گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

ﺣﺘﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ   ﻟﺬا اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﺎﻻ ت .  ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﻳﻴﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد ،  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ   ) ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  (ﻓﻠﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎزﻫﺎي    از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم اﻳ ﻦ ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از ﮔﺎزﻫﺎي زاﻳﺪي ﻛﻪ در ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻓﻠﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . 1 ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ و ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ۲   ﻓﻠﺮ،   ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲ روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﭘﺲ از ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ   . ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎزﻳ ﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ۳ داراي ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ ۴  و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ   .    
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسي روشهاي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پالايشگاه تبريز به منظور کاهش ضایعات

  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ              ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زوﺟﻲ ﻣﺘﺎن در رآﻛﺘﻮر ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻫﺎﻟﻪ ، ﻣﻪ ﻛﺮوﻧـﺎي (      ﭘﺎﻟـﺴﻲ در ﻓـﺸﺎر و دﻣﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ          . ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺮوﻧﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ده اﻟﻜﺘـﺮود ﻧﻘﻄـﻪ اي و ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮود ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﻟﺲ وﻟﺘﺎژ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﻳﻚ رآﻛﺘﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻴـﺸﻪ اي               از ﺟﻨﺲ   ﻛﻮارﺗﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .            ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮروي درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن      C2  ﻣﺤﺼﻮﻻت        C2 و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣـﻮ، ﺧﺮوﺟـﻲ از رآﻛﺘـﻮر       ﺛﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ    . در اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ                       ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺘـﺎ ،  اﺛﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ن ﺑـﻪ اﻛـﺴﻴﮋن در ﺧـﻮراك ورودي ۴:۱)  ،: ۱/۵   5 ، ۱ ۵: ۷/ ،   (9:1       100) ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮراك ، ،  200 ،  300 ،    400 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ (  ،  10)      وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ رآﻛﺘﻮر ،  14 ،  16 18و ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ (           7) ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫـﺎ ، ،  10 ،  12 15و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ    ( 2000) و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺲ ، ۳۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و ﻫﺮﺗﺰ۵۰۰۰  (    ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن و ﮔـﺰﻳﻨﺶ C2   ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮر   ﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ           . C2 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ،از ﻳﻚ روش ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ             .        ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗـﺎﮔﻮﭼﻲ  )             (L16 آراﻳﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از آن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن و ﺑـﺎزدﻫﻲ    C2  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ % /۴   35 و % /۶۴       23 ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ۴:۱  =2O/4CH     و دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ۱۰۰      18       ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي وﻟﺘﺎژ ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮود ۷   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺲ ﺑـﺎﻻي ۵۰۰۰  ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ                .        C2 در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻي ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪدانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/اكسايش زوجي متان در راكتور پلاسماي پالسي با فركانس بالا

  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA درفرآیندشیرین سازی گازها 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎﻱ ﻓﺎﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                        . ﻣﺮﺍﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ                     . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ                     ﺑﻪ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻩ ﻭ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      .              ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ                      . ﺩﺭ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳ ﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ:  •  (Absorption) ﺟﺬﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ •  (Adsorption) ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ •  (Membrane) ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎ ﺩﻳﮕﺮ • (Chemical  conversion) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ (Condensation) ﻣﻴﻌﺎﻥ • ۱-۱-۱  ( :(absorption) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﻋﻤﻞ ﺟﺬﺏ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘ                       ﺎﻝ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺍﺳﺖ     . ﻋﻤﻞ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺣﻞ . ۱-۱-۲  ( :(adsorption) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ                  ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎﺯ     ﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ       .              Absorbente ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻭ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﺭﻳﺰ ﺭﺍ ﺟﺎﺫﺏ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ                        . ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
 2
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺑ                       ﺎ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ               .   ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺬﺏ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ۱-۱-۳  ( :(membrane  permeation) ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎ                  ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﺴﺒﺘ

  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/شبیه سازی نشست کک درمبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحداولفینتوسط نرم افزارّFluent  

  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/مدل  سازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربنآﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻳﺎ دوﻣﻴﻦ داﻧﻪ روﻏﻨـﻲ      ﻳﻜـﺴﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آن در دﻧﻴﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  .  (sunflower oil) روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻚ روﻏﻦ ﻏﻴﺮ ﻓـﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ       ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و در   ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ         و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ      – ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . در اﻳﻦ   ﺗﺤﻘﻴﻖ               اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫـﺎي آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ    اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـ   ﻪ ﻛﻤـﻚ    ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش  ﺷﻮﻧﺪه (ﺳﺘ shrinking core) ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ  ﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮ ﺷﺪه ۳۱۳ در دﻣﺎﻫﺎي ، ۳۳۳  و ﻓﺸﺎر ۳۵۳   20  ﻛﻠﻮﻳﻦ و ﻫﺎي ﺗـﺎ ۶۰     0/23 -2/18  ﻣﮕﺎﭘﺎﺳـﻜﺎل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ذره ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ       cm و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻄ ۱-۶ ۳/min ﻣﻮرد ﺎ ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ  . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ    اﺛـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻗﻄﺮ ذرات و         ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن      ﺣﻼل ﺑﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨ     ﺮاج ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه   و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  رواﺑﻂﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻔـﻮذ   ﻣـﻮﺛﺮ درذرات ،  Dep،  ﺿـﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و    ، ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘـﺎل ﺟـﺮم در ذره   kf  و k’f،   ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ   D ، ﻣﺤـﻮري L  ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه   اﺳﺖ .       ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧ     ﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ        3/93×۱۰-۶-۸/۸۶×۱۰-۶ m/s در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دارد       ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ روش ۲۰۰)    ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ( /۳       92 درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ در     ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮﺳـﻂ روش   89/96        ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ۸۷ ۹۰/   درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه       اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺛﻴﺮي زﻳﺎدي ﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺪارد                  . ﻣﻴﺰان ﺑـﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ۹۲/۵-۹۳/۴           ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺻﺪ         ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺖ  .


عتیقه زیرخاکی گنج