گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 196 views
  • بدون نظر

تاثيرات متنوع تخليه مستقيم گاز طبيعي و يا گاز هاي حاصـل از سـوختن گـاز طبيعـي بـه محـيط زيست، چه در عمليات بالا دستي و چه در عمليات پايين دستي صـنايع نفـت و گـاز، يـك م هنـدس شيمي را به اتخاذ تدابيري جهت كنترل ميزان آلودگي و مشـخص كـردن تجهيـزات كنتـرل كننـده الودگي جهت نصب آنها بر روي پلت فرم موجود مجبور مي كند . فلر ها در گروه اين تجهيـزات قـرار مي گيرند كه در اين نوشته به تفصيل به آنها پرداخته مي شود . انواع فلر هايي كه در صـنايع نفـت و گاز استفاده مي شود، به همراه اصول و كاركرد عملياتي آنها مطالعه خواهد شد . همچنـين اطلاعـاتي كه هر نوع فلر در چه شرايطي و براي چه سيستمي مي تواند استفاده شود، بحث شده است


عتیقه زیرخاکی گنج