گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
 نرم افزارMECHANICAL DESKTOP كه به اختصار MTD خوانده مي شود. نرم افزار بسيار مؤثر و داراي توانايي هاي منحصر به فردي در طراحي قطعات نامعين و طراحي قطعات معمين ميباشد. اين نرم افزار توسط شركت Autodesk پشتيباني شده است وچندين سال پيش ابتدايي ترين نرم افزار ان تحت نام MDT2 به بازار آمد . به همراه تكميل شدن نرم افزارAutoCAD هنگامي كه اين نرم افزار به نسخه ۱۲ رسيد مبحث جديدي تحت عنوان AMD (ساخت احجام Solid) مورد توجه خاص شركت Autodesk قرار گرفت كه بعد از آن MDT2 ارائه شد كه بسيار ضعيف بود. اما با تكميل علم ودانش اين نرم افزار در نسخه ۴ داراي بخش بسيار جالبي تحت عنوان طراحي قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي ارائه شد. اما اكنون اين نرم افزار تا نسخه ۷ ارائه شده است .  نرم افزار MDT يك نرم افزار مدل سازي سه بعدي پارامتري است كه امكانات ويژه اي براي طراحي قطعات و مجموعه هاي مكانيكي وهمچنين توليد نقشه از اين طرحها دارد . امروزه رايانه به ابزار قدرتمند وجدايي ناپذير در امور صنعت و محاسبات پيچيده غلمي مبدل شده است ونميتوان براحتي و بدون استفاده از آن به حركتات علمي و صنعتي ادامه داد . اين ابزار قدرتمند خود نيز در سيطره پيشترفت پرشتاب زمان قرار گرفته است . وبا سرعت و شتاب بسيار بالا قلمرو نفوذ خود را گسترش ميدهد. از جمله موارد استفاده از رايانه در مراحل طراحي و توليد قطعه (CAD/CAM/CAE) ميباشد . در طراحي وتوليد قطعات صنعتي از نرم افزارهاي مدل سازي سه بعدي زير استفاده ميشود:
,ProEngeenier ,Catia ,MechanicalDesktop Solidwork 

                              فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۶
تاريخچه نرم افزار………………………………………………………………………………………………۸
فصل۱
آشنايي با محيط كار MDT
روش هاي دست يابي به فرمان ها……………………………………………………………………….۱۲
مرورگر……………………………………………………………………………………………………………..۱۲
فيلتر مرورگر……………………………………………………………………………………………………..۱۴
كادر محاوره اي Mechanical Option
فصل ۲
پروفيل ها…………………………………………………………………………………………………………۲۵
شرايط پروفيل ها………………………………………………………………………………………………۲۵
توليد پروفيل از طرح اوليه…………………………………………………………………………………۲۶
قيود هندسي…………………………………………………………………………………………………….۲۷
فصل ۳
طرح هاي كاري………………………………………………………………………………………………..۳۱
صفحه ترسيم…………………………………………………………………………………………………..۳۱
صفحات كاري…………………………………………………………………………………………………..۳۳
محورهاي كاري………………………………………………………………………………………………..۴۰
نقاط كاري……………………………………………………………………………………………………….۴۱
فصل ۴
مفهوم طرح……………………………………………………………………………………………………..۴۳
توليد حجم به روش برجسته كردن……………………………………………………………………۴۴
فرمان AMEXTRUDE
توليد حجم به روش جاروب كردن مسير………………………………………………………….۴۹
مسيرهاي دو بعدي…………………………………………………………………………………………۴۹
فرمان AMSWEEP
مسيرهاي سه بعدي……………………………………………………………………………………….۵۴
مسيرهاي سه بعدي حلزوني…………………………………………………………………………..۵۵
مسيرهاي منحني سه بعدي……………………………………………………………………………۵۹
مسيرهاي سه بعدي لوله………………………………………………………………………………..۶۳
مسير هاي لبه سه بعدي قطعات……………………………………………………………………..۶۷
توليد حجم هاي داراي محور تقارن…………………………………………………………….۶۸
فرمان AMREVOLVE68
توليد حجم با تغيير شكل مقطع…………………………………………………………………….۷۱
فرمان AMLOFT 
شرايط لازم براي مقاطع………………………………………………………………………………..۷۵


عتیقه زیرخاکی گنج