هﺎي ﺧﺮداﻳـ      ﺶ و ﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ اﻧـ ﺪازﻩ ذرات ﻣﻘـ اﻟﻜﱰﻳ ﺪار زﻳﺎدي اﻧﺮژي ـ ﻣﺼﺮف ﻜﻲ               ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﺷﲔ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔ  ﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮي آـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ آـﺎهﺶ                           اﻧﺪازﻩ ذرات ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻧـﻮاع  ﻓﺸـﺎري و ﺿـﺮﺑﻪ  اي و ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﺑﺮﺷﻲ ﺗﻘﺱﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ      . ﺁﺳﻴﺎب هﺎي آﺎرﺧﺎﳒﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي را در                  ﻣﻘﺎﻳﺱﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺱﻤﺖ هﺎي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارﻧﺪ . ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﻳﻦ   ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ               آﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻳﻦ واﺣﺪ هﺎ ﻣﻮرد ﲝﺚ ﻗﺮار ﮔﲑد و ﺳـﭙﺱ ﺑـﺎ              ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﺮﻳﺎن ﻣـﻮاد در ﻣـﺪار و            داﺧﻞ ﺁﺳﻴﺎب هﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﺷﺮاﻳﻂ راهﱪي ﺳﻴﺱﺘﻢ          و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎز در داﺧﻞ اﻃﺎﻗﭽﻪ هـﺎ و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﲡﻬﻴـﺰات               داﺧﻠﻲ ﺁﺳﻴﺎب هﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد             ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﲑد و ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژي اﻳـﻦ             واﺣﺪ هﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺱ ﺑﺮاي آﺎهﺶ ﻣﺼـﺮف  اﻧـﺮژي             اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ وﻳﮋﻩ )ﺳﺎﻋﺖ آﻴﻠﻮ وات ﭘﺮﺗﻦ (  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد                  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/بهينه سازي توليد و مصرف انرژي آسياب هاي آار خانه سيمان هگمتان

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.sc
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/بهینه سازی وطرح فرآیندپوشش خودرویی هوشمندباقابلیت خودترمیمیبعدازتاثیرعوامل سایندهبابکارگیری فرمولاسیون های مختلف ازپلیمرپلی اورتان

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه از دي ا ﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺎل در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي و ﻏﺬاﻳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد.ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد  . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻫﺴﺘﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮض ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ   اﻧﺠﺎم (Shrinking core) ﺷﻮﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ،ﻓﺸﺎر،ﻓﻠﻮ و ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  .ﺑﺎزه   313 K ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ، دﻣﺎ در ۳۵۳ K ﺗﺎ ،ﻓﺸﺎر از MPa20   60 MPa ﺗﺎ ۰/۲۳ mm ،ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ از ۲/۱۸ mm ﺗﺎ ۱ -۶  و ﻓﻠﻮ از اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﺮ  40 MPa اﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎر ۳۵۳ K ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،دﻣﺎ ﻳﺎ ۴ ﺑﻴﺸﺘﺮ،ﻓﻠﻮي ۰/۲۳ mm ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدلسازي استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده ازco2  فوق بحرانی


عتیقه زیرخاکی گنج