گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

با سلام

طرح پژوهشي:

بررسي آداب و احكام ازدواج در دين هاي

مزدايي و مسيحيت و اسلام

نگارنده:

عبدالحسين لطيفي

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد

واحد شهرري

این پژوهش در ۳۷۸ صفحه تنظیم شده است

جايگاه و موقعيت زن

 آنچه مسلم است اين است كه در هيچ يك از اديان و فرهنگ ها زن از وضعيت و موقعيتي برابر با مرد برخوردار نبوده است. اين وضعيت نابرابر در همة شئون زندگي نمود دارد.

احكام ديني زنان را مخاطب قرار نمي دهد و مسائل مربوط به ايشان به صورت غير مستقيم و بواسطة مردان مطرح مي شود اما اين امر در اديان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت ديگر دامنة اين نابرابري ها در همة اديان يكسان نيست دراين فصل به بررسي وضعيت زن در اديان مورد بحث مي پردازيم.

مزدايي

در ميان اقوام و ملل شناخته شدة باستان، هيچ جامعه‌اي وجود ندارد كه در آن به اندازة دين مزدايي در ميان مرد و زن تعاملي خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه زن و مرد در اوستا از حقوقي برابر برخوردارند و نسبت به يكديگر ارجهيتي ندارند. زن و مرد پرهيزكار معمولاً در كنار هم ذكر مي‌شوند. خطابه‌هاي فلسفي كه زرتشت در “گاتاها” نسبت به مردان و زنان ايراد مي‌كند نشان‌دهندة وجود زناني توانا در زمان زرتشت بوده است

مسيحيت

 ازدواج در مسيحيت حول محور تك همسري مي گردد و چند همسري با اصول اولية ازدواج در اين دين در تضاد است چرا كه ازدواج به معناي اتحاد دو فرد و نماد پيوند مسيح و كليساست وهمانگونه كه كليسا و مسيح از يكديگر غير قابل انفكاكند، زن و مرد نيز با ازدواج يكي مي شوند و ورود فرد ديگري در اين اتحاد متصور نيست. كاتوليسيزم تأكيد بيشتري بر انفكاك ناپذيري پيمان ازدواج و ممنوعيت ازدواج مجدد مي كند،

احکام ازدواج

از آنجا كه ازدواج در همة اديان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، احكام مربوط به آن درشمار اولين و مهمترين احكام شرعي قرار مي گيرد، چرا كه ازدواج نقش تعيين كننده اي در وضعيت فردي و اجتماعي انسان ايفا مي كند و روابط افراد را در جامعه تنظيم مي كند. براين اساس، افراد به محرم و غيرمحرم و نيز خويشاوند و غيرخويشاوند طبقه بندي ميشوند و محدوده و چگونگي روابط ايشان تعريف مي شود.

مزدايي

…..


عتیقه زیرخاکی گنج