گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

در وا قع توليد حرارت توسط ميدان متغير (Induction Furnace) تكنولوژي گرمايش القايي مغناطيسي قوي است كه توسط سيستم هاي مختلفي قابل توليد است . كوره هاي القايي نوعي از كورههاي ذوب مي باشند كه در زمره جديدترين كوره هاي ذوب الكتريكي قرار مي گيرند و در مقايسه با كوره هاي سوخت فسيلي داراي مزاياي فراواني از جمله دقت بيشتر ، تميزي و تلفات گرمايي كمتر و … ميباشند. همچنين اندازه آنها نسبت به كوره هايي كه از روش هاي غير القا استفاده ميكنند، بسيار بزرگ بوده و زمان راهاندازي و خاموش كردن آنها طولاني است.در اين طرح به مطالعات پيش امكان سنجي براي توليد كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي، كه داراي كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف است، پرداخته شده است . روند رو به رشد تقاضاي اين محصول در كنار ويژگيهايي نظير آلوده نكردن محيط زيست، راندمان بالا، سروصداي كم، يكنواختي مذاب، توانايي ذوب فلزات ديرگداز و … نسبت به ساير انواع قديمي تر اين نوع كوره ها، فرصتي مغتنم است كه به نظر مي رسد سرمايه گذاري براي توليد آن را توجيه پذير مي نماياند. بديهي است، سرمايه گذاري براي توليد اين محصول نيازمند انجام بررس ي هاي تكميلي امكا ن سنجي است.
۱٫ مقدمه ………………………………………………………………….. ۱
۲٫ معرفي محصول ……………………………………………………… ۲
۲ ………………………………….. ( ۱-۲ . نام و كد محصول (آيسيك ۳
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي…………………………………………….. ۲
۳-۲ . شرايط واردات …………………………………………………… ۲
۴-۲ . استاندارد ملي يا بين المللي………………………………………. ۳
۵-۲ . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي….. ۴
۶-۲ . موارد مصرف و كاربرد ………………………………………… ۴
۷-۲ . كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر … …………. ۴
۸-۲ . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ………………………. ۵
۹-۲ . كشورهاي عمده توليدكننده …………………………………….. ۶
۱۰-۲ . شرايط صادرات………………………………………………… ۶
۳٫ بررسي بازار…………………………………………………………. ۷
۱-۳ . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي………………………… ۷
۲-۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد……………………………….. ۸
۳-۳ . واردات…………………………………………………………… ۱۲
۴-۳ . صادرات…………………………………………………………. ۱۳
۵-۳ . مصرف………………………………………………………….. ۱۳
۴٫ مطالعات فني و تكنولوژيكي……………………………………… ۱۶
۱-۴ . بررسي اجمالي تكنولوژي و روش توليد و عرضه… ……… ۱۶
۲-۴ . تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم در … ………. ۲۷
۳-۴ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين…….. ۲۸
۴-۴ . پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح …………………… ۳۰
۵-۴ . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………….. ۳۱
۶-۴ . بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت … ……….. ۳۳
۷-۴ . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني…………………. ۳۵
۵٫ مطالعات مالي-اقتصادي ………………………………………….. ۳۷
۱-۵ . بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي……………………. ۳۷
۲-۵ . پيش بيني برنامه توليد و فروش………………………………. ۳۸
۳-۵ . حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني……….. ۴۵
۴-۵ . حمايت هاي مالي، بانك ها- شركت هاي سرمايه گذار………… ۴۵
۶٫ تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندي و پيشنهاد نهايي … ………. ۴۶


عتیقه زیرخاکی گنج