گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

طرز تفکر از مسائل مهم است که در زندگی تأثیرات زیادي دارد. این مسئله با عث می
شود زندگی به طعم یک انسان تلخ ویا شیرین باشد . بنا براین انسان باید به طرز تفکر خود
توجه کند وببیند در زندگی چگونه می اندیشد . آیا تفکر مثبت دارد یا تفکر منفی .
اگر فرد منفی نگر باشد همان انسانی است که زندگی را به طعم خود تلخ کرده است .
ومسائل ناخوشایند را خیلی ناخوشایند تر می بیند وباعث می شود . در زندگی همیشه
ناراحت و متأسف باشد .
ولی اگر فردي مثبت نگر باشد همان انسانی است بازندگی شیرین که حتی مسائل که
خیلی خوشایند نیستند را خوشایند دیده ومسادل خوشایند را خیلی خوشایند تر می بیند .
اما مسئله مهم این است که بعضی ار افراد فکر کرده یا به طور واضح با این افراد الکی
خوش می گویند ولی این گونه نمی باشد
ولی اگر فردي مثبت نگر باشد همان انسانی است بازندگی شیرین که حتی مسائل که
خیلی خوشایند نیستند را خوشایند دیده ومسادل خوشایند را خیلی خوشایند تر می بیند .
اما مسئله مهم این است که بعضی ار افراد فکر کرده یا به طور واضح با این افراد الکی
خوش می گویند ولی این گونه نمی باشد در واقع به این گونه افراد حقیقت نگر می گویند
یعنی اینکه این افراد حقیقی وبه طور که مسائل وجود دارند نگاه می کنند نه اینکه مسائل
را بی جهت منفی ویا بی جهت مثبت کنند به طور مثال مردي براي بررسی مسائل زندگی
خویش به پیش روان شناسی رفت روان شناس براي بررسی مسائل او به مرد گفت که
اتفاقات یک هفته خودرا در دسته بندي هاي خوشایند وناخوشایند تقسیم کرده ودر
کاغذي یادداشت کرده ونزد او بیاورد ان مرد بعد از یک هفته لیست را آماده کرده وبه

روان شناس داد . روان شناس بعد از بررسی دیدکه در قسمت ناخوشایند نوشته شده :
کاغذ دیواري کردن منزل . روان شناس پرسید چرا این موضوع را در قسمت ناخوشایند
نوشته اي این موضوع که خیلی هم خوشایند است . آن مرد گفت چون طرح گل هاي
کاغذ دیواري در گوشه اي از اطاق نامیزان نصب شده بعد روان شناس پرسید آیا این
موضوع را کسی هم فهمیده است . آن مرد گفت راستش چند روز پیش دوستانم براي
دیدن خانه آمدند ولی نه تنها اینکه از این موضوع چیزي نفهمیدند بلکه خیلی هم تعریف
کرده وخوششان آمده بود.
روان شناس بعد از کمی تأمل فهمید که این شخص جزو افراد منفی نگر است .
افراد منفی نگر مسائل کوچک وناچیزرا بزرگ کرده وباعث ناراحتی ونارضایتی خود می
دانند وباعث می شود زندگی به طعم آنها خیلی تلخ به نظر آید .
مثال دیگر: شخصی منظره بیرون خانه را از پشت پنجره به دوست خود نشان داد وگفت :
ببین چه منظره ي زیباي . آیا از این همه زیباي لذت نمی بري .
دوستش گفت : چه پنجره اي چه شیشه هاي کثیفی دارد .
از این مثال برداشت می شود که افراد مثبت نگر زیباي هاي زندگی را نگاه کرده و به
حقیقت می نگرند وبه مسائل جزئی ومنفی توجه نمی کنند وبر این اساس زندگی شیرینی
خواهند داشت .
ولی افراد منفی نگر به دنبال مسائل ریز منفی هستند که در مسائل بزرگ مثبت وجود دارد

پس بیایم منفی نگري را کنار گذاشته وبا مثبت فکر کردن زندگی را از تلخی به شرینی
هدایت کنیم

عتیقه زیرخاکی گنج